งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 000044
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวประพิมพร    คำภีระ
2. นางสาวศิริลักษณ์    เป็งป้อ
3. นายอุฬารพงศ์    วงค์สม
1. นางกัลยา    อินทเคหะ
2 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. สามเณรชัยบัญชา    ศรีวิชัย
2. สามเณรณัฐพล    คำคิ่น
3. สามเณรวิชัย    คีรีกีรติ
1. นายเกียรติ    อังศุสิงห์
3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทร์ธีรา    สุนทรนวภัทร
2. นางสาวสิรินทร์ยา    สุวรรณ
3. นางสาวเนริกา    คุณวุฒิ
1. นายจรัล    เข็มขาว
4 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวสาวิตรี    สมจักร
2. นางสาวปฏิณญา    นาชัย
3. นางสาวอภิฤดี    ช่อเสาวรักษ์
1. นางภัณทิรา    ชัยอินตา
2. นางสาวสุขุมาลย์    พนิชการ
5 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายณัฐวุฒิ    อินต๊ะ
2. นายกล้าณรงค์    อุปนันท์
3. นางสาวชลิตา    ฝั้นเฝือ
1. นายธีระศักดิ์    ประคำสาย
6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวศุภัทรา    มงคลสดใส
2. นางสาวบุศรินทร์    ทินะ
3. นางสาวอารียา    ทารักษ์
1. นายปริญญา    เฉลืมสุข
2. นายนิติกร    เครือวัง
7 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวอำพร    ก้างคำ
2. นางสาวอนงค์    รักไทย
3. นางสาวพุทธชาด    อารมณ์พุทธคุณ
1. นางสาวปรีญารัชน์    แสนพิมพ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................