งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 000043
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิรันดร์    ปัญญา
2. เด็กหญิงเกศสุดา    ชัยสุวรัตน์
3. เด็กหญิงสุณิสา    บัวหอม
1. นางสาวประภัสสร    จี๋คำ
2 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. สามเณรชวลิต    วรกิจพาณิชย์
2. สามเณรธีรพงศ์    พนาวรชัย
3. สามเณรวิโรจน์    เตชะเลิศพนา
1. นายวุฒากร    กำแพงแก้ว
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐวดี    เลาลี
2. เด็กหญิงจันจิรา    แซ่ลี
3. เด็กหญิงปราณี    เฟื่องฟูกิจการ
1. นางสไบทิพย์    ตั้งใจ
4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกรกฎ    โรจนนิล
2. เด็กหญิงวันวิสา    จิตกาวิน
3. เด็กหญิงนันท์นาลิน    อินทอง
1. นางสาวนพวรรณ    คันธวัน
5 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวนิดา    เลายี่ปา
2. เด็กหญิงสรารัตน์    สิงห์คะราช
3. เด็กหญิงพิชญา    แย้มเจิม
1. นายอนันต์    อุดแดง
2. นายนิติกร    เครือวัง
6 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรีญาภัทร    แปงงาม
2. เด็กชายชัชชัย    ถาวรวิจิตร
3. เด็กชายวรพจน์    สุขสกุลปัญญา
1. นางสาวปรีญารัชน์    แสนพิมพ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................