งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม คำคม ม.1-ม.3 000334
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แสนคำหล่อ
2. เด็กหญิงกุลธิดา    เป็งทอง
1. นางสาวพรทิพย์    ลภะวงค์
2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนัฐ    หนาดทอง
2. เด็กชายรุ่งสุริยา    ชาชุมพร
1. นายปรีดี    พนารื่นรมย์แจ่ม
3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา    ธงนาค
2. เด็กหญิงกันยารัตน์    รัตพันธ์
1. นางสาวศุภราภรณ์    อำภา
4 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายโชคชัย    ชมถิ่น
2. เด็กหญิงจุลเนตร    เลาห์ว้าง
1. นางรจนาภรณ์    ฉายอรุณ
5 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    นันติตา
2. เด็กหญิงวิภาวดี    วงค์วาน
1. นายทานตะวัน    แก่นโงน
2. นางบุษบา    สืบแสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................