งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม A Math ม.1-ม.3 000332
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรพงศ์    คุณยศยิ่ง
2. เด็กชายอภิชาติ    ชัยมงคล
1. นายณัฐพันธ์    สัตยพานิช
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    แสวงสุข
2. เด็กชายภานุพงศ์    เทพเมือง
1. นางสุดธิดา    เยาว์ธานี
2. นางสาวนุสรา    คำผัด
3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิจิตรา    ใจบาล
2. เด็กหญิง ชญากาณฑ์    สิทธิโอด
1. นางวรรณา    คุณล้าน
2. นางสาวมนัสนันท์    ทาโน
4 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกนวรรณ    บัวกัน
2. เด็กชายปภาวิน    คมคาย
1. นายปรีชา    ปินตา
5 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเสาวณีย์    แสนยี่
2. เด็กชายณภัทร    ขจีไกรลาส
1. นางสาวจุไรพร    เรืองศรี
6 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายโกเมนทร์    ปัญญา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    จอมดวง
1. นางสาวสมพร    แสงทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีเสรี    ปรมชวลิตโรจน์
7 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    แก้วเล็ก
2. เด็กหญิงธัญศิริ    ศรีคำหล้า
1. นายภูวรินทร์    ชัยชาญ
8 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนากร    ผดุงสมฤดีกุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    วิฑูรย์ไพศาล
1. นางประไพ    สุวรรณโสภณ
2. นายอมรพล    โสภา
9 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ    พญาวอณรงค์
2. เด็กชายเอกวิชณ์    มั่งมูล
1. นางสาวจิรวรรณ    ธัมมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................