งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Cross word ม.1-ม.3 000330
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายวิทวัส    ทรายคำ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    เป็งด้วง
1. นางสาวสันทนี    บุญทา
2 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปริศนา    ไพรสถิตสวาท
2. เด็กหญิงวิไล    เลาลี
1. นางสาวนาถนภา    เลาหมี่
3 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. สามเณรกอนเดอ    ลุงฟ้าแดง
2. สามเณรอ่องส่า    ลุงมั่น
1. นายอดิศักดิ์    โปธิ
4 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดลยา    ดอกบุญนาค
2. เด็กหญิงสุรางคณา    ชัยยิ่ง
1. นางสุขุมาล    ยศสมบัติ
5 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภกานต์    หน่อหล้า
2. เด็กหญิงหทัยกาญจน์    ไชยเลิศ
1. นางรุ่งนภา    ยืนธรรม
6 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัฐพล    เทพวงค์
2. เด็กชายณัฐพงษ์    วงค์จินา
1. นางสาวจันทร์เรียม    บัวสละ
7 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายภานุพงษ์    สนิทกลาง
2. เด็กชายนิรันดร    มานะ
1. นางจินตนา    มงคลไชยสิทธิ์
8 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ขัตตะละ
2. เด็กชายธนพล    เวนวล
1. นางสาวอุษณีย์    ภัสสรวัฒน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................