งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 000264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    เชื้อราช
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ    ตูเปี่ยง
3. เด็กหญิงอฌิรญาณ์    สุนันต๊ะ
4. เด็กหญิงพลอย    เลิศกิจอนันต์
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์    สมสิทธิ์
6. เด็กหญิงปราณปริยา    ปุริเส
7. เด็กหญิงเบญจมาศ    สุวรรณภาคย์
8. เด็กหญิงกรกนก    คำนึงคุณากร
1. นางชมนาด    พรถาวร
2. นางวรรณภา    อักษรศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................