งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 000263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวลักษมี    พันธ์อุโมงค์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    คำศรี
3. นางสาวอรปรียา    มูลสม
4. นางสาวภัทธิรา    เอี่ยมมณีรัตนา
5. นางสาวศศิวิมล    หนักแน่น
6. นางสาวเจนจิรา    ยะแสง
1. นางชมนาด    พรถาวร
2. นางวรรณภา    อักษรศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................