งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 000261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุปราณี    บุญส่ง
2. นางสาวพรนภา    ยาคำ
3. นางสาวศิวาพร    ทำตะลูง
4. นางสาวสาวิตรี    รักษาสกุล
5. นางสาววีรินทร์    บุญคำ
6. นายสรรพวิท    คำแพง
7. นายสยมภู    โพธินาม
8. นายอาคม    อนุศรี
9. นายกฤษณพัฒน์    สุริยา
10. นายแอมเมท    ไมเคิลคาร์เนย์
1. นางไพจิตรี    ถาวงษ์กลาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................