งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 000260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัณฐิกา    นามวงค์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์    อาวรณ์
3. เด็กหญิงนันทริกา    จันทราภรณ์
4. เด็กหญิงปิยะพร    มากมิ่ง
5. เด็กหญิงผ่องพรรณ    ดีวงษ์มาศ
6. เด็กชายเอื้ออังกูล    พันธ์วงค์
7. เด็กชายยุทธนา    จี๋วิ
8. เด็กชายธีระพงค์    ธรรมวัฒนะ
9. เด็กชายนราวิชญ์    แปงแก้ว
10. เด็กชายภานุพงศ์    เณรพรม
1. นางสาวเสาวลักษณ์    ดอนไพรอ้น
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแสงพิกุล    เตชะเลิศพะนา
2. เด็กหญิงธีมาพร    แซ่เฒ่า
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี    เลายี่ปา
4. เด็กหญิงธาริณี    แซ่เฒ่า
5. เด็กชายเอกชัย    อนุรักษ์พนาสกุล
6. เด็กชายวีรชัย    มาเยอะ
7. เด็กชายทยากร    เลนา
8. เด็กชายบรรลือ    แซ่เฒ่า
1. นางสุวรรณา    พันธุ์ประเสริฐ
2. นางจิราพรรณ    โศภณะศุกร์
3. นายชูชีพ    มูลสถาน
3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตติกาล    คำมนตร์
2. เด็กหญิงมาลิณี    เชื้อทรัพย์
3. เด็กหญิงภภัสสร    เจริญพรต
4. เด็กหญิงชมพูนุช    มีโส
5. เด็กหญิงศิริประภา    ผิวเหลือง
6. เด็กหญิงปิ่นอนงค์    มูลมอญ
7. เด็กหญิงศิริพร    คำอ่อน
8. เด็กหญิงสุชาวดี    ศรีเลาลาด
9. เด็กหญิงนิรชา    คำมูล
10. เด็กหญิงกฤษณา    สาตะถา
1. นางลำจวน    อินทะกูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................