งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 000207
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาววราภรณ์    โนภา
2. นางสาวสุมินตรา    ชัยชนะ
3. นางสาวอริสรา    รัตนัง
1. นางธนวรรณ    มหายศ
2 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธินา    สวนทรายทอง
2. นางสาวณัฐฐินันท์    วงค์วาท
3. นางสาวปิยนุช    คำติ๊บ
1. นางสาวพัชรี    วงค์ศิริวิทยา
2. นางประกายเพชร    กองแสง
3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวพรพิมล    กวินศักดิ์สกุล
2. นางสาวอารินยา    แสงยะ
3. นางสาวรัชนี    วงค์อุด
1. นางทรงสุคนธ์    อักษรดิษฐ์
4 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐธิดา    พูลชัย
2. นางสาวอินทิรา    เพิ่มทรัพย์
3. นายสัตบุรุษ    ใจชมชื่น
1. นางทักษพร    เจริญพร
2. นางศิริวรรณ    ทับทิม
5 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายไกรวิชญ์    ปินธง
2. นางสาวนริศรา    เด่นสุข
3. นางสาววรางค์รัตน์    จีระศักดิ์
1. นางเบ็ญจพร    สว่างวงศ์
6 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวไพลิน    อามะลิ
2. นางสาวเกศรินทร์    สิงห์ทร
3. นางสาวพรสวรรค์    หาสนาม
1. นายวชรนันท์    ทิพย์ดวงตา
2. นางบุษบา    สืบแสน
7 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวแนน    แสนสุข
2. นางสาวคำผอง    ใจดี
3. นางสาวเครือวัลย์    ธิมา
1. นายณัฏฐากรณ์    นันต๊ะแก้ว
2. นางสาวธันยธร    คุณยศยิ่ง
8 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุทธิดา    โปธา
2. นางสาวณัฐณิชา    ศรีมูล
3. นางสาวศิวรักษ์    ตันตะริก
1. นางพิชญา    มณีศร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................