งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 000206
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายวัชรพงศ์    โพธิ
2. เด็กชายรัฐพงษ์    เงาเงิน
3. เด็กหญิงปุณญรัตน์    เนตรกระจ่าง
1. นางสาวพรรธณี    ชัยเขต
2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. สามเณรกฤษดา    มะโนนันท์
2. สามเณรศักดิ์สิทธิ์    ชัยวงศ์
3. สามเณรธนภูมิ    มณีรัตน์
1. นางสาวพัชริน    เอี่ยมละมัย
3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมลธิชา    กายกอด
2. เด็กหญิงลัดดา    กรัชกายภาค
3. เด็กหญิงพีรนุช    เหมมัน
1. นางกัลยาณี    ศิริ
4 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ใจมโนธรรม
2. เด็กชายอนุชิต    หงส์หิน
3. เด็กชายศุภานันท์    ใจพิจิต
1. นางศิริวรรณ    ทับทิม
2. นางทักษพร    เจริญพร
5 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวาสนา    สุขะ
2. เด็กชายอิศราลักษณ์    ยาลจิตร
3. เด็กชายธีรพล    แซ่ลี้
1. นางรจนาภรณ์    ฉายอรุณ
6 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีระพันธ์    หาสนาม
2. เด็กชายธนากร    ศรีดาวเรือง
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    คำเก
1. นายวชรนันท์    ทิพย์ดวงตา
2. นางทานตะวัน    แก่นโงน
7 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงหมวย    ลุงย๊ะ
2. เด็กหญิงภาณิศา    จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงประกายแก้ว    สุภารักษ์
1. นายณัฏฐากรณ์    นันต๊ะแก้ว
2. นางสาวธันยธร    คุณยศยิ่ง
8 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์    ยะมะโน
2. เด็กหญิงสายสุดา    อุปโย
3. เด็กหญิงกัญจน์ชญา    เรือนคำ
1. นางสาวสุภาภรณ์    ผ้าเหลือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................