งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สภานักเรียน ม.4-ม.6 000199
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายวรัญญู    คำป้อ
2. นายเทพพิทักษ์    จักขุเรือง
3. นายจาตุรงค์    หมอกเมฆ
4. นางสาวเปรมฤดี    มูลยังกาย
5. นางสาวจารีย์พร    สีสุก
6. นางสาวณิชารีย์    วตินา
7. นางสาวสมหญิง    กั่นใจ
8. นางสาวเพชรลดา    เลี๊ยบประเสริฐ
9. นางสาวอัมพร    ลุงสุ
10. นายสุรกิจ    จีนา
1. นางสายสมร    ภูสีมา
2 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายณัฐพงษ์    ขว้างปิน
2. นายพงษ์ภิวัฒน์    มะโนรัตน์
3. นางสาวนุชนารถ    โนรา
4. นางสาวอัจฉราภรณ์    ชัยมงคล
5. นางสาวปอ    ศรีทอง
6. นางสาวสร้อยฟ้า    ศรีผสม
7. นายกิตติศักดิ์    สุขคำ
8. นายเริงฤทธิ์    ละออกิจ
1. นางกิติยา    สุขพินิจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................