งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 000136
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวพรสุดารัตน์    คำคิด
2. นางสาวนันศญา    มูลเจริญกิจ
3. นางสาวปภัสรา    ดีอุโมงค์
4. นายอติวัณณ์    ชีคำ
5. นางสาววิลาสินี    ศรีแก้ว
6. นายอติวัชญ์    ชีคำ
7. นายศุภกร    บุญเลิศ
8. นางสาวชนิสรา    หงษ์เส็ง
9. เด็กหญิงธารารัตน์    หงษ์เส็ง
10. นางสาวอัจฉรา    สอนง่าย
11. นายธนนาถ    จันทร์เทศ
12. นายจักรกฤษณ์    ใจตรง
13. นางสาวแคทลียา    มหาแดง
14. นางสาวดารณี    อินต๊ะหล้า
15. นางสาวชลพิชา    ชัยชะนะ
16. นางสาวธารารัตน์    คุดสีลา
17. นางสาวหัทยา    ชาญวิช
18. นางสาวยุวธิดา    ยานาอิ
19. นางสาวสโรชา    แสนจันทร์
20. นางสาวอริศรา    บุญเจริญ
21. นายจักรพันธุ์    สมบูรณ์
22. นางสาวชัญญา    พงษ์โสด
23. นายธนพัฒน์    บุญยัง
24. นางสาวณัญธิกานต์    ศิริเพชรวัฒนกุล
25. นายวีรพงศ์    เสือเรือง
26. นางสาวธรรมวรรณ    เขียวจันทร์
27. นางสาวกนกวรรณ    ยิ่งยอด
28. นายพัชรพงษ์    สวัสดี
29. นางสาวโสภิตา    แก้วมณี
30. นางสาวธัญญารัตน์    คำขาว
31. นายธนิต    นามวงศ์
32. นางสาวอิงอัญ    จะกา
33. นายอนุพงษ์    รังษี
34. นายพงษ์ภิวัฒน์    มะโนรัตน์
35. เด็กชายภานุพงค์    เสนาดี
36. นางสาวเนตรนภา    สุทธิประภา
37. นายศิวกร    จันทร์เทศ
38. นางสาวศิริลักษ์    เขมราช
1. นายทวี    พลอยแดง
2. นางกษมา    พลอยแดง
3. นางสาวภควรรณ    อยู่เย็น
4. นางสาวรัตนา    หล้าสูงเนิน
5. นางพิศมัย    จิลีน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................