งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 000135
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    วงค์เครื่อง
2. นายณรงค์ฤทธิ์    ไชยอำมาตย์
3. นายบพิษณุ    แสงสร้อย
4. เด็กหญิงกิตติญา    ญารังษี
5. เด็กหญิงนุสบา    เก่งกาจ
6. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ลุงกอน
7. เด็กหญิงกฤติยาณี    เผ่าพันธุ์
8. เด็กหญิงศุภนุช    กวงแหวน
9. เด็กหญิงชนัสดาว    จอมหาร
10. นางสาวชนาภัทร    กุลประดิษฐ์
11. นายเนวิน    จินะวงค์
12. นางสาวนพรัตน์    ชิงชัย
13. เด็กหญิงประกายฟ้า    คำมา
14. นายมนชิด    แอจูติ
15. เด็กหญิงประกายดาว    ญารังษี
16. นางสาวกาญจนา    แปงอ้วน
17. เด็กหญิงสิรินภา    หมั่นงาน
18. เด็กหญิงปริฉัตร    จะทอ
19. เด็กชายศุภกานต์    วาฤทธิ์
20. เด็กหญิงธิติมา    สุวรรณปราการ
21. เด็กหญิงเกศินี    ชัยแก้ว
22. นายพีรพล    ตนซื่อ
23. เด็กหญิงขวัญหทัย    ปันตา
24. นายกิตติพงษ์    ชัยพิมาน
25. นายณัฐภัทร    วันอาจ
26. เด็กชายศุภกิจ    ดวงสุข
27. เด็กชายเอกภัทร    เลิศฤทัยโยทิน
28. นายนคร    น้อยมา
29. นายทศพล    สุดสะอาด
30. นายเจนณรงค์    วงศ์สมุด
31. เด็กชายทวีศักดิ์    ทองแย้ม
32. นายทักษิณ    บูรณะคีรี
33. เด็กชายฉัตรากรณ์    เซียงซี
34. นายวนากร    ไคร้สร้อย
1. นายคีตภัทร    กัลยาณวุฒิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................