สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นวมินทราชูทิศ พายัพ 52 17 13 82 71 14 5 5 90
2 พร้าววิทยาคม 26 25 15 66 57 17 8 6 82
3 สันทรายวิทยาคม 26 14 21 61 54 26 10 11 90
4 แม่ริมวิทยาคม 11 12 14 37 31 15 8 12 54
5 แม่แตง 9 14 14 37 34 15 9 12 58
6 สะเมิงพิทยาคม 7 15 6 28 23 23 8 13 54
7 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 4 4 6 14 19 6 11 11 36
8 เชียงใหม่มัธยม 3 9 4 16 15 12 4 8 31
9 สันป่ายางวิทยาคม 3 5 5 13 12 12 7 14 31
10 วัดแม่ริมวิทยา 1 2 8 11 8 14 14 14 36
11 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 1 1 0 2 2 4 4 11 10
12 พงษ์พิกุล เชียงใหม่ 1 0 1 2 4 2 3 1 9
13 แม่หอพระวิทยาคม 0 7 2 9 6 15 8 11 29
รวม 144 125 109 378 336 175 99 129 610