หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cmi2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางพวงผกา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประธาน
2. นางนงคราญ สมบุตรโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางเบ็ญจพร สว่างวงศ์โรงเรียนแม่แตงเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพูนมิตร บุญสูงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นายภูฉาย ประวัติสมบูรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่กรรมการ
3. นางศิริวรรณ ทับทิมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางรจนาภรณ์ ฉายอรุณโรงเรียนแม่แตงประธาน
2. นายอภิรักษ์ กันทะเรียนโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยากรรมการ
3. นางสุดา คำตันโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางธนวรรณ มหายศโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นางสาวชมพูนุท วันเพ็ญโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยากรรมการ
3. นางสาววราพร จำปาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพรรักษ์ สุคันธะกุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นางนนทา สำราญทรัพย์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสิริพร ไชยวงค์โรงเรียนแม่แตงเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล สุภาโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นางประพินท์ สังขาโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางทักษพร เจริญพรโรงเรียนแม่ริมวิทยเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางปัญญาวดี จอมแปงโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นางสุจิตรา นาคสนิทโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นายวัลลภ สิริผ่องใสโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางวรปฐมา จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงประธาน
2. นายนริส บัววิรัตน์เลิศโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิชญา มณีศรีโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ บางโรยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นางสฤษดิ์ลักษณ์ เวนวลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นางนพวรรณ ศิริบูรณะโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางสุดสายใจ เจริญทรัพย์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นายดิสกร นินนาทโยธินโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย ดวงบาลโรงเรียนแม่แตงเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเจียมใจ พันธ์พัฒนกุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นางสาวสมพร แสงทอง โรงเรียนแม่แตงรองประธาน
3. นายสมศักดิ์ สร้อยนาคโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิรวรรณ ธัมมาโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอัมพวัล วิจารณ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ ธรรมจินดาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นางพิจิตรา สิทธิวงค์โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธาน
3. นางจันทร์เพ็ญ จินกระวี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสุจิตรา ขุนคำโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายเทพวิกรณ์ มณีวัง โรงเรียนสันทรายวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปรารถนา เกียรติภักดีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นายนราศักดิ์ ไชยเรืองโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธาน
3. นางจินตนา ศรีวรรณชัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นางมณฑา วิชัยวุฒิโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา จองมนโรงเรียนสันทรายวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางประภัสสรณ์ เล็กธำรงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นายชูเกียรติ วรรณสอนโรงเรียนแม่แตงรองประธาน
3. นางอรุณี สันติคุณากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นางวารุณี ริยะปานโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนงคราญ ตันตะละโรงเรียนสันทรายวิทยาคมเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ธรรมขันธ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นายปรีชา ปินตาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธาน
3. นางประภาสร อุลัยโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางขนิษฐา คมขำโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสันทัด ดุลย์สูงเนินโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นางวารุณี อุ่นตานโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธาน
3. นายธนวัฒน์ สลอบแสงโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นางอรวรรณ คงบรรทัดโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายภัทรา ภัทรพงษ์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเชิดชัย ลำนวลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นางสุดธิดา เยาว์ธานีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่รองประธาน
3. นางผิวผ่อง ปัญญารัตน์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชฎาทิพย์ สุขุมานันท์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวหยกสุวรรณ แก้วดอกโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไลวรรณ ปิวคำโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวมนัสนันท์ ทาโนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายธรรมรัตน์ ตันติสันติสมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประธาน
2. นางสาวสายพิณ ถาวรโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธาน
3. ว่าที่ร้อยตรีเสรี ปรมชวลิตโรจน์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ จิตรานุกูลกิจโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา กรรมการ
5. นางสาวสิริรัฐ รัชรินทร์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
6. นายบริวัตร เมธาวิตากุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
7. นางฌาณทัศน์ พรมสาส์นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
8. นายธีรวัฒน์ บุญทวีโรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์ชุมพลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธาน
2. นายเสถียร กันธิยะโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธาน
3. นางพันธลี เคหาโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภิรญา คงแสงเพชรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ตรียาพันธ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
6. นางนภาพร ตุ้ยคำภีร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
7. นางสุปราณี ชนะพรหมโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
8. นางสาวสุกัญญา ตาปินโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์ชุมพลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธาน
2. นายสุภาพ ญาติสมบูรณ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธาน
3. นายไกรศร จองมูลสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางวนิดา กิติลือโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางนุชจรีย์ เงินคำมูลโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ ปัญญาแก้วโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
7. นายนคร ราชกิจโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
8. นางพนมวัลย์ สิทธิพลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
9. นายศราวุธ อุทัยผลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
10. นางสาวประภาภรณ์ บุญตันโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
11. นายมงคล ปัญญารัตน์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
12. นางทิพาวรรณ ดามัสวินวงค์โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
13. นายเสกสรรค์ ติวงค์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน คุณยศยิ่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพประธาน
2. นางอรพิน สมมิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
3. นายพัฒทัย ชุ่มวารีโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
4. นายประทิน ตั้งใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางประทุม พุทธวงค์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจุรารัฐ ป้อคำโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวมยุรีย์ ขันรินทร์คำโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธาน
2. นายอุดม ริยะปานโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมรองประธาน
3. นายอาทิตย์ อินทะรินทร์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางจรัสศรี ธรรมธิโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยากรรมการ
5. นางอรพิน สมมิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
6. นายสมควร ต้นเหลืองโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรีย์ ขันรินทร์คำโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธาน
2. นายชูศักดิ์ พงษ์เจริญโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
3. นางทองมุข โปธาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางพัชรา เื้อื้องไพบูลย์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
5. นางดวงดารา โกสินทร์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายนิมิตร วงศ์มณีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธาน
2. นายกำธร กาวีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงรองประธาน
3. นางสาวสุดารัตน์ ลายคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายการุณ เชิดชูโรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางศิราภรณ์ จันทรสิริกุลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธาน
2. นางฉัตรดาว ขันจันทร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพรองประธาน
3. นางสาวเมธิณี ประพันธ์บัณฑิตโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
4. นางนภาพร ใสศรีโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันทียรัตน์ โชติชื่นโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นายชนะรัตน์ ชัยวรรณโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววีรวรรณ เวนวลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
8. นายธนพงษ์ มีกล่ำโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
9. นางสาวสุธิดา คำปันปู่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นางศิราภรณ์ จันทรสิริกุลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธาน
2. นางสาวอัจฉราวรรณ กันจินะโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพรองประธาน
3. นางกุลญา ดุลย์สูงเนินโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
4. นางบุปผา ธนะชัยขันธ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นางพิศมัย จิลินโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
6. นายพรหมมินทร์ เสรีสิทธิฤทธิ์กุลโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
7. นางทวีพร ฟูวงษ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเลขานุการ
8. นางเยาวลักษณ์ ปิยนันทคุณโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา จันทนพศิริโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธาน
2. นางสุณี ครุตแตงโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพรองประธาน
3. นางวาสนา ยาวิชียโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีดา คำแก้วโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยนรินทร์ จันทร์แก้วโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกฤติยา มณีกาศโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวมยุรีย์ ขันรินทร์คำโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธาน
2. นางสุณี ครุตแตงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางวาสนา ยาวิชัยโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีดา คำแก้วโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยนรินทร์ จันทร์แก้วโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกฤติยา มณีกาศโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา โพธิ์งามโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นางสาวกรองทอง วงษ์มงคลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมรองประธาน
3. นางอัชราภรณ์ รังสีโรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสุนทรี เมฆบุญส่งลาภ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเบญจศีล ชื่นจิตต์โรงเรียนแม่แตงประธาน
2. นางสาวศนิชา เลิศการโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธาน
3. นางสุมิตรา ตรรกวิโรจน์โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรรณี รัตนเศียรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพิพรรัชช์ กองสงฆ์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธาน
2. นางอ้อยทิพย์ ทองดีโรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธาน
3. นางอ้อยทิพย์ ดวงจันทร์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายสถิตย์ นิลแก้วโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางรัตนา วรรณสอนโรงเรียนแม่แตงประธาน
2. นางจำลอง กิจสุภาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธาน
3. นางวิไลลักษณ์ วงศ์วัจนสุนทรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายทวี ทัดแพโรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางทัศนีย์ อนุสรโรงเรียนแม่แตงประธาน
2. นายบุญเลิศ สามแก้ว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธาน
3. นายสุชาติ เทพจันทร์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายสุเมธ คำดาโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางเมธาพร เบลีย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ประธาน
2. นายบุญเลิศ สามแก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธาน
3. นางสุมิตรา ตรรกวิโรจน์โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรรณี รัตนเศียรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นายจำลอง กิจสุภาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ บุญมาโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมประธาน
2. นางจรุวรรณ์ ศุภรัตน์ภิญโญโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธาน
3. นางนิตยา ธมิกานนท์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ นพคุณโรงเรียนสันทรายวิทยาคมเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนงเยาว์ ภูมิคอนสารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธาน
2. นางดารณี สุริยะวรรณ โรงเรียนแม่แตงรองประธาน
3. นางสาวจอมทอง พิเคราะห์งานโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีนวล บุญรักษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นายอนันต์ โกเสสโรงเรียนสันทรายวิทยาคมเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุทธิพร พูนเสงี่ยมศิลป์โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นางพิศพร ดวงสะอาดโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางปารีชาติ สงวนผลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. พระประสิทธิ์ กิตติญาโนวัดพระนอน(ขอนม่วง)เลขานุการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางเพลินพิศ สุขพูลผลโรงเรียนแม่แตงประธาน
2. พระกิตติชัย กิติสาโรโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดฤทัย สมบูรณ์วิทย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางทวีศิริ มาระวิชัยโรงเรียนสันทรายวิทยาคมเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระชวลิต รักเหล่า(วชรญาณเมธี) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นางสาวอรทัย ไชยชนะโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นางรุจิรัตน์ จิตรากรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายก้องภัค กุลสุทธิเสถียรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นายอิสรภาพ ศรีสุวรรณ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธาน
3. นายนพรัตน์ ชูศรีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล สุภาหาญ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมฐิญาพรรณ สัณหาภิรมย์กุลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ ชุมภูคำโรงเรียนสะมิงพิยาคมเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางชนกนาถ โพธินามโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นายธนู ครุฑมาศโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธาน
3. นายวังชนะกาล ภูตาสืบโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสายเพ็ญ ปุกคำนวลโรงเรียนสะมิงพิยาคมกรรมการ
5. นายศักดิ์วุฒิ สังข์ทอง โรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายธรรมศักดิ์ ศักดิ์สง่า โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นายสุรพงษ์ โล่ห์เพ็ชรโรงเรียนแม่แตงรองประธาน
3. นายธรรมนูญ สุทธิกลัดโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิราช จันทร์เกิด โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นายจรรยา สุดาจันทร์โรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางมัณฑนา พรหมโลก โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นายไพโรจน์ สุวรรณธัช โรงเรียนแม่แตงรองประธาน
3. นางสาวจินตภาส์ วงศ์อ่อนมณีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายอธิวัฒน์ มณีจักรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นางสาวจตุพร ต้นเฮือด โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
6. นายพลเสฏฐ์ สวนจันทร์ดีโรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ พูลทาจักร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นางสาววัลยา บุตรดีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวจินตภาส์ วงศ์อ่อนมณีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางปราณี อุทัยพัฒน์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นายทศพล สุภาหาญ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
6. นายยงยุทธ พุทธวงค์โรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ ประคำสายโรงเรียนแม่แตงประธาน
2. นางเกียรติ อังศุสิงห์โรงเรียนวัดแม่ริมกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ คันธวันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายปริญญา เฉลิมสุข โรงเรียนสันทรายวิทยาคมเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายธีระศักดิ์ ประคำสายโรงเรียนแม่แตงประธาน
2. นางเกียรติ อังศุสิงห์โรงเรียนวัดแม่ริมกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ คันธวันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายปริญญา เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ อุดแดงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางอรัญญา ไชยคำวงค์ โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวปริญารัชน์ แสนพิมพ์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ อุดแดงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางอรัญญา ไชยคำวงค์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวปริญารัตน์ แสนพิมพ์ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสไบทิพย์ ตั้งใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธาน
2. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายจรัล เข็มขาวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายอนันต์ อุดแดงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสไบทิพย์ ตั้งใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธาน
2. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายจรัล เข็มขาวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายอนันต์ อุดแดงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา อินทะเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางศศิเขมณัฐ ธนินแสงสุริยาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางกัลยา อินทะเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางศศิเขมณัฐ ธนินแสงสุริยาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประกิต สร้อยกาบแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสุภัค ธาราโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
3. นายปริญญา เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางบุญยิ่ง กันทะชัยโรงเรียนแม่แตงประธาน
2. นายวีระพล อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒากร กำแพงแก้วโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยาเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางบุญยิ่ง กันทะชัยโรงเรียนแม่แตงประธาน
2. นายวีระพล อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒากร กำแพงแก้วโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยาเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประกิต สร้อยกาบแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธาน
2. นางสาวประภัสสร จี๋คำโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายสมดุลย์ ลาดดีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยาเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายประกิต สร้อยกาบแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธาน
2. นางประภัสสร จี๋คำโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายสมดุลย์ ลาดดีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงศ์ ไชยสุภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาววริษา ปลื้มฤดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสหรัก ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมพูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายวิโรจน์ พรถาวรโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสหรัก ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมพูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายวิโรจน์ พรถาวรโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสหรัก ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมพูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายวิโรจน์ พรถาวรโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสหรัก ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมพูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายวิโรจน์ พรถาวรแม่ริมวิทยาคมโรงเรียนเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคีตภัทร กัลป์ยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายคีตภัทร กัลป์ยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคีตภัทร กัลป์ยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายคีตภัทร กัลป์ยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคีตภัทร กัลป์ยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายคีตภัทร กัลป์ยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสหรัก ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมพูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายวิโรจน์ พรถาวรโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสหรัก ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมพูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายวิโรจน์ พรถาวรโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคีตภัทร กัลป์ยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายคีตภัทร กัลป์ยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสหรัก ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมพูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายวิโรจน์ พรถาวรโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสหรัก ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นายณัฐพล ธัญญพงษ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมพูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเดช จองทรัพย์ โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายวิโรจน์ พรถาวรโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสหรัก ขาวแสงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมพูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธาน
3. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตง กรรมการ
5. นายวิโรจน์ พรถาวรโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชมนาด พรถาวรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นางไพจิตรี ถาวรพงษ์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณภา อักษรศรี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณา พันธุ์ประเสริฐ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธาน
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางจีราพรรณ โศภนศุกร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางลำจวน อินทกูลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธาน
2. นางไพจิตรี ถาวงษ์กลางโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณภา อักษรศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นางสุวรรณา พันธุ์ประเสริฐ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางชมนาด พรถาวรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางจีราพรรณ โศภนศุกร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นางสุวรรณา พันธ์ประเสริฐ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางชมนาด พรถาวรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางจีราพรรณ โศภนศุกร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้นโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นางสุวรรณา พันธ์ประเสริฐโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางชมนาด พรถาวรโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
4. นางจีราพรรณ โศภนศุกร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นางสุวรรณา พันธ์ประเสริฐ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางชมนาด พรถาวรโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
4. นางจีราพรรณ โศภนศุกร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เลขานุการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวรพงษ์ เรือนแก้วโรงเรียนแม่แตง ประธาน
2. นายอุทัย สมณะโรงเรียนสันทรายวิทยาคม รองประธาน
3. นางจันทร์ฉาย สมบูรณ์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม กรรมการ
4. นายวรรณพงษ์ เมืองเล็น โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมนธิดา โกษารัตน์ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี ศรีดวงแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ ตาใจโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ กมลปรีดากุลโรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี ดวงศรีแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ ตาใจโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ กมลปรีดากุลโรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวรพงษ์ เรือนแก้ว โรงเรียนแม่แตง ประธาน
2. นายอุทัย สมณะโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธาน
3. นางจันทร์ฉาย สมบูรณ์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรรณพงษ์ เมืองเล็น โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมนธิดา โกษารัตน์โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกิติเชษฐ์ กาญจนวิสิทฎ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. พระมหาอิสรเชษฐ์ ใจมาสุขโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยากรรมการ
3. นายปรัชญา ก๋าอินโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นางกชพรรณ กันทาทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร โสวะโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นายสุวนิจ ภุหิรัญโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รองประธาน
3. นายเสรีย์ ขุนคำโรงเรียนแม่แตง กรรมการ
4. นายสมบัติ ศรีวรรณชัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางปรานอม จาระธรรมโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี ศรีดวงแก้ว โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ ตาใจ โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ กมลปรีดากุลโรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี ศรีดวงแก้ว โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ กมลปรีดากุลโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ ตาใจ โรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร โสวะโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นางสุวนิจ ภุหิรัญโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธาน
3. นายเสรีย์ ขุนคำโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นายสมบัติ ศรีวรรณชัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางปรานอม จาระธรรมโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางนาฏลัดดา คำพร โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสุขุมาลย์ พนิชการ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
3. นายปวันกฤษฎิ์ มะธี โรงเรียนสะมิงพิยาคมเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพรศรี พุทธานนท์โรงเรียนแม่แตงประธาน
2. นางชนันท์วิไล ธงเชื้อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่รองประธาน
3. นางอรทัย ชุ่มมงคลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นางกัลยา กิจสุภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี ศรีดวงแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ กมลปรีดากุลโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ ตาใจโรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางธิชวดี เพชรรพีภัทร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. พระกมลชัย จอกดีโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยารองประธาน
3. นางผุสดี คำภีระโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางโสภิต ทองดังโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นางบุปผา ปานพันธ์โพธิ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิติเชษฐ์ กาญจนวิสิทฎ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางกชพรรณ กันทาทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. พระมหาอิสรเชษฐ์ ใจมาสุขโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยากรรมการ
4. นายปรัชญา ก๋าอินโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกิติเชษฐ์ กาญจนวิสิทฎ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. พระมหาอิสรเชษฐ์ ใจมาสุขโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายปรัชญา ก๋าอิน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นางกชพรรณ กันทาทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสมควร จารุภูมิโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นางสุดารัตน์ อุทัยผลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธาน
3. นางอภิพิม สุรวนิชโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายแสงชัย ภิรารักษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นางภัณทิรา ชัยอินตาโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมควร จารุภูมิโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นางสุดารัตน์ อุทัยผลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธาน
3. นางอภิพิม สุรวนิชโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายแสงชัย ภิรารักษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นางภัณทิรา ชัยอินตาโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนาฏลัดดา คำพร โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นายสมหมาย ยินดีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายปวันกฤษฎิ์ มะธี โรงเรียนสะมิงพิยาคมเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ สมบูรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธาน
2. นายบุญถม แสงคำโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธาน
3. นายเอกศิษฐ์ ชื่นธีระวงศ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมฤทธิ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ แสงวงศ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนิเวศน์ อินตารัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นายบุญส่ง กันธิยะโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธาน
3. นายเชาวลิต กันยาโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางยุภาพร เกิดเอียงโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
5. นายเสถียร กัลยานุกูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางวิมล นาวะระโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นายเดช ยะมงคลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธาน
3. นางสาวแน่งน้อย คำสุข โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางภัทร์นรินทร์ ธรรมหิเวศน์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นางอุรี โยริยะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวิมล นาวะระโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นายเดช ยะมงคลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธาน
3. นางบุปผา ปานพันธ์โพธิ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางภัทร์นรินทร์ ธรรมหิเวศน์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นางอุรี โยริยะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกุลรุ่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นายศิริศักดิ์ ศรีวิไชยโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นายนรา อินถาโรงเรียนร.พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา เลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวรรณา แสงคำโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางสาววัฒนารี ขัดสีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธาน
3. นางรุจี เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางนัยน์ปพร ดวงแก้วโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นางจรัสศรี ตันอุดโรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวรรณา แสงคำโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางสาววัฒนารี ขัดสี โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รองประธาน
3. นางรุจี เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางจรัสศรี ตันอุดโรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปรัชญา ก๋าอินโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมประธาน
2. นางจรินทร์ ธงงามโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรชาติ ภู่ทองโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายปวันกฤษฎิ์ มะธีโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเตือนใจ สงครามโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางถนอมจิต ดอนดี โรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธาน
3. นางสุภาณี ไชยศิริวงค์สุขโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
4. นางเกศรินทร์ สิทธิมงคล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ สงครามโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางถนอมจิต ดอนดีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมรองประธาน
3. นางสุภาณี ไชยศิริวงค์สุขโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
4. นางเกศรินทร์ สิทธิมงคล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ เกษสุวรรณ โรงเรียนแม่แตงประธาน
2. นางจรินทร์ ธงงามโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันท์ วงไฮ โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยากรรมการ
4. นายวรชาติ ภู่ทองโรงเรียนสันทรายวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสอางศรี มณียะโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นางนพพร พันธุรัตน์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการ
3. นางสุภาวดี ชุมสวัสดิ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
4. นางรยุกต์ ชัยศิลป์ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
5. นายจุล สุระอาษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสอางศรี มณียะ โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นางนพพร พันธุรัตน์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาวดี ชุมสวัสดิ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
4. นางรยุกต์ ชัยศิลป์โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
5. นายจุล สุระอาษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางมิ่งขวัญ ตาตะนันทน์โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นางเศรษฐินี กุลสุทธิเสถียรโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางชวาลี ภิรารักษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางชวาลี ภิรารักษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นางมิ่งขวัญ ตาตะนันทน์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางเศรษฐินี กุลสุทธิเสถียรโรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางเศรษฐินี กุลสุทธิเสถียรโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นางชวาลี ภิรารักษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ ตาตะนันทน์โรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายกิติเชษฐ์ กาญจนวิสิทฎ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. พระมหาอิสรเชษฐ์ ใจมาสุขโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยากรรมการ
3. นายวรชาติ ภู่ทอง โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางกชพรรณ กันทาทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศิริศักดิ์ ศรีวิไชยโรงเรียนแม่แตงประธาน
2. นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกุลรุ่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นายวรชาติ ภู่ทอง โรงเรียนสันทรายวิทยาคมเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวบุปผา ขุมคำโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ประธาน
2. นางผ่องศรี กันธิยะโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Roberto Sanchez , Jr.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ศรีธิวงค์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
5. นางเสาวณีย์ นภาวรรณ โรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางศรีนวล บุญธรรมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประธาน
2. นางสาวบุษบา ใจคำโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. MissChristiana Monica Fortune โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางจีราพร ไชยอินทร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจีรพรรณ มหาพรหมโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ประธาน
2. นางอำพรรณ ไชยพันธ์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. Mrs.David Adamsโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางนพพร วิวัฒนเศรษฐ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นางฉันทวรรณ กิตติพงศ์เดชโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมเลขานุการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางอมรา ทองบ่อ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางพัชรี วงศ์สุธาวดีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Ton de Corteโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางคนธวัลย์ คำมีมูลโรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่กรรมการ
5. นางทิวาพร เตชะรุจิพร โรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางศุภวรรณ ทะกันจรโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมประธาน
2. นายเอกอรรถพล อินทวิวัฒน์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Norman Sinsuanโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ปัญญาโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เลขานุการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นางสาวเพชรรัตน์ สุริยาโรงเรียนแม่แตง ประธาน
2. นายสมชาย ทาเมืองโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Norman Sinsuanโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางอาภรณ์ ปรีชาปัญญา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายวชิรา สุขัมศรีโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมประธาน
2. นางเฟื่องฝน บุญทวีโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Anthony Onchiri Masiโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก อุ่นสกลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
5. นางพวงทอง อยรังสฤษฎิ์กูลโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เลขานุการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางนางชื่นพักตร์ สมานวงค์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. Mr.Mathew Kellyโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ลือดาราโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ควรอนันต์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
5. นางสังขยา บุญมา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางนิธิพันธ์ ยากีโรงเรียนสันกำแพงประธาน
2. นางอรวรรณ อนันทปัญสุทธิ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสาวนันทา สุทธิเจริญโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสุรัตน์ สินประสาธน์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธาน
2. นายปรีชา วิริยะชินการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. Mr.Milos Velechovskyโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นางวัฒนา เจริญเกตุโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางสายพิน หัวเมืองแก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. Mr.Milos Velechovskyโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางยุพา สองเมืองแก่นโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนัฏฐิณีย์ เวียงโอสถโรงเรียนสะเมิงวิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพิรุณทิพย์ แซ่มู่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นางสาวสุภาลักษณ์ พรหมรังษีกุล โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ แซ่หูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. MissLei Ouโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
5. MissZhang Li wenโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวสุปราณี คำลือ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพิรุณทิพย์ แซ่มู่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นางสาวสุภาลักษณ์ พรหมรังษีกุล โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ แซ่หูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. MissLei Ouโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ
5. MissZhang Li wenโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวสุปราณี คำลือ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสมพร เทียมทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. นางกุศลิน กุลประยงค์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการ
3. MissNaoko Takatsuka Japan Foundation BKK กรรมการ
4. Mr.Yuusuke Terada Mitara Language School กรรมการ
5. MissKawai Yukiko Chiang Mai Rajabhat University กรรมการ
6. นายปวิช กิตติยังกุล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสมพร เทียมทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธาน
2. MissNaoko TakatsukaJapan Foundation BKK กรรมการ
3. Mr.Yuusuke Terada Mitara Language School กรรมการ
4. MissKawai Yukiko Chiang Mai Rajabhat University กรรมการ
5. นางกุศลิน กุลประยงค์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นายปวิช กิตติยังกุล โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายภูวรินทร์ ชัยชาญโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมประธาน
2. นายธนู ครุฑมาศโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสายพิณ ถาวรโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นางสายสมร ภูสีมาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธาน
2. นางสาวธราเนาว์ สัตยพานิชโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางเรณู หงษ์โตโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นางลาวัณย์ มหาทุมะรัตน์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธาน
2. นางวรรณา ไชยมาลาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธาน
3. นางกิติยา สุขพินิจโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นางเรณู หงษ์โตโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายทศพล สุภาหาญโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ ลภะวงค์โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นางกัลยาณี ศิริโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางนัยนา อุปกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุรเชษฐ์ อุปกุลโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ประธาน
2. นางทรงสุคนธ์ อักษรดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางวัชรภรณ์ จิตโรภาส โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่เลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางบุปผา ปงลังกาโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นางสาวไพรินทร์ จันทะภีโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนันทวรรณ ชัยธีระสุเวทโรงเรียนแม่แตง กรรมการ
4. นายไพรัช วิจันทรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นางจินตนา มงคลไชยสิทธิ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ประธาน
2. นางสาวถาวรี ถนัดธนูศิลป์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นางสาวสันทณี บุญทา โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุชญา หิรัญญสุวรรณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางวรรณา คุณล้าน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประธาน
2. นางสาวจันทิมา กุลศรี โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการ
3. นายณัฐพันธ์ สัตยพานิชโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันวิสาข์ กิติวงค์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
A Math ม.4-ม.6
1. นางวรรณา คุณล้านโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประธาน
2. นางสาวจันทิมา กุลศรี โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการ
3. นายณัฐพันธ์ สัตยพานิชโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันวิสาข์ กิติวงค์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวแววเดือน มุนินทร์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมประธาน
2. นางประกายเพชร กองแสงโรงเรียนเชียงใหม่มัธยม รองประธาน
3. นางสาวประกายทิพย์ คำตื้อโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
4. นายปรีดี พนาแจ่มรื่นรมย์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นางสาวพรรธนี ชัยเขตโรงเรียนพร้าววิทยาคมเลขานุการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นางอัมพร อนุตรเวคินโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมประธาน
2. นางบุษบา สืบแสนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวรุจิเนตร บุญมีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
4. นางนงนุช ไกรงามโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวศุภราภรณ์ อำภาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ คงบรรทัดโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นางสาวสมจิต ชมชื่นโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชาญชัยเอกสกุล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ปานาทีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ คงบรรทัดโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธาน
2. นางสาวสมจิต ชมชื่นโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชาญชัยเอกสกุล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ปานาทีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การเขัยนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การเขัยนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
คัดลายมือประเภทบกพร่องทางร่ายกาย ม.1-ม.3
เขียนเรียงความประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
เขียนเรียงความประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
วาดภาพระบายสีน้ำ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสีโปสเตอร์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสีโปสเตอร์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
วาดภาพระบายสีน้ำ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]