หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   7 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 211 7 ก.ย. 2555 08.30-10.00
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง อาคาร2 ห้อง 211 7 ก.ย. 2555 08.30-10.00
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง อาคาร2 ห้อง 212 7 ก.ย. 2555 08.30-10.00
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง อาคาร2 ห้อง 212 7 ก.ย. 2555 08.30-10.00
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง อาคาร2 ห้อง 221 7 ก.ย. 2555 08.30-12.00
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง อาคาร2 ห้อง 225 7 ก.ย. 2555 08.30-12.00
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง อาคาร4 ห้อง ศูนย์นวัตกรรม 7 ก.ย. 2555 08.30-12.00
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง อาคาร4 ห้อง ศูนย์นวัตกรรม 7 ก.ย. 2555 13.00-16.30
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง อาคาร2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 08.30-09.30
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง อาคาร2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2555 13.00-14.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B16 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B16 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A17 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A18 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A23 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A23 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 218 7 ก.ย. 2555 09.00-15.00
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 215 7 ก.ย. 2555 09.00-15.00
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 228 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 217 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 226 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 214 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
7 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงพละศึกษา 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
8 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงพละศึกษา 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
9 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 227 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
10 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 227 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B27 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A32 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A27 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A28 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A29 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ หอประชุม 7 ก.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ หอประชุม 7 ก.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A33 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A34 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B26 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B29 7 ก.ย. 2555 10.30 เป็นต้นไป
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง ฺ29 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ หอประชุม 7 ก.ย. 2555 12.00-13.00
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ หอประชุม 7 ก.ย. 2555 08.30-11.30
3 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ หอประชุม 7 ก.ย. 2555 13.30-16.00
4 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ หอประชุม 7 ก.ย. 2555 08.30-11.30
5 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ svxit=6, 7 ก.ย. 2555 13.30-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร2 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร2 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร2 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร2 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร2 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร2 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร2 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร2 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร2 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร2 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร2 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร2 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อาคาร2 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
15 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
16 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
17 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
18 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
19 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
20 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
21 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
22 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
23 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
24 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
25 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
26 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
27 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
28 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
29 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
30 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
31 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
32 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
33 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
34 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
35 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
36 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
37 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
38 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องโสตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
39 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องโสตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
40 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องโสตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
41 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องโสตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
42 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องโสตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
43 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องโสตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
44 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องโสตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
45 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องโสตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
46 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องโสตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
47 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องโสตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
48 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องโสตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
49 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องโสตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
50 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องโสตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
51 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องโสตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
52 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องโสตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
53 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องโสตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
54 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องโสตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
55 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องโสตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
56 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องโสตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
57 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องโสตฯ 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
58 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องประชุม 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
59 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องประชุม 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
60 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องประชุม 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
61 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องประชุม 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
62 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องประชุม 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
63 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องประชุม 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
64 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องประชุม 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
65 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องประชุม 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
66 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องประชุม 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
67 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ห้องประชุม 7 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้อง 612 7 ก.ย. 2555 08.30-16.30
2 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หอประชุม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้อง 612 7 ก.ย. 2555 08.30-16.30
4 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หอประชุม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หอประชุม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้อง 612 7 ก.ย. 2555 08.30-16.30
7 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้อง 612 7 ก.ย. 2555 08.30-16.30
9 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หอประชุม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้อง 612 7 ก.ย. 2555 08.30-16.30
12 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หอประชุม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หอประชุม 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงอาหาร 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
17 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงอาหาร 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
18 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงพละ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
19 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
20 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงพละ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
21 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงอาหาร 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
22 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงอาหาร 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
23 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
24 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงอาหาร 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
25 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงอาหาร 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
26 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงอาหาร 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
27 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
28 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงอาหาร 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
29 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อาคารคหกรรม 511 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
30 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
31 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อาคารคหกรรม 511 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
32 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
33 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
34 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
35 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
36 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ B 31 ห้อง เตรียมการพูด B 32 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ B 33 ห้อง เตรียมการพูด B 32 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ A 4 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ A 5 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ B 34 ห้อง เตรียมการพูด B 35 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ B 34 ห้อง เตรียมการพูด B 35 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ B 6 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ B 7 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ A 37 ห้อง เตรียมการพูด ฤ 31 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง โสต 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง โสต 7 ก.ย. 2555 13.00-15.00
12 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ A 39 ห้อง เตรียมการพูด A 31 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ A 39 ห้อง เตรียมการพูด A 31 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ A 40 ห้อง เตรียมการพูด A 41 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ A 40 ห้อง เตรียมการพูด A 41 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สนามกีฬา 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สนามกีฬา 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง โรงอาหาร 7 ก.ย. 2555 08.30เป็นต้นไป
7 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง โรงอาหาร 7 ก.ย. 2555 08.30เป็นต้นไป
8 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B 4 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B 5 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A21 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A21 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00
12 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง ห้องสมุด 7 ก.ย. 2555 08.30เป็นต้นไป
13 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง ห้องสมุด 7 ก.ย. 2555 08.30เป็นต้นไป
14 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A22 7 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A22 7 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]