หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cmi2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

 

000003 วิทยาศาสตร์

1.  000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 2.  000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
3.  000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 4.  000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
5.  000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 6.  000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
7.  000296 Science Show ม.1-ม.3 8.  000297 Science Show ม.4-ม.6
9.  000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 10.  000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
11. 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 12. 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
13. 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 14. 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]