หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cmi2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

 

000010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 2.  000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
3. 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 4.  000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6
5. 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 6.  000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
7.  000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 8.  000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
9.  000330 Cross word ม.1-ม.3 10.  000331 Cross word ม.4-ม.6
11.  000332 A Math ม.1-ม.3 12.  000333 A Math ม.4-ม.6
13.  000334 คำคม ม.1-ม.3 14.  000335 คำคม ม.4-ม.6
15.  000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 16.  000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]