แจ้งทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
หลังจากลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันผ่านระบบ Online แล้ว ขอให้โรงเรียนได้จัดส่งเอกสารรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมไปที่เจ้าภาพการจัดกิจกรรมการแข่งขันภายในวันที่ 10 กันยายน 2555
สถานที่/เจ้าภาพการจัดกิจกรรม
วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 13:39 น.