สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยุพราชวิทยาลัย 29 19 7 55 54 15 5 5 74
2 ดาราวิทยาลัย 27 8 3 38 40 14 8 7 62
3 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 23 17 11 51 43 17 10 8 70
4 สันกำแพง 21 12 16 49 49 21 7 22 77
5 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 12 5 9 26 28 12 6 14 46
6 กาวิละวิทยาลัย 11 14 7 32 27 15 8 15 50
7 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 9 6 4 19 15 4 4 4 23
8 หอพระ 7 3 6 16 16 11 3 12 30
9 วัฒโนทัยพายัพ 6 18 13 37 40 12 4 15 56
10 วชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 6 4 7 17 13 8 4 11 25
11 เทพบดินทร์วิทยา 5 3 1 9 10 2 4 0 16
12 แม่ออนวิทยาลัย 3 2 7 12 16 9 13 12 38
13 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 2 4 1 7 9 6 1 11 16
14 วารีเชียงใหม่ 2 3 2 7 10 9 4 7 23
15 พระหฤทัย 2 3 1 6 9 11 6 11 26
16 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 2 4 7 6 6 2 6 14
17 เมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 2 1 3 3 4 1 5 8
18 วิชัยวิทยา 0 2 0 2 1 5 1 6 7
19 เชียงใหม่คริสเตียน 0 1 2 3 5 7 3 12 15
20 ธรรมราชศึกษา 0 1 1 2 2 1 2 6 5
21 เทศบาลนครเชียงใหม่ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
22 จิตราวิทยา 0 0 0 0 3 4 3 5 10
รวม 166 129 104 399 400 195 99 195 694