หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cmi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางกานดา ชุมดำโรงเรียนหอพระประธาน
2. นางสาวเครือวัลย์ จักร์แก้วโรงเรียนสันกำแพงรองประธาน
3. นางสาวจุฑามาศ ธะนะโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
4. นางพจมาลย์ สิงห์หะราชโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกานดา เดชวงค์ญาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธาน
2. นายมนู กันทะวงค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรองประธาน
3. นางสาวอรพรรณ ทิพนีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางยุพิน เตชะโกมลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางรมมาดี พรวญหาญโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางดรุณี ยะภิระโรงเรียนสันกำแพงรองประธาน
3. นายธวัชชัย ด้วงมะโนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุทธิคุณ เอี่ยมยังโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางทับทิม ขุมทรัพย์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวศิริพร ทวีชาติโรงเรียนหอพระรองประธาน
3. นางสาวปนัท แก้วยิธิโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางรุ้งกาญจน์ เกลอดูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางผกาพรรณ เดชพันธ์โรงเรียนนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางณัฐพงศ์ โพธิวงค์โรงเรียนดอยสะเก็ดรองประธาน
3. นางอรทัย ชุมภูคำโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายคะเนยะ อ่อนนางโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลกรรมการ
5. นางสาวฐิติยาพร พิภาคโรงเรียนวชิรวิทย์ มัธยมเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอัญชนา วงค์จักร์โรงเรียนหอพระประธาน
2. นางศิริเพ็ญ แสงบุญโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยรองประธาน
3. นางวัชรา กรรำโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายคะเณยะ อ่อนนางโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ บุญเสริฐโรงเรียนสันกำแพงประธาน
2. นางศิริพร พรพิพัฒน์ไพบูลย์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยรองประธาน
3. นางสาวณัฎฐณิชา จงอริยตระกูลโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวสุนทรพรรณ์ หวังพรไพบูลย์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางพิสมัย วีระศรีนาราโรงเรียนสันกำแพงประธาน
2. นางสุธิดา เครือวิทย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรองประธาน
3. นางเพ็ชรล้วน กิจสุวรรณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนภาเกตน์ คำวิเศษโรงเรียนดาราวิทยาลัยเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางศรีอำพร มาตาโรงเรียนดอยสะเก็ดประธาน
2. นางวลัยพร ถาอ้ายโรงเรียนดาราวิทยาลัยรองประธาน
3. นายไพรศาล สังข์เอี่ยมโรงเรียนหอพระเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางศุภกัญญา รอดเดชโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นายนิมิต รักเจริญโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรองประธาน
3. นางวิภาศรี จ้อยสูงเนินโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายศุภฉันท์ ธนะปัดโรงเรียนวชิรวิทย์ มัธยมเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทวีชัย ปฤกษากรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธาน
2. นางนิรมล โกวรรณ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรองประธาน
3. นายวิทยา วงษ์มณีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางกันต์กมล นวมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายภีระพงษ์ ใจปัญญาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ ดวงจิรประภาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
7. นางโสพิน จันทวงษ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
8. นายนันทยศ ถนอมศักดิ์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุนีย์ แก้วสุพรรณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสุชีลา สุ่นสิริโรงเรียนหอพระกรรมการ
11. นางวัชรี ไคร้ม่วงโรงเรียนวชิรวิทย์ มัธยมกรรมการ
12. นายสิรวิชญ์ ตาคำนิลโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
13. นางอารีลักษณ์ แข็งราชโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
14. นางสาวนิลวรรณ จิวขวาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทวีชัย ปฤกษากรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธาน
2. นางสาวน้ำทิพย์ มีมากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรองประธาน
3. นางพิสมัย สิงห์อุสาหะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุวทัศน์ อริยานนท์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ วิโรจน์สกุลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสุชาติ ขันทะนัสโรงเรียนหอพระกรรมการ
7. นายณพลกฤต อุนนท์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
8. นางศศิวิมล จุงศิริวัฒน์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัพกรรมการ
9. นายสุวมิตร เลี่ยมมินฟุลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
10. นายประชา สารสมลักษณ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
11. นายบพิธ กิจมีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
12. นายสุพจน์ สุขแยงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเสถียร การคนซื่อโรงเรียนสันกำแพงประธาน
2. นางสาวอทิตยา ลานนาสถิตโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัพรองประธาน
3. นายบุญเฑียร สว่างมณีเจริญโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนินางสาวภา สัจจญาติโรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นายบุญนเรศ อ่อนหว่านโรงเรียนหอพระกรรมการ
6. นายสุรชัย สมบูรณ์วิทย์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
7. นางโสภา ชมชื่นโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
8. นางสาววิไลวรรณ สุขจิตต์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวปัณชญา จักรชัยชาญโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวกรนิกา ปาละสอนโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
11. นางสาวมินตรา ชมพู่โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
12. นางบุษยาภรณ์ ขันพลโรงเรียนสันกำแพงเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเสถียร การคนซื่อโรงเรียนสันกำแพงประธาน
2. นางสาวอาทิตยา ลานนาสถิตโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัพรองประธาน
3. นางนันทนัช นันทพงษ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธีรภัทร์ วิโรจน์สกุลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสรายุทธ เริญกาศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
6. นางสาวนภาวัลย์ ประวังโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
7. นายจาตุรงค์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
8. นายนรินทร์ คำปันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
9. นายศุภชัย ยันต์พิเศษโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัพกรรมการ
10. นางสาววัชราภรณ์ แซ่ลี้โรงเรียนหอพระกรรมการ
11. นางเรณู มีน่วมโรงเรียนสันกำแพงเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ เพชร์แก้วนาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นายอภิชาต ลอยเวหาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยรองประธาน
3. นางเมธินี ทาวรรณะโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ ชีวสาธน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ มหาวรรณโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวชฎาภรณ์ สาติโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัพกรรมการ
8. นายชัยยุทธ ธนทรัพย์วีรชาโรงเรียนวชิรวิทย์ มัธยมกรรมการ
9. นางอาริยาภรณ์ จำลองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
10. นายสถิต ตาคำโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
11. นายถวิล ต๊ะคำโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
12. นางสาวนิรธารณ์ ธิติธรรมคุณโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
13. นางสาวณัฐนันท์ นิลประยูรโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
14. นางพิมลพรรณ บุญเคลือบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ เพชร์แก้วณาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นายอภิชาต ลอยเวหาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยรองประธาน
3. นางเมธินี ทาวรรณะโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ ชีวสาธน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ มหาวรรณโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวชฎาภรณ์ สาติโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัพกรรมการ
8. นายชัยยุทธ ธนทรัพย์วีรชาโรงเรียนวชิรวิทย์ มัธยมกรรมการ
9. นางอาริยาภรณ์ จำลองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
10. นายสถิต ตาคำโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
11. นายถวิล ต๊ะตาโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
12. นางสาวนิรธารณ์ ธิติธรรมคุณโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
13. นางสาวณัฐนันท์ นิลประยูรโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
14. นางพิมลพรรณ บุญเคลือบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวปทุมพร นามวงศ์โรงเรียนประธาน
2. นายวิชาภรณ์ ไชยวัณณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรองประธาน
3. นางสาวอัญญาภัทร บุญพรหรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวลดาวัลย์ ตันตราวัฒน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางชฎา อินทะรังษีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นางสาวแสงอรุณ ขันทราชโรงเรียนหอพระกรรมการ
7. นางสาวปริศนา กาบแก้วโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวเฉลิมศรี พุ่มไสวโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัพกรรมการ
9. นางสาวสุรีรัตน์ เนตรทิพย์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
10. นางมาลี ณ น่านโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
11. นางสาวฐิติพร แก้วดวงแสงโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
12. นางสาววิลาวรรณ อินสุวรรณโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
13. นางสาวสุธารัตน์ ปาหมูแก้วโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
14. นางสาวณัฐศรัญย์ โสภาวรรณ์โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
15. นางสาวสาวิตตรี สุมามาลย์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
16. นางศิริพรรณ อุ้ยฟูใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวปทุมพร นามวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางประไพพร ตั้งสุนทรขันฑ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรองประธาน
3. นางสาวพิมเพ็ญ กลับอุดมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุกมลฑมาศ โชติเทียนชัยวัตโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางเยาวภา เพิ่มพูนโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นายธีระพล จอมคำโรงเรียนหอพระกรรมการ
7. นางสาวอภิษฏา โพธิกลางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวนฤมล ปาลีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
9. นางสาวนาตยา บุญเรืองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
10. นายวัชรพงษ์ กามีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
11. นายสรายุทธ เริญกาศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
12. นายณรงค์ อุ้ยฟูใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพุทธชาติ ศิริปัญญาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางนิภาพรรณ กิจพจน์โรงเรียนสันกำแพงรองประธาน
3. นายสิทธิพร สินธุปีโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
4. นางอำพรรณ ใจแน่นโรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นางสุนิตยาภรณ์ รัตนเทพีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางอภินันท์ ล้อสินคำโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
7. นายอัธยา เกลี้ยกล่อมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
8. นางสุนันท์ สโมสรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นางไพลิน เสียงเพลินโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
10. นางกนกกาญจน์ วัฒนกูลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
11. นางอภิวันท์ เลี่ยมมินฟุลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
12. นางศรีพรรณ นาพรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
13. นางสาวพิมลพร แสนสุรินทร์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
14. นางพันธ์นิดา ด่านไพบูลย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
15. นางสาวธันยาภรณ์ บุญโพธิ์แก้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
16. นางสิรินาถ จอมพงษ์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
17. นางญาณิน ทองเพิ่มโรงเรียนดาราวิทยาลัยเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ปริชานิโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางเสริมสุข เจียมตนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรองประธาน
3. นายฐิติทรัพย์ พระแก้วโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางวัชรวีร์ คำไทยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายนิโรจน์ แก้วชะเนตรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวชลธิชา พิกุลวรชัยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางอาริสา สัจจาลักษณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
8. นายเชษฐา แซ่เต็งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นางทิพาพร ขวัญแก้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวอรนุช โอสถาพันธ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
11. นางบุษบา พงษธาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
12. นางสาวพิมพิมล คำวงค์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
13. นางพิมล อนันตาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
14. นางสาวพิมพรรณ ช่วงสกุลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
15. นางศรีประกาย สุขปาเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
16. นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
17. นางวัชราพร ฉลาดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ บุญตันจีนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวจันจิรา ทิพย์วงค์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยรองประธาน
3. นางจันทร์เพ็ญ โอภาสตระกูลโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางจันทร์ดาว แสงแก้วโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นายวินัย ฟุ้งวัชรากรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายเทวิน มูลวรรณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวอำภา อุปคำโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายนิคม พุทธิมาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประธาน
2. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยรองประธาน
3. นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรมโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางนราฐิติพร ปะระมะโรงเรียนดอยสะเก็ดกรรมการ
5. นายรุ่ง พันธ์ศรีวงค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน์โรงเรียนดาราวิทยาลัยเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางณัจยาณี ประวังญาณวัฒน์โรงเรียนสันกำแพงประธาน
2. นางจุฑารัตน์ สมบัติโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรองประธาน
3. นางเบญจมาศ การคนซื่อโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางวันทนา ขอดศิริโรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นางวารุณี ธรรมขันธ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ จำปาทองโรงเรียนหอพระประธาน
2. นายสำราญ โปทานนท์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยรองประธาน
3. นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายกิติพัฒน์ เกตุมณีชัยรัตน์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นายพุทธชาติ แก่นธิยาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ อนันตาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นางศิริพร พรหมวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรองประธาน
3. นายภิรมย์ ใจโหล้งโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวดารุณี เปลาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสุทธินี ชาวรัตนพันธุ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ปิ่นอักษรสกุลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นายวัลลภ พิพัฒน์สมุทรโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาลัยรองประธาน
3. นายสิทธิสอน คำตุ้ยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางสาวนิดาวรรณ ช้างทองโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายปริยะ วัฒนศิริเสรีกุลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรเดช อ๊อตปัญญาโรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยมประธาน
2. นางสาววชิราภรณ์ เงาทองโรงเรียนหอพระรองประธาน
3. นางจินตนา โปธานนท์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุวัจน์ สงวนงามโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธาน
2. นายเสฐียร บุญลือโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวมนสิชา ชะพลพรรคโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยา สมบัติปันโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นายชนินทร์ ทิพยสุนทรานนท์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายไพรัช เฉยเมล์โรงเรียนหอพระประธาน
2. นางวิจิตรา สุวรรณโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ อุตะมะโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอดิศร ดำรงกิจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณโรงเรียนดอยสะเก็ดรองประธาน
3. นางอัสรา วงศ์มณีโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางอินทิรา อริยะจักรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นายเกียรติคุณ สุวรรณขัดศรีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเลขานุการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธาน
2. นางสาวศรัณญา รุ่งเรืองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ลาวรีโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาววลีรัตน์ ทองรักษ์โรงเรียนไชยปราการเลขานุการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธาน
2. นางสาวศรัณญา รุ่งเรืองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ลาวรีโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาววลีรัตน์ ทองรักษ์โรงเรียนไชยปราการเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริเพ็ญ ประเสริฐชัยโรงเรียนสันกำแพงประธาน
2. นางจันทร์ฉาย ประสิงห์โรงเรียนหอพระรองประธาน
3. นายโชคชัย ใจแน่นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายฉวี พานคำดาวโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเกศริน ธรรมขันแข็งโรงเรียนสันกำแพงประธาน
2. นางมยุรี กิตติพงษ์พันธ์โรงเรียนหอพระรองประธาน
3. นางอาภรณ์ วิชัยขัทคะโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางชริญ ไทยตรงโรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นางศิริพรรณ อำพันธ์ศรีโรงเรียนพระหฤทัยเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกฤษดาภรณ์ ภูมิสินศิริโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นายประยูร ทาปันโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยรองประธาน
3. นางสาวชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นายชัยพร ศิลป์สุพรรณโรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นายกุลชาติ ชัยมงคลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพัชราภรณ์ ภิมุขโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยประธาน
2. นางดรุณี มณีวรรณโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่รองประธาน
3. นางสาวณัฐยา แสงรัศมีเพ็ญโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางศิริพร จิตอารีย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางเจือจันทร์ มากมูลโรงเรียนสันกำแพงประธาน
2. นางสาวจุฑารัตน์ พอจิตรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรองประธาน
3. นางสาวสมจิตต์ อยู่สันติกุลโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นายประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวรัสรินทร์ ศศิวิวัฒน์กุลโรงเรียนพระหฤทัยเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางอำไพภรณ์ จิตต์ระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวณัฐวรรณ นันต๊ะเสนโรงเรียนดาราวิทยาลัยรองประธาน
3. นางมิ่งขวัญ ธรรมสโรชโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจีราภรณ์ คำทองโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางเชาวนี นพคุณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นายฐานกร เทรเวสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยรองประธาน
3. นายสุรสีห์ ญาณวุฒิโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ณ เชียงใหม่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
5. นางอรพินท์ แสนหลวงโรงเรียนดาราวิทยาลัยเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรัตนา อินทกูลโรงเรียนหอพระประธาน
2. นางเจียมใจ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยรองประธาน
3. นางเพลงบุญ จิราภิรมย์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางพีรวรรณ สุนทรวิภาตโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวนภัสวรรณ ใจปินโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนีรานันท์ นาคกระแสร์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นายกิตติ จรรยาวัฒน์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรองประธาน
3. นางพัชรินทร์ สุภามวนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นางไกรศร หวังรักกลางโรงเรียนพระหฤทัยกรรมการ
5. นางสาวณัฐกฤตา กันทะวงษ์โรงเรียนหอพระเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางภาวนา เลิศชีวกานต์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางจินดา ช่วยค้ำชูโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยรองประธาน
3. นางสาวนันทพร จุลพันธ์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางพัทยา รัตน์เลิศลบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวน้ำฝน อินต๊ะแก้วโรงเรียนพระหฤทัยเลขานุการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางยุพิน ผันผายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางสายสุนีย์ ศรีจันทร์ดรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรองประธาน
3. นายอำนวย นนท์ศรีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอาทิตยา คำตั๋นโรงเรียนพระหฤทัยกรรมการ
5. นางธัญภา กนกพรพิศาลโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายณัฐศักดิ์ สามรอดภัยโรงเรียนหอพระประธาน
2. นางอ้อมใจ ฉั่วริยะกุลโรงเรียนพระหฤทัยรองประธาน
3. นางวราภรณ์ รัตนพงษ์ภรณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นายทวี ฤทธิเดชโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเฉลิมพล จิตติวัฒนพงค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาววรรณภา เพชร์แก้วนาโรงเรียนกาวิละฯประธาน
2. นายรังศรี กำเนิดบุญโรงเรียนสันกำแพงรองประธาน
3. นายจรัล กองอินทร์โรงเรียนยุพราชฯกรรมการ
4. นางสาวดวงเดือน ทะนันชัย โรงเรียนพระหฤทัยกรรมการ
5. นายสมนึก ชูจันทร์โรงเรียนวชิรวิทย์(มัธยม)กรรมการ
6. นายจีระวัสส์ จี้เพชรโรงเรียนกาวิละฯ เลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางบัวใบ สมแสงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธาน
2. นางสาวลภัลรดา อัครภิบูรณ์โรงเรียนยุพราชฯรองประธาน
3. นายสิทธิ์วิศรุต พยุหมนตรีโรงเรียนยุพราชฯกรรมการ
4. นางสาวหทัยภรณ์ หงส์วิไลโรงเรียนกาวิละฯ กรรมการ
5. นายละพิน กุนนะโรงเรียนวชิรวิทย์(มัธยม)กรรมการ
6. นางสาวจุไรวรรณ เพ็ชรณสังกุลโรงเรียนดอยสะเก็ดฯเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทิตา รัตนธรรมโรงเรียนยุพราชฯประธาน
2. นางสาวทัศนีย์ เชื้อสะอาดโรงเรียนกาวิละฯรองประธาน
3. นางสาวเพชรพรรณ สมศรีโรงเรียนกาวิละฯกรรมการ
4. นางสาวศกุนิชญ์ พิพัฒน์พงษ์โรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นายสาคร กุณจนะโรงเรียนวชิรวิทย์(มัธยม)กรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ คำสอนโรงเรียนดอยสะเก็ดฯเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติมา มนูญศักดิ์โรงเรียนหอพระประธาน
2. นางสาวสุพัตรา ศุภสวัสดิ์โรงเรียนสันกำแพงรองประธาน
3. นายควงชัย วรรณเลิศโรงเรียนดอยสะเก็ดฯกรรมการ
4. นางสาววาสนา สินธุเดชโรงเรียนยุพราชฯกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ วัชรากรศิริ โรงเรียนวชิรวิทย์(มัธยม)กรรมการ
6. นายจำรัส เกิดมงคลโรงเรียนแม่ออนฯเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ ดรุณธรรมโรงเรียนยุพราชฯประธาน
2. นายฉัตรชัย ยะภิระโรงเรียนสันกำแพงรองประธาน
3. นางสาวอรทัย ศรีภูษณาพรรณโรงเรียนเรยีนาฯกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรีย์ คงกิจติเจริญโรงเรียนมงฟอร์ตฯกรรมการ
5. นางสาวเสาวลี คำโต่งโรงเรียนวชิรวิทย์(มัธยม)เลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางประภาพรรณ วัยวุฒิโรงเรียนสันกำแพงประธาน
2. นายยุทธศักดิ์ จุลกาฬโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยรองประธาน
3. นางสาวศรัญญา อยู่ศิริโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นายกมล ทองคำโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางประภาพรรณ วัยวุฒิโรงเรียนสันกำแพงประธาน
2. นายยุทธศักดิ์ จุลกาฬโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยรองประธาน
3. นางสาวศรัญญา อยู่ศิริโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นายกมล ทองคำโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ชัยฉกรรจ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวปราวีณา เทพคำโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่รองประธาน
3. นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ ชัยฉกรรจ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวปราวีณา เทพคำโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่รองประธาน
3. นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ นวมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นายสุภคล แก้ววังชัยโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมรองประธาน
3. นายกมล ทองคำโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายณรินทร์ กองบัวใหม่โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ นวมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นายสุภคล แก้ววังชัยโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมรองประธาน
3. นายกมล ทองคำโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายณรินทร์ กองบัวใหม่โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอิชยา เก๋อภัยโรงเรียนสันกำแพงประธาน
2. นางสุทธิวรรณ แดงสุวรรณโรงเรียนดาราวิทยาลัยรองประธาน
3. นายกมล ทองคำโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายภานุพงศ์ สิทธิน้อยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอิชยา เก๋อภัยโรงเรียนสันกำแพงประธาน
2. นางสุทธิวรรณ แดงสุวรรณโรงเรียนดาราวิทยาลัยรองประธาน
3. นายกมล ทองคำโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายภานุพงศ์ สิทธิน้อยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายกมล ทองคำโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยประธาน
2. นางใจทิพย์ มูลยศโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายธนาศักดิ์ แสนเหนือโรงเรียนวชิรวิทย์ประธาน
2. นางนาถศิรินทร์ ราชอุ่นโรงเรียนดาราวิทยาลัยรองประธาน
3. นายณัฐนันท์ ค้าขายโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยากรรมการ
4. นายปรีชา บุญประเสริฐโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายธนาศักดิ์ แสนเหนือโรงเรียนวชิรวิทย์ประธาน
2. นางนาถศิรินทร์ ราชอุ่นโรงเรียนดาราวิทยาลัยรองประธาน
3. นายณัฐนันท์ ค้าขายโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยากรรมการ
4. นายปรีชา บุญประเสริฐโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม อินทะรังษีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นายเกษฎา บึงลีโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่รองประธาน
3. นายสุพัตร ใจฟูโรงเรียนหอพระเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายเฉลิม อินทะรังษีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นายเกษฎา บึงลีโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่รองประธาน
3. นายสุพัตร ใจฟูโรงเรียนหอพระเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
5. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
6. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
7. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
8. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
9. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนกรรมการ
10. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นายวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นายสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนกรรมการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร กฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นายสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นางมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นายสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นายสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
4. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
5. นางธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนประธาน
2. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนรองประธาน
3. นางสาวมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีอุตทาโรงเรียนกรรมการ
6. นายกฤติกร อาตะโรจน์โรงเรียนกรรมการ
7. นายกีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
8. นายพีรวัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนกรรมการ
9. นายธนพร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี คำป้อโรงเรียนเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นางสาวชลาลัย เทพวงค์โรงเรียนกรรมการ
2. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาววรินดา ทะยศโรงเรียนกรรมการ
4. นายธนบดี เกษสุวรรณโรงเรียนกรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมัคร แสงอรุณโรงเรียนประธาน
2. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์โรงเรียนกรรมการ
3. นางจินตนา พิรุณโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวชลาลัย เทพวงค์โรงเรียนประธาน
2. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาววรินดา ทะยศโรงเรียนกรรมการ
4. นายธนบดี เกษสุวรรณโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวชลาลัย เทพวงค์โรงเรียนประธาน
2. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาววรินดา ทะยศโรงเรียนกรรมการ
4. นายธนบดี เกษสุวรรณโรงเรียนเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวชลาลัย เทพวงค์โรงเรียนประธาน
2. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาววรินดา ทะยศโรงเรียนกรรมการ
4. นายธนบดี เกษสุวรรณโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวชลาลัย เทพวงค์โรงเรียนประธาน
2. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาววรินดา ทะยศโรงเรียนกรรมการ
4. นายธนบดี เกษสุวรรณโรงเรียนเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนประธาน
2. นายบวร ดวงเดชโรงเรียนกรรมการ
3. นางนวลศรี คุปตรัตน์โรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนประธาน
2. นายบวร ดวงเดชโรงเรียนกรรมการ
3. นางนวลศรี คุปตรัตน์โรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบวร ดวงเดชโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประธาน
2. นายภูวดล อัคนิถินโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวเกศินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบวร ดวงเดชโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประธาน
2. นายภูวดล อัคนิถินโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวเกศินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางคีตะกานต์ โยธามาศโรงเรียนประธาน
2. นายภานุมาศ ทองย้อยโรงเรียนกรรมการ
3. นายสุนทร เกตุงามขำโรงเรียนกรรมการ
4. นายเอกรินทร์ อักกพันธานนท์โรงเรียนเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวภานุมาศ ทองย้อยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสุนทร เกตุงามขำโรงเรียนวชิรวิทย์กรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ ชนะศึกโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ เทพวีระโรงเรียนประธาน
2. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนกรรมการ
3. นายศุภกิจ สุปินมิตรโรงเรียนกรรมการ
4. นายเก่ง ปัญญาสุริยะโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางลัดดาวัลย์ เทพวีระโรงเรียนประธาน
2. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนกรรมการ
3. นายศุภกิจ สุปินมิตรโรงเรียนกรรมการ
4. นายเก่ง ปัญญาสุริยะโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวภานุมาศ ทองย้อยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประธาน
2. นายสุนทร เกตุงามขำโรงเรียนวชิรวิทย์กรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ ชนะศึกโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภานุมาศ ทองย้อยโรงเรียนประธาน
2. นายสุนทร เกตุงามขำโรงเรียนกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ ชนะศึกโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ เทพวีระโรงเรียนประธาน
2. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนกรรมการ
3. นายศุภกิจ สุปินมิตรโรงเรียนกรรมการ
4. นายเก่ง ปัญญาสุริยะโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางลัดดาวัลย์ เทพวีระโรงเรียนประธาน
2. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนกรรมการ
3. นายศุภกิจ สุปินมิตรโรงเรียนกรรมการ
4. นายเก่ง ปัญญาสุริยะโรงเรียนกรรมการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์พร ขันตีโรงเรียนประธาน
2. นางธนภร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
3. นายภูวดล อัคนิถินโรงเรียนกรรมการ
4. นายณัฐวัฒน์ ชนะศึกโรงเรียนกรรมการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางจันทร์พร ขันตีโรงเรียนประธาน
2. นางธนภร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนกรรมการ
3. นายนายภูวดล อัคนิถินโรงเรียนกรรมการ
4. นายณัฐวัฒน์ ชนะศึกโรงเรียนกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนประธาน
2. นางเยาวนิจ เนตรสุขำโรงเรียนรองประธาน
3. นางอรทัย วัจนะรัตน์โรงเรียนกรรมการ
4. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนกรรมการ
5. นางมนทิพย์ สุำภาโรงเรียนกรรมการ
6. นางภารุณี เพชรทองโรงเรียนเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนประธาน
2. นางเยาวนิจ เนตรสุขำโรงเรียนรองประธาน
3. นางอรทัย วัจนะรัตน์โรงเรียนกรรมการ
4. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนกรรมการ
5. นางมนทิพย์ สุำภาโรงเรียนกรรมการ
6. นางภารุณี เพชรทองโรงเรียนเลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนประธาน
2. นางเยาวนิจ เนตรสุขำโรงเรียนรองประธาน
3. นางอรทัย วัจนะรัตน์โรงเรียนกรรมการ
4. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนกรรมการ
5. นางมนทิพย์ สุำภาโรงเรียนกรรมการ
6. นางภารุณี เพชรทองโรงเรียนเลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนประธาน
2. นางเยาวนิจ เนตรสุขำโรงเรียนรองประธาน
3. นางอรทัย วัจนะรัตน์โรงเรียนกรรมการ
4. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนกรรมการ
5. นางมนทิพย์ สุำภาโรงเรียนกรรมการ
6. นางภารุณี เพชรทองโรงเรียนเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอรทัย วัจนะรัตน์โรงเรียนประธาน
2. นางผุดผ่อง เสถียรพงษ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางถนอม อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางชนินธร แดงสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
5. นางณิชาพร ขำมาโรงเรียนกรรมการ
6. นางปัถวี สามสีโรงเรียนกรรมการ
7. นายณัฎฐาณิพล ถ่ำศรีโรงเรียนกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอรทัย วัจนะรัตน์โรงเรียนประธาน
2. นางผุดผ่อง เสถียรพงษ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางถนอม อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางชนินธร แดงสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
5. นางณิชาพร ขำมาโรงเรียนกรรมการ
6. นางปัถวี สามสีโรงเรียนกรรมการ
7. นายณัฎฐาณิพล ถ่ำศรีโรงเรียนกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตร์ จันทร์แดงโรงเรียนประธาน
2. นางอรทัย วัจนะรัตน์โรงเรียนกรรมการ
3. นางเยาวนิจ เนตรสุขำโรงเรียนกรรมการ
4. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนกรรมการ
5. นางมนทิพย์ สุภาโรงเรียนกรรมการ
6. นางภารุณี เพชรทองโรงเรียนกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสาวสุพัตร์ จันทร์แดงโรงเรียนประธาน
2. นางอรทัย วัจนะรัตน์โรงเรียนกรรมการ
3. นางเยาวนิจ เนตรสุขำโรงเรียนกรรมการ
4. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนกรรมการ
5. นางมนทิพย์ สุภาโรงเรียนกรรมการ
6. นางภารุณี เพชรทองโรงเรียนกรรมการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเยาวนิจ เนตรสุขำโรงเรียนประธาน
2. นางผุดผ่อง เสถียรพงษ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางถนอม อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางอรทัย วัจนะรัตน์โรงเรียนกรรมการ
5. นางมนทิพย์ สุภาโรงเรียนกรรมการ
6. นางภารุณี เพชรทองโรงเรียนกรรมการ
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสุจิตรา ไพจิตรกุญชรโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นายธงชัย สุทธิญาณวิมลโรงเรียนดอยสะเก็ดกรรมการ
3. นางศรีจันทร์ ศรีวิชัยโรงเรียนสันกำแพงเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงค์ยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นายสิทธิพร สุทธิวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลิศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางเฉลิมศรี เกิ้งบุรีโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสิทธิพร สุทธิโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลิศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางเฉลิมศรี เกิ้งบุรีโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวรรณ์ ปิยะวราภรณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นายปิยะวัฒน์ เรียบเรียงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ชมภูยอดโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นายณรงค์ มาตาโรงเรียนดอยสะเก็ดเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกิตตินันท์ อทุมชายกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นางปรียาภรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์สารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน์ สมเกตุวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ บุญญประภาโรงเรียนดอยสะเก็ดประธาน
2. นายมังกร เขื่อนเพชรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายธเนศ สุนทรนันทโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นายจิรวรรณ ปาลกะวงศ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นายวสันต์ บูรณาโรงเรียนสันกำแพงเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ฟองมณีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางพรสุดา หอมอ่อนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ฟองมณีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นางพรสุดา หอมอ่อนโรงเรียนมฟกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ สุภาษีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธาน
2. นายวิวัฒน์ อาษากิจโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายแสวง นาระศักดิ์โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายวีระยุทธ สุขสายโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
5. นางดาลัด ย้อยพลแสนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ โพธินามสารภีพิทยาคมกรรมการ
2. นายชนะ ศรีเพ็ญสันกำแพงเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางรวีพร อัมโรจน์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นางพิทยา เตชะวิวัฒนาการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางอัจฉราพร สุนทรนันทโรงเรียนสันกำแพงเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายธิติ ศรัทธานนท์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ หอมอ่อนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นายอัครพล จันทะมาโรงเรียนปรินซ์รอยแยลวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา จักรวุฒิโรงเรียนสันกำแพงประธาน
2. นางวารี นุภาพโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางประหยัด บุญลือโรงเรียนดอยสะเก็ดเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร มีสุขปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวนัทริน ไชยพูนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาพร มีสุขโรงเรียนปรินซ์รอยแยลวิทยาลัยกรรมการ
2. นายนัทริน ไชยพูนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางพัชรี ใจอุโมงค์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธาน
2. นางรัชนี ชำนาญรบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นายนพดล ยอดคำลือโรงเรียนดอยสะเก็ดกรรมการ
4. นางสาลี่ เสมือนใจโรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ศุภสวัสดิ์โรงเรียนสันกำแพงเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสิริธร อมราภรณ์พิสุทธิ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายจีรวัฒน์ วงศ์จักรโรงเรียนหอพระกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสิริธร อมราภรณ์พิสุทธิ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายจีรวัฒน์ วงศ์จักรโรงเรียนหอพระกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ บุญตอมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นายมงคลศักดิ์ แก้วจันทร์แดงโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุนทร อินทะนัตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นายประชัน พิบูลย์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นายประสาท มุ้นเชียรโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. นางมยุรี อุทธจักรโรงเรียนสันกำแพงเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางปานทิพย์ ดวงจันทร์วัฒโนทัยพายัพประธาน
2. นางวิภารัตน์ คมคายโรงเรียนวชิรวิทย์ มัธยมกรรมการ
3. นายประกิตต์ ดุษฎีธีรวงศ์กาวิละวิทยาลัยเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ ชมภูยอดโรงเรียนสันกำแพงประธาน
2. นางอุราพร บุริโทโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายณัฐเศรษฐ ภิรมณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ มณีวรรณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นางสุทธิพร คัณฑมนัสโรงเรียนดอยสะเก็ดกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ อินทะพันธุ์โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีวิชัยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนัทธมน จุลมานพโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวมนต์ฤทัย คำบุญเรืองโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวเฉลิมศรี อัมพรโรงเรียนสันกำแพงเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล บุญโคตรโรงเรียนดอยสะเก็ดประธาน
2. นางสาวสมใจ ธนารักษ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางอุษาลักษณ์ ปัญจวรณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางปิยฉัตร วุฒิสรรพ์โรงเรียนหอพระเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงค์ยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวอรสา ดีทุ่งแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ จันทรมณีสันกำแพงเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ ทิพรสโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธาน
2. นางนิตยา ทินะโรงเรียนดอยสะเก็ดกรรมการ
3. นางรุจิพร บุญมีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางภัทราวรรณ ลิขิตตระกูลรุ่งโรงเรียนสันกำแพงเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ทิพรสโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธาน
2. นางนิตยา ทินะโรงเรียนดอยสะเก็ดกรรมการ
3. นางรุจิพร บุญมีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางภัทราวรรณ ลิขิตตระกูลรุ่งโรงเรียนสันกำแพงเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐริยา นางเมาะแม่ออนวิทยาลัยประธาน
2. นางเฉลิมศรี เกิ้งบุรีดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางแจ่มจันทร์ แก้วเคียงคำกาวิละวิทยาลัยเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางนงคราญ วรรณรัตน์โรงเรียนหอพระประธาน
2. นางประจวบจิต รุ่งพิบูลย์โสภิตฐ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปานทิพย์ ตั้งตระกูลเจริญโรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุชาดา สมศักดิ์โรงเรียนสันกำแพงเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนิภา ธาตุอินจันทร์โรงเรียนสันกำแพงประธาน
2. นางชุลีพร แก่นวงค์โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ เกษฎาพันธ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ กัลปเพ็ญวัฒโนทัยพายัพประธาน
2. นายพงษ์พันธ์ นิลคงหอพระกรรมการ
3. นายปริญญา นฤประชามงฟอร์ตวิทยาลัยเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางดวงกมล แสงสี่แก้วโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นางพัชรี เชื้อสามโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางไสวรินทร์ สุทาโรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ลุกิตติกรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางสุจิตรา โกฏิแก้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางดวงกมล แสงสี่แก้วโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นางพัชรี เชื้อสามโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางไสวรินทร์ สุทาโรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ลุกิตติกรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางสุจิตรา โกฏิแก้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางพาโชค สงค์ศิริกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นายสุทธิพร สุทธิวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายวรการ ประพัฒน์ศิริสารภีพิทยาคมเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ไพยารมณ์แม่ออนวิทยาลัยประธาน
2. นายจิตติพล เพ็งพุ่มฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ไพยารมณ์แม่ออนวิทยาลัยประธาน
2. นายจิตติพล เพ็งพุ่มฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายจิตติพล เพ็งพุ่มฝางชนูประถัมภ์ประธาน
2. นายอนุสรณ์ สุขศรีหอพระกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ ขุททกพันธุ์กาวิละวิทยาลัยเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธานี บุญยะนิวาศยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลิศวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายประภาส สุภาษีวัฒโนทัยพายัพเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา อุมาแสงทองกุลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวประกายดาว โทสินธิติโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นางกฤติกา จันทร์เกษมโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลวิทยาลัยกรรมการ
5. Mrs.Ewa Leydoโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
6. นางกาวิลยา สอนวัฒนาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวชลวิภา เฟื่องกาญจน์โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนวชิรวิทย์ มัธยมกรรมการ
3. Mr.Richard Shortโรงเรียนยุพราชกรรมการ
4. Mr.Olufemi Odusamiโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางแน่งน้อย โกศลโพธิทรัพย์โรงเรียนหอพระกรรมการ
6. นางลำดวน เพ็ชรศรีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายชัยภัทร ปวงอุปถัมภ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
2. นายสุทธิยศ วิชัยดิษฐ์โรงเรียนพระหฤทัยกรรมการ
3. Miss Jillian Grace Hambyโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุรีย์ รัตนธรรมโรงเรียนยุพราชกรรมการ
5. นางพิมพ์ชัชว์ ม่วงเลี่ยมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวนิจสิริ โกสินโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ศิริวิโรจนกุลโรงเรียนสันกำแพงประธาน
2. Mr.Simon Lambert โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรองประธาน
3. Mr.Richard Shortโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายชนัส วิชาเจริญโรงเรียนแม่ออนกรรมการ
5. นางลักษณา สุวรรณเดชโรงเรียนหอพระกรรมการ
6. Mr.Simon Lambertโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
7. นางประภากร วงค์นางโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางสาวจริยา เมืองสด โรงเรียนสันกำแพงประธาน
2. นางสาวรุจิรา มาฆะสุขโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพรองประธาน
3. Mr.Isaac Langleyโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสรวงสุดา ณ ฝั้นโรงเรียนพระหฤทัยกรรมการ
6. นางสาวสุกิม แสงมีอานุภาพโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นางชัญญา สุริโยดรโรงเรียนดาราวิทยาลัยรองประธาน
2. นางวัชราภรณ์ ตั้งวิวัฒนาพานิชโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางมัทนา แสงอรุณโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. Mr.Kelly James Askvigโรงเรียนกรรมการ
5. Miss Rebecca Mae Hnizdalek Dixonโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
6. นางนฤมล ทองเจียมโรงเรียนหอพระกรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ อภัยโรจน์โรงเรียนสันกำแพงประธาน
2. Mr.Eli Wager-Kusgermannโรงเรียนวชิรวิทย์รองประธาน
3. นางกฤษณา บุญหล่อโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางณัชชา ลิ้มรสสุขโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางจุรีรัตน์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
6. นางจินตนา ทองเรืองโรงเรียนพระหฤทัยกรรมการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. Mr.Neil Rasmussenโรงเรียนวชิรวิทย์ประธาน
2. นางรุ่งทิพย์ พิณโนเอกโรงเรียนหอพระรองประธาน
3. นางปัทมา มณีเวช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางผ่องศรี วงศ์กระจ่างโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางสาวสุปรียา เตจ๊ะตาโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นางจงกลณี คูหะสุวรรณโรงเรียนพระหฤทัยกรรมการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางนภัสกร บางสายน้อยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประธาน
2. นางพัชรินทร์ สุกันธาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวจีรวรรณ อยู่ศิริโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวไพริน นันทะเสนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางจิราพร จงรักษ์โรงเรียนสันกำแพงเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. Mr.Peter Gwynnโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยประธาน
2. MissLeya Garey Brownโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยรองประธาน
3. นายดำรงค์ นิมมานพิสุทธิ์โรงเรียนวชิรวิทย์กรรมการ
4. นางมยุรี ไอก์เนอร์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวปิยพรรณ ยาคำโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวชัญญะพิชญ์ ระดมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
7. นางอัมพรรณ เชิญทองโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. Mr.Nathan Ritterโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. Mr.Spencer Smithโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยรองประธาน
3. นางสาวกัลญา ชนะสกุลนิยมโรงเรียนพระหฤทัยกรรมการ
4. นางสายสุนีย์ กัณชัยโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาววีณประภา เชิงเชาว์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
6. นางสาวปาริชาติ บุญแก้วโรงเรียนหอพระกรรมการ
7. นางสาวธีรวรรณ วรรณางกูรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาศ ปุกคำนวลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แซ่หูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ จอมนงค์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิรกาญจน์ ธนจอมสุรางค์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
5. Mrs.Yan Yuสถาบันขงจื้อกรรมการ
6. Miss Luo Yuสถาบันขงจื้อกรรมการ
7. Miss Chen Dongpingสถาบันขงจื้อกรรมการ
8. นางสาวยุวดี วรรณมูลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑามาศ ปุกคำนวลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แซ่หูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ จอมนงค์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบานเย็น ฤทธิไตรภพโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. Mrs.Yan Yuสถาบันขงจื้อกรรมการ
6. Miss Luo Yuสถาบันขงจื้อกรรมการ
7. Miss Chen Dongpingสถาบันขงจื้อกรรมการ
8. นางสาวภัชรี กังวานไกลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทนา จันทรไพจิตรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี ทิยะธรรมโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์เป็งโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นายฐิติชาญ ศรีดีโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนกรรมการ
5. Mr.Makoto KonishiEtozaidan Foundationกรรมการ
6. Mr.Isao YamakiFar Eastern Universityกรรมการ
7. นางสาวภนิดา เทพวรรณ์โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
8. MissMayumi KashiwaRajamakala Institute of technologyกรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรินทร์ อู่ทองโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวรติกร คำทองโรงเรียนวชิรวิทย์ มัธยมกรรมการ
3. นายทศพล ดวงจิตรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางสาวจิรวรรณ ศรียงค์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Makoto KonishiEtozaidan Foundationกรรมการ
6. Mr.Isao YamakiFar Eastern Universityกรรมการ
7. นายนพคุณ อุ่นใจโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกรรมการ
8. MissMayumi KashiwaRajamakala Institute of technologyกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทธ์ธีรา เล็กมีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยรองประธาน
2. นายสง่า พรหมศรีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายประชา วีรวัฒน์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวเจริญศรี แดงเล็กข้าราชการบำนาญ สพม.34เลขานุการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายยุทธยา พิทักษ์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยประธาน
2. นายสุรเดช คนตรงโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยรองประธาน
3. นายยุทธการท์ นฤพันธ์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายทรรศนะ เพชรรัตน์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
5. นายฉัตรชัย จันทรสิทธิ์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางวิลานันท์ ศรีลาชัยโรงเรียนหอพระประธาน
2. นางศิรินทร์ ตันกุริมานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนุสรา ตันตะนรัตน์โรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นายสมพร ใจบุญนอกโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยเลขานุการ
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นางศิรินทร์ ตันกุริมานโรงเรียนกาวิละประธาน
2. นางวิลานันท์ ศรีลาชัยโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางนุสรา ตันตะนรัตน์โรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นายสมพร ใจบุญนอกโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางพวงพยอม อุสาหะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยรองประธาน
3. นางวิราชินี สุกินโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวทัศนวรรณ ปัญญาแดงโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นางพวงพยอม อุสาหะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางวิราชินี สุกินโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกิ่งกาญจน์ ไชยแก้วเมร์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธาน
2. นางมาลี โรจนวรานนท์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นายศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางกิ่งกาญจน์ ไชยแก้วเมร์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธาน
2. นางมาลี โรจนวรานนท์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นายศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางพยอม อินทรวิเชียรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางขวัญปวีณ์ สรรสรพิสุทธิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ กาจารีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวณัฐนิช ตันทะรัตน์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นางพยอม อินทรวิเชียรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นางขวัญปวีณ์ สรรสรพิสุทธิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ กาจารีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวณัฐนิช ตันทะะรัตน์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิมล ใจลึกโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวอภิณห์ภัศ มานิ่มโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเสถียร การคนซื่อโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
A Math ม.4-ม.6
1. นายประภาส กาวารีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นายเสถียร การคนซื่อโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ ชีวสาธน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี วงษ์วรศรีโรจนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นายธวัชชัย ด้วงมะโนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชยันต์ จันทร์สุคนธ์ข้าราชการบำนาญ สพม.34กรรมการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นางอัญชลี วงษ์วรศรีโรจนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธาน
2. นายธวัชชัย ด้วงมะโนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายชยันต์ จันทร์สุคนธ์ข้าราชการบำนาญ สพม.34กรรมการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวณชนก มณเฑียรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวนภาวัลย์ ประวังโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางพิมลพรรณ บุญเคลือบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวเกศแก้ว ชื่นใจโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]