หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยสุเทพ
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   29 ก.ย. 2555   30 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 29 ก.ย. 2555 09.00
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 29 ก.ย. 2555 09.00
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 29 ก.ย. 2555 09.00
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 29 ก.ย. 2555 09.00
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 29 ก.ย. 2555 09.00
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 29 ก.ย. 2555 09.00
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 29 ก.ย. 2555 09.00
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 29 ก.ย. 2555 09.00
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 29 ก.ย. 2555 09.00
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 29 ก.ย. 2555 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 3และอาคาร 4 ชั้น อาคาร3 ชั้น3และอาคาร 4ชั้น 3 ห้อง อาคาร 3 ห้อง331-333 , อาคาร 4 ห้อง 435 29 ก.ย. 2555 08.30-09.10, 10.00 - 10.30, 13.00-15.00
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 3 และ อาคาร 4 ชั้น อาคาร 3ชั้น 3, อาคาร 4ชั้น 3 ห้อง อาคาร3 ห้อง 334-336, อาคาร 4 ห้อง 433 29 ก.ย. 2555 08.30-09.30.00 ,10.30-11.00, 13.00-15.00
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 4 เรือนเพชร ชั้น 3 ห้อง 432 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 4 เรือนเพชร ชั้น 4 ห้อง 441 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 4 เรือนเพชร ชั้น 4 ห้อง 442 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 4 เรือนเพชร ชั้น 4 ห้อง 443 29 ก.ย. 2555 80.00-15.00
7 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เวทีโรงอาหาร 2 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00
8 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดมหน้าอาคาร 7 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00
9 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 4 เรือนเพชร ชั้น 4 ห้อง 445 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00
10 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 4 เรือนเพชร ชั้น 4 ห้อง 445 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00
11 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคารพลศึกษา (โรงยิม) 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00
12 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคารพลศึกษา (โรงยิม) 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00
13 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สนามฟุตบอล 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00
14 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สนามฟุตบอล 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 รัตนมณี ชั้น 2 ห้อง 724 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงอาหาร 1 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงอาหาร 2 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 รัตนมณี ชั้น 2 ห้อง 721 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงอาหาร 2 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมนวรัตน์ 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 รัตนมณี ชั้น 3 ห้อง 734 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 รัตนมณี ชั้น 4 ห้อง 744 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ธรรมสถาน (วัดนางเหลียว) 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 รัตนมณี ชั้น 2 ห้อง 723 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคารเรือนแก้ว 29 ก.ย. 2555 09.10-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม อาคารอำนวยการ ห้อง เวทีในห้องประชุมชั้น 5 29 ก.ย. 2555 09.00-10.00
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม อาคารอำนวยการ ห้อง ลานห้องประชุมชั้น 5 29 ก.ย. 2555 10.00-15.00
3 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม อาคารอำนวยการ ห้อง ลานห้องประชุมชั้น 5 29 ก.ย. 2555 10.00-15.00
4 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม อาคารอำนวยการ ห้อง ห้องประชุมชั้น 3 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม อาคารอำนวยการ ห้อง ห้อง Slope ชั้น 5 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โบสถ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โบสถ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โบสถ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โบสถ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อาคารประกอบการเรียน ชั้น ใต้ถุน 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อาคารประกอบการเรียน ชั้น ใต้ถุน 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อาคารประกอบการเรียน ชั้น ใต้ถุน 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อาคารประกอบการเรียน ชั้น ใต้ถุน 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อาคารวิจักรณ์ 97 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ช.ค. 84 ชั้น 1 ห้อง ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ช.ค. 84 ชั้น 1 ห้อง ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อาคารวิจักรณ์ 97 ชั้น ใต้ถุน 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อาคารวิจักรณ์ 97 ชั้น ใต้ถุน 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
17 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
18 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
19 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
20 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
21 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
22 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
23 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
24 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
25 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
26 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
27 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
28 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
29 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
30 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
31 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
32 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
33 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
34 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
35 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
36 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
37 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารเตรียมอุดมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ดารารักษ์ไทย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
38 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ใต้ต้นจามจุรี สนามฟุตบอล 29 ก.ย. 2555 0830-11.00
39 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงละคร 29 ก.ย. 2555 08.30-11.00
40 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงละคร 29 ก.ย. 2555 08.30-11.00
41 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงละคร 29 ก.ย. 2555 08.30-11.00
42 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงละคร 29 ก.ย. 2555 08.30-11.00
43 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ห้องโสตฯ อาคารร่มเกล้า 29 ก.ย. 2555 08.30-12.00
44 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ห้องโสตฯ อาคารร่มเกล้า 29 ก.ย. 2555 08.30-12.00
45 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ห้องโสตฯ อาคารร่มเกล้า 29 ก.ย. 2555 08.30-12.00
46 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ห้องประชุมใหญ่ อาคาร100ปี สถาบันแฮรีส 29 ก.ย. 2555 08.30-11.00
47 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ห้องประชุมใหญ่ อาคาร100ปี สถาบันแฮรีส 29 ก.ย. 2555 08.30-11.00
48 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส 29 ก.ย. 2555 08.30-11.00
49 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส 29 ก.ย. 2555 08.30-11.00
50 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ห้องประชุมใหญ่ อาคาร100ปี สถาบันแฮรีส 29 ก.ย. 2555 08.30-11.00
51 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ห้องประชุมใหญ่ อาคาร100ปี สถาบันแฮรีส 29 ก.ย. 2555 08.30-11.00
52 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส 29 ก.ย. 2555 08.30-11.00
53 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส 29 ก.ย. 2555 08.30-11.00
54 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ลานเอนกประสงค์ อาคาร100ปี สถาบันแฮรีส 29 ก.ย. 2555 08.30-10.00
55 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ลานเอนกประสงค์ อาคาร100ปี สถาบันแฮรีส 29 ก.ย. 2555 08.30-10.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หอประชุม 84 ปี 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หอประชุม 84 ปี 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หอประชุมดอกปีบ 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 29 ก.ย. 2555 09.00-14.00
5 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หอประชุมดอกปีบ 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ชั้นล่าง อาคารศรีสวริน 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ชั้นล่าง อาคารศรีสวริน 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หอประชุม 84 ปี 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 29 ก.ย. 2555 09.00-14.00
11 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 29 ก.ย. 2555 09.00-14.00
12 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หอประชุม 84 ปี 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ห้อง Resource 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ลานหน้าพระ (หน้าอาคารศิริวิทย์) 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ลานหน้าพระ (หน้าอาคารศิริวิทย์) 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ศาลาไอศครีม ถนนหน้าอาคาร 1 (ศิริวิทย์) 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
17 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ศาลาไอศครีม ถนนหน้าอาคาร 1 (ศิริวิทย์) 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
18 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง Lab1 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
19 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ศาลาไอศครีม ถนนหน้าอาร 1 (ศิริวิทย์) 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
20 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ศาลาไอศครีม ถนนหน้าอาร 1 (ศิริวิทย์) 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
21 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ศาลาไอศครีม ถนนหน้าอาร 1 (ศิริวิทย์) 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
22 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ห้อง Resource 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
23 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ศาลาไอศครีม ถนนหน้าอาร 1 (ศิริวิทย์) 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
24 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หอประชุมดอกปีบ 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
25 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง Lab1 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
26 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หอประชุมดอกปีบ 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
27 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง Lab 1 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
28 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมพวงแสด 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
29 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมพวงแสด 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
30 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 29 ก.ย. 2555 09.00-14.00
31 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมพวงแสด 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกปีเตอร์ ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 ( ห้องเก็บตัว ), ม.1/4 ( ห้องแข่งขัน ) 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกปีเตอร์ ชั้น 2 ห้อง ม.1/5 ( ห้องเก็บตัว ) , ม.1/6 ( ห้องแข่งขัน ) 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกเซราฟิน ชั้น 2 ห้อง ม.4/2 ( ห้องแข่งขัน ), ม.4/3 ( ห้องเก็บตัว ) 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกเซราฟิน ชั้น 2 ห้อง ม.4/4 ( ห้องแข่งขัน ) , ม.4/3 ( ห้องเก็บตัว ) 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกปีเตอร์ ชั้น 3 ห้อง ม.3/1 ( ห้องเก็บตัว ), ม.3/2 ( ห้องแข่งขัน ) 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกปีเตอร์ ชั้น 3 ห้อง ม.3/3 ( ห้องเก็บตัว ), ม.3/4 ( ห้องแข่งขัน ) 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีเตอร์ ชั้น 3 ห้อง ม.3/5 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกปีเตอร์ ชั้น 3 ห้อง ม.3/6 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00
9 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกเซนต์แมรี่ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00
10 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกเซนต์แมรี่ ชั้น 4 ห้อง ห้องดุริยางค์ 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00
11 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกเซราฟิน ชั้น 2 ห้อง ม.4/5 ( ห้องเก็บตัว ), ม.4/6 ( ห้องแข่งขัน ) 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00
12 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตึกเซราฟิน ชั้น 2 ห้อง ม.4/5 ( ห้องเก็บตัว ), ม.4/6 ( ห้องแข่งขัน ) 29 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สนามฟุตบอลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ห้อง สนามฟุตบอลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 29 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สนามฟุตบอลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ห้อง สนามฟุตบอลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 29 ก.ย. 2555 09.00-10.30
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ห้องประชุมพวงแสด ห้อง ห้องประชุมพวงแสด 29 ก.ย. 2555 09.00
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ห้องประชุมพวงแสด ห้อง ห้องประชุมพวงแสด 29 ก.ย. 2555 13.00
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ห้อง ISO 9002 ห้อง ห้อง ISO 9002 29 ก.ย. 2555 09.00
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ห้อง ISO 9002 ห้อง ห้อง ISO 9002 29 ก.ย. 2555 09.00
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 29 ก.ย. 2555 09.00
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 29 ก.ย. 2555 09.00
9 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง อาคาร3ชั้น2 29 ก.ย. 2555 09.00
10 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง อาคาร3ชั้น2 29 ก.ย. 2555 09.00
11 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง อาคาร3ชั้น2 29 ก.ย. 2555 09.00
12 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง อาคาร3ชั้น2 29 ก.ย. 2555 09.00
13 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง อาคาร3ชั้น2 29 ก.ย. 2555 09.00
14 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง อาคาร3ชั้น2 29 ก.ย. 2555 09.00
15 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง อาคาร3ชั้น2 29 ก.ย. 2555 09.00
16 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง อาคาร3ชั้น2 29 ก.ย. 2555 09.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]