รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. นางสาวไอลดา  หาดแก้ว
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ชื่นมณี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พนมสินธุ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  สนิทเหลือ
3. เด็กชายธวัชชัย  มะหานิล
4. เด็กชายนพดล  อันเสน
5. เด็กชายปัญญา  โชติช่วง
6. เด็กชายปิยวัฒน์  ภาคภูมิ
7. เด็กชายพันทิวา  คุมคณะ
8. เด็กชายวรวุฒิ  อินพูลวงศ์
 
1. นางปัทมา  สาธุ
2. นางสิตานัน  ชุมเกษียร
3. นายเดชอุดม  แก้วประเสริฐ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. นางสาวมณฑิตา  บุญเฟื่องฟู
2. นางสาววาสนา  แสงอาทิตย์
3. นางสาวสิเรียม  วงศ์คง
4. นางสาวสุวิชาดา  มาดเหมาะ
5. นางสาวไอลดา  หาดแก้ว
 
1. นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภู
2. นางอัญชลี  แซ่โง้ว
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  การะเกษ
2. นายอรรถวิท  นิสสัยซื่อ
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  เต็มเปี่ยม
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวอสมา  หอมเกษร
 
1. นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน
 
6 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวณิชาบูล  สิ้นเคราะห์
2. นายไพสณฑ์  จันทสร
 
1. นายปภินวิช  ถนอมวงศ์
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ศิวพรชัย
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เย็นปลื้ม
 
1. นายสมศักดิ์  วงษ์จำรัส
 
8 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจิรชยา  สุวรรณรัตน์
2. นายณัฐวุฒิ  เพียรชอบ
 
1. นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงลักษณา  ห่างภัย
2. เด็กหญิงอินอรวรรณ  เจริญมี
 
1. นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  งามสม
2. เด็กชายวัฒนากร  ชิดเชื้อ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายวสันต์  เนินภู
2. นายอนันต์สิทธิ์  หวานเสนาะ
3. นายเจษฎา  ธราสวัสดิ์
 
1. นายวีระศักดิ์  โมคศักดิ์
 
12 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ไชยคราม
2. เด็กชายณัฐดนัย  จิตรปรีดา
3. เด็กชายนิพนธ์  ชมพู
4. เด็กหญิงมัจฉา  มนัส
5. เด็กชายวัชรินทร์  เทียมเท่าเกิด
6. เด็กหญิงสุดาภรณ์  บัวไสย
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  เกตุแก้ว
 
13 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  รอดต้น
2. นางสาวชุติมา  สนองสัตย์
3. นางสาวบัณฑิตา  สุขอุ่นเรือน
4. นางสาววรรณรดา  ลมุล
5. นางสาวศิริลักษณ์  ประสมบุญ
6. นางสาวสุดารัตน์  พิทักษ์ัรัตน์
7. นางสาวสุนันทา  ประกอบกิจ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  เกตุแก้ว
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายจรัญ  ไทยเจริญ
2. นายสราวุฒิ  ธนาภรณ์
3. นายสุทัศน์  ชัยมงคล
 
1. นายมาโนช  ครอบครอง
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายทักษิณ   เลิศธัญญา
2. นายพิทยา  แช่มช้อย
3. นายอานนท์    วงษ์บุบผา
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชลาลัย    พิชญชยานนท์
2. เด็กหญิงวณิชชา    ชากวิเศษ
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นางสาวนริศรา  วานิชรัตน์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายจตุรงค์    ปะสิ่งชอบ
2. นายทักษิณ  เลิศธัญญา
3. นายสุรศักดิ์   ธรรมชาติ
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายธนาธิป  ทองหล่อ
2. นายพันธการ  พุ่มทอง
3. นางสาวศวิตา   ถนอมวงศ์
 
1. นางสาววรรวิมล  ไชยริปู
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายธนพงษ์    รัตนภรณ์
2. เด็กหญิงรณพร   เจนจัดการ
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายทักษิณ  เลิศธัญญา
2. นายพิทยา  แช่มช้อย
3. นายวรพล  ประกอบกิจ
4. นายสุรศักดิ์  ธรรมชาติ
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวชุติมณฑน์  เพ็ชรไพบูลย์
2. นางสาวธารารัตน์  คงใหญ่
3. นางสาวรัชนก  มะลิวัลย์
4. นางสาววลี  สมประสงค์
5. นางสาวสุภาพร  แซ่เติ๋น
6. นางสาวเบญจวรรณ  บุญร่มเย็น
 
1. นางสาวสมปอง  พรามเอก
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ใจเย็น
2. เด็กหญิงธนัชชา   มูกโมกข์
3. เด็กหญิงพรนิภา  ใจสะอาด
 
1. นางศศธร  ทองจันทร์
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวนัทนา  ประสมทรัพย์
2. นางสาวมาลี   ใจดี
3. นางสาวสุทธิดา  ลิ้มประเสริฐ
 
1. นางศศธร  ทองจันทร์
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวภัทราพร  โพธิ์เย็นญาติ
2. นางสาวศรุตา  วงษ์แววดี
3. นางสาวสิริพักตร์  นมเกษม
 
1. นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายธีรพล  ค้ำจุน
2. เด็กหญิงยุวรัตน์  แจ่มดาว
3. เด็กหญิงลลิตา  หิรัญ
 
1. นางสาวสมปอง  พรามเอก
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายพิทยา  แช่มช้อย
2. นางสาวศรีสุดา  ผาสุข
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
 
27 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เกาะลอย
 
1. นางสาวมนัสนันท์   เจริญ
 
28 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสิริพรรณ  วงษ์ทิม
 
1. นางสาวรัชญาพร  คำจันทร์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายธนพงษ์  รัตนภรณ์
 
1. นางสาวมนัญญา  หาญอาสา
 
30 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวณิชนันท์  ริ้วทอง
2. นายธนิน  วงษ์นาค
3. นายศุภวิชญ์  กล้าหาญ
 
1. นายวิสุทธิ์  กล้าหาญ
2. นางสุธาทิพย์  เกษมพิณ
 
31 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นายธนัท  บุญคง
2. นายศานติ  สรรเสริญ
 
1. นางหฤทัย  อนุกูลวงษ์
2. นางสาวอรุณนภา  นพเวช
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวทวิรัตน์  สุมาลัย
2. นายทะเล  หิริโอตัปปะ
3. นางสาวนพรัตน์  พึ่งวงศ์
4. เด็กชายวัชรากร  สีหล้ามะนา
5. เด็กหญิงสุมิลตรา  แก้วสีใส
 
1. นายชาติชนะ  สุมาลัย
2. นางสาวรุจิลักษณ์  ศรีคัทธะนาม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นายวราวุธ  คล้ายคลึง
 
1. นายรัชนีวรรณ  ชูศรีจันทร์
2. นางสาวรุจิลักษณ์  ศรีคัทธะนาม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วจินดา
2. เด็กหญิงชุพาพันธ์  มีสัตย์เดชสกุล
3. เด็กหญิงณัฐชา  ประสาน
4. เด็กหญิงนวรัตน์  สวัสดิ์สุข
5. เด็กหญิงภาวิตา  กายบุตร
6. เด็กหญิงวรดา  มรรคหาผล
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  หอมตะโก
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจเย็น
9. เด็กหญิงอทิติยา  แหลมเขาทอง
10. เด็กหญิงอนุสรา  สร้อยศรี
 
1. นางสาวนิศากร  ยมหา
2. นายบุญจันทร์  จันทะมาตร
3. นางสาวสุมาลี  เมตตา
 
35 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรกนก  บุญให้
2. เด็กหญิงศิรินพวรรณ  สุพรรณวงศ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คล้ายคลึง
 
1. นางธิตติยา  ชินนอก
2. นางปวริศา  จันทศร
 
36 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศิลาลิขิต  จันทร์ทอง
 
1. นางปวริศา  จันทศร
 
37 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นายชิตพล  ปฏิสังข์
 
1. นางปวริศา  จันทศร
 
38 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวรติมา  กลั่นผักแว่น
 
1. นายสกนธ์  รอดใส
 
39 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญรดี  โตอาจ
 
1. นายสกนธ์  รอดใส
 
40 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวกันธิชา  วงษ์บุบผา
 
1. นายสกนธ์  รอดใส
 
41 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ประทุมหวล
 
1. นายสกนธ์  รอดใส
 
42 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวอัญชิสา  มุ่งหาผล
 
1. นางปวริศา  จันทศร
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปวิชญา  สอนเครือ
2. เด็กชายอนุรักษ์  จันทุมา
3. เด็กชายเสกสรรค์  ชาวไร่นาค
 
1. นางวัฒนา  เฉลาฉายแสง
2. นางเยาวลักษณ์  ปรุงแต่งกิจ
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นายวรพันธ์  นิติวัฒนแสง
2. นายเกรียงศักดิ์  สาสมจิตต์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ปรุงแต่งกิจ
2. นายเลิศพงษ์  รื่นรมย์
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  พรจิรัฐิติกาล
2. นางสาวกาญจนาพร  หวลคนึง
3. นางสาวจริญ  นิสัยมั่น
4. นางสาวณัฐติยา  ผิวอ่อน
5. นางสาวนพวรรณ  โจ่ยสา
6. นางสาวปภัสรา  ภิญโญ
7. นางสาวรชยา  ตรึกหากิจ
8. นางสาวสุทธิ์จีรา  ไชยชนะ
9. นายเจษรินทร์  หอมเกษร
10. นางสาวโยธิการ์  กระโพธิ์
 
1. นายมนตรี  ชูราศรี
2. นายโชคชัย  รัตนวิริยะ
3. นายไชยวัฒน์  บุญมี
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐภรณ์  เรืองเดชสุวรรณ
 
1. นางจิรนาฏ  สรรเสริญ
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวศุภนิดา  สุตคุณสันติการ
 
1. นางหฤทัย  อนุกูลวงษ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  พุทธิชนม์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ใจบุญ
3. เด็กหญิงด.ญ.จิตรมณี  ขจรมา
4. นางสาวธัญชนก  ช้างเฟื่อง
5. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เที่ยงชัด
 
1. นางชลกร  โอทาน
2. นางสาวถวิล  แสนกล้า
 
49 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ทองใบ
 
1. นางสาวพิมพ์สิริ  เจริญกิจ
 
50 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   กระจาย
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ดาวธง
 
51 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กชายจิณณวัตร  พฤกษาเกษมสุข
 
1. นายปุญญพัฒน์   เกตุไทย
 
52 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายสุรเดช   อาจสิงห์
 
1. นางสมหมาย  ไชยวิศาล
 
53 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายฐิติกร  พิพิธเศร้า
2. นายนันทิพัฒน์  อริยพัฒน์
3. นายศรราม  สารจันทร์
 
1. นายบัญชา  ปลื้มอารมย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์   ทองกร
2. นางสาวณัฐริชา   ชมดง
3. นางสาววงเดือน   ชินคำ
4. นางสาวศุภิสรา   สวัสดิ์วงษ์
5. นางสาวเกวลี   แหยมไทย
 
1. นางสาวอังครัตน์   วงษ์สวรรค์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวขวัญฤดี   สร่างทุกข์
2. นายคชาภรณ์  หล่าธรรม
3. นายชฎาวุธ  ลมปลิว
4. นางสาวชนันรัตน์   พรพจน์ธนามาศ
5. นางสาวชนากานต์   บุญประเสริฐ
6. นางสาวฐิติกุล   พูลสวัสดิ์
7. นางสาวดวงมณี   พันธ์สีดา
8. นางสาวธัญญารัตน์   สาคร
9. นางสาวนวรัตน์   นาคบางลอ
10. นางสาวนิรัชพร   แทนทด
11. นางสาวปาริฉัตร  ทับทิมหอม
12. นางสาวปาริฉัตร   มานะโพน
13. นางสาวพิมพ์ชนก   สมดี
14. นางสาวรังสิมา   พุ่มพวง
15. นางสาววศินี   เสียงเสนาะ
16. นางสาวอชิรญา   สุวรรณอำไพ
17. นางสาวอารียา   ทับทิมหอม
 
1. นางปราณี   วิโนทพรรษ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงกฤติยา  กล้ารบ
3. เด็กหญิงกัณย์สินี   ทิพยมนตรี
4. เด็กหญิงจิตรานุช   อาจประโคน
5. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ทวนดิลก
6. เด็กหญิงธาริณี   ทวีกัลป์
7. เด็กหญิงนันทิกานต์   ปัตยุรักษ์
8. เด็กหญิงรวิพร   สุภาพร
9. เด็กหญิงสนิษฐยา   แสนเดช
10. เด็กหญิงสุพัตรา  พูลสดี
11. เด็กหญิงสุวิชญา   สระเกตุ
12. เด็กหญิงอภัสรา   สมคิด
13. เด็กหญิงเจลกา  ส่งศรีแจ้ง
14. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   บุญสร้อย
15. เด็กหญิงโสรยา   ศิวิไลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา  เชื้อเอี่ยม
2. นายดิเรก  หนูน้อย
3. นางสาวสมบูรณ์  อัจฉริยะเกียรติ
4. นายอดิศักดิ์  รื่นรมย์
 
57 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวรัตน์ติมา   วรรณศิริ
2. นางสาวสิตานัน   โพทา
3. นางสาวอรอนงค์   บริสุทธิ์
 
1. นางสาวลัดดา   ปัญญาโพธิ์
2. นายเสถียรพงษ์   ชูสาย
 
58 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก   วงศ์นาค
 
1. นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์
 
59 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวปาริฉัตร  มานะโพน
 
1. นายเสถียรพงษ์  ชูสาย
 
60 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงศศิมา   แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์
 
61 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายธนากร   ค้ำชู
 
1. นายเสถียรพงษ์  ชูสาย
 
62 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐิกา   วงศ์คช
 
1. นางสาวปุณยวีร์   กร่ำกระโทก
 
63 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พรชัยกุล
 
1. นางสาวปุณยวีร์  กร่ำกระโทก
 
64 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  พ่วงคง
2. นางสาวณัฎฐิกา  วงค์คช
3. เด็กหญิงธนาภา  ผาวัน
4. นางสาวนภากาญน์  มั่นคง
5. เด็กหญิงนุชรวีร์  นามโคตร
6. นางสาวปริณดา  สิมชมภู
7. นางสาวปวีณา  ผาวัน
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรชัยกุล
9. นางสาวอรอนงค์  สุขถาวร
 
1. นายธงชัย  พุ่มสุข
2. นางสาวปุณยวีร์  กร่ำกระโทก
 
65 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายกษิดิ์เดช   โกเลียง
 
1. นายมาโนช   บัวกลิ่น
 
66 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงสุธินี   หาทรัพย์
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
67 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายกษิดิ์เดช   โกเลียง
2. นางสาวจันจิรา   วงศ์คช
3. นายชัยวัฒน์   ขาวอุไร
4. นางสาวชิดชนก   พงษ์พรอนันต์
5. นายณรงค์ฤทธิ์   ธรรมงาม
6. นางสาวนภัทร  ทองเกิดหลวง
7. นางสาวนลพรรณ   มหาสังข์
8. นางสาวนิศาชล   หาญกุล
9. นายศิรสิทธิ์   เตปินตา
10. นางสาวศิริรัตน์   เหลืองกระจ่าง
11. นางสาวสลาวลี   ชาวบางรัก
12. นายอนุวัตร   พระนคร
 
1. นางสาวนันทา  อยู่สุข
2. นางสาวปุณยวีร์  กร่ำกระโทก
 
68 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   แช่มช้อย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ภูมัง
3. เด็กหญิงณัฐนรี   ไกรสวัสดิ์
4. เด็กหญิงธนพร   เดชกุญชร
5. เด็กหญิงภานุมาศ  มากอยู่ดี
6. เด็กหญิงรัตนา   แก้วคำ
7. เด็กหญิงวันมงคล  ดวงราช
8. เด็กหญิงศิริพร  เหลืองกระจ่าง
9. เด็กหญิงสุจารี   จินดา
10. เด็กหญิงเอมวิกา   กัลปนารถ
 
1. นางสาวนันทา  อยู่สุข
2. นางสาวปุณยวีร์  กร่ำกระโทก
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญกมล   พรมสุวรรณ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   วงศ์อยู่
3. เด็กหญิงอารียา   หงษ์อินทร์
 
1. นางเอ็นดู  วงศ์พยัคฆ์
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก   ใช้เฮ็ง
2. เด็กหญิงปิยะนุช   จันทะศรี
3. เด็กหญิงอรณิชา   ช่างเหล็ก
 
1. นางอัจฉนา   มุลิ
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวนิพาดา   อรัญวงศ์
2. นางสาวรสิตา   เข็มเงิน
3. นางสาวอัญชลี   เห็นชอบ
 
1. นางนันทนา  เพียรพิจิตร
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงจรรยาพร  วุฒิวงศ์
2. เด็กหญิงฐานิต   ณ รังษี
3. เด็กหญิงสุทธิดา   ทรัพย์อร่าม
 
1. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกมล   อรุณ
2. เด็กหญิงสุพพัตรา   สนบ้านเกาะ
 
1. นางสาวมาณี  คุสิตา
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา   สุภาพร
2. นายวิชัย  บุญเหมาะ
3. นายวิธวัช   ดวงใจ
 
1. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวพิมชนก   ทองคำ
2. นางสาวสุดธิดา   อยู่ละ
 
1. นายศักดิ์ดา  สุภาพ
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กชายจิณณวัตร   สามศรีทอง
 
1. นางสาวธนภัทร   วงษ์อาษา
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. นายพีรพัฒน์  ผุดผ่องใส
 
1. นางมารศรี  ชาวสวนทิพย์
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. เด็กหญิงดารณี  ถึกเจริญ
2. เด็กหญิงปณิษา  ภูศรีฤทธิ์
3. เด็กหญิงภคพร  จวนงาม
 
1. นางชนันดา  นิสัยมั่น
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. เด็กชายจิรพงศ์  เมืองแก่น
2. เด็กชายธนกร  ดารักษ์
 
1. นางน้อมจิต  หิรัญรัตน์
 
80 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. นางสาวฐิติวรดา  ตั้งมั่น
 
1. นายสมเกียรติ  ศิลประเสริฐ
 
81 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. เด็กหญิงพิมพิกา  มีลาภ
 
1. นางแน่งน้อย  ควรหา
 
82 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  ควรหา
 
1. นางแน่งน้อย  ควรหา
 
83 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. เด็กชายวิสาข์  สีหะ
 
1. นางไพลิน  สุวรรณโชติ
 
84 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. นางสาวณัฐฐา  อุดม
 
1. MissGao  Min
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. เด็กชายกิตติ  ช่างเหล็ก
2. เด็กชายยุทธนา  วงศ์ทรัพย์
 
1. นางแน่งน้อย  ควรหา
 
86 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. นายกนกพล  หาผล
2. นายกิตติศักดิ์  นพเวช
3. นายจิรายุ  อยู่ละ
4. นางสาวชญาณี  จันทมณี
5. นางสาวชนิตา  อังคะวาที
6. เด็กหญิงธัญสินี  เศรษฐสิโรตน์
7. นายนฤพนธ์  บุญยิ่ง
8. นายพชรพล  คำจันแก้ว
9. นายภรันยู  ทิพย์อาภรณ์
10. นายมงคล  ทองปลิว
11. นายยุทธการ  จันทมณี
12. นายรัฐเขตร์  อุไรพันธ์
13. นายรัตนพล  สมนึก
14. นางสาววรรณนิศา  สำนักวิชา
15. นางสาววรวรรณ  วงศ์ไส้
16. เด็กหญิงวาสิตา  ขันติ
17. นายศักรินทร์  รุจิวงศ์
18. เด็กชายศักรินทร์  คำอินทร์
19. เด็กหญิงศันสนีย์  สุขสาม
20. นางสาวอณิษร  กลัดเพ็ชร
21. นายอภิรักษ์  วงศ์ศรี
22. นางสาวอรญา  ทองปลิว
23. เด็กหญิงเขมิกา  บุญก่อเกื้อ
24. เด็กหญิงเจนจิรา  อู่วิเชียร
25. นางสาวเบ็ญจมาส  เทพารักษ์
26. นางสาวเสาวลักษณ์  พรมจักร
 
1. นายณฎฐพน  รุจยากรกุล
2. นายพรอินทร์  บุรารัตนวงศ์
3. นายสิงหา  รักษาธรรม
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. นายเกียรติศักดิ  อัครชาติ
 
1. นายณฎฐพน  รุจยากรกุล
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. นายชลธร  หาบุญมี
2. นายนพรัตน์  เพ็งจรูญ
 
1. นายพีระวัฒน์  โชติกนกรัตน์
 
89 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นางสาวชนาพร  แซ่เฮง
 
1. นางกันยารัตน์  ศรีเนตร
 
90 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. เด็กชายปุณณวิชญ์  วิระยาลัย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โสผล
 
1. นางสาวกันยารัตน์  แก้วพริ้ง
2. นางสาวประไพ  หงษ์มาก
 
91 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  เพียรดี
2. เด็กหญิงธารทิพย์  แก้วบุญทอง
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สาจะรัญ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ประทุมภา
2. นายสราวุธ  แท่นจินดารัตน์
 
92 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นายปฏิภาณ  สุมทรคีรี
2. นายรัฐพงศ์  บุญอุ้ม
3. นายราเมศ  บุญคง
 
1. นางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร
2. นายสราวุธ  แท่นจินดารัตน์
 
93 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นางสาวนันทวรรณ  สิงห์โต
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
94 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นางสาวพลอยไพลิน  พูลสวัสดิ์
 
1. นายสุนทร  ขมหวาน
 
95 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นางสาวรสสุคนธ์  ขาวล้ำเลิศ
 
1. นายสุนทร  ขมหวาน
 
96 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา  บุญธรรม
 
1. นายสุนทร  ขมหวาน
 
97 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โสผล
 
1. นายอนุ  อ่อนกร
 
98 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. เด็กชายกฤตภาส  ชุติดาราลักษณ์
2. นางสาวธนาพร  แซ่เฮง
3. เด็กชายนพพล  ลีลาศ
4. นางสาวพลอยไพลิน  พูลสวัสดิ์
5. นางสาวรสสุคนธ์  ขาวล้ำเลิศ
6. นางสาวสุชาดา  รอดทุกข์
7. นางสาวสุพัตรา  รอดทุกข์
8. นางสาวเจนจิรา  บุญธรรม
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
2. นายสุนทร  ขมหวาน
3. นายอนุ  อ่อนกร
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  ภาคจิตร์
2. เด็กหญิงภัทราพร  บัวบุด
 
1. นางกันยารัตน์  ศรีเนตร
 
100 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงมัทนี  เจือพงษ์
 
1. นายสุภัทรพงศ์  รวงผึ้งรุ่งโรจน์
 
101 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวผุสดี  เมฆตรู
 
1. นางรัตยา  ตั้งสงบ
 
102 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกฤษณา  ชาญด้วยกิจ
2. เด็กหญิงบุษราคัม  เอ็นดูราษฎร์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   บุบผาสังข์
 
103 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวพัชริดา   แก่นสาร
 
1. นายกัมพล   จิตรเอื้ออารีย์กุล
2. นางสาวสารภี   จูงวิศาลชัย
 
104 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายชัยพัทธ์  ปธานนราษฎร์
2. เด็กชายนพนนท์   เที่ยงแท้
3. เด็กชายปองพล   สาธุสินประเสริฐ
4. นายปัณฑ์ชนิต  สำเร็จกิจ
5. นายศิลา  คมขำ
6. เด็กชายสุภัค   สุขสวัสดิ์
 
1. นายอธิพันธุ์   เหลืองชัยชาญ
2. นางสาวอุไรวรรณ   กล้าผจัญ
 
105 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายวีรภัทร   สิงหวัฒนศิริ
 
1. นางสาวมลฤดี   เด่นดวง
2. นายสาธิต   สกุลวงษ์
 
106 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายณัฐพล   ธิติอนันต์ปกรณ์
 
1. นางขวัญใจ   ศรีทาพักตร์
2. นางยุพิน   เอมเจริญ
 
107 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ตาลเสี้ยน
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  บัวคุ้มภัย
3. เด็กหญิงโชติชนิต  มุ่งต่อกิจ
 
1. นางกรรณิการ์  อรัญวงศ์
2. นางอารีย์  ปธานราษฎร์
 
108 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายกันติทัต  สะสมผลสวัสดิ์
2. นางสาวบุญญิสา  บุญเจียม
3. นายสิริวัฒน์  คงคางาม
 
1. นายฉัตรชัย  หัสดร
2. นายวิทยา  ปธานราษฎร์
 
109 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายธีรภัทร  วงศ์พิทักษ์
2. นางสาวสุจิตรา  สุขจิตต์
3. นางสาวเกศินี  ขันเคน
 
1. นางสาวพรรณิกา  สุวรรณอำไพ
2. นางวันดี  พิมพิเสน
 
110 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อรัญวงศ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  มีสบาย
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดอกดิน
 
1. นายนพรัตน์  ทาตะภิรมย์
2. นางรัชนี  พรมจันทร์
 
111 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวจีราพร  รอดหลัก
2. นางสาวดรรชนี  พรมจันทร์
3. นางสาวสุชาดา  ทรัพย์เมือง
 
1. นางรัชนี  พรมจันทร์
2. นางวันดี  พิมพิเสน
 
112 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงชวิศา  สอนสกุล
2. เด็กหญิงอรยา  นันตา
3. เด็กหญิงอัจฉรา  จันทประโชติ
 
1. นางสาวกาญจนา  หาทรัพย์
2. นางสาวนิตยา  ค่าแพง
 
113 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวชนิดา  จินดารัตน์
2. นายธนภัทร  งามกมล
3. นางสาวสุนิสา  ถนอมจิตร
 
1. นางสาวคณิตตา  เทพคำราม
2. นางสาวพรรณิกา  สุวรรณอำไพ
 
114 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เหลืองลอง
2. เด็กหญิงปวีณา  วงศ์แวว
 
1. นายนพรัตน์  ทาตะภิรมย์
 
115 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายวสุธร  พะวงษ์
2. เด็กชายศุภสิน  เจนช่าง
 
1. นายทรงชัย  เย็นสนาน
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกฤษณา  อรรถรุงโรจน์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ม่วงชำนาญ
3. เด็กหญิงน้ำอ้อย  คำแหง
4. เด็กหญิงสิริยากร   สัจจาดี
5. เด็กหญิงเทวี  วงศ์ซิ้ม
 
1. นายศรัณย์  พรหมอินทร์
2. นางสาวสุรัสวดี  สุขยิ่ง
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวจริยา  สุริยก้านตรง
2. นางสาวณิชกานต์  เอกวงษา
3. นางสาวนวพร  เครือแส
4. นางสาวนิชนันท์  เจริญวงศ์
5. นางสาววันวิสาข์  ถองทอง
 
1. นางรัตนา  สาตรมูล
2. นางสาวสุภาพรรณ  เวชศรี
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกวิสรา  สุขใจเจริญชัย
2. นางสาวคันธารัตน์  เมืองคำ
3. นายชิษณุพล  การินทร์
4. นางสาวชุติมา  ศรีเจริญ
5. นายณัฐพงศ์  มานะสิริ
6. นายณัฐพล  พร้อมเพรียง
7. นางสาวธรรมรัตน์  วงศ์จันทร์
8. นางสาวปภัสรา  แพงวิเศษ
9. นายพงศธร  เจริญมี
10. นางสาวพรปรียา  คุ้มหอม
11. นายภคพงษ์  อดทน
12. นางสาวรัตนาภรณ์  ดอกดิน
13. นางสาววราภรณ์  แดงสูงเนิน
14. นายวุทธากานต์  ญาติอยู่
15. นายศุภณัฐ  ผลศิริ
16. นางสาวสิริพร  ภักดีงาม
17. นายอนันต์  ศรีจันทร์
18. นายอนุสรณ์  คชอาภรณ์
19. นางสาวอุทุมพร  ค้ำชู
20. นางสาวโชติกา  ลัภติ
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  เวชศรี
2. นายอนันต์  เกตุบำรุง
3. นางสาวเกษดาพร  บุญยืน
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทรงธรรม
 
1. นางสาวสุรัสวดี  สุขยิ่ง
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาววรรณภา  จันทร์หอม
 
1. นางสาวศรีสุดา  ฉลอง
 
121 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงจิราพร  สนิทเหลือ
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  สุวรรณหงษ์
3. เด็กหญิงเรณุมาศ  นาวิเศษ
 
1. นางสาววิภาวดี  เต็มพร้อม
2. นายเฉลย  บุญช่วยเหลือ
 
122 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายกิตติธัช  เมืองคำ
2. นางสาวกุลธิดา  หิรัญรักษ์
3. นางสาวนรีรัญจ์  จันทร์หวัง
 
1. นางสาวนิภาพร  ศิริเจริญ
2. นายสุรพล  บุญช่วยเหลือ
 
123 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายณฐพล  แซ่หลี
2. เด็กหญิงธนัชชา  ลิขิต
 
1. นางวันเพ็ญ  คฤคราช
2. นายวิชัย  วรโรจนศิริ
 
124 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกัญญารัตน์  เกิดศิริ
2. นางสาวมัชฌิมา  คมขำ
 
1. นางวันเพ็ญ  คฤคราช
2. นายวิชัย  วรโรจนศิริ
 
125 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงนงนภัส  สร้อยสน
2. เด็กหญิงลลิตา  บำรุง
 
1. นายโกมล  ชัยเจริญศิลป์
 
126 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงปณิตา  ประกอบแก้ว
 
1. นายอนนท์  จันทน์หอม
 
127 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวเรณุกา  วัฒนศิริ
 
1. นายอนนท์  จันทน์หอม
 
128 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายชินพัทธ์  พลายละหาร
2. เด็กชายอนุสิษฐ์  คำแสนโคตร
3. เด็กชายอรรถชัย  ดีหมั่น
 
1. นายโกมล  ชัยเจริญศิลป์
 
129 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทาตะภิรมย์
 
1. นางสาวธนวรรณ  บุญพร้อม
 
130 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายอรรถชัย  ดีหมั่น
 
1. นางสาวธนวรรณ  บุญพร้อม
 
131 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงอชิรญา  รัตนพงษ์
 
1. นางสาวธนวรรณ  บุญพร้อม
 
132 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกวิสรา  รัตนโชติกุล
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  สารรัตน์
3. นายชนุดม  จันกัน
4. นางสาวชมพูนุท  คำมูลมี
5. นางสาวณัฐชาพัชร  สุวรรณกฤต
6. นายณัฐพงศ์  วงศ์คงดี
7. นางสาวธนพร  ใจใส
8. นายธนวัฒน์  สกุลพิทักษ์
9. เด็กชายธนาดล  วงศ์ยัง
10. นางสาวธวชินี  เดชธงไชย
11. เด็กชายธีรภพ  รัตบุตร
12. เด็กชายธีรเดช  สุขสว่าง
13. นางสาวนันทิชา  ตั้งมั่น
14. นางสาวนิตา  อรุณศรี
15. นางสาวนิพัทธา  สมประสงค์
16. นางสาวนิลาวัลย์  ควรหา
17. นางสาวบุษกล  ศรีปลัด
18. นางสาวพัชรพร  ทับทิม
19. นางสาวพาขวัญ  ถนอมศักดิ์ชัย
20. เด็กหญิงภัคจิรา  สอนเถื่อน
21. เด็กหญิงมาลินี  พลาหาญ
22. เด็กหญิงมินตรา  นวลจันทร์
23. นายรณกร  นาคะโร
24. นางสาวรัชดาวรรณ  พันธ์แตง
25. นายรุจิภาส  ถวิล
26. นายวรยุทธ  พึ่งกิจ
27. นายวรากร  พุ่มพฤกษา
28. เด็กหญิงวันใหม่  อภิญ
29. นายวิชิต  นามสนิท
30. เด็กหญิงสมปรารถนา  วงศ์เนียม
31. นางสาวสิรามณี  สมคะเน
32. เด็กชายสิริชัย  ดีคง
33. นางสาวสุพิตา  นวลจันทร์
34. นางสาวสุวนันท์  ทวี
35. นางสาวอภิญญา  รุจิวงศ์
36. นางสาวอมรรัคน์  รวงผึ้ง
37. เด็กหญิงอมลรดา  จงโยธา
38. นางสาวอัจฉรา  วิทยานุสรณ์
39. เด็กหญิงอัจฉริยา  บุญประเสริฐ
40. นายเกรียงศักดิ์  เจริญรวย
41. เด็กชายไพฑูรย์  จันโท
 
1. นางขมาพร  ใจบุญ
2. นายทศพร  พิทักษ์
3. นายธวัชชัย  มนต์ประสิทธิ์
4. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
5. นายอิทธิศักดิ์  พลพยัคฆ์
 
133 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายอฎิศฤงค์  แก้ววัน
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
134 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายณรงค์เดช  จินตนา
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
135 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สุวรรณโชติ
 
1. นางสาวศมหญิง  ศรีรื่น
 
136 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  แวววับศรี
2. เด็กหญิงบันศิยา  เยือกเย็น
3. เด็กหญิงปัทมา  สีดำ
4. เด็กชายพลาธิป  ต้นประเสริฐ
5. เด็กชายพันกร  กลิ่นเลิศ
6. เด็กหญิงรัตนาพร  ทรัพย์เพิ่มพูล
7. เด็กชายวุฒิชัย  วงศ์ภิญ
8. เด็กชายเทพฤทธิ์  ยั่งยืน
 
1. นางขมาพร  ใจบุญ
 
137 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกมลวรรณ  เปรมรัตนา
2. นายธโนทัย  แหลมทอง
3. นายนวพัฒน์   ชาวหนองเพียร
4. นายปวริศร์  สังขวรรณ
5. นางสาวพัชรพร  ทับทิม
6. นายวสันต์  สิ้นเคราะห์
7. นายสิทธินันท์  บัวสำราญ
8. นางสาวอรสา  เกลื่อนรัตน์
9. นางสาวอารญา  สวัสดิรักษา
10. นางสาวโสภิตา  ธัมนุวัติ
 
1. นางขมาพร  ใจบุญ
 
138 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายนพพล  วงศ์ปรดิษฐ์
2. นางสาวฤทัยชนก  นามวิเศษ
 
1. นางขมาพร  ใจบุญ
2. นายโกมล  ชัยเจริญศิลป์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายกิตติณัฐ  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายกิตติพช  แม่นมั่น
3. เด็กชายธนารักษ์  สังวาลเล็ก
 
1. นายศมานนท์  ปาลสุทธิ์
2. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายพิชิตชัย  สุขประเสริฐ
2. นางสาวสาวิตรี  ตังสวานิช
3. นายอนุรักษ์  บุญเพ็ญ
 
1. นายสมศักดิ์  สิทธิปาลวัฒน์
2. นายอนุพงศ์  ศิริสวัสดิ์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายจักรพงศ์  จักรวาฬนรสิงห์
2. เด็กชายธีรัช  นาคสุทธิ์
3. เด็กชายเอกรัตน์  พิศนอก
 
1. นายทรงชัย  เย็นสนาน
2. นายศมานนท์  ปาลสุทธิ์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  สิทธิรุ่ง
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ฉายาชวลิต
3. เด็กหญิงปวีณา  แม่นหมาย
4. เด็กหญิงวีรยา  แข่งขัน
5. เด็กหญิงศิวาลักษณ์  ก้องเสนาะ
6. เด็กหญิงสุภัทราวดี  เกษารัตน์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เบญจามฤต
2. นางเบ็ญจพร  สัตย์อุดม
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายกันทรากร  ศรีทองเมือง
2. เด็กหญิงชลลดา  คงภักดี
3. เด็กหญิงสุทาสินี  มะลิวัลย์
 
1. นายอนุพงศ์  ศิริสวัสดิ์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายภูชิต  จันทพันธุ์
2. เด็กชายเอกลักษณ์  แสนโสม
 
1. นายทรงชัย  เย็นสนาน
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวนันทณา  ชอบชื่่่น
2. นางสาวพรพิมล  แพงคำสอน
3. นายมารุตพงศ์  เจริญขวัญ
 
1. นายพีระ  วงศ์คงดี
2. นายอนุพงศ์  ศิริสวัสดิ์
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงพรชิตา  รื่นรมย์
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  จักรวาฬนรสิงห์
 
1. นางสาวทัศนีย์  อภิญ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกชามาส  สุวรรณเชษฐ์
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  พงษ์สุข
 
1. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกมลพรรณ  บวรศักดิ์
2. นางสาวนีรชา  เรศสันเทียะ
3. นางสาวมัลลิกา  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางสุพัสตรา  มนต์ประสิทธิ์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายกิตติศักดิ์  จริตงาม
2. นางสาวณัฐกานต์  อรัญวงศ์
3. นายวศิน  สุทธิสถิตย์
 
1. นางสาวทัศนีย์  อภิญ
 
150 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวพรสินี  เจริญวงศ์
 
1. นายปรัชญา  ตั้งพงษ์
 
151 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวสุภาวดี  ลิขิต
 
1. นางสุวดี  วงศ์ประดิษฐ์
 
152 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายกฤตนัย  จอมศรีกระยอม
2. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  พงศ์แพทย์
3. เด็กหญิงผลแก้ว  เกิดลาภผล
4. เด็กหญิงรพีพร  สุขาจิตร
5. เด็กชายสุรศักดิ์  กุลภา
 
1. นางปรีดา  ยันต์เจริญ
 
153 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวดวงรัตน์ปัณธร  พุ่มฤทธิ์
2. นางสาวศศิพิมพ์  ป้องหมู่
3. นางสาวศุจินธร   อ่อนดี
4. นางสาวสลิสา  เจริญกัลป์
5. นางสาวอรทัย  ไกรวาส
 
1. นางสาวสุภาพร  เอิบสภาพ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงภาวินี  ชีไธสง
2. เด็กหญิงรวิกานต์  สว่างชล
3. เด็กหญิงศุภารมย์  ถำอุทก
4. เด็กหญิงสิริโสภา  ตันเฮง
5. เด็กหญิงสุวัจนี  ดีหมั่น
 
1. นางสาวนพพร  เสมอตน
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงจันทกานต์  กล้าหาญ
2. เด็กชายณภัทร  อินทรักษา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปีระกาโน
 
1. นายสุภัทรพงศ์  รวงผึ้งรุ่งโรจน์
2. นางอุษา  อังศุพฤกษ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวจรุงจันทน์  เหี้ยมหาญ
2. นางสาวนัฏชา  เชื้อรังสรรค์
3. นางสาวพริมา  พุทธิสมบัติ
 
1. นายสุภัทรพงศ์  รวงผึ้งรุ่งโรจน์
2. นางอุษา  อังศุพฤกษ์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายจักรพงษ์   นวลใย
2. เด็กชายณัฐสรณ์   ชูก้อนทอง
3. เด็กชายธนกฤต   บุญชัย
4. เด็กชายพนธกร   อนันตพรสกุล
 
1. นางสาวนางสาวมลฤดี   เด่นดวง
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายคณิศร   ศรีทาพักตร์
 
1. นางสาวมลฤดี   เด่นดวง