หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cbi2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา จิตรเอื้ออารีย์กุลโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นางสาวจสิตรา สิงห์ทองโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางกันยารัตน์ ศรีเนตรโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
4. นางสุกัลยา ชลเสถียรโรงเรียนห้วยยางศึกษาเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางฐานิตย์ นาคศิริโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธาน
2. นางสาวพิมพ์สิริ เจริญกิจโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ทรัพย์สุขโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ ดาวธงโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
2. นางสาวเจนจา ทรัพย์สุขโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี จันทาโรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
4. นางสาวจงจินต์ บัวเผื่อนโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวอารี บัวคุ้มภัยโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นางสาวดวงใจ วิบูลย์อรรถกรโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสุวรรณา วงศ์นาคโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางกันยารัตน์ ศรีเนตรโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นางกุลธิดา ถินกลั่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายปุญญพัฒน์ เกตุไทยโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชนี ควรหาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาวปัทมา เพ็งจรูญโรงเรียนห้วยยางศึกษาเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวจริยา เห็นงามโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นางเรไร ใจดีโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสมหมาย ไชยวิศาลโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาววันสิริ ยิ้มสวัสดิ์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยาเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นางสาววณิชชา ร่ำร้องโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นางศุภวรรณ วงศ์คงดีโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางรัตยา ตั้งสงบโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นางอาภรณ์ โสมสอนโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายสายัณห์ ศรีขวัญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ บุบผาสังข์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นางสาวสุนิสา สุดเกตุโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางรัชนี ธันยาวาทโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางจิ้มลิ้ม คมขำโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นายปภินวิช ถนอมวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวปราณี ขันทีโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางอารี รีรุ่งเรืองโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวินลี่ คำแหงโรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางสาวประไพ หงษ์มากโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นางอรอนงค์ เพ็ชรอุราสินธุ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวฉัตรพร ปัดป้องโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางน้องนก เกณิกานนท์โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวิการ์ เชื้อนาข่าโรงเรียนมกฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายยอดหทัย รีศรีคำโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
8. นางสาวนฤมล ภักตร์วิลัยโรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกันยารัตน์ แก้วพริ้งโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาประธาน
2. นางสารภี จูงวิศาลชัยโรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสมจิตต์ มาฆะสิทธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเกสร หาญโสรถโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางนงค์นุช แสงรัตนชัยโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวชูขวัญ มงคลสุขโรงเรียนมกฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นายกัมพล จิตรเอื้ออารีย์กุลโรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญโรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางสาวสิริพร จินตนาโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นางณัชชาวีร์ หาญณรงค์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางจิตตราพร แพสาโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ไวสู้ศึกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสุธาทิพย์ เกษมพิณโรงเรียนมกฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ กล้าผจัญโรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชตา เกาะเสม็ดโรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางสุภาพร วัฒนธัชพงศ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางพิมพ์นิภา ใจดีโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายวิสุทธิ์ กล้าหาญโรงเรียนมกฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวิไลภรณ์ อินป้อโรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ กุณฑลบุตรโรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางสาวธนภัทร วงค์อาษาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวนิสา ยั่งยืนโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรุณนภา นพเวชโรงเรียนมกฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวชุติมา พร้อมเพรียงโรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางนงเยาว์ เรืองบุญส่งโรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายณรงค์ฤทธิ์ สมนึกโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาววราลักษณ์ เต็มขันท์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางหฤทัย อนุกูลวงษ์โรงเรียนมกฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวศศิธร โมลาโรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสาธิต สกุลวงษ์โรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางสาววรรณา สิทธิเดชโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ฤทธิ์นุชโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางนงนุช ประสพสุขโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นางสาววาสนา เจริญไทยโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายจิตติ พร่ามวัลโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
7. นางจริยา หงส์บินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
8. นางสาวสุวรรณี จันทร์ยิ้มโรงเรียนมกฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นายวรวิช ศิริสูตร์โรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
10. นางสาวมลฤดี เด่นดวงโรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณิศา อาจวิชัยโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมประธาน
2. นายกัมพล จิตรเอื้ออารีย์กุลโรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวธีรณี ติยะศิริโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางนิตยา อภิญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ควรหาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
6. นางสาวปาริชาต สุขุมมังคลารัตน์โรงเรียนมกฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวศศิธร โมลาโรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"กรรมการ
8. นางยุพิน เอมเจริญโรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"กรรมการ
9. นางสาวชุติมา พร้อมเพรียงโรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"เลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ ปธานราษฎร์โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ เสมามอญโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางวลัยพร ขัดเกลาโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฑา ประกอบกิจโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัตติกาล อินพูลวงษ์โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
7. นางรัชนี หนูน้อยโรงเรียนวังวันทร์วิทยากรรมการ
8. นางประไพพร ไพโรจน์สรกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ปธานราษฎร์โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางวิจิตต์ สุทธิโรงเรียนวังวันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสุขรดา กิติกรเศรษฐ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมลพรรณ วงศ์บุรุษโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนียา เจริญผลโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
6. นายบพิตร แสงรัตนชัยโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวพรทิพย์ ประทุมภาโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
8. นางสาวพัชรา วงษ์ทองดีโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย หัสดรโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางทิพวัลย์ แสงอรุณโรงเรียนวังวันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา สุภาจารุวงศ์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางสาวกนกกรณ์ ทองไพจิตรโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
6. นางสาวมสารัศม์ บ้านโพธิ์ศรีโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางวันดี พิมพิเสนโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางสาวกาญจนา จิตรพิมายโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธรโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
4. นางกานต์สิรี มาตวิเศษโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราพร เพ็ชรจิตต์โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
6. นางนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสมฤดี ธนโชติกฤตชัยโรงเรียนวังวันทร์วิทยากรรมการ
8. นางนฤมล ไกรพงษ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี พรมจันทร์โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางสุภาภรณ์ มาตราคำภาโรงเรียนวังวันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาววิรัชนี ศรีอภิชาติโรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
4. นางดวงกมล โพธิอินทร์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันจิรา ศิริแก้วโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางนิสารัตน์ มั่นประสิทธิ์โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางสาวอรนุช แซ่ตั้งโรงเรียนวังวันทร์วิทยากรรมการ
3. นายชัยชิต บุญมีประเสริฐโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางสาวสายชล รื่นรวยโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางอิศรา สัมมานิตย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
6. นายสราวุธ แท่นจินดารัตน์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
7. นางสาวจันทกร สืบสาวโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา ค่าแพงโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางสาวกาญจนา หาทรัพย์โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ ลาภเกินโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิติกานต์ คำปลิวโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทร์แรม บัวใหญ่โรงเรียนวังวันทร์วิทยากรรมการ
6. นายศุภพงศ์ คล้ายคลึงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำไพโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางสาวณัฐชนาภัทธ ดังก้องโรงเรียนวังวันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวคณิตตา เทพคำรามโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นางสาวศิริลักษ์ วังทองโรงเรียนวังวันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาววันดี อรัญวงศ์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
6. นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชาโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางสาวพัชรินทร์ กงประโคนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา สุขบำรุงศิลป์โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายคมสัน โพธิ์ทองโรงเรียนวังวันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ ฉันทานุมัติโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชาโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายชาญวิทย์ สาวิสิทธิ์โรงเรียนวังวันทร์วิทยากรรมการ
3. นางวิลาสินี อุดแก้วโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวเพลินจันทร์ สุระสิทธิ์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยาเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชาคร ลี้ไพโรจน์กุลโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายบัญชา ปลื้มอารมย์โรงเรียนวังวันทร์วิทยากรรมการ
3. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ กงประโคนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชาคร ลี้ไพโรจน์กุลโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายบัญชา ปลื้มอารมย์โรงเรียนวังวันทร์วิทยากรรมการ
3. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ กงประโคนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายชาคร ลี้ไพโรจน์กุลโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายบัญชา ปลื้มอารมย์โรงเรียนวังวันทร์วิทยากรรมการ
3. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ กงประโคนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายชาคร ลี้ไพโรจน์กุลโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายบัญชา ปลื้มอารมย์โรงเรียนวังวันทร์วิทยากรรมการ
3. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ กงประโคนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ จันทิศโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายมานพ นิลวิจิตรโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางสาวรุจิลักษณ์ ศรคัทธะนามโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวิทยา รัตนอร่ามโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นายมานะ เอมหลุ่มโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวภณัญญา วงษ์สรรพ์โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางสาวปฏิมา สุขบันเทิงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวอังครัตน์ วงศ์สวรรค์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศรัณย์ พรหมอินทร์โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางสาวสราลี งามดีโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายประดิษฐ ยอดโพธิ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิศากร ยมหาโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุนทร ผุดมีโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางรัตนา สาตรมูลโรงเรียนแกลง ประธาน
2. นางสาวจิราพร ธรรมปาลโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางอังคณา บุญกว้างโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางวิบูลย์รัตน์ กรณวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายดิเรก อุทรวิการ ณ อยุธยาโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
6. นางสาวปารีวรรณ โคตรชมพูโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางสาวสุนารี ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธาน
2. นางสาวปฏิมา สุขบรรเทิงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกษดาพร บุญยืนโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"เลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดีโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางเกศินี รัตนคุณโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางปราณี วิโนทพรรษ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายบุญจันทร์ จันทะมาตรโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาพรรณ เวชศรีโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอานัติ ปะวาระณะโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางวิบูลย์รัตน์ กรณวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่งโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางสาวสร้อยแก้ว รีลัดโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางสาวศิริพร แทนทดโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
4. นายประภาศน์ เจี่ยมศิริโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นางทิพย์วรรณ เกื้อกูลโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวศรีสุดา ฉลองโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางสาวดวงเดือน รอดมณีโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นางเตือนใจ สมคิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุมาลี เมตตาโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายประภาศน์ เจี่ยมศิริโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีสุดา ฉลองโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางสาวนัยนา บำเพ็ญทานโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นางสาวสราลี งามดีโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสุรัชฎา ตรีสัจจาญาณโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาเลขานุการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางอังคณา อินทรเพชรโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางวิไล จรุงพันธ์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายภัทราวุฒิ กันศิริโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวปณิสรา สุวรรณโชติโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายยิ่งยศ เริ่มศรีโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายภัทรวุฒิ กันศิริโรงเรียนวังจันทรวิทยากรรมการ
3. นายบุญจันทร์ จันทะมาตรโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุรพล บุญช่วยเหลือโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอาทิตย์ วงศ์มะภัยโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายสมนึก โสมลโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวรัตน์ อายุยืนโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ รื่นรมย์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
6. นายกัมปนาท มานะศิริโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา เชื้อเอี่ยมโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายทวีวัฒน์ เบญจมาศโรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธาน
2. นางสาววิภาวดี เต็มพร้อมโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ บุญมีโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายคำนวณ วงศ์จันทร์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายชัชนาถ ฉายาชวลิตโรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธาน
2. นางสาวนิภาพร ศิริเจริญโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางจารุณี ชั้นสูงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี ชูราศรีโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสมบูรณ์ อัจฉริยะเกียรติโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
6. นายยุทธนินทร โสภกิจโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา เชื้อเอี่ยมโรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธาน
2. นางวันเพ็ญ คฤคราชโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายเทคนิค กุลสวัสดิ์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ พิศนอกโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นายพลสินธุ์ โพธิ์ทิพย์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายอนุ อ่อนกรโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางจุไรรัตน์ บุญช่วยเหลือโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธาน
2. นายวิชัย วรโรจนศิริโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวนิตยา นิยมรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์ สุดสงวนโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นายศานิต โหนแหย็มโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายดิเรก หนูน้อยโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ คงโตโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาประธาน
2. นายพรอินทร์ บุรารัตนวงศ์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นายเสถียรพงษ์ ชูสายโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายพรอินทร์ บุรารัตนวงศ์โรงเรียนห้วยยางศึกษาประธาน
2. นายกิตติพงษ์ คงโตโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นายอนนท์ จันทน์หอมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ โมคศักดิ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธาน
2. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ โภคพิบูลย์โรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
4. นายอนนท์ จันทน์หอมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นายสำรอง ลายทองโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ โมคศักดิ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธาน
2. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายอนนท์ จันทน์หอมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นายสำรอง ลายทองโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสำรอง ลายทองโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธาน
2. นายเสถียรพงษ์ ชูสายโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายวรพจน์ กรณวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสำรอง ลายทองโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธาน
2. นายเสถียรพงษ์ ชูสายโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายวรพจน์ กรณวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ กรณวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธาน
2. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ คงโตโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวรพจน์ กรณวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธาน
2. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ คงโตโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาเลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางธิตติยา ชินนอกโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายโกมล ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ โมคศักดิ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธาน
2. นายเสถียรพงษ์ ชูสายโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางปุณยนุช กรุณานนท์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ โภคพิบูลย์โรงเรียนรุ่งนภาพิทยาเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายพรอินทร์ บุรารัตนวงศ์โรงเรียนห้วยยางศึกษาประธาน
2. นายเสถียรพงษ์ ชูสายโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ โมคศักดิ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ โมคศักดิ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธาน
2. นางธิตติยา ชินนอกโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายโกมล ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายโกมล ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายวีระศักดิ์ โมคศักดิ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางธิตติยา ชินนอกโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมครองกรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมครองกรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ปะสิ่งชอบโรงเรียนวัดเนินเขาดินกรรมการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ปะสิ่งชอบโรงเรียนวัดเนินเขาดินกรรมการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมครองกรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมครองกรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ปะสิ่งชอบโรงเรียนวัดเนินเขาดินกรรมการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมครองกรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมครองกรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมครองกรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมครองกรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ปะสิ่งชอบโรงเรียนวัดเนินเขาดินกรรมการ
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ปะสิ่งชอบโรงเรียนวัดเนินเขาดินกรรมการ
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ปะสิ่งชอบโรงเรียนวัดเนินเขาดินเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ปะสิ่งชอบโรงเรียนวัดเนินเขาดินเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ปะสิ่งชอบโรงเรียนวัดเนินเขาดินเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ปะสิ่งชอบโรงเรียนวัดเนินเขาดินเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ปะสิ่งชอบโรงเรียนวัดเนินเขาดินเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมครองกรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ปะสิ่งชอบโรงเรียนวัดเนินเขาดินกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองกรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมครองกรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสาวธนวรรณ บุญพร้อมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายอรรถวัฒน์ สบายกาญจน์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมครองกรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐ ชนะการณ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธาน
2. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพิสิฐ ชนะการณ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธาน
2. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนห้วยยางศึกษาประธาน
2. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนห้วยยางศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนห้วยยางศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธาน
2. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนห้วยยางศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนห้วยยางศึกษาเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธาน
2. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนห้วยยางศึกษาประธาน
2. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธาน
2. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"เลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เกตุแก้วโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธาน
2. นางปวริศา จันทศรโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นางมารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาวปุณยวีร์ กร่ำกระโทกโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางมารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธาน
2. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางปวริศา จันทศรโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายประเสริฐศักดิ์ เกตุแก้วโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวปุณยวีร์ กร่ำกระโทกโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางมารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นางปวริศา จันทศรโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายประเสริฐศักดิ์ เกตุแก้วโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวปุณยวีร์ กร่ำกระโทกโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางมารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธาน
2. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวปุณยวีร์ กร่ำกระโทกโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางปวริศา จันทศรโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายประเสริฐศักดิ์ เกตุแก้วโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางมารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นางปวริศา จันทศรโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายประเสริฐศักดิ์ เกตุแก้วโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวปุณยวีร์ กร่ำกระโทกโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางปวริศา จันทศรโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวปุณยวีร์ กร่ำกระโทกโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางมารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นายประเสริฐศักดิ์ เกตุแก้วโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางมารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธาน
2. นายประเสริฐศักดิ์ เกตุแก้วโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางปวริศา จันทศรโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นางสาวปุณยวีร์ กร่ำกระโทกโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางมารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นางปวริศา จันทศรโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายประเสริฐศักดิ์ เกตุแก้วโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวปุณยวีร์ กร่ำกระโทกโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6
1. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายโกมล ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"เลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพีระ วงศ์คงดีโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นายจำรัสชาติ ไชยวุฒิโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาววรรวิมล ไชยริปูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายพลรัช ไวสู้ศึกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นางมณีรัตน์ สุพรโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายบัญชา ปลื้มอารมย์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นางสาวนริศรา วณิชรัตน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางวัฒนา เฉลาฉายแสงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวมาณี คุสิตาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพีระ วงศ์คงดีโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นายจำรัสชาติ ไชยวุฒิ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา กรรมการ
3. นางสาววรรวิมล ไชยริปูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายพลรัช ไวสู้ศึกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ปราณีโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
4. นางสาวปริญดา มีลาภโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นายศักดิ์ดา สุภาพโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางเอ็นดู วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธาน
2. นางชบา หิรัญรักษ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเพทาย อรัญวงศ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางชนันดา นิสัยมั่นโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางนวลทิพย์ วรโรจน์ศิริโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นายราชัย แก้วยศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวนันทนา ดอกไม้โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ อภิญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นางสาวอภันตรี ฉลองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายอาทิตย์ ศิริจันทร์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปริญดา มีลาภโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางเอ็นดู วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธาน
2. นางชบา หิรัญรักษ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเพทาย อรัญวงศ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางชนันดา นิสัยมั่น โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางนวลทิพย์ วรโรจน์ศิริโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”เลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นางสาวนันทนา ดอกไม้โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางน้อมจิต หิรัญรัตน์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางวัฒนา เฉลาฉายแสงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจพร สัตย์อุดมโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นางสาวกรองทิพย์ เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวธนัญญา สุหาโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางนันทนา เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
6. นางสาวสมปอง พรามเอกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางน้อมจิต หิรัญรัตน์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายศักดิ์ดา สุภาพโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายพีระวัฒน์ โชติกนกรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ปราณีโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุริยาพร พูนวิเชียรโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจพร สัตย์อุดมโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นางสาวกรองทิพย์ เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวธนัญญา สุหาโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางนันทนา เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
6. นางสาวสมปอง พรามเอกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นางวัฒนา เฉลาฉายแสงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ปราณีโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
4. นายพีระวัฒน์ โชติกนกรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นายบัญชา ปลื้มอารมย์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
2. นางวัฒนา เฉลาฉายแสงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ปราณีโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
4. นายพีระวัฒน์ โชติกนกรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นายบัญชา ปลื้มอารมย์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ สิทธิปาลวัฒน์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นายสุขุม คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปราโมทย์ อรัญวงศ์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางชบา หิรัญรักษ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางชบา หิรัญรักษ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธาน
2. นายสมศักดิ์ สิทธิปาลวัฒน์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
3. นายสุขุม คำแหง โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายปราโมทย์ อรัญวงษ์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางน้อมจิต หิรัญรัตน์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธาน
2. นางมณีรัตน์ สุพรโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ปราณีโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ ศิริจันทร์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวมาณี คุสิตาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ อภิญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”เลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายอิศรา อิศรานุวัฒน์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นางศศิธร ทองจันทร์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายบรรพต ทองอินทร์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายเทวฤทธ เพ็ชรฉกรรจ์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอิศรา อิศรานุวัฒน์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นางศศิธร ทองจันทร์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายบรรพต ทองอินทร์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายเทวฤทธ เพ็ชรฉกรรจ์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุพัสตรา มนต์ประสิทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นางอัจฉนา มุลิโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวอัมพร มีสุขโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุพัสตรา มนต์ประสิทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นางอัจฉนา มุลิ โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวอัมพร มีสุขโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางราชัย แก้วยศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธาน
2. นายพีระวัฒน์ โชติกนกรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นายบัญชา ปลื้มอารมย์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”เลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธาน
2. นางสาวธนัญญา สุหาโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางกันยา ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางอนัญลักษณ์ ลายทองโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางนันทนา เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธาน
2. นางสาวธนัญญา สุหาโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางกันยา ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางอนัญลักษณ์ ลายทองโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางนันทนา เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวนริศรา วณิชรัตน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นางสาวสุริยาพร พูนวิเชียรโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
5. นางน้อมจิต หิรัญรัตน์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
6. นายพีระวัฒน์ โชติกนกรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
7. นายศักดิ์ดา สุภาพโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธาน
2. นางสาวธนัญญา สุหาโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางกันยา ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางอนัญลักษณ์ ลายทองโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางนันทนา เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธาน
2. นางสาวธนัญญา สุหาโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางกันยา ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางอนัญลักษณ์ ลายทองโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางนันทนา เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวนริศรา วณิชรัตน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นางสาวสุริยาพร พูนวิเชียรโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
5. นางน้อมจิต หิรัญรัตน์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
6. นายพีระวัฒน์ โชติกนกรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
7. นายศักดิ์ดา สุภาพโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจพร สัตย์อุดมโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นางสาวกรองทิพย์ เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวธนัญญา สุหาโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางนันทนา เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
6. นางสาวสมปอง พรามเอกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจพร สัตย์อุดมโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธาน
2. นางสาวกรองทิพย์ เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวธนัญญา สุหาโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางนันทนา เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
6. นางสาวสมปอง พรามเอกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทนา ดอกไม้โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธาน
2. นายราชัย แก้วยศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”เลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภันตรี ฉลองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธาน
2. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
3. นายพีระวัฒน์ โชติกนกรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นายบัญชา ปลื้มอารมย์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอภันตรี ฉลองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
2. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
3. นายพีระวัฒน์ โชติกนกรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นายบัญชา ปลื้มอารมย์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธาน
2. นางวัฒนา เฉลาฉายแสงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา สุภาพโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวปริญดา มีลาภโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”เลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพีระวัฒน์ โชติกนกรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษาประธาน
2. นายอาทิตย์ ศิริจันทร์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายราชัย แก้วยศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ปราณีโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
5. นายบัญชา ปลื้มอารมย์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
6. นางน้อมจิต หิรัญรัตน์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”เลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสมพร ทาตะภิรมย์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายศิริชัย มีชัยโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายพรมภร แสนศรีแก้วโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณา เมืองคำโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวรุ้งนภา แก้วใสโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาเลขานุการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวชลกิตย์ วงศ์คชโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นายสมเกียรติ ศิลประเสริฐโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นางสาวมนัสนันท์ เจริญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ คำมะโคตรโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Richard Edwardโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา รัตนวิจิตรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธาน
2. นายกิจจา กสิกรรมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ใจภักดีโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชญาพร คำจันทร์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. Mr.Fabian Gaertnerโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
6. นางสาวลดาวัลย์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยเลขานุการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชนิดา จาดสันทัดโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวกาญจนา วงศ์อินทร์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวพวงพกา แซ่ตั๊นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. Mr.Barry Carsonโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวประดับดาว คำสมัยโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"เลขานุการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงจันทร์ มณีทรัพย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวขันทอง หวานเสนาะโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวอนิสรา ชัยศิริโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวยุพิน โกสุมโรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ พรหมอารักษ์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
6. นายปรัชญา ตั้งพงศ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"เลขานุการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นางศิริอัจฉรา กล้าหาญโรงเรียนห้วยยางศึกษาประธาน
2. นายเอกอนงค์ ลี้กุลโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ ปลื้มภักดีโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นางแน่งน้อย ควรหาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทรภร ชนะผลโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวนลินี รอดเงินโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวสุขสบาย ภาคพรหมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางสุนีรัตน์ เบญจมาศโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายธนะเดช บุญเทียมโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Kyle Mookdasnithโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นายธีรพร เอื้อเฟื้อโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางจิรนาฏ สรรเสริญโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธาน
2. นางสาวผุสดี ผาสุขยืดโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสุวดี วงศ์ประดิษฐ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. Mr.Becolo Celestinโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นางมัทนา ครอบครองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุณี ศรีพนมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธาน
2. Mrs.Kouame Dorcasโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา พรมมาโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางสาววิภาวรรณ ทองชัยวัฒน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาพร เอิบสภาพโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางสาวทิพย์วรรณ ทัพกรุงโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. Mr.Francis Kwesiโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นางธนน์ภัทร์ วงศ์วิโรจน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนันท์หทัย เข็มทองโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางสาวจีราภรณ์ ทุนผลโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวมนัญญา หาญอาสาโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. Mr.Chou Renchaoโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ทรัพย์พลอยโรงเรียนห้วยยางศึกษาเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนาฏหทัย สิทธิบุญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางสาวอุษา กลิ่นเจริญโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. MissGao Minโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นายสุรชัย กมลฤทัยโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. MissSu Huanhuanโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ครอบครองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
2. นายเฉลย บุญช่วยเหลือโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายเดชอุดม แก้วประเสริฐโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาติ เครือวัลย์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
สภานักเรียน ม.1-ม.3
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นายมนตรี ชูราศรีโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธาน
2. นายอนันต์ เกตุบำรุงโรงเรียนแกลง "วิทยาสถาวร"กรรมการ
3. นางอังคนา บุญกว้างโรงเรียนกรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวลาวัณย์ เอี่ยมจำรัสโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางสาวนพพร เสมอตนโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวมยุรา อุดมเลิศปรีชาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางอัญชลี แซ่โง้วโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวนพพร เสมอตนโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
2. นางสาวมยุรา อุดมเลิศปรีชาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสุจินดา นามใหญ่โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางอัญชลี แซ่โง้วโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอุษา อังศุพฤกษ์โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
2. นางสัจจา ช่างต่อโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางบุญญารัศมิ์ จันทคามโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางฐานิตย์ นาคศิริโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชนี ควรหาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอุษา อังศุพฤกษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
2. นางสาวพัชนี ควรหาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นางฐานิตย์ นาคศิริโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางสัจจา ช่างต่อโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางบุญญารัศมี์ จันทคามโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
Cross word ม.4-ม.6
A Math ม.1-ม.3
1. นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์โรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางสาวมลฤดี เด่นดวงโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ เกษมพิณโรงเรียนมกฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางณัชชาวีร์ นาฎณรงค์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
A Math ม.4-ม.6
1. นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์โรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"ประธาน
2. นางสาวมลฤดี เด่นดวงโรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ เกษมพิณโรงเรียนมกฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางณัชชาวีร์ นาฎณรงค์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางสัจจา ช่างต่อโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางอารีจิตต์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นางสัจจา ช่างต่อโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางอารีจิตต์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกสร หาญโสรถโรงเรียนห้วยยางศึกษาประธาน
2. นางหฤทัย อนุกูลวงษ์โรงเรียนมกฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณรงดิ์ฤทธิ์ สมนึกโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายยอดหทัย รีศรีคำโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางวิไลภรณ์ อินป้อโรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"เลขานุการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวเกสร หาญโสรถโรงเรียนห้วยยางศึกษาประธาน
2. นางหฤทัย อนุกูลวงษ์โรงเรียนมกฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณรงดิ์ฤทธิ์ สมนึกโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายยอดหทัย รีศรีคำโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางวิไลภรณ์ อินป้อโรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร"เลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]