หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2
ณ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   4 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 4 ต.ค. 2555 10.00-11.30
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 4 ต.ค. 2555 10.00-11.30
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 4 ต.ค. 2555 09.00-10.30
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 4 ต.ค. 2555 09.00-10.30
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 4 ต.ค. 2555 09.00
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 4 ต.ค. 2555 09.00
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 4 ต.ค. 2555 09.00
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 4 ต.ค. 2555 09.00
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 4 ต.ค. 2555 09.00-10.00
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 4 ต.ค. 2555 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 4 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนแกลง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 4 ต.ค. 2555 09.00-09.00
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนแกลง อาคาร อบจ. ชั้น 3 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนแกลง ห้องโสตทัศนศึกษา 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 4 ต.ค. 2555 13.00-16.00
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 113 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนแกลง อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 4 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง ห้องศิลปะ 4 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง ห้องศิลปะ 4 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง ห้องศิลปะ 3 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง ห้องศิลปะ 3 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง ห้องศิลปะ 3 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง ห้องศิลปะ 3 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง ห้องศิลปะ 3 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง ห้องศิลปะ 3 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง ห้องศิลปะ 3 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง ห้องศิลปะ 4 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง ห้องศิลปะ 4 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง ห้องศิลปะ 4 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
13 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง ห้องศิลปะ 4 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
14 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
15 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
16 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
17 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
18 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
19 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
20 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
21 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
22 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
23 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
24 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
25 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
26 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
27 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
28 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
29 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
30 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
31 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
32 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
33 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
34 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
35 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
36 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
37 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
38 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
39 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
40 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
41 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
42 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
43 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
44 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
45 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
46 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
47 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
48 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555
49 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555
50 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
51 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
52 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555
53 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555
54 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
55 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
56 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
57 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
58 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
59 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
60 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
61 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
62 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
63 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
64 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
65 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
66 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00
67 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง ใต้อาคาร 4 4 ต.ค. 2555 00.00-00.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 448 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 4 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง อาคาร อบจ. ชั้น 5 4 ต.ค. 2555 08.30-14.30
2 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง อาคาร อบจ. ชั้น 5 4 ต.ค. 2555 08.30-14.30
3 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง อาคาร อบจ. ชั้น 5 4 ต.ค. 2555 09.00
4 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง อาคาร อบจ. ชั้น 5 4 ต.ค. 2555 09.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]