หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางชัญภัทขนิษฐ์ เหี้ยมหาญโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมประธาน
2. นางวรรณา ยิ่งดีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนานุกุลวิทยากรรมการ
3. นางฉัตรอมร คงธนาคมธัญกิจโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา ฮาดสมโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
5. นางพรทิพย์ อมรพันธ์โรงเรียนวัดป่าประดู่เลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาววีรัชญาน์ ทนทานโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาประธาน
2. นายธรรมนิเวศ ชวลิตนิติธรรมโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
3. นางพรรณทิพย์ ศรีประเสริฐโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. นายดำรงศักดิ์ ทองหล่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นางภัทรา ขวัญทองห้าวโรงเรียนนิคมวิทยาเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวิภาภรณ์ หิริโอตัปปะโรงเรียนบ้านค่ายประธาน
2. นายสำเริง เจริญผลโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นางเกษรินทร์ ตั่นเล่งโรงเรียนบ้านฉางกาญจนานุกุลวิทยากรรมการ
4. นางโสภี วัฒนโยธินโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
5. นางศรีวิไล เพียรพิทักษ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางเกษร ปิดกันภัยโรงเรียนบ้านค่ายประธาน
2. นายเทวา ชื่นชูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นางนิสา พันธุ์เสือโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา แก้วพิลาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. นางจินพร เพ็ชรฉกรรจ์โรงเรียนระยองวิทยาคมเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณฑา เจริญประโยชน์โรงเรียนนิคมวิทยาประธาน
2. นางรวีวรรณ คงนวลโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
3. นางธภิรา ชีววราไชยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดาพรรณ สวนสวรรค์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนานุกุลวิทยากรรมการ
5. นางสิริกัญญา สมพงษ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ บุญจันทร์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธาน
2. นางอรพิน คุ้มเดชโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
3. นางสาวกิรณา บุญรักษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายอนันต์สมิทธ์ เขจรนารถโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
5. นางเต็มใจ โม้สูงเนินโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์พนิต ไชยวัฒน์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธาน
2. นางสาวสุภาภรณ์ ดีการโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
3. นางสาวกิรณา เข็มเพ็ชร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางโชติกา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านฉางกาญจนานุกุลวิทยากรรมการ
5. นางขวัญชนก บุญเลิศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางนัฏฐภรณ์ แก่นสารโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธาน
2. นางสาวสุวิชา กุฏิศรีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางปัทมา เจริญสุขโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นางสวิน ยมหาโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสุนันทา สุขวารีโรงเรียนระยองวิทยาคมเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางรัตนมณี รมณียจิตโตโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธาน
2. นางชุติมา ปรารถนาโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
3. นางสาวสุดใจ กิจสำเร็จโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภวิษย์พร ทรัพย์ชัชวาลโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางสาวยุบล เงินน้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางสาวอรนุช สีสดโรงเรียนบ้านค่ายประธาน
2. นางสาวมาลินทร์ กลิ่นขจรโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นางสาวประเทือง สุขแสวงโรงเรียนบ้านฉางกาญจนานุกุลวิทยากรรมการ
4. นางรัชดาวัลย์ สวนจันทร์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นายวรรณกรัยซ์ ไกรวัลย์โรงเรียนระยองวิทยาคมเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสายฝน แก้มธรรมาโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
2. นางกนิษฐา เลิศมงคลโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทนา อัศวเสถียรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางวารุณี ประสาโทโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางปัทมา คงกระจ่างโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนราศิริ หมื่นจำนงค์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางธันยนันท์ จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา เปาอินทร์โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
4. นายจินต์ ยิ่งดีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนานุกุลวิทยากรรมการ
5. นางรุ่งนภา บุญสอนโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกุสุมา เพ็ชรพิมายโรงเรียนบ้านฉางกาญจนานุกุลวิทยากรรมการ
2. นางสาววรรณ์ณิภา สมุทรสินธุ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางชญาภรณ์ จันทจิรวงษ์ศรีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวชฎาพร จิตมงคลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรพงศ ทิพสอนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางปริภัทร บำรุงรักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
2. นางนาตยา สุขเกษมโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
3. นางณัฐฐาพร ภูริปัญญาวรกุลโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางนิธิมา เขมะบาลโรงเรียนวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางกรรณิกา เตียงทองโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางวีราภรณ์ จิรวรรณาภรณ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
2. นางอารีย์ เสงี่ยมวงค์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางนิศา มีมงคลโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร แก้วกันหาโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ คชรินร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเผด็จ หิริโอตัปปะโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นายบุริทร์ บำรุงรักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
3. นางสาวพิรานันท์ พรหมขัติแก้วโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
4. นางสาวภิติพร นวพันธุ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา วงค์ขันธ์โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางนวลปรางค์ พูลกิจโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ นาคชำนาญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายอลงกรณ์ อยู่เจริญโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางจีราวดี เกียรติกิตติพงษ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ อัชชพันธ์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางภัสพร วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ คำมฤทธิ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ พลาธีวโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นางเสาวนีย์ วงศ์อ้อยโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางธนาภรณ์ โคตรนาราโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณรงค์ จันทรมหาโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ในทองโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางปราญชลี มะโนเรืองโรงเรียนบ้านฉางกาญจนานุกุลวิทยากรรมการ
4. นางวนวรรณ ไชยชนะโรงเรียนบ้านฉางกาญจนานุกุลวิทยากรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ประมวลโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
6. นางชยาภรณ์ แก้วตาโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
7. นางนีรนุช นิลพันธุ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
8. นายปิยะ มีนาโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางจำเนียร วงสุทธิ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
10. นางนุชากร คำประดิษฐ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวเมธินี เพชรคงโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
12. นายเจษดา ชายพันธ์โรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
13. นางสาวชนันดา โตใหญ่ดีโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
14. นางสาวเรวดี วิจารีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
15. นางสมใจ สุวรรณสมบัติโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
16. นางอารี สุวรรณลมัยโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
17. นางสุชาดา ศิริล้นโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
18. นางสาวนพมาส โรตมนันทกฤตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวราพร หวานระรื่นโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางนิตทิยา แสงเชื้อพ่อโรงเรียนบ้านฉางกาญจนานุกุลวิทยากรรมการ
3. นางวรรณภา แก้วคำโรงเรียนบ้านฉางกาญจนานุกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุจิตตา แก้วปราณีโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ โสพังโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
6. นางภาลัย สิรีสีโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสมพร บุษปวนิชโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นางรัตนา สงสังข์โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
9. นางปราณี พรหมทัศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
10. นางภิรมย์ ณรงค์ชัยรังสีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
11. นางปรียา ศรีชาติโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
12. นางนันทิยา เสวะกะโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
13. นายสุพลวัฒณ์ จันทร์คงโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
14. นางสาวกนก คำแดงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาพรรณ อุบลโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ศรีวสุทธิ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางนพรัตน์ ครุฑเกิดโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางผกากรอง ทองแกมแก้วโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ เขตร์สุวรรณ์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
6. นางมัจฉา กุนาคำโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
7. นางสาวรุ่งทิพย์ นาวาประดิษฐ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นางอโรชา สาระชัยโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
9. นางสุทิน เวทวงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
10. นางสาวสดายุรัตน์ รามัญวงษ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
11. นางเจนจิรา ชมกุลโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายทีปกร แสงอินทร์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา นวนบริบูรณ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ สัจกุลชัยเลิศโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวนวลนภา หวลถนอมโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ โรมาโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นายภีมม์ ยศเทียมโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
7. นางบุสรา วงชารีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
8. นางปนัดดา ทันตประเสริฐกุลโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางกาญจนา บุณเคนโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ชาญสมรโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
2. นางศิรินันท์ จันทร์จ้อยโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
3. นางอรอนงค์ สกุลเกล้าโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นายโกวิทย์ โจทาโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรพรรณ โมกระหงษ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นางสาวสุปราณี ศรีวิชาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางหอมหวน การสุวรรณ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
2. นางนิธินาถ ล้อสินคำโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
3. นางอำนวยพร สืบเสนาะโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายประทุม คงเมืองโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางปนัดดา ทันตประเสริฐกุลโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นางสาวปัณรสี ภิญโญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวนารถ สิงห์โตโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางชนกนาถ ราชจำปาโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายประยูร คำภาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางนิตยา จำหมายโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
5. นางณัฏฐณิชา สายป่านโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
6. นางพรนิพา สง่ามั่งคั่งโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
7. นางสาวพีรญา เตชะรัตน์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุธรรมมา ทองนาคโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
9. นางปราณี พรหมทัศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
10. นางสาวพรธยา จันทร์บุญโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
11. นางณัฐรินทร์ คำภักดีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
12. นางภพพร เผ่าพงศ์ช่วงโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
13. นายกิตติศักดิ์ ปราบพาลโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นางสาวสาวินี บุญช่วยเหลือโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุปราณี กิตติวรเชฏฐ์โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
4. นางนิชวรรณ นาคนวลโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
5. นายอดิศร์ เกิดมณีโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเรณู พัฒนะแสงโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
7. นางสาวมณีรัตน์ สุวรรณวารีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
8. นางนันทิยา เสวะกะโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางสาวราตรี หาญนอกโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนชัย ยอดมาลีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศรีงามโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชฎานิศ ช่วยบำรุงโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ เกตุวงศ์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
5. นางสาววรรณา ทองมณีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
6. นางอทิตา มณีแสงโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ ศรัณยุตม์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นายสมภพ เพ็งส้มโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางมณธนา มะหะหมัดโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ สิงห์ตาโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกราช นวศรีพงศ์โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
6. นางสาวดวงพรพรรณ เขตสาครโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
7. นางสาวธัญญลักษณ์ เลิศมีศิลศรัทธาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
8. นางสาวเกตุวรี ยศยิ่งยงโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธนวรรณ สุระธรรมนิติโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐา เปลี่ยนผึ้งโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายอังศนา แต้มดีโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
4. นางชูชาติ ปัญจเวทีกุลโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
5. นายจิระศักดิ์ กล้าวิจารณ์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
6. นางสาวอัมราพร พันธ์ทองโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ เอกเผ่าพันธ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายชัชวาลย์ ใหม่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นายจิรายุทธ เมียงมากโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางวรพรรณ ลุนจักรโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ โสพังโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
5. นายชูชาติ ปัญจเวทีกุลโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นายบรรเลง ทิมธรรมโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
7. นางปรียา ศรีชาติโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายชัชวาลย์ ใหม่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นายจิรายุทธ เมียงมากโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โสพังโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายชูชาติ ปัญจเวทีกุลโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นางสาวสุนันทา เอี่ยมประเสริฐโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเรณู ศรีสุภาโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางพัชราภา นาคคล้ายโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
3. นางสาวนิศาลัย สงวนจิตรโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางบุญยเนตร เพวงศ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางกนิษฐา ท่าสระโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพรรณี ลาภเวทีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางสุพิชฌาย์ สวัสดิ์ราษฎร์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ มั่นใจโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายเกษมพงศ์ ยอดรักษ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ เอี่ยมละอองโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจิราวรรณ ปัญจเวทีกุลโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางอรปภา สงวนกิจโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ รื่นมณีโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นางมลทิพย์ ทองสุขโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางศิรประภา เรืองเศรษฐีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายมาโนช อุดมเจริญโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา นิลฉวีโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
4. นางสาวอรพิน ปุณวัฒโฑโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวพรเพ็ญ เจียมอนุกูลกิจโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายปณวัตร หารณรงค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
2. นางศรัญญา หมูสีโทนโรงเรียนกรรมการ
3. นายบัญชา โมทองโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางเพ็ญรัตน์ ขันทโชติโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยพัทธ์ บุญประกอบโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางพันธ์ทิพย์ พร้อมเพรียงโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นายวิรัช เครือทองโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
3. นางวิไลภรณ์ จันหวานโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. นางสุดารักษ์ อังกาบโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสมพร เบิดศรีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีฐาณิตา สว่างฉายโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นายโกญจนาถ แสงกระจ่างโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางอรอนงค์ พฤกษาโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา ไชยะมะณีโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
5. นางสาวธารทิพย์ อุปไชยโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกมลวัล ยุวเสรีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
2. นางกรณิศ หาญกิจอุดมสุขโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นางอรทัย ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
4. นางสาวสุเพ็ญณี ไชยหอมโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ถาวรโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางทรรศมน อาจคงหาญโรงเรียนระยองวิทยาคมอุตสาหกรรมกรรมการ
2. นางสาววัญเพ็ญ ธูปอิทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองกรรมการ
3. นางสุกฤตาพร วัดวังโรงเรียนนิคมวิทยาคมกรรมการ
4. นางศันสนีย์ สมาธิวัฒน์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางลำไย รัสมีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางณิชาพร เมืองศิริโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลรักษาโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางจรรยาวรรธน์ จันทร์ภูมิโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นางจงจิตร เทินทาโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
5. นางสาวกิตต์นิษฐทิชา สาครพานิชโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางอรุณวดี ทิพนาคโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางรัศมี รักษาวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองกรรมการ
3. นางนุชกานต์ เที่ยงแท้โรงเรียนระยองวิทยาคมอุตสาหกรรมกรรมการ
4. นางอำไพ พ้นภัยพาลโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ มาสมภพโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสุวรรณ เพิ่มสมบัติโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ สุภาพโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางลิ้นจี่ ปริยวาทไมตรีโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
4. นายชทพู ศรียันต์โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
5. นางนาทนภา แสนศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอารี วงศ์เพียรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
2. นางอรทัย จันทร์ประทักษ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นายสาโรจน์ เอี่ยมวรานันท์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ปานสังข์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางกุลรภัส งามวงศ์โรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางอุไร วงศ์คำแสงโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมประธาน
2. นายภิญญูงค์ รัตนมงคลโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นายณัฎฐ์ชานนท์ บุญเจริญปัญญาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นายธนาเดช ศรัทธาผลโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายเรืองฤทธิ์ อินทนิลโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
6. นายอัรวุฒิ อมรวุฒิพงศ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
7. นายบุญชู สอนร่ำโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางอุไร วงศ์คำแสงโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมประธาน
2. นายภิญญูงค์ รัตนมงคลโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นายณัฎฐ์ชานนท์ บุญเจริญปัญญาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นายธนาเดช ศรัทธาผลโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายเรืองฤทธิ์ อินทนิลโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
6. นายอัรวุฒิ อมรวุฒิพงศ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
7. นายบุญชู สอนร่ำโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย พันทาโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมประธาน
2. นางสาวเนาวรัตน์ เข้มคำโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิรัตน์ เสาวรสโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ สมศรีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นายดนุพล นิคมคายโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองกรรมการ
6. นางสาวฐิณิชดา ช่างบุโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นายอรรถกร สมบูรณศรีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
8. นายวันเฉลิม มหาศรัทธาโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายประทาน บุญเลิศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมประธาน
2. นายณัฐ สาแก้วโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายอลงกรณ์ โสดาโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
4. นายบรรเจิด บุญโสโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
5. นายภาณุพงศ์ ขาวสอาดโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
6. นายวัฒนชัย ชำนาญชานันท์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
7. นายบรรหาร ยิ่งประยูรโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายกิจจา เศรษฐะทัตต์โรงเรียนบ้านค่ายประธาน
2. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย เหลาศรีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิริยาภรณ์ เกตุพันธ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสุมนา สุภาพโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
7. นายจักรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
8. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางขวัญชนก จิตต์พงษ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
10. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายเศรษฐศิริ สายกระสุนโรงเรียนมัธยมตากสินประธาน
2. นายสมชัย แพรกทองโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นายกำธร ดิษฐ์ธรรมโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายคุณากร ภู่ประจำศิลป์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
6. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
8. นางสุมนา สุภาพโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
10. นางนภัทรสรณ์ กำเนิดเหมาะโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายกิจจา เศรษฐะทัตต์โรงเรียนบ้านค่ายประธาน
2. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย เหลาศรีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิริยาภรณ์ เกตุพันธ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสุมนา สุภาพโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
7. นายจักรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
8. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางขวัญชนก จิตต์พงษ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
10. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายเศรษฐศิริ สายกระสุนโรงเรียนมัธยมตากสินประธาน
2. นายสมชัย แพรกทองโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นายกำธร ดิษฐ์ธรรมโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายคุณากร ภู่ประจำศิลป์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
6. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
8. นางสุมนา สุภาพโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
10. นางนภัทรสรณ์ กำเนิดเหมาะโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายกิจจา เศรษฐะทัตต์โรงเรียนบ้านค่ายประธาน
2. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย เหลาศรีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิริยาภรณ์ เกตุพันธ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสุมนา สุภาพโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
7. นายจักรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
8. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางขวัญชนก จิตต์พงษ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
10. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายเศรษฐศิริ สายกระสุนโรงเรียนมัธยมตากสินประธาน
2. นายสมชัย แพรกทองโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นายกำธร ดิษฐ์ธรรมโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายคุณากร ภู่ประจำศิลป์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
6. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
8. นางสุมนา สุภาพโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
10. นางนภัทรสรณ์ กำเนิดเหมาะโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายกิจจา เศรษฐะทัตต์โรงเรียนบ้านค่ายประธาน
2. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย เหลาศรีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิริยาภรณ์ เกตุพันธ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสุมนา สุภาพโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
7. นายจักรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
8. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางขวัญชนก จิตต์พงษ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
10. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายเศรษฐศิริ สายกระสุนโรงเรียนมัธยมตากสินประธาน
2. นายสมชัย แพรกทองโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นายกำธร ดิษฐ์ธรรมโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายคุณากร ภู่ประจำศิลป์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
6. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
8. นางสุมนา สุภาพโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
10. นางนภัทรสรณ์ กำเนิดเหมาะโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองเลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายกิจจา เศรษฐะทัตต์โรงเรียนบ้านค่ายประธาน
2. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย เหลาศรีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิริยาภรณ์ เกตุพันธ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสุมนา สุภาพโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
7. นายจักรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
8. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางขวัญชนก จิตต์พงษ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
10. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายกิจจา เศรษฐะทัตต์โรงเรียนบ้านค่ายประธาน
2. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย เหลาศรีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิริยาภรณ์ เกตุพันธ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสุมนา สุภาพโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
7. นายจักรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
8. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางขวัญชนก จิตต์พงษ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
10. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายเศรษฐศิริ สายกระสุนโรงเรียนมัธยมตากสินประธาน
2. นายสมชัย แพรกทองโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นายกำธร ดิษฐ์ธรรมโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายคุณากร ภู่ประจำศิลป์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
6. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
8. นางสุมนา สุภาพโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
10. นางนภัทรสรณ์ กำเนิดเหมาะโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายกิจจา เศรษฐะทัตต์โรงเรียนบ้านค่ายประธาน
2. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย เหลาศรีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิริยาภรณ์ เกตุพันธ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสุมนา สุภาพโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
7. นายจักรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
8. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางขวัญชนก จิตต์พงษ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
10. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายเศรษฐศิริ สายกระสุนโรงเรียนมัธยมตากสินประธาน
2. นายสมชัย แพรกทองโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นายกำธร ดิษฐ์ธรรมโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายคุณากร ภู่ประจำศิลป์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
6. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
8. นางสุมนา สุภาพโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
10. นางนภัทรสรณ์ กำเนิดเหมาะโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมเดช วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธาน
2. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายพรเทพ เพิ่มสมบัติโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
4. นายณัฐพล หมอบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ เผ่ากัณโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางสาวนวลปรางค์ สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธาน
2. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายพรเทพ เพิ่มสมบัติโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
4. นายณัฐพล หมอบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ เผ่ากัณโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางสาวนวลปรางค์ สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธาน
2. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายพรเทพ เพิ่มสมบัติโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
4. นายณัฐพล หมอบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ เผ่ากัณโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางสาวนวลปรางค์ สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธาน
2. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายพรเทพ เพิ่มสมบัติโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
4. นายณัฐพล หมอบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ เผ่ากัณโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางสาวนวลปรางค์ สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธาน
2. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายพรเทพ เพิ่มสมบัติโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
4. นายณัฐพล หมอบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ เผ่ากัณโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางสาวนวลปรางค์ สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธาน
2. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายพรเทพ เพิ่มสมบัติโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
4. นายณัฐพล หมอบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ เผ่ากัณโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางสาวนวลปรางค์ สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมเดช วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธาน
2. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายพรเทพ เพิ่มสมบัติโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
4. นายณัฐพล หมอบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ เผ่ากัณโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางสาวนวลปรางค์ สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมเดช วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธาน
2. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายพรเทพ เพิ่มสมบัติโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
4. นายณัฐพล หมอบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ เผ่ากัณโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางสาวนวลปรางค์ สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมเดช วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายพรเทพ เพิ่มสมบัติโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
4. นายณัฐพล หมอบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ เผ่ากัณโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางสาวนวลปรางค์ สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมเดช วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธาน
2. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายพรเทพ เพิ่มสมบัติโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
4. นายณัฐพล หมอบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ เผ่ากัณโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางสาวนวลปรางค์ สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองเลขานุการ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสมเดช วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธาน
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
3. นายศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายพรเทพ เพิ่มสมบัติโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
5. นายณัฐพล หมอบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
6. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระพันธ์ เผ่ากัณโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
8. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
9. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมเลขานุการ
10. นางสาวนวลปรางค์ สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายสมเดช วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธาน
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายพรเทพ เพิ่มสมบัติโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
5. นายณัฐพล หมอบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
6. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระพันธ์ เผ่ากัณโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
8. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
9. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมเลขานุการ
10. นางสาวนวลปรางค์ สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสมเดช วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธาน
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายพรเทพ เพิ่มสมบัติโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
5. นายณัฐพล หมอบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
6. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระพันธ์ เผ่ากัณโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
8. นายอรุณี ชูใหม่โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
9. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมเลขานุการ
10. นางสาวนวลปรางค์ สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองเลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมเดช วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธาน
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายพรเทพ เพิ่มสมบัติโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
5. นายณัฐพล หมอบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
6. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระพันธ์ เผ่ากัณโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
8. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
9. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมเลขานุการ
10. นางสาวนวลปรางค์ สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายกุลธีย์ ศรัญยุทธโรงเรียนบ้านค่ายประธาน
2. นายณพล ดำรงธนชัยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายมงคล สารเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. นายปณิธิ น้อยนิลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายไพศาล ลัยวรรณาโรงเรียนมัธยมตากสินเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายนพดล กิมกัวโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธาน
2. นางสาวนงนภัส ชัยชนะโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายเมธรัตน์ วาจาลชนโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อาจวิชัยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตากรรมการ
6. นายชัยวัฒณ์ หวานจิตรโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นายธงไท จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกุลธีย์ ศรัญยุทธโรงเรียนบ้านค่ายประธาน
2. นายณพล ดำรงธนชัยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายมงคล สารเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. นายศดายุ ปิ่นแก้วโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
5. นายปณิธิ น้อยนิลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไพศาล ลัยวรรณาโรงเรียนมัธยมตากสินเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนพดล กิมกัวโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธาน
2. นางสาวนงนภัส ชัยชนะโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายเมธรัตน์ วาจาลชนโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อาจวิชัยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตากรรมการ
6. นายชัยวัฒณ์ หวานจิตรโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นายธงไท จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกุลธีย์ ศรัญยุทธโรงเรียนบ้านค่ายประธาน
2. นายณพล ดำรงธนชัยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายมงคล สารเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. นายศดายุ ปิ่นแก้วโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
5. นายปณิธิ น้อยนิลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไพศาล ลัยวรรณาโรงเรียนมัธยมตากสินเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนพดล กิมกัวโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธาน
2. นางสาวนงนภัส ชัยชนะโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายเมธรัตน์ วาจาลชนโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อาจวิชัยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตากรรมการ
6. นายชัยวัฒณ์ หวานจิตรโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นายธงไท จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกุลธีย์ ศรัญยุทธโรงเรียนบ้านค่ายประธาน
2. นายณพล ดำรงธนชัยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายมงคล สารเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. นายศดายุ ปิ่นแก้วโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
5. นายปณิธิ น้อยนิลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไพศาล ลัยวรรณาโรงเรียนมัธยมตากสินเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนพดล กิมกัวโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธาน
2. นางสาวนงนภัส ชัยชนะโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายเมธรัตน์ วาจาลชนโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อาจวิชัยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตากรรมการ
6. นายชัยวัฒณ์ หวานจิตรโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นายธงไท จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกุลธีย์ ศรัญยุทธโรงเรียนบ้านค่ายประธาน
2. นายณพล ดำรงธนชัยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายมงคล สารเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. นายศดายุ ปิ่นแก้วโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
5. นายปณิธิ น้อยนิลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไพศาล ลัยวรรณาโรงเรียนมัธยมตากสินเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนพดล กิมกัวโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธาน
2. นางสาวนงนภัส ชัยชนะโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายเมธรัตน์ วาจาลชนโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อาจวิชัยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตากรรมการ
6. นายชัยวัฒณ์ หวานจิตรโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นายธงไท จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกุลธีย์ ศรัญยุทธโรงเรียนบ้านค่ายประธาน
2. นายณพล ดำรงธนชัยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายมงคล สารเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. นายศดายุ ปิ่นแก้วโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
5. นายปณิธิ น้อยนิลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไพศาล ลัยวรรณาโรงเรียนมัธยมตากสินเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนพดล กิมกัวโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธาน
2. นางสาวนงนภัส ชัยชนะโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายเมธรัตน์ วาจาลชนโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อาจวิชัยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตากรรมการ
6. นายชัยวัฒณ์ หวานจิตรโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นายธงไท จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกุลธีย์ ศรัญยุทธโรงเรียนบ้านค่ายประธาน
2. นายณพล ดำรงธนชัยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายมงคล สารเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. นายศดายุ ปิ่นแก้วโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
5. นายปณิธิ น้อยนิลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไพศาล ลัยวรรณาโรงเรียนมัธยมตากสินเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนพดล กิมกัวโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธาน
2. นางสาวนงนภัส ชัยชนะโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายเมธรัตน์ วาจาลชนโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อาจวิชัยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตากรรมการ
6. นายชัยวัฒณ์ หวานจิตรโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นายธงไท จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกุลธีย์ ศรัญยุทธโรงเรียนบ้านค่ายประธาน
2. นายณพล ดำรงธนชัยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายมงคล สารเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. นายศดายุ ปิ่นแก้วโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
5. นายปณิธิ น้อยนิลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไพศาล ลัยวรรณาโรงเรียนมัธยมตากสินเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนพดล กิมกัวโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธาน
2. นางสาวนงนภัส ชัยชนะโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายเมธรัตน์ วาจาลชนโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อาจวิชัยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตากรรมการ
6. นายชัยวัฒณ์ หวานจิตรโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นายธงไท จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกุลธีย์ ศรัญยุทธโรงเรียนบ้านค่ายประธาน
2. นายณพล ดำรงธนชัยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายมงคล สารเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. นายศดายุ ปิ่นแก้วโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
5. นายปณิธิ น้อยนิลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไพศาล ลัยวรรณาโรงเรียนมัธยมตากสินเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนพดล กิมกัวโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธาน
2. นางสาวนงนภัส ชัยชนะโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายเมธรัตน์ วาจาลชนโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อาจวิชัยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตากรรมการ
6. นายชัยวัฒณ์ หวานจิตรโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นายธงไท จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายกุลธีย์ ศรัญยุทธโรงเรียนบ้านค่ายประธาน
2. นายณพล ดำรงธนชัยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายมงคล สารเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. นายศดายุ ปิ่นแก้วโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
5. นายปณิธิ น้อยนิลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไพศาล ลัยวรรณาโรงเรียนมัธยมตากสินเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายนพดล กิมกัวโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธาน
2. นางสาวนงนภัส ชัยชนะโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายเมธรัตน์ วาจาลชนโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อาจวิชัยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตากรรมการ
6. นายชัยวัฒณ์ หวานจิตรโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นายธงไท จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปัทมา วิสารโทโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
2. นางสุภา ใยไพโรจน์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อผกา บัวผันโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายธีรภัทร ไชยพรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคมกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ภูชนะพันธ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
8. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์ สรรคพงษ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
10. นางสาวสุพิศตรา วิลัยโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
11. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางปัทมา วิสารโทโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
2. นางสุภา ใยไพโรจน์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อผกา บัวผันโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายธีรภัทร ไชยพรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคมกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ภูชนะพันธ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
8. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์ สรรคพงษ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
10. นางสาวสุพิศตรา วิลัยโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
11. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองเลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปัทมา วิสารโทโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
2. นางสุภา ใยไพโรจน์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อผกา บัวผันโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายธีรภัทร ไชยพรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคมกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ภูชนะพันธ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
8. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวจิณณ๋ฎาภัสส์ สรรคพงษ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
10. นางสาวสุพิศตรา วิลัยโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
11. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองเลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางปัทมา วิสารโทโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
2. นางสุภา ใยไพโรจน์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อผกา แสงกระจ่างโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายธีรภัทร ไชยพรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคมกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ภูชนะพันธ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
8. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวจิณณฎาภัสส์ สรรคพงษ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
10. นางสาวสุพิศตรา วิลัยโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
11. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางปัทมา วิสารโทโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
2. นางสุภา ใยไพโรจน์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อผกา แสงกระจ่างโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายธีรภัทร ไชยพรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคมกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ภูชนะพันธ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
8. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวจิญญ์ฎาภัสส์ สรรคพงษ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
10. นางสาวสุพิศตรา วิลัยโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
11. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางปัทมา วิสารโทโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
2. นางสุภา ใยไพโรจน์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อผกา บัวผันโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายธีรภัทร ไชยพรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคมกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ภูชนะพันธ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
8. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์ สรรคพงษ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
10. นางสาวสุพิศตรา วิลัยโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
11. นายสมศักดิ์ ปานทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปัทมา วำสารโทโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
2. นางสุภา ใยไพโรจน์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อผกา บัวผันโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายธีรภัทร ไชยพรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคมกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ภูชนะพันธ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
8. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์ สรรคพงษ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
10. นางสาวสุพิศตรา วิลัยโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
11. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางปัทมา วิสารโทโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
2. นางสุภา ใยไพโรจน์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อผกา บัวผันโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายธีรภัทร ไชยพรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคมกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ภูชนะพันธ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
8. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวจิณณฎาภัสส์ สรรคพงษ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
10. นางสาวสุพิศตรา วิไลย์โรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
11. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองเลขานุการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางปัทมา วิสารโทโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
2. นางสุภา ใยไพโรจน์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อผกา บัวผันโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายธีรภัทร ไชยพรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ภูชนะพันธ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
8. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์ สรรคพงษ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
10. นางสาวสุพิศตรา วิลัยโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
11. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองเลขานุการ
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6
1. นางปัทมา วิสารโทโรงเรียนระยองวิทยาคมประธาน
2. นางสุภา ใยไพโรจน์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อผกา บัวผันโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายธีรภัทร ไชยพรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ภูชนะพันธ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
8. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์ สรรคพงษ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
10. นางสาวสุพิศตรา วิไลย์โรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
11. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพงศ์ศักดิ์ วาณิชกิจโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ คำประสิทธิ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจำนง ภู่ศรีสลับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
4. นางมลิวัลย์ สินรัตน์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย จันทร์พัฒนพงศ์วิทยาลัยเทคนิคระยองกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ฟักฉ่ำวิทยาลัยเทคนิคระยองกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายประภาส พวงชื่นวิทยาลัยเทคนิคระยองกรรมการ
2. นางสาวสมหทัย งามสุขวิทยาลัยเทคนิคระยองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายมาโนช วรเวชโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
2. นายสมยศ อึ้งเกลี้ยงโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นายณรงค์ ชมเกสรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายปิยะโชติ วงศ์ประเสริฐโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมัชชา จันทร์แสงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
2. นางสาวศิรประภา โคกโพธิ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์ จากผาโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุดกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ อริยเกศมงคลโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ บุญชูโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นายบุญส่ง วิเชียรรัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ แกล้วกล้าวิทยาลัยเทคนิคระยองกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายจักกฤษณ์ ทับทิมทองวิทยาลัยเทคนิคระยองกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ประภา สวนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
2. นายวีระศิลป์ นิลเศรษฐ์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
3. นายภควัฒิน์ บุญจริงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางจำเรียง สดใสโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางสุชวดี เจริญวงศ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายดุสิต อิ่มกระจ่างโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนงเยาว์ ยิ่งกว่าชาติโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
2. นางพรรณี กรุณานนท์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายอานุภาพ ดาวนพเก้าวิทยาลัยเทคนิคระยองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณีต หนูทองโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ ลีลาคหกิจโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมฯกรรมการ
3. นางสาวสรวิชญ์ ทองคำโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายลิขสิทธิ์ สวนจันทร์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา เกตุรามฤทธิ์โรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ทุ้ยแปโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระ คงกระจ่างโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนันท์ดาวินทร์ หาญมนตรีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ มหาจักษ์โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ราชวัฒิน์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ เงินบุคคลโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นายพีระ อานมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นายเทวัญ นราธาวาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายทรงเดช เนินอุไรโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางปาวณีย์ บุญจริงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวสุวาลี ลีลาวานิชกิจโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
4. นายสมภพ คงสถิตย์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ดีมีศรีโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา พูลกสิโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นางบัณฑิตา ฉิมพลีโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายมิตร โทบุรีโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
2. นางจงใจ แสงกระจ่างโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
3. นายศุภกิจ บรรจงจิตต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
4. นางสาวศิวพร สีหาแสนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธีรชัย ชุ่มชื่นโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
2. นายสำเนียง เจริญกิจโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นายจรัญพัฒน์ ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
4. นายคำนึง โสวิภาโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนาตยา ล้อมวงษ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
2. นางพิมพ์ประภาวดี สวนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายบุญเลิศ เป็นธรรมโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี เกิดด้วยทองโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางไพบุรณ์ วิเชียรรัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา รัตนวงษ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางปาลีรัฐ มานะเลิศโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
3. นางสาวสุทธิรักษ์ ถมยาศืรืกุลโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางภคภัทร อิทธิวรกุลโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
2. นางสาวภารดี จุลเพ็ญโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี วัฒนาศิริโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวดุษฎี สุประดิษฐโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา แซ่อึ๊งโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัมพร อยู่เมี่ยงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางอำพร โพธิ์ขาวโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
2. นางสาวพัชรามณฑ์ ตุ้มวิจิตรโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายคติพจน์ จินดาวงศ์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางชลธิชา ศรีเพชรโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวปรียา เนียมทับทิมโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนิภาวรรณ แสงศรีศิลป์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางนิรมล วารีรัตนโรจน์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวดรุณี บุญวงค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
2. นางสาวเกศวิมล พลโสดาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวลภัสภาล์ หิรินทรานุกูลโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกองชุน ศรีบุรินทร์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
2. นางนงลักษณ์ กำมหาวงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติระยองกรรมการ
3. นางสาวนิภาภรณ์ พิชิตโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา วิมลรัตน์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
2. นางสาวภัสสร จันทร์รุ่งอุทัยโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ อัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นายคำรบ อุ่นคำโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายชวนันท์ แสนแทนโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนาธิป ปะทะดวงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
2. นายอดุล บุญเจริญโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางปุณญนุช ศรีโสภาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายชนารัตน์ คำอ่อนโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางภัทราวดี สนั่นเอื้อโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัลยา บรรทัดจันทร์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสมจินตนา เอี่ยมกำแพงโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางอริศรา วรรณราศรีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมโสมวรรณ พันธุ์สกุลโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระวุฒิ ไชยสมบัติโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
2. นายฐิติพงษ์ หงษ์น้อยโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ เนียมคำโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายปิยบุตร เอมโอฐโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. MissAshlea Nicole Browningโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
3. Mr.William Nagelhoutโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
4. Mr.Guy Christopher Barkerโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Oliver Makingโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นางสาวสมนาถ ยอดมณีโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
7. นางสาวศิริพร บุญตะหล้าโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกุสุมา จันทะนามโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางอัญชลี ปัทมหาญโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. MissMichelle Annette Curciโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. Mr.Robert Francis Olsenโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. MissJennie Moralesโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. Mr.Joel Phobeโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
6. นางสาวชุติมา สอนเสนาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศศิพิมล พิริยะพงษ์พิศิษฐ์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
8. นางสาวธิติกานต์ ระเบียบโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุเนตรา ศรีสุขโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Eric Joseph Ehlersโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
3. Mr.Gary Andrew Knightโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจรรยาวรรธน์ พิมหะศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นางนฤวรรณ จันทสมโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
6. นางสาวจิตนา จิรเสาวภาคย์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
7. นายจิระวัฒน์ สีดานนท์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา แก่นศักดิ์ศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางพัชนี วัฒนวิสุทธิ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
2. Mr.Carl Brownโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. MissMadeleine Wedd Mcmahonโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ สุรัตน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
5. นางสาววิไลรัตน์ แก้วคำโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
6. นางพิมณภา ธุระกิจโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
7. นางสาวสิริสุพาวรรณ ขำชัยภูมิโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
8. นายชำนาญ คงมั่นโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ รัตนเหลี่ยมโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Brian Scott Lunsfordโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. MissShennon Park Mcclendonโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางอรอุมา รัตนวิจิตรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสิริวรรณ หาความสุขโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
6. นางสาวกรรณภัทร เรียงเทียมขวาโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
7. นางมยุรี อาจทวีกุลโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวฟ้าสวย สุวรรณชาติโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นางบัวหลัน กั๊กสูงเนินโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
2. Mrs.Amanda Rene Harringโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
3. Mr.Shawn Caseyโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Dale Castroโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวกัลยากร สุบงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
6. นางสาวนุชรี ภูเพ๊กซีโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
7. นางสาววิลาพร ชุมภูกุลโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวศศิวีณ์ เตชะทวีกุลโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายนาวี เวทวงศ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. MissTracey Anna Dragovichโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Nicholas C.Kingโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
4. MissEmma Falatoโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
5. นายเฉวก ซื่อตรงโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
6. นางสาวประภาพร ตีบทะเลโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
7. นางคะนึงกิจ ศฤงคารินทร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอรวีร์ บวรธนาวิวัฒน์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสุวิมล พูลมีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
2. MissTracey Jean Boulterโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Lan Lindsay Scholanโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
4. Mr.William Deepankarโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวสมทรง สวัสดีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
6. นางผกามาศ แก้วเหล็กโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา เปล่งศิวะรัศมีโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวรสลิน ประดิษฐ์ศิริผลโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวศรัณยา ฤทธิเลิศโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Aurelien Mickael Guzziโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. MissSarah Louis Bateโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. MissLynetteth B. Viduyaโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
4. นายชัยยันต์ น้อยใสโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมพ์จิต อุ่นคำโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นางกัญชลิกา บุญญาศิริวัฒน์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวมณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
8. นางศรีธร สุขเดษมโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพเยีย อรรถเศรษฐังโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
10. นางศมาภรณ์ อุบลบานโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
11. นางสาวชิชญา จันตุ่ยโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางวรรณภา ปรารมภ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
2. Mr.Tyrone Sean Cusackโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. MissSarah Jane Pagoboโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ อุบลประเสริฐโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวชวนพิศ วงศ์คชโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
6. นางสาวศิริกานดา ถอนเงินโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
7. นางอัษณี สำเร็จโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
8. นางสาวเปรมยุดา อัจฉริยะชาญวนิชโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอรพิมพ์ บุตรสาลีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
10. นางอรชรัสม์ กวยทองโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
11. นางสาวศิริพร บุญเยี่ยมโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทา จำปีกลางโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายTang Guangmeiโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. MissDong Tingโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Hong -โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. Mrs.Wang Yingโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร(สำรอง)กรรมการ
6. นางปริยาการ ไชยอดทุนโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
7. นายอิสระ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
8. นางสาวนฏกร เมืองศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายภัคภูมิ บุญโชติหิรัญโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. Mr.Lie Fuโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. Mrs.Zeng Ya Pingโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Yang Shiweiโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
5. นางสาวเฉิน เซียน เซียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ(สำรอง) กรรมการ
6. นายวีรวัฒน์ มงคลาการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนันท์ชรีย์ ลี้ไพโรจน์กุลโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
8. นายสรายุทธ กวงแหวนโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววริศรา วจีศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางอาทยา ธนชัยศักดิ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. MissSayaka Okuyamaโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. Mrs.Haruka Aibaโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกัณทิมา พบจันอัดโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัตนาวดี สารเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวหัทยา เกตุพานิชโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางอาทยา ธนชัยศักดิ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. MissSayaka Okuyamaโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. Mrs.Haruka Aibaโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกัณทิมา พบจันอัดโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัตนาวดี สารเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวหัทยา เกตุพานิชโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา ลอยละลิ่วโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ รู้คุณโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นายจำเนียร ทนศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรรณเพ็ญ เสห่ห์โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
6. นายเกริกพันธ์ วงษ์เอี่ยมสว้สดิ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
7. นายอาณัติ ชุมเจริญโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
8. นายก่อเกียรติ ไชยเพียงโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
9. นายชยพล ลีประภาวัตรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
10. นายวันชัย พิริยะประชากุลโรงเรียนวิทยานุกูลกรรมการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางสาววนิดา ลอยละลิ่วโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นายจำเนียร ทนศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา ลอยละลิ่วโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นายวรกานต์ มีบุญสบายโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายปัทมินทร์ แพทย์นิมิตรโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นางสาววนิดา ลอยละลิ่วโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางณัทชกา ศรีดีจงกลโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายวรกานต์ มีบุญสบายโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางระวีนันท์ กมลผาสุขชื่นโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นายไพบูลย์ พูลมีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายนพพล พร้อมเที่ยงตรงโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางอัจฉรา มลิทองโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นายระวีนันท์ กมลผาสุขชื่นโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางสาวอุมาพร เมืองโครตโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นางจันทนา สารเจริญโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ โชคอำนวยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. นางอัจฉญา จูเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางธีรารัตน์ เลติกุลโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางสมปอง เวณุนันทน์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางบุณยรัตน์ วันชุ่มโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางธีรารัตน์ เลติกุลโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางสาวกรองกานต์ หามฤทธิ์โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นายอานนท์ รุ่งโรจน์สารทิศโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายมงคล อิ่มสุวรรณโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวมณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ ใครบุตรโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายมงคล อิ่มสุวรรณโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ สุระโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางเสาวภา ราชสีภูมิโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรเพ็ญ กะปะโคนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจันทนา อัศวเสถียรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
A Math ม.4-ม.6
1. นางรัชดาวัลย์ หิรัณยากาศโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวจันทนา อัศวเสถียรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางลัคนา ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นางคุนัญญา พานัคโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสายชล เพชรพัดโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวกุลญากร บุญยืนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ขันถมโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางวิยะดา วิทยาธรรมพรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสายชล เพชรพัดโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวกุลญากร บุญยืนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ขันถมโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางวิยะดา วิทยาธรรมพรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]