ผลการแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑  
2 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป. พัทลุง เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
3 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 ไม่ผ่านเกณฑ์  

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค