ผลการแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านในถุ้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑  
2 โรงเรียนบ้านคลองจัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๒  

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค