ผลการแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑  
2 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. ระนอง เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
4 โรงเรียนบ้านม่าหนิก สพป. ภูเก็ต เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
5 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
6 โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง สพป. พังงา เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
7 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 ไม่ผ่านเกณฑ์  

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค