ผลการแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 ตัวแทนระดับชาติ อันดับ ๑  
2 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
3 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
5 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  
6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 ไม่ผ่านเกณฑ์  

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับภาค