หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางมาลี อุทัยธำรง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
2 นายนัทธี ถิ่นสาคู ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
3 นางสาวสุธี อารย์พงศ์ ผู้อำนวยสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
4 นายกษิดิ์เดช พังงา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง ประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
5 บาทหลวงจีระศักดิ์ ยงบรรทม ผู้อำนวยการโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
6 นางวิสา จรัลชวนะเพท ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
7 นางสาวปาริชาต จิรวิศิษฐาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
8 นายอรรณพ หิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
9 นายวิโรจน์ ตันติวิริยาภรณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
10 นายกฤษณ์ วิเชียรขู้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
11 นายณัฐวุฒิ มาจันทึก รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
12 นางสาวอัจฉรา แก้วมุณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
13 นางสาวสิรินภัส โพชนาธาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
14 นายวิโรจน์ คำเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
15 นางปัญจาภรณ์ ตันทนิส รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
16 นายชัยพงศ์ แสงรัตน์ ที่ปรึกษาโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
17 นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
18 นายประวิง เพ็ชรพังงา รองผู้อำนวยการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
19 นายสมพร จันทวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
20 น.ส.พัชนี ขรรค์วิไลกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
21 นางสาวอุมาภรณ์ ทองเสมอ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
22 นางรัตนากร เทศยรัตน์ ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
23 นางสาวรัชณี กานดาสุวรรณ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
24 นางสาวพรทิพย์ รัตนมนตรี ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
25 นางสาวศิริพร มานะจิตต์ ฝ่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
26 นางฐิตมล รัตนะ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
27 นางสาวสุพัตรา จำปาทอง ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
28 นายประวิง เพ็ชรพังงา รองผู้อำนวยการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
29 นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
30 นางสาวธนิดา ปากบารา ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
31 นางสาวนภาทิพย์ สิทธิชัย ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
32 นางสาวปัทมาพร รุ่งเรือง ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
33 นางต่วนนูรี สาเหะมะเย็ง ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
34 นางสาวณัฐการ์ รักษ์นาค ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
35 นางมณี เรณสถาน ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
36 นางพรรณทิพา พิศสุพรรณ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
37 นางอุไร เหง่าสุวรรณ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
38 นางศิริรัตน์ ว่องทั่ง ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
39 นางสาวอรทัย จันทร์มณี เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
40 นางสาวฟาฏีม้ะ หมัดสะเด็น ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
41 นางสาวกมลชนก นาคชัยเนรมิต ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
42 นางสาวจริยา ชายทุ่ย ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
43 นายปรัชญา บุตรครุธ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
44 นางสาววัลดี หนูพล ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
45 นางสาววันเพ็ญ ชมพูนุช ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
46 นางสาววรรณี ฐิติมานะกุล ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
47 นางพิกุลทอง สุทธิประภา ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
48 นางกุลนันท์ แซ่เอี๋ยว ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
49 นางเกษศิรินทร์ มะลิวัลย์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
50 นางสาวหนึ่งฤทัย มีบัว เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
51 นางสาวศิริขวัญ มิ่งแก้ว ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
52 นางสาวนาฏนิกรณ์ จาระนัย ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
53 นางสาวสุภัทรรดา สิริปัณฑิตา ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
54 นางสาววิภาดา ฤทธิพงศ์ ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
55 นางสาวพนารัตน์ ศรีเกตุ ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
56 นางคชษร เยาว์ดำ ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
57 นางสาวบุญเสริม สิทธิการ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
58 นางสาวอนุสรา บูเก็ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
59 นางนงเยาว์ รัตนพันธ์ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
60 นางสาวรู่กีย๊ะ บินอาสัน ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
61 นางสาวพิมพ์ใจ แสงสอน ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
62 นางสาวนุดไลหล้า หวังโบรักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
63 นางสาวอารีย์ อิสลาม ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
64 นางวนิดา แพรกนก ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
65 นางสาวอรวรรณ เสนา ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
66 นางสาวปัทมพร คงแก้ว ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
67 นางสาววรรณิษา กุลนาพิมพ์ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
68 เด็กหญิงชฎาำพร สง่าวิทยากร นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
69 เด็กหญิงอารดา ศรีเภาทอง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
70 เด็กหญิงปิยวรรณ จันทร์ทอง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
71 เด็กหญิงโสฬญา ไทยแท้ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
72 นางสาวเรณุกา วรรณชัย ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
73 นางสาวนรรฐวรรณ บุญฉิน ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
74 นางภิรมย์กัญญา วงศ์ชาญตรี ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
75 นางอุดมพร คงสำเร็จ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
76 นางจันทร์จิรา เจ๊ะเล็ม ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
77 นางสาวอรกาญจน์ ฉีดเสน ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
78 นางนิภาภร จิตรเพชร ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
79 นางฐาปนีย์ จุติรักษ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
80 นางสาวภัทรวดี ปรีดี ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
81 นางสาวมาลินี ทำศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
82 นางสาวนิศารัตน์ ถนอมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
83 นางสาวกนิษบา ตันติพนาทิพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
84 นางสาวภัชรินทร์ ห้าหวา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
85 นางสาววลัยพร แซ่เตียว ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
86 นางสาวสุวิมล หมัดตะหมีน ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
87 นางสาวอมรรัตน์ การรุณ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
88 นางสาวกัญญภรณ์ เพ่งเจริญธรรม ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
89 นางสาวอลิษา ธีรวัฒนสุนทร ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
90 นางสาวจันทพร ทองเกิด ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
91 นางสาวอุษา ยมโดย ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
92 นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณกิจ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
93 นางสาวอนิษฎา หมาดอี ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
94 นางสรันดา เตชะญานนท์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
95 นางสาวบุรัสกร ขวัญดี ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
96 นางสาวพจมาน นิ่มกาญจนา ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
97 นางสาวแพรลุลี ถิ่นเกาะยาว ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
98 นางสาวสุพิศา สุทธิเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
99 นางอารีย์วรรณ จันทร์เพ็ญ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
100 นางสาววรรณี บุญเต็ม ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
101 นางจันทร์ประภา ศิลาวุฒิกุล ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
102 นางสาวหนึ่งฤทัย ปานมี ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
103 นางกัลยา ต่อศักดิ์ ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
104 นายกิตติ ฐิติวัฒนาสกุล ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
105 นายอภิรักษ์ อติพลอัครพันธุ์ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
106 นางสาวมาลี สีงขรักษ์ ครู คศ.๒ โรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
107 นายมูฮัมหมัด สีตีเลาะ ครู คศ.๑ โรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
108 นางปราณี ลูกอินทร์ ครู คศ.๓ โรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
109 นางสาวสุชาดา วิสุทธิ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
110 นางสาวธนิศรา บุณยะศิวะ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
111 นายเฉลิม จิตรสวาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
112 นางสาววาทันยา เทียมทัน ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
113 นางสาวมาลี สังขรักษ์ ครู คศ.๒ โรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
114 นายวิริยะ พ่วงบุตร นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
115 นายสุเมฆ เพ็ชรคง นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
116 นายชรินทร ทองเสมอ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
117 นายบุญฤทธิ์ หนูหอ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
118 นายณัฎฐา ทิพย์พิมล ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
119 นายอมรเทพ สนพิภพ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
120 นายศรชัย หนูแก้ว ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
121 นางสาวนิตญา เพ็งช่วย ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
122 นางสุวรรณา วิลเลี่ยมส์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
123 นายสมคิด พลเยี่ยม ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
124 นางสุภา ศรีหานาจ นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
125 นางอนุ ยี่มี นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
126 นายสามล นะวะกะ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
127 นางศศธร บุญลึก ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
128 นางสาวเกสรา กาญจนวิจิตร ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
129 นางมณฑา เชื้อชายเลิศ ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
130 นายสมศักดิ์ กันภัย ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
131 นายประเสริฐ อินทนาม นักการภารโรง โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
132 นางสุมาลี มณีสอดแสง นักการภารโรง โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
133 นางสาวนฤมล พิริยตันนุกูล เจ้าหน้าฝ่ายการเงิน โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
134 นางสุรีย์พร สกุลสัน ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
135 นางสาวรุ่งทิพย์ ดาบแสงทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
136 นายวิรสิทธิ์ ไชยทอง ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
137 นายกิตติ ฐิติวัฒนาสกุล ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
138 นายยุทธนา อาสน์สุวรรณ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
139 นายยกคุ่ย ณ นคร นักการ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
140 นายณัฐวุฒิ ปานแดง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
141 นายธีระวุฒิ แสงศรี ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
142 นายจำนงค์ จันทร์พงศ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
143 นายยอดรัก ชูแก้ว ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
144 นางสาวปันสุธรา ย้อยนวล ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
145 นางสาวลชากร พลจันทึก ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
146 นางสาวจุฬารัตน์ มูสิจันทร์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
147 นางอรภรณ์ เทียมแกว ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
148 นางสาวอรกาญจน์ ฉีดเสน ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
149 นายเอกชัย บูลการณ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
150 นายบูบากาศ เหล็มปาน ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
151 นายสุทธิพร ศรีทอง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
152 นางสาวขวัญใจ คงทอง นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
153 นางสาวจันทร์จุรีย์ แสงแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
154 นางทิพย์ประรัตน์ ขันเพ็ชร ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
155 นางนิจิรา หวานเย็น ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
156 นางวาริษา โขนภูเขียว ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
157 นายทวีป นิติธรรมานุสรณ์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
158 นายพานุสักข์ อุสสะยุคะ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
159 นายจำเริญ วรนวกุล ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
160 นายสมคิด ปจันทบุตร์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
161 นายศิริชัย ฑ๊ยาพงศ์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
162 นายวีรพล จุลรังษี ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
163 นางสาวฉวีวรรณ ชาน้อย ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
164 นางพรรณพัชรา สมรักษ์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
165 นางพูลผล อำนักมณี ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
166 นายธีรพร นิลฉิม ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
167 นายเดช ปราบทุกข์ นักการ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
168 นางลักษมล เกษบุรมณ์ นักการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
169 นางสายใจ แซ่โห้ นักการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
170 นางสาวพัชร์สิตา จิตพิทักษ์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
171 นายสุบิล เกตุแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
172 นางจิตรลดา ทวีปรีดา ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
173 นางสาวอัชรา เจริญจันทร์ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
174 นางจิรวรรณ ชูจันทร์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
175 นางพัชรี สังข์เกษม ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
176 นายเสน่ห์ สุขขนาน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
177 นายธณพัฒน์ รักษาพล ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
178 นางสาวหิรัญญา กุลนอก ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
179 นายสุพัฒน์ ศักดิ์ดาศักดิ์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
180 นายจรูญ ทับทิม ฝ่ายปกครอง โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
181 นายสรยุทธ สิริเพ็ชร ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
182 นางอัญชลี สุเภากิจ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
183 นางพูลศิลป์ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
184 นางสาวกันติชา วีระสุข ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
185 นางรัตนา มากผล ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
186 นางมณีรัตนา เอ่งฉ้วน ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
187 นางสาวกาญจนา สัจจาพันธุ์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
188 นางอุไร บัวแก้ว ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
189 นางทัศนีย์ พานทรัพย์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
190 นางภัณฑิรา เหลือละมัย ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
191 นางวรรณี ตันวัฒนถาวร ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
192 นางสาวอมรรัตน์ วงษ์ดาว ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
193 นางพรสุภา ลิ่มสงวน ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
194 นางสาวผุสดี สืบสิน นักการภารโรง โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
195 นางพูนทรัพย์ โหราพงศ์ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
196 นางสาวสุณี ตัณฑศิลป์ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
197 นางสาวถนอมรัตน์ คงมนต์ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
198 นางสาวสุจิตรา สืบเหตุ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
199 เด็กชายธสาพร เจริญสุข นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
200 เด็กหญิงศุภวรรณ เขจร นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
201 เด็กหญิงธันย์ชนก ชัยหาบ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
202 เด็กชายนัฏฐา เติมมี นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
203 เด็กชายชิษณุพงษ์ จันทร์ทอง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
204 เด็กชายวชิราวุธ วุฒิธานุสร นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
205 นางศิริรัตน์ คำเกลี้ยง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
206 นางสาวสุวัจนา พลรักษ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
207 นางสาวฐิติรัตน์ อยู่คง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
208 นางรสลิน วงศ์ศุภชาติ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
209 นางสาวฮามีดา หลังจิ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
210 นางสาวนารีภรณ์ ตันติชวลิตพงศ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
211 นางสาวปิยาภรณ์ กาจกล้า ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
212 นางสาวสมจินตนา ทองกรด ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
213 นางสาววิภาดา เต็มนา ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
214 นางสาวศุภรัตน์ ปิติ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
215 นางสมจิตต์ มีสังข์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
216 นางสาวกุลติมา เอี๋ยวสกุล ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
217 นางอรพรรณ เจนจิตต์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
218 นางสาวจุฑามาศ ใยยอง ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
219 นางวิภาวดี เวียงปฏิ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
220 นางชุติมาพร เพชรฤทธิ์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
221 นางศิริพร เปี่ยมสง่ากุล ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
222 นางนภาพร ทิพย์รักษา ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
223 นางสงวนศรี อาภากร ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
224 นางสาววรวิภา คีรีรัตน์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
225 นางอรอนงค์ ต้องสรีกุล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
226 นางสาวอรทัย ใจขยัน ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
227 นางสาวกลอยใจ หนูแก้ว ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
228 นางนงลักษณ์ ยิกุสังข์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
229 นางสาวสุพรรณี หอมรสกล้า ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
230 นางอนุรี ก่อกำเนิดกวิน ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
231 นางสาวศศิโศมย์ พิณพาทย์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
232 นางสาวพิมพิรา สำมาสา ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
233 นางสาววิภาดา คล่องทะเล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
234 นางสาวสุมาลี โรมินทร์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
235 นางสาวฮายา เจ๊ะเลาะ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
236 นางสาวสร้อยทอง แก้วประสงค์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
237 นางสาวนภาวรรณ วงค์งาม ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
238 นางสาวสุนิตา กิ่งเกษ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
239 นางสาวมุกวรินทร์ ช่องรักษ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
240 นางสาวอุบลวรรณ ถนอมอนันตกุล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
241 นางสาวกรรณิการ์ อนวัชมณี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
242 นางสาวอุไรภรณ์ เรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
243 นายเชาวลิต ชูวงษ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
244 นายสุวิทย์ ม้าฤทธิ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
245 นางศรีสุดา เต็มรัตน์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
246 นางสาวทิพย์กมล ชิตจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
247 นางสาวจาริณี ปลอดภัย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
248 นางสาววิไล ถาวร ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
249 นางสาวสุภารัตน์ ถิรสัตยวงศ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
250 นางเบญจพร บุญมา ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
251 นางธันยพร เกตุแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
252 นางสาววรางคณา อ้างสกุล ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
253 นางนวลละออ พะตะวงศ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
254 นางประทีป ยอดแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
255 นางสาวกนิษฐา ขำเกลี้ยง ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
256 นางสาวเสาวลักษณ์ คงหล้า ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
257 นางสุภาวดี ศรีหล้า ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
258 นางทัศนี ชูมณี ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
259 นางดรุณี เนื่องประภา ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
260 นางสวงสุดา ไหมสุข ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
261 นางปรีดา มูสิกะ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
262 น.ส.สุภาพร สงดำ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
263 น.ส.มณีจันทร์ พรมสอาด ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
264 นางภัทรสุดา โสมณวัฒน์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
265 นางรัศมี ตันติวิริยาภรณ์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
266 นางสาวจุฬาลักษณ์ นิติธรรมมานนท์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
267 นางจิตฤดี โอฬากิจ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
268 นางนันทิกา ธรรมสุริยานนท์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
269 น.ส.อารีย์ สงสัยเกตุ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
270 นางจันทร์เพ็ญ สีพาไชย ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
271 นางสาวกุศลาพร ศรีสุราช ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
272 น.ส.นลัทพร บุ้งทอง ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
273 นางเบญจนุช จันทร์ศรีนวล ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
274 นางสุจินต์ ไกรทัศน์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
275 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทิศา ทิพย์แก้ว ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
276 นางสุธินี หอยนกคง ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
277 นางสาวนิตยา หนูหมาด ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
278 นางสาววิมลรัตน์ จิตรรักษ์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
279 นางสาวประภาภรณ์ เตะหนอน ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
280 นางยินดี ปัญจเส็น ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
281 น.ส.ฮาซานะ ถิ่นนา ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
282 นางอำไพ จำนงค์วงษ์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
283 นางสาวชนิสรา จูห้อง ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
284 น.ส.จรรยา เชี่ยววิทย์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
285 นางจรรยา อังศุกาญจนกุล ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
286 นางธัชกร แก้วประดิษฐ์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
287 น.ส.ปิยะวรรณ ซุ่นสั้น ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
288 นายไกรวุธ สงวนสินธ์ ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
289 นางสุพัตรา ธรรมทัตโต ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
290 นางกฤษณา หนูแก้ว ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
291 นายวิรัช แพทย์ขิม ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
292 นายกิตติพัฒน์ แซ่ย่าง ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
293 นายดิเรก หลงขาว ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
294 นางสาวจินตนา เทพคำ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
295 นางสาวนันธิดา แสงจันทร์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
296 นางสาวสีขาว โอพั่ง ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
297 นางสาวไพรินทร์ ปานแก้ว ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
298 นางสาวอรวรรณ แสงเงิน ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
299 นางวรรณา แรงกล้า ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
300 นางสาวสมจิตร์ จันทร์งาม ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
301 นางอุบล หลงขาว ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
302 นางสาวอรุณี รุ่งสกุล ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
303 นางสาวปุณยวีร์ แกล้วกล้า ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
304 นางสาวพนัชกร ดอนอุบล ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
305 นางยุพา คงวงค์ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
306 นางสาวอารีรัตน์ อัมพันธ์ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
307 นายบุญสม ช้างแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
308 นายภาคิน สติรักษ์ ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
309 นางปัทมน จันทรมณี ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
310 เด็กหญิงนริศรา หาญเคียว นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
311 เด็กหญิงกณิศ หิรัญวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
312 นางสาวสิรินภา ชูเมือง ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
313 นางสาวณัฐธยาน์ เพ็ชรุพันธ์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
314 นางมณีรัตน์ คำเลี้ยง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
315 นางสาวประภาศรี ถิ่นหนองจิก ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
316 นางนาฏชนันท์ สุวัลย์สกุล ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
317 นางสาวณิชา แป้นทอง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
318 นางนุชจรี หาบหา ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
319 นางสาวจุฑาทิพย์ แช่ทอง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
320 นางพจนา เอกทวีมณีรัตน์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
321 นายภาณุพงศ์ ทิพากรเกียรติ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
322 นางปิติพร ประหยัด ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
323 นางสุวนิตย์ จินาภาค ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
324 นางสาวสาธิตา คงรอด ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
325 นางสาววินารักษ์ ทองดี นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
326 นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
327 นางสาวลำดวน ทำดี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
328 นางบุศรากรณ์ สุรพัสมนตรี ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
329 นางสมหวัง เศรษฐกิจงาม ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
330 นางจันจิรา สง่าพล ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
331 นางณิชาภัทร ลิ่มอรุณ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
332 นางสาวชนาภัทร สินธู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
333 นางสาวอารมย์ สินสุวรรณ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
334 นางสาวสุพัตรา เชิดชู ครูผู้ช่วย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
335 นางสาวศิริรัตน์ รัตนกาย ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
336 นางสาวนภาพร นาคอุดม ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
337 นางสาวอัมพร บุญลา ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
338 นายศราวุธ เจือกโว้น ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
339 นายอนันต์สิทธิ์ รัตนโกสม ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
340 นางสาววรรณดา ชูเกิด ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
341 นางสาวเกศดา สายเส็ง ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
342 นางสาวดวงพร ง่วนสน ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
343 นางสาวพัณณิตา เกษมุล ครู คศ.๒ โรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
344 นายเจมศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
345 นายตะวัน หนูหลง ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
346 นักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายจราจร
347 นายบรรเจิด มูลตื้อ ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายจราจร
348 นายก้อง ยางทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายจราจร
349 นายกันชิต ชิดชื่น ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายจราจร
350 เด็กชายพงศ์พล รักษาพล นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายจราจร
351 เด็กชายอนุชาติ ศรีมั้น นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายจราจร
352 เด็กชายพันกร รอดเพ็ชร์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายจราจร
353 เด็กชายธีรภัทร ดอกไม้ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายจราจร
354 ว่าที่ ร.ท. นราวุฒิ หมีนหวัง ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
355 นายพรพิรุณ คำเลี้ยง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
356 นายวิทยา คงหมุน ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
357 นายมงคล พัฒพันธ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
358 นายไพรัตน์ คำเลี้ยง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
359 นายนิพนธ์ วิจิตรฐะพันธ์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
360 นายอาคเณ ชูศรี ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
361 นายสนิท มิตรพันธ์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
362 นายวัฒนะ หัวเขา ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
363 นายวันเฉลิม ภิรมย์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
364 นายต่อตระกูล พรมนุ่น ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
365 นายวีระชัย อรุณรักษ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
366 นายสุริยะ อุดมโภชน์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
367 นายอธิศักดิ์ ไชยสุวรรณ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
368 นายเกรียงศักดิ์ ปรีชาชาญ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
369 นายชูเจริญ นิติสารกุล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
370 นายณรงค์พล จันทรังศรี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
371 นายธงชัย ภู่ทอง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
372 นายธนชาติ บุญศรี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
373 นายนพดล สวัสดิ์อุบล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายจราจร
374 นายนพพนนท์ โอ้เต้กิ้ม ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
375 นายโยธิน แซ่ซุง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
376 นายรชานนท์ เศรษโฐ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
377 นายกรรณิกรณ์ แก้วพะวงศ์ นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
378 นายกีรติ พรหมนรา ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
379 นายอิสรานุวัฒน์ รัตนสิทธิ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
380 นางสาวศรีดา บิลอับดุลล่าห์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายจราจร
381 นางสาววิจิตร ใจมิตร ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายจราจร
382 นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
383 นายศรายุทธ พรหมพันธ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
384 นายโชติวทย์ ตะวัน ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
385 นายสนธยา โกยกอบกาญจน์ นักการโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
386 นายวรพจน์ รักญาติ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
387 นายยุทธวีร์ มรกต ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
388 นายเอกพงศ์ สุวประพันธ์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
389 นายมานพ มากะเต ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
390 นายเดวนันต์ เจริญพรภักดี ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
391 นายวิชัย ประโมงกิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
392 นายสัญญา ศุภพันธ์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
393 นายรัฐศาสตร์ เพ็งพาจร ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
394 นายกะวีระ พรมสังข์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
395 นายมงคล ดำหมาน ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
396 นายบัญชา ขาว ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
397 นายตันติกร แก้วเขียว ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
398 นายดิเรก หลงขาว ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
399 นายสมใจ ชูแก้ว ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
400 นายนิคม ตั่นหุ้ย ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
401 นายสาโรจน์ รักษาแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
402 นายเสถียร หลักบุญ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
403 นายภิชา คงชาติ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
404 นางจันทรา เจริญผล ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
405 นางปราณี ถิ่นทะเล ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
406 นางเพ็ญพิมล วิทยานิพนธ์ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
407 นางสาวเจนจิรา เพ็ชรสุด ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
408 นางสาวจริยา พวงจันทร์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
409 นางวิภัสรา เกษมสมาน ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
410 นางกุหลาบ ทองแช่ม ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
411 นางสาวอุบลวรรณ คงประสม ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
412 นางสาวรัตติกาล ภุมรานนท์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
413 นางราตรี จิณณธนพงษ์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
414 นางสาวศิริวรรณ์ ศิริพันธุ์พิสิฐกุล ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
415 นางสาวมารียา หมัดอะหิน ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
416 นางเบญจพรรณ เจนจิตต์ ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
417 นางสาวเปมิกา บำรุงสุข ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
418 นางสาวขนิษฐา ขันติหยู่ ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
419 เด็กหญิงสายพิณ ชูจันทร์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
420 เด็กหญิงวิยดา เนียมสอาด นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
421 นางสาวสมหญิง เมืองแก้ว ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
422 นางสาวศิริขวัญ แซ่ต่อง ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
423 นางสาววันดี ยอดขวัญ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
424 นางมุกดา จารุพันธ์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
425 นางสาวอัญชนา ทวีรส ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
426 นางสาวนาเดีย แมเลาะ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
427 นายกิตติศักดิ์ มิตรารัตน์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
428 นางสาวสุดใจ ขวัญสกุล ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
429 นางกรรณิกา หมั่นกิจ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
430 นางกรองกาญจน์ สวัสดิ์รักษา ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
431 นางอุษา แก้วชื่น ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
432 นางสาวขนิษฐา ศรีเมือง ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
433 นางสาวพรทิพย์ คงจินดามณี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
434 น.ส.สายใจ สุวรรณประเสริฐ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
435 นายมูฮำมัด สาแม ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
436 นางธัญมน นิลวรรณ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
437 นางสาวโสพิษ คงตุก ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
438 นางสาวมานิดา ระลึกคุณ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
439 นางสาวปรีดา หนูชู ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
440 นางทับทิม นะนุ้ย ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
441 นางสาวผกากรอง วิลาศลัด ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
442 นางสาววาสนา ตัณฑศิลป์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
443 นางสาวศิรินทร์ หนูเอียด ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
444 นางสาวจันทนา มูขโรจน์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
445 นางสาวเนติมา สีขาว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
446 นายสรายุทธ ขาวขำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
447 นางสาวโสภิตา หลิมทอง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
448 นางสาวจิตรา จินดาวงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
449 นางสาววิไลวรรณ เกื้อชุม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
450 นางสาวรุ่งตะวัน บัวแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
451 เด็กชายภาคภูมิ สุดวง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
452 เด็กชายภรัณยู น้ำขาว นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
453 นางอารีย์วรรณ จันทร์เพ็ญ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
454 นายสุธน เพ็ชรอินทร์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
455 นางสุพิศ คงนวล ครูผู้ช่วย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
456 นางจันทร์แรม พรหมจันทร์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
457 นางสาวมณีรัตน์ ตัณฑัยย์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
458 นางสาวศุกร์นภา ทองกล่ำ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
459 นางสาวปราณี ศรียาน ครูผู้ช่วย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
460 นายสมคิด เทียรพิสุทธ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
461 นายติณภัทร แซ่ตัน ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
462 นายปฐมพงศ์ ธนกิจจานนท์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
463 นายโสภณ ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
464 นางสาวณัฐกฤตา บัวซ้อน ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
465 นางกันตวรรณ แก้วอุดม ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
466 นางมณฑิตา บุญสุทธิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
467 นายเจษฎา สินมาก ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
468 นายสัมพันธ์ ลงทอง ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
469 นายทนุรัฐ ดาบเขียว ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
470 นายสนอง ทองดี ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
471 นายสุขไกร สนิทงาม ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
472 นายอุดม เวสพันธุ์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
473 นายสรยุทธ สิริเพ็ชร ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
474 นางสาวชญาดา สิงห์โท โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
475 นางธันยา แดงกัลยาณวัจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
476 นางสาวรุ่งทิพย์ มลิวัลย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
477 นางวิลาวัณย์ ซื่อสกุลไพศาล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
478 นางสุพัฒน์รา บุญเวศน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
479 นางอุไร ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
480 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วกันเนตร ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
481 นางสาวปฐมาภรณ์ สมบัติ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
482 นางสาวนฤมล พิริยตันนุกูล ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
483 นางสาวอรอุมา บัญถะ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
484 นางสาวปาจรีย์ เหมทานนท์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
485 นางสาวทิพวรรณ ชนะฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
486 นางคัมภิรดา ทรงวัฒนาสกุล ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
487 นางสาวอารีย์ เพชรแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
488 นางสาวนิดาพร หงษ์ขาว ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
489 นางสาวยามีละห์ แวสะแย ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
490 นางสาวพจนา เลาวณาภิบาล ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
491 นางซายาดา เทียมนาขา ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
492 นางสาวศิริพร เอ็มยุเด็น ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
493 นางสาวชัญณณัฏฐ์ ง้อสุรเชษฐ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
494 นางสาวสุพรรษา อินชุ่ม ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
495 นางสาวลภัสรดา นวลศรี ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
496 นางสาววิภาวรรณ หอมหวลดี งานการเงิน โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
497 นางสาวกนกวรรณ ลิ่มธรรมเจริญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
498 นางปัญญ์ชลี บุญโกย เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
499 นางสุวิสา ศุภผล ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
500 นางสมทรง สุคันธรส ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
501 นางสุดา ปิยะธรรม งานพยาบาล โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
502 นางสาวศิวพร แซ่หลิ่ม ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
503 นางกอบกาญจน์ ลิ่มสกุล ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
504 นายสมยศ ตันธนานุเทพ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายที่พักเจ้าหน้าที่ คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน
505 นางสาวศิริวรรณ ลีลาศิลปศาสน์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายที่พักเจ้าหน้าที่ คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน
506 นางสาวอุไรพรรณ ประทีป ณ ถลาง ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายที่พักเจ้าหน้าที่ คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน
507 นางจุรีรัตน์ คงศิริ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายที่พักเจ้าหน้าที่ คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน
508 นางสาวเอมฤดี ต่อวงศ์ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
509 นางสาวเบ็ญจมาศ อุปลา เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
510 นางขัตติยา แก้วกระจก ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
511 นางดุษฎี โพธิ์เชียงราก ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
512 นางสินี ก่อไวทยเจตน์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
513 นายวัชรินทร์ ปิยะธรรม ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
514 นายป้อม ปลอดภัย ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ประธานฝ่ายสาธารณูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
515 นายสิงหา เพชรหนองชุม ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ประธานฝ่ายสาธารณูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
516 นางสาวณัฐรียา บุญเลิศ ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ประธานฝ่ายสาธารณูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
517 นางสุกัญญา มัจฉาเวช ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) รองประธานฝ่ายสาธารณูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
518 นางสาวอุมารัตน์ พรหมศิวะพัลลภ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รองประธานฝ่ายสาธารณูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
519 นายโชคชัย แซ่เจียม ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี รองประธานฝ่ายสาธารณูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
520 นางสาวนงลักษณ์ นฤนาท รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
521 นางสุชารัตน์ ขู่วิชัย ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
522 นางราตรี ทิพย์เทพ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
523 นางสาวจรูญศรี กุลานุรักษ์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
524 นางพรศรี อิทธิสุริยะกุล ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
525 นางขวัญชิรา ศาสนียกุล ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
526 นายเชิดศักด์ เพชรา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
527 นางสุนทรี เกิดสิน ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
528 นางเสาวกาญจน์ ฐิติรังสี ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
529 นางสาวอุดมศรี ขวัญเมือง ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
530 นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
531 นางจิระนัทน์ ตันศุภนราธร ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
532 นางทัสนา มาศพงศ์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รองประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
533 นางสาวอุบลรัตน์ เช้าฉ้อง ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
534 นางสาวจงรักษ์ สืบโสตร ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
535 นางศรินทิพย์ บุณยัษเฐียร งานธุรการ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
536 นางสุดสวาท รัตนเฉลิมรัตน์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
537 นางสาวพุสดุ บ้อหนา ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
538 นางสมถวิล พรหมฤทธิ์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
539 นางศตพร ชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
540 นายณัฐวุฒิ มาจันทึก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
541 นายศราวุธ รัตนเฉลิมรัตน์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
542 นายวราวุฒิ ปฐมอรรฆย์กุล ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
543 นางวิชญารัตน์ ธัญรักษ์ธนนนท์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
544 นางสาวเพ็ญฤดี ช่วงโชติ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
545 นางสาวกัญญารัตน์ อินทร์พรหม ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
546 นางสาววริศรา นาวีว่อง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
547 นางสาวอาภาภร โกลิบุตร ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
548 นางสาวสุนทรี ฉายวงศ์สกุล นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
549 นางสาวลัดดา ธาตุวิสัย ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
550 นางสาวสุภาภรณ์ เหมือนเนียม ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
551 นางสาวลัดดา ธาตุวิสัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
552 นายวรพล ว่องกมลชัย ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
553 นางญาสุมินท์ สิริทัตนนท์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
554 นางสาวอารี หนูฉ้ง ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
555 นางสาวหทัยชนก บุญยัษเฐียร ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
556 นายฆินกรณ์ ศรีสงคราม ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
557 นายณัฐวัฒน์ เกลี้ยงบุตร ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
558 นางสาวจริยาภรณ์ สังข์จรูญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
559 นายมูฮัมหมัด สีตีเลาะ ครู คศ.๑ โรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
560 นายอารีย์ แก้วกาญจน์ ครู คศ.๑ โรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
561 นายชิงชัย ไพนุชิต ฝ่ายสารสนเทศ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
562 นายจเร รักนิ่ม ครูอัตราจ้าง อบจ.ภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
563 นายคุณาวุฒิ ชัชวาลย์ ฝ่ายสารสนเทศ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
564 นายศุภชัย เวชสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
565 นางสายพิน ด้วงสิน ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
566 นางสาวอุไร การะเกตุ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
567 นายศรินทิพย์ บุณยัษเฐียร งานธุรการ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
568 นางสาวสุภักศรี สี่เหลี่ยม ครูวิทยากร อบต.ไม้ขาว คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
569 นายมงคล มะลิวัลย์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
570 นางสาวทิพวรรณ เขียวบุญจันทร์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
571 นางวลัยพร ภูมิศรี ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
572 นางสาวสุภา ฝั่งขวา ครูโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
573 นายอนันต์ ผลเงาะ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
574 นางสาวปรียาภรณ์ เสนาธิบดี ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
575 นายโสภณ หมีนใจ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
576 นางณัฐกานต์ คำคงสัตย์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
577 นางสาวศุภลักษณ์ ลิ่มสงวน ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
578 นางสาวมูด้า พระจันทร์ศรี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
579 นางสาววรรณธิวา หนูทรัพย์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
580 นางสาวจารุนี ฤทธิ์รักษา ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
581 นางชาลิสา ชุมภู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
582 เด็กชายรัตพล คำเพราะ นักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
583 เด็กหญิงวิภาลักษณ์ รอดเพชร นักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
584 นายบุ่นเก้ง ศรีแสนสุชาติ โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
585 นายองอาจ วิกรมธีรนันท์ โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
586 นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
587 นายชัยวัฒน์ พึ่งแรง โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
588 นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
589 นางจันทรา กุลวีระอารีย์ โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
590 นายนิมิตร เอกวานิช โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
591 นายสมนึก วิจิตสรัตน์ โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
592 นายสมัคร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
593 นายบุญเหลือ ไชยสุวรรณ โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
594 นายประวัติ นวลนิรันดร์ โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
595 นายเชี่ยวชาญ ศิวะคุณากร โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
596 นางติมา เตยแก้ว ฝ่ายบริหารจัดการ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
597 นายทิวา ลิ่มสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
598 นายสมเกียรติ มานะสมบูรณ์พันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
599 นางกล่อมจิตต์ นิจเนตร งานวิชาการ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการอำนวยการ
600 นางพรรษชล น้ำสงวน ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการอำนวยการ
601 นางสาววาเลนไทม์ บุญไพรวัลย์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการอำนวยการ
602 นางสุนิตยา ปจันทบุตร์ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการอำนวยการ
603 นางอรัญญา ลีนานนท์ ผู้อำนวนการโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
604 นางสุจินต์ ธารสิริโรจน์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
605 นางสาวรุจิกาญจน์ อิงคอำรุงพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
606 นางสาววรรณภา โกยโภไคสวรรค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
607 นางวิชญารัตน์ ธัญรักษ์ธนนนท์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
608 นางลักขณา เบญจสมัย ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
609 นางนภาพร ทิพย์รักษา ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
610 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
611 นายปราโมทย์ แตงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
612 นางสมศรี ดีประเสริฐทรัพย์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
613 นางสาวบุญพา บุญชูวงค์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
614 นางวีราภรณ์ พาหน ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
615 นางสาววาสนา สองเมือง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
616 นายบุญยง ศรชัย ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
617 นางสาวปราณี หมิแหม ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
618 นางประภาพร ทองดี ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
619 นางสาวนรีรัตน์ ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
620 นางสาวแสงมณี พิกุล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
621 นางพรศรี อิทธิสุริยะกุล ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
622 นางจิระนันท์ ตันศุภนราธร ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
623 นางสาวพัชร์สิตา จิตพิทักษ์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
624 นางอุไร เหง่าสุวรรณ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
625 นางสาววรรณี บุญเต็ม ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
626 นางพรศรี อิทธิสุริยะกุล ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
627 นางจิระนันท์ ตันศุภนราธร ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
628 นางสาวพัชร์สิตา จิตพิทักษ์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
629 นายสุธน เพ็ชรอินทร์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
630 นางอุไร เหง่าสุวรรณ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
631 นางสาววรรณี บุญเต็ม ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
632 นางกอบกาญจน์ ลิ่มสกุล ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
633 นายมงคล ดำหมาน ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
634 นางผุสดี สุนธารักษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ๑. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
635 นางสาวศราทิพย์ วิสาละ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ๑. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
636 นางสาววรรณา เขน็ดพืช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ๑. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
637 นางสาวลำดวน สุทธิประภา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ๑. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
638 นางสาวศราทิพย์ วิสาละ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ๑. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
639 นางสาวจารุณี ปุตสะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ๑. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
640 นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
641 นางสาวมณีรัตน์ เวชวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
642 นางสาวนิตยา แก้วกล้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
643 นางสาวสุกัญญา สุขสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
644 นายเราะห์มาน โรมินทร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
645 นางชนิตา ขวัญยืน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
646 นางสาวนิภาภรณ์ หนูแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
647 นายพุฒิธร ศรีประภา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
648 นายธุวานันท์ มาละกา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
649 นางสาวเนตรชนก ทองคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
650 นายสุทธิยา จินดาวงศ์ สภานักเรียน โรงเรียนพุทธมงคลนิมตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
651 นายนิรวิทธ์ ทางทอง สภานักเรียน โรงเรียนพุทธมงคลนิมตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
652 นางสาวลำดวน สุทธิประภา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
653 นางสาวมารีเยาะห์ สะแมง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
654 นางมารีเยาะห์ บุญแต่ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
655 นางสาวเกศรินทร์ สาลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
656 นางสาวเสาวภา เสาวคนธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
657 นางสาวซารีนา พลนุ้ย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
658 นางสาวสมใจ ราเหม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
659 นางสาวนริศรา ไพโรจน์บวร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
660 นางสาวนลิดา เอี้ยวเล็ก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
661 นางโสภาพรรณ เดชรักษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายทำพิธีมอบเกียรติบัตร
662 นางสาวณิชาดา นวลพลับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายทำพิธีมอบเกียรติบัตร
663 นางสาวไซม๊ะ โดตะเซะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายทำพิธีมอบเกียรติบัตร
664 นางสาวมะลิวัลย์ เพ็งซุย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายทำพิธีมอบเกียรติบัตร
665 นางสาวจิรารัตน์ แซ่ลิ่ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายทำพิธีมอบเกียรติบัตร
666 นางสาวลามูดา ระวังงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายทำพิธีมอบเกียรติบัตร
667 นางสาวสุวรรณษา รัตนบุรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายทำพิธีมอบเกียรติบัตร
668 นางสาวสมร จันทร์สุวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายทำพิธีมอบเกียรติบัตร
669 นางสาวดวงฤทัย พลเดช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายทำพิธีมอบเกียรติบัตร
670 นางสาวจันจิรา หม่าหลี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายทำพิธีมอบเกียรติบัตร
671 นายวัชรพล ทองใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
672 นายกฤตนันท์ พานิชพงศกร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
673 นายนพดล เอกสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
674 นายชาญณรงค์ ศรีชัยมูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
675 นายธนวัฒน์ อัจจิกรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
676 นายพิรุณ หวังเสล่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
677 นายอนุชา กาวิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
678 นางสาวฐาปนีย์ ทวีกสิกรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
679 นางสาวพวงเพ็ญ ศรีเมือง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
680 นางสาวซ่อลีย๊ะ หาญกล้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
681 นางสาวธีรนันท์ บัวทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
682 นางสาวจุฑารัตน์ กิ่งแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
683 นางสาวสุมาลี ดำรอด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
684 นางสาวกีรติ ชื่ออารมณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
685 นางสาวอุทุมพร เฉิดฉาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
686 นางสุจินต์ ธารสิริโรจน์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
687 นางรัชนก คงทรัพย์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
688 นางนิตยา ดารารัตน์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
689 นางเกศสิณี ต่อพงษ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
690 นางรัตนาวดี วิเชียรบรรณ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
691 นางภัทรลภา คงเกลี้ยง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
692 นางสาววรรณี บุญยะมณี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
693 นางสาวกฤษณา พลไชย ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
694 นางสาวนิรมล เอี่ยวเล็ก ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
695 นางสาวสริดา ขาวจุ้ย ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
696 นางสาวเรณุมาศ ใจจำ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
697 นางสาวชลหทัย มั่งเมือง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
698 นางสาวณภัทร จันทร์ศิริ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
699 นางสาวสุกัญญารัตน์ คงศรีเจริญ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
700 นางสาวฐิกาญภัศ สันติกุล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
701 นางสาวเสริมสิริ รวมพรรณพงศ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
702 นางนีรวรรณ มโนเชาว์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
703 นางจิรัชญา ตันทนิส ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
704 นางสาวณัฐสิรี อาชีวระงับโรค ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
705 นางสาวพูลสม ถิ่นพังงา ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
706 นางสาวบุญเรียง วังภัย ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
707 นางสุจินันท์ กันต์สิริโรตนม์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
708 นางปรียา มุสิแดง ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
709 นางสาวสุกัญญา ดาวโรจน์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
710 นางสาวกฤตญา มะลิเครือ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
711 นางสาวกาญจนา สงวนงาม ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
712 นางสาวขนิษฐา เชาว์สมชาติ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
713 นางสาวนัยนา ปลอดบุตร ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
714 นางสาวนิภาพร ในรัมย์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
715 นางวิไล ธรรมกีรติวงศ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
716 นางวรรณี วิริยมานุวงษ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
717 นางแววเดือน ชัยวิเศษ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
718 นางพวงศรี แซ่ตัน ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
719 นางสาวศรีวิไล วงศ์จันทร์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
720 นางสาวช่อเพ็ชร สันติรักษ์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
721 นางสาวปิยะนุช เกียวสด ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
722 นางสาวฮัสลีนา เกะรา ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
723 เด็กหญิงธัญลักษณ์ คงทอง นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
724 เด็กหญิงวิภารัตน์ สว่างภพ นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
725 น.ส.แอ๊ดีตาล สาและ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
726 น.ส.ไวรินทร์ จันทร์จุรี ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
727 นางศศิกานต์ แซ่ตัน ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
728 นางสุวคนธ์ จำปา ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
729 น.ส.จรรยา เชี่ยววิทย์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
730 นางสาวเกศสยาม ตันมณีประเสริฐ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
731 นางสาวขวัญจิต บุญทอย ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
732 นางสาวฐิติมา ศรีวิโรจน์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
733 น.ส.ฉวีวรรณ สุทธิปาริชาติ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
734 นางวราภรณ์ สิงคาระ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
735 น.ส.กวินปัทม์ สังข์ศิลป์ชัย ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
736 นางจริญญา อริยวงศ์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
737 น.ส.สรินญา สมาธิ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
738 น.ส.รุ่งนภา ศรีเสวต ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
739 นางเพ็ญลยาภรณ์ อภิสมัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัย
740 นางสาวรุ่งนภา วงศ์ศรีทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัย
741 นายศักดา ศรียา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัย
742 นายนพดล เอกสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัย
743 นายอนุชา กาวิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัย
744 นางสาวอุษณีย์ ยังเจริญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัย
745 นางถนอมศรี วิจิตสรัตน์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
746 นายต่อตระกูล พรมนุ่น ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
747 เด็กชายจิรายุ มณีศรี นักเรียนโรงเรียนวิชิิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
748 นายธวัชชัย รอเกต ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
749 นายอิสรานุวัฒน์ รัตนสิทธิ์ ครู โรงเรียนวิชิิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
750 นายวีระชัย อรุณรักษ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
751 นายกีรติ พรหมนรา ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
752 นายกิตติศักดิ์ เพชรนาคิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
753 นายสมพร ชัชวาลรัตน์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
754 นายสุรพล สุทธิมาศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
755 นายอำพล กวดกิจการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
756 นายเชาวลิต ชูวงษ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
757 นายนิรันดร์ จ่าไทร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
758 นางสาววรรณี บุญยะมณี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
759 นางสาวบุญพา บุญชูวงศ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
760 นางสาวแพรวรรณ์ กิจรุ่งวัฒนากร ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
761 นางสาวสุพรรณี หอมรสกล้า ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
762 นางสาวภัสสร ราศรีใส ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
763 นางสาวจริย วัฒนสิทธิ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
764 นายบุญฤทธิ์ ต้องเสรี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
765 นายบัญชา สมัย ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
766 นางสาวนภัทร จันทร์ศิริ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
767 นายวัลลภ แป้นนวล ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
768 นายพีระพงศ์ พวงสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
769 นางสาวยมลภัทร ปุ่มสระเกศ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
770 นายอิทธิโชติ เจินทำ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
771 นายอำนาจ ทองรักษา ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
772 นายพงศกร อรุณรัตน์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
773 นายกิตติพงษ์ เจินทำ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
774 นายคอเลด เจ๊ะเล็ม ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
775 นางสาวสาลินี เพ็ชรสุก ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
776 นายวัชระ เปียกบุตร ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
777 นายปฏิเวท นะวะมวัฒน์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
778 นายธนเศรษฐ์ แซ่หนา ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
779 นายจรุง บำรุงเขตต์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
780 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มบ้าน ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
781 นางสาวอรอุไร จังปฏิพัทธ์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
782 นางปภาดา คำแสนโต ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
783 นางสาวกมลรัตน์ ถือแก้ว ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
784 นายสมพร แก้วดำ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
785 นางสาวเพ็ญพักตร์ พรายพรรณ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
786 นายสุบิล เกตุแก้ว ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
787 นางจันทนา ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
788 นางสาววิสิฏฐ์ศรี ธนะเจริญ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
789 นางสาวสุวณีย์ เจริญฤทธิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
790 นางสาวมยุรี จั่นแค้น ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
791 นายกะวีระ พรมสังข์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
792 นายธีร์ณดล แสงศรี ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
793 นายธเนศ เขียวสังข์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
794 นายสันติพงษ์ ทองดี สภานักเรียน โรงเรียนพุทธมงคลนิมตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
795 นายสมยงค์ สิงห์คำ นักการภารโรง โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
796 นายสมพงษ์ คงฉ้ง ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
797 นายบัญชา ขาว ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
798 น.ส.หทัยกาญจน์ พลนิกร ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
799 นายสิทธิชัย สังข์ทอง ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
800 นายสุพณิช สวยสุน ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
801 นางสาวมูด้า พระจันทร์ศรี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
802 นางสาวศุภลักษณ์ ลิ่มสงวน ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
803 นางสาวรัตน์ชณา สิงห์เกิด ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
804 นางสาวสายไหม อนุกูล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
805 นางสาวแสงมณี พิกุล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
806 นางสาวธันย์ชนก การะเกต ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
807 นางสาววิไลวรรณ นุ่นมีสี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
808 นางสาวกนกพร ข้อสังข์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
809 นางสาวกฤตยา สง่ากอง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
810 นางสาวอธิษฐาน วัธนจันทร์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
811 นางสาวธีรนันต์ ประเสริฐทองสุข ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
812 นางสาวธนพร เกตุเทศ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
813 นางสาวเรณุมาศ ใจจำ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
814 นางสาวชลหทัย มั่งเมือง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
815 นางสาวศิริรัตน์ วิรุฬห์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
816 นางสาววาสนา สองเมือง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
817 นางสาวอรุณี สิริเสมอภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
818 นางสาวนิอาซีซะห์ เจ๊ะมี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
819 น.ส.รอฝีย๊ะ ปานขวัญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
820 นายเอกชัย เนียมนวล ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
821 น.ส.รมย์ชลี แก้วกลับ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
822 น.ส.ปัทมา วันศุกร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
823 นางสาวสุนิษา ส่งละออ สภานักเรียน โรงเรียนพุทธมงคลนิมตร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
824 นางนงลักษณ์ ทองตัน ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
825 นางสาวชลดา อร่ามจันทร์เพ็ญ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
826 นางปิยะวรรณ นุ่นขาว ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
827 นายซุลกิฟลี หะยีดือราแม ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
828 นายณัฐหทัย กรอบแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
829 นางสาวปรียารัตน์ ทองอนันต์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
830 นางสาวนงลักษณ์ ทองประดับ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
831 นางสาวชนัญธิดา หลงรักษ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
832 นางนันท์นภัส อภิจัตวาภรณ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
833 น.ส.สุภาวดี หมื่นราษฎร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
834 นางสาวทิพย์วรรณ เฮงเส็ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
835 นางเยาวลักษณ์ คงปาน ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
836 น.ส.สุชาดา สองเมือง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
837 นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
838 นางลักขณา เบญจสมัย ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
839 นางสาวจันทิมา ศรีศิริ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
840 นางกรองแก้ว แซ่อุ่ย ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
841 นางสาวเกษราวดี ธาระธนผล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
842 นางธาดา ลิ่มทอง ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
843 นางบุบผา มุงคำภา ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
844 นางสาวสมจิต เกิดผล ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
845 เด็กหญิงธัญลักษณ์ คงทอง นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
846 เด็กหญิงวิภารัตน์ สว่างภพ นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
847 นางสาวปฐมา แก้วบำรุง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
848 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ ลอยพิมาย นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
849 เด็กหญิงระพีพรรณ ขันติวงศ์ นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
850 เด็กหญิงวรรณภรณ์ นิยมญาติ นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
851 เด็กหญิงวรรณนิดา อุ๋ยสกุล นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
852 นางสาวอาลิณี เหมตระกูลศิริ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
853 นางสาวนงนุช เมฆะมานัง ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
854 นางสาวฐิติรัตน์ มณีรัตน์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
855 น.ส.ภัทราวดี ดำนิล ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
856 นางวิชญารัตน์ ธัญรักษ์ธนนนท์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
857 นางนงลักษณ์ ยิกุสังข์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
858 นางรัตนาวดี วิเชียรบรรณ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
859 นางวริศรา นาวีว่อง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
860 นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการ
861 นายดุสิต คงปาน ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
862 นายเกรียงไกร ชูมณี ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
863 นายเอกชัย เนียมนวล ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
864 นางวาสนา ธราพร ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
865 น.ส.นุชรี วงค์สวัสดิ์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
866 นายทวี ศรีสมุทร ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
867 นางนาตยา พลอยมอญ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
868 น.ส.แพรนภา ช่วยเมือง ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
869 น.ส.ศิริวรรณ ภูมิ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
870 น.ส.พัชนี ขรรค์วิไลกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
871 นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประธานคณะทำงานบันทึกภาพและรายงานผล
872 นางจรรยา อังศุกาญจนกุล ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะทำงานบันทึกภาพและรายงานผล
873 นางชัญญา สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะทำงานบันทึกภาพและรายงานผล
874 นางละมัย พาหล ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะทำงานบันทึกภาพและรายงานผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]