หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสามารถ อยู่ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
2 นายบัณฑิต ชีวะตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
3 นายวีรวัฒน์ จารนัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
4 นางวรกัญญา นเรศศิริกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
5 นายสามารถ ม่วงเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
6 นางทองย้อม จำปามูล ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
7 นางกัญญารัตน์ รัตนธำรงชัยกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
8 นางชญาดา สุขเสริม ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
9 นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
10 นายสมสัน ฦาชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
11 นายสมหมาย คะณาเนปะ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
12 นายวิทศักดิ์ ชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
13 นายพจนาจ หงษ์โพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
14 นางสมพาน วัฒนกุลไพศาล ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
15 นางสุกานดา พิมพา ครูโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
16 นางเพ็ญประไพ อินทะพิระ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
17 นายกมลภพ ศรีมิงาม พนักงานราชการโรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
18 นางคะนึงนิตย์ เขตสูงเนิน ครูธุรการโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
19 นายพิพัฒน์ ตะภา ครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
20 นายธีรวัฒน์ คิดฉลาด ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
21 สิบเอกพิบูล การหัตถ์ ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
22 นายสหัส ประณามตรังค์ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
23 นางกุหลาบ ทองกร ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
24 นางลัดดา ไตรเสนีย์ ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
25 นางเตือนใจ รบศึก แม่ครัวโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
26 นางสาวจิราพร จันทร์ขยัน ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
27 นางหอมหวน ไตรยศ พนักงานทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
28 นางสาวนิตยา พันธ์สง่า พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่าย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
29 ดาบตำรวจอนุวัฒน์ สุขสุเดช ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
30 นางรัศมี ถิ่นชีลอง ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
31 นางรตนกร พิมพ์สราญ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
32 นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
33 นางดวงกมล กิตินันทน์ ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
34 นางรัศมี ถิ่นชีลอง ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
35 นางรตนภร พิมพ์สราญ ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
36 นางปิยะรัตน์ ประยูรหาญ ครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
37 นางเยาวลักษณ์ ชำนาญพงษ์ ครูโรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
38 นางสร้อยมุก โภชน์ฉิมพลี ครูโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
39 นางชลิลลดา ทิพย์วรรณา ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
40 นางสุพินดา คลาดโรค ครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
41 นางนิศารัตมิ์ ชัยภูมิธนโชค ครูโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
42 นางสาวสุกานดา พิมพา ครูโรงเรียนโค้งนำ้ตับวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
43 นางนพวรรณ พึ่งภูมิ ครูโรงเรียนบ้านโนนน้อยแผ่นดินทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
44 นางพรเพ็ญ บุษบง ครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
45 นางเพ็ญศิริ ภุชงค์ ครูโรงเรียนสุนทรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
46 นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
47 นางรัศมี ถิ่นชีลอง ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
48 นางรตนภร พิมพ์สราญ ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
49 นางปิยะรัตน์ ประยูรหาญ ครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
50 นางเยาวลักษณ์ ชำนาญพงษ์ ครูโรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
51 นางชลิลลดา ทิพย์วรรณา ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
52 นางสุพินดา คลาดโรค ครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
53 นางนิศารัตมิ์ ชัยภูมิธนโชค ครูโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
54 นางสาววิมลพันธ์ บุญพงษ์ ครูโรงเรียนโค้งนำ้ตับวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
55 นางสร้อยมุก โภชน์ฉิมพลี ครูโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
56 นางรุจิพรรณ ยวงสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านลาดเหนือ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
57 นางจำนงค์ แก้วดอนรี ครูโรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
58 นางวัชราภรณ์ ดิษเจริญ ครูโรงเรียนบ้านบ่อทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
59 นางวิชุดา ชาลีวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
60 นายวิชัย เพ็ชรเรือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
61 นางพรทิพา นันตะสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
62 นายสมาน เวียงปฏิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้างสูง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
63 นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 3 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
64 นางสุดสงวน กลางการ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
65 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
66 นางพัชนิดา ผิวสุข ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
67 นางนวลกนก สวงโท ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
68 นางวราภรณ์ คำหงษา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
69 นางกรัณฑ์มุกกาญจน์ ทวีเงิน ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
70 นายสงบ ลุนทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
71 นายศุภชัย ถิ่นชีลอง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
72 นายสานิตย์ อุ่นโคตร ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
73 นายวุฒิพงษ์ สมพงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
74 นายอมร คงโนนกอก ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
75 นายไกรวัลย์ เทอดชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
76 นายชัยวุฒิ มาด้วง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
77 นางรัชนี กมลเพชร ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
78 นายประมวล ปัญญาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
79 นายวรัญญู นันทกุล ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
80 นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
81 นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
82 นางพรทิพย์ พงศ์ด้วง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
83 นางสาววาสนา ชัยพัฒ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
84 นาวสาวเพ็ญพิสุทธิ์ พลาดอินทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
85 นางสุภาพร ถิ่นชีลอง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
86 นางจันทร์นิภา แสนสุโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
87 นางโสภา ประณามตรัง ลูกจ้างโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
88 นางวันเพ็ญ ปั้นเจริญ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
89 นางรวงทอง เติมพันธ์ ลูกจ้างโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
90 นางสาวสุภาพ ประดิษฐ์ค่าย ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
91 นางมลรัฐ ขามจัตุรัส ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
92 นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
93 นางสาวอุดมลักษณ์ เนตรโกศล ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
94 นายจรัญ ประดับค่าย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านค่ายวืทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
95 นายเฉลิมพล ตามเมืองปัก ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
96 นางธิดารัตน์ นิยมถิ่น ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
97 นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
98 นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทก ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
99 นางคนึงนิจ จีนพก ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
100 นางสาวจินตนา อภัย ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
101 นางสาวอัจฉรา แซ่ปึ่ง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
102 นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
103 นางสาวสุภาพร กอโพธิืศรี ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
104 นายสามารถ ขามจัตรัส ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
105 นายสายัณห์ จ่าทัน ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
106 นายวุฒิชัย ถำ้พุดซา เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
107 นายวันเฉลิม หาญสูงเนิน เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
108 นายณัฐดนัย พงษ์วิเศษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
109 นางสาวณีย์ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
110 นางนิตยา แพงคำดี ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
111 นายทวีศักดิ์ เหล่าฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
112 นายธณสรร นเรศศิริกุล ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
113 นายวุฒิพงษ์ ไชยแสง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
114 นายพรชัย ศรีสังข์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
115 นายสงวนศักดิ์ พินิจกุล ลูกจ้างโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
116 นายสมคิด ไตรยศ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
117 นางอัมพิการ์ ประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
118 นางสาววิไลพร หมั่นคำ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
119 นายวรพล ชาวศูนย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
120 นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
121 นายสุธี จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
122 นายประถม นิธุรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
123 นายพิสิทธวัฒน์ กลิ่นไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
124 นายธีระยง ปิยะปรีชายุทธ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
125 นายนิกร ป้องขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
126 นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
127 นายสุธี จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่ง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
128 นายประถม นิธุรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
129 นายพิสิทธวัฒน์ กลิ่นไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
130 นายวัฒนชัย พึ่งภูมิ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
131 นายศิริพักตร์ แวงชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
132 นายทองล้วน อุดมแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
133 นางนิภานันท์ นันทิประภา ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
134 นางสุภัญญา แวงชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
135 นายสามารถ ไตรณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
136 นายสุพจน์ อินทรผล ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
137 นายทวีศักดิ์ หิรัญ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
138 เจ้าหน้าที่รักษาดินแดน 10 คน โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
139 เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
140 นายธีระยง ปิยะปรีชายุทธ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
141 นายนิกร ป้องขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
142 นายอุทร ผลกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
143 นายพยุงศักดิ์ ฐานมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
144 นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
145 นายมังกร พันธ์กิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
146 นาวสาวมารศรี วิระรังษิยากรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
147 นางรจนา ทองสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
148 นางจิราภรณ์ เอื้อศรี ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
149 นายจิรศักดิ์ คลังชำนาญ ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
150 นายสันติ สีน้อยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
151 นายอุทร ผลกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
152 นายเสน่ห์ หิรัญวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโตน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
153 นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
154 นายวิชิต วิชิตศรีวรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
155 นายวีระศักดิ์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
156 นายนิพนธ์ เหลาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนพระคำ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
157 นายประพจน์ อุทัยอ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
158 นายมังกร พันธ์กิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
159 นางพยอม มณีวรรณ ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
160 นางอิงอร ยวงทอง ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
161 นางสาวเสาวลักษณ์ เจือกุดขมิ้น ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
162 นางประกอบกุล มณีวรรณ ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
163 นางสุจิตรา ปัญญาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
164 นางงสาวเสาวนีย์ ม่วงเพชร ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
165 นางจิระพร ชนะหาญ ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
166 นายยวง บำรุงบุรี ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
167 นางศิริลักษณ์ วงศ์ษา ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
168 นางชลิลลดา ทิพย์วรรณา ครูช่วยราชการโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
169 นายสุพิทักษ์ โคตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
170 นายสุรศักดิ์ ปฏิบัติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
171 นางสาวอรอุษา ไฝชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
172 นางสาวพันธ์ธิวา เชื้อกุล พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
173 นายสุธานินทร์ ม่วงเพชร นักการภารโรงโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
174 นายมนตรี ปรางค์ชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
175 นางบุญรัตน์ อาจนาเสียว ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
176 นายวัชรินทร์ ทรพย์จิต ครูโรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
177 นางวิรัตน์ ตรีชานุชิต ครูโรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
178 นายณรงค์ศักดิ์ สุขตา ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
179 นางทศพร หงส์มา ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
180 นางสาวอาภรณ์ ผลวิชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
181 นางสมพงษ์ ขนเต้ ครูโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
182 นายพงษ์ศักดิ์ ภูมิชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
183 นางรจนา ทองสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
184 นายประพันธ์ อ่อนละม้าย ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
185 นายสมบัติ เงาชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
186 นายพยุงศักดิ์ ฐานมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
187 นายไพฑูรย์ เกตุศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา 19 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
188 นางจารุมาศ เคนชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
189 นายสุนทร มีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชีลองใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
190 นายนิพัทธ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
191 นายฉัตรกุล พรมอ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองกลาง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
192 นายวุฒิชัย ชัยอาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
193 นายประทีป พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
194 นายบุญธรรม แพทย์กระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
195 นายสมาน ชัยศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
196 นายฉลาด บุรีวงศ์วัฒนะ ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
197 นางจิราภรณ์ เอื้อศรี ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
198 นายจิรศักดิ์ คลังชำนาญ ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
199 นายธนลักค์ ไทยน้อย ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
200 นางจิตพร ศรีกุล ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
201 นางสว่าง วงษ์ชู ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
202 นางสาวจีรวรรณ ชัยจันดี ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
203 นางเยาวมิตร วีระนนท์ ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
204 นางวรรณพร ต่อสกุล ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
205 นางสงวนสิน ญาติสมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
206 นางพิสมัย งอกศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
207 นางสมสวย โท่นจ้อน ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
208 นางเตือนใจ งามยางหวาย ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
209 นางราตรี มะเริงสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
210 นางสาวกุศล มณีโชติ ครูธุรการโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
211 นายประจักษ์ อินแสง นักการภารโรงโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
212 จ่าสิบเอกนนท์ แก้วศรีงาม ครูโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
213 นางอนงค์ พันธุ์ชัยโย ครูโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
214 นางระวีวรรณ สมานพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
215 นางสุวรรณา ต่อสกุล ครูโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
216 นางพิขญ์สินี ศิริวังฆานนท์ ครูโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
217 นางอรทัย คนขยัน ครูโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
218 สิเอกบุญธนา เจนบ้านผือ ครูโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
219 นางจีระภรณ์ วงศ์ธิเบศร์ ครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
220 นายสวัสดิ์ชัย ศรีบุณยมาลา ครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
221 นายนิมิตร เพชรจำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
222 นางสาวสุขุมาลย์ ฐานมั่น ครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
223 นางสาวลินดา ป้องขวาพล ครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
224 นางสาวพรทิพย์ พลธรรม ครูผู้ช่ายโรงเรียนบ้านชีลองใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
225 นางสาววิไลลักษณ์ นามวงษ์ษา ครูผู้ช่วยโรงเรียนชีลองใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
226 นางสาวเสาวรีย์ สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
227 นายไชยยศ ศรีสกุล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
228 นายกรรณิกา ไกรบำรุง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
229 นายกำแพง ช่วยชูวงศ์ ครูโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
230 นายกำแพง ช่วยชูวงศ์ ครูโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
231 นางสีทอง ชาวประทุม ครูโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
232 นางประพิทย์ ชัยศร ครูโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
233 นางจิราวรรณ สุวรรณ ครูโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
234 นางพัชรวรรณ กล้วยภักดี ครูโรงเรียนบ้านชีลองกลาง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
235 นางฉวีวรรณ สามหมอ ครูโรงเรียนบ้านชีลองกลาง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
236 นางสิริพันธ์ สีน้อยขาว ครูโรงเรียนบ้านชีลองกลาง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
237 นางศรีพัชรลักษณ์ นิติศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
238 นางสาวพีพรรณ ไสยยาสน์ ครูโรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
239 นางรจนา ทองสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
240 นายปริวัฒน์ บุญภูมิ ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
241 นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
242 นางสาวมารศรี วิระรังษิยากรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
243 นายวสันต์ เสี้ยมแหลม ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
244 นางพวงพรรณ สุพิพัฒน์โมลี ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
245 นางสาวเสาวภา ชนะหาญ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
246 นายสิทธิประสงค์ เรียบเจริญ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
247 นางสาวจารุณี หาวิชิต ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
248 นายสุรสิทธิ์ โคบำรุง ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
249 นามยุรี กลิ่นสุคนธ์ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
250 นางสาวจิราพร ภูมิภักดี ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
251 นางสาวอัญญรัตน์ ร่วมกระโทก ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
252 นางสาวศันสนีย์ มีหมู่ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
253 นายธวัชชัย ถาวรกาย ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
254 นางสาวกัลยวรรธน์ กาญจนระพีพงษ์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
255 นางรจนา ทองสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
256 นายมานะ ประจงจิตร ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
257 นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
258 นางสาวแสงดาว คงนาวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
259 นายอร่าม ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
260 นายดำรงค์ ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
261 นายไพรวัลย์ คำหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
262 นายวีรชน ยอดท่าหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
263 นายบุญส่ง ศรีจันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
264 นายประยงยุทธ คุ้มไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
265 นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
266 นางสาววัทนาพร ตังอำนวย ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
267 นางเสาวนีย์ พูดเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
268 นางมณีนพรัตน์ พรหมนอก ครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
269 นางแสงดาว คงนาวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
270 นายไพรวัลย์ คำหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
271 นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
272 นางสาววัทนาพร ตังอำนวย ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
273 นายพิศิฎฐ์ พึ่งภูมิ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
274 นางสิริณา หิรัญคำ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
275 นางชูศรี รวิยะวงศ์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
276 นายสุรชาติ สุจริตจันทร์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
277 นางดรุณี โพธิรุกข์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
278 นายอภิสิทธิ์ สงวนศักดิ์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
279 นายศักดา พงษ์จันทร์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
280 นายพงษ์ศักดิ์ มีภูมิ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
281 นางชูศรี จันทร์หอม ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
282 นางดรุณี สุจริตจันทร์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
283 นางสาวสุพัตรา โพธิ์คำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
284 นางสุภาภรณ์ พรหมนา ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
285 นางพรชนก พลแสน ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
286 นางสังวาลย์ อนันเต่า ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
287 นางสุกัญญา ผลสนอง ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
288 นางนิยดา ภูคงคา ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
289 นางวราภรณ์ ปากเมย ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
290 นางเอมอร พึ่งชัยภูมิ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
291 นางจิตรา เกาะม่วงหมู่ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
292 นางวรุณี ธงภักดิ์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
293 นายการุณ วัฒนโสภณวงศ์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
294 นายบุญถนอม ตระกูลสะอาด ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
295 นายวัชรินทร์ ต่อโชติ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
296 นายสุเวส คะมาวิวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
297 นายบุญส่ง หากุศล นักการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
298 นายชูชีพ บัวรุ่ง ครูโรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
299 นางสาวพรทิพย์ พลธรรม ครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
300 นางสาวอรธิวา ธงชัย ครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
301 นางอภิญญา มานุ ครูโรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
302 นางสาวสุวภา คงบุ่งคล้า ครูโรงเรียนบ้านบ่อทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
303 นางสาวจารุวรรณ ศิริปุ ครูโรงเรียนบ้านบ่อทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
304 นางจิระวดี ชาวดอน ครูโรงเรียนบ้านลำชี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
305 นางศุภลักษณ์ หลาวเหล็ก ครูโรงเรียนบ้านลำชี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
306 นางทิพาภรณ์ ศรีใส ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
307 นายคำนวณ ตอพล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
308 นายจตุภัทร ทศสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
309 นายโสวัตร เค็งชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านนาวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
310 นายนงค์ แมนสถิตย์ ครูโรงเรียนบ้านนาวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
311 นางวันทนาพร วาดสูงเนิน ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
312 นางนงลักษณ์ คะมาวิวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
313 นางสาวลลิดา งอกคำ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
314 นางสุพัตรา โพธิ์คำ ครูธุรการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
315 นายเกรียงไกร แคนคลอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
316 นายอร่าม ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
317 นายวีรชน ยอดท่าหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
318 นายบุญส่ง ศรีจันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
319 นายประยงยุทธ คุ้มไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
320 นายนิมิตร ฝาชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
321 นางมณีนพรัตน์ พรหมนอก ครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
322 นางสาวพัชรา ศรีสง่า ครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
323 นางหนึ่งฤทัย แกมมณี ครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
324 นางสาวทัศพร เดชภูแก้ว ครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
325 นางรัชนี ศรีสุนทร ครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
326 นางจริยา สรวงนอก ครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
327 นายสมยศ ลาดแท่น นักการภารโรงโรงเรียนบ้านผือวิทยายน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
328 นายวัญญู ศรีชมชื่น นักการภารโรงโรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
329 นายวิเชียร ศิริคุณ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
330 นายสถาพร ศรีสุนทร ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
331 นายสมบูรณ์ กำลังเหลือ ครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
332 นายมนตรี เพียรยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
333 นางประไพ ขันชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
334 นางศิวาพร อุณาพรหม ครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
335 นายขุนศักดิ์ โตนชัยภูมิ ครูโรงเรียนโนนสำราญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
336 นางประคอง บัวมี ครูโรงเรียนโนนสำราญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
337 นายบุญธรรม แพทย์กระโทก ครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
338 นางฉลองขวัญ อัครปทุม ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
339 นางอุบลรัตน์ ชิดชัยภูมิ ครูโรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
340 นายดำรงค์ ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
341 นางนิตยา ดวงเงิน ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
342 นางมณฑาทิพย์ โคตรภูธร ครูโรงเรียนบ้านหนองโก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
343 นางแสงอรุณ ดวงเงิน ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
344 นางสิรินธร เติมชีพ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
345 นายสุชิน ประสานพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
346 นายวิทย์วัช ธงภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
347 นางวีรพร ดวงมณี ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
348 นางวีราภรณ์ สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
349 นายปุรเชษฐ์ ขำหินตั้ง ครูโรงเรียนบ้านลาดชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
350 นางสาวบุษศรินทร์ ดานชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านห้วยร่วม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
351 นายพัฒน์สกล บุญมาก ครูโรงเรียนบ้านคลองจันลา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
352 นางสาวเขมิกา สาทัน ครูโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
353 นางสาวอัญชนา มณีโชติ ครูโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
354 นางสนธยา สารโภค ครูโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
355 นางสาวสุวีณา กองจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
356 นางเสาวนีย์ พูดเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
357 นายถวัลย์ คุ้มกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
358 นายสมพงษ์ โสวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
359 นายธานินทร ทองเผ้า รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
360 นายสะไกร สมฤาแสน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
361 นายประเสริฐ เทียบกลาง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
362 นายมิตรจิตร ทะโรงอาด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
363 นายมงคล ศิลาสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
364 นายสุนทร ตวงวิไล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
365 นายถวัลย์ คุ้มกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
366 นายสมพงษ์ โสวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
367 นายธานินทร ทองเผ้า รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
368 นายสะไกร สมฤาแสน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
369 นายมิตรจิตร ทะโรงอาด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
370 นายเจริญศักดิ์ กิ่งปรุ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
371 นายสมดี ลานอุ่น ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
372 นายรูจี ศรีนอก ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
373 นายอร่าม ปลายชัยภูมิ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
374 นางชุติญา เสียงเลิศ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
375 นางวิภา คุณอุดม ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
376 นายสมยงค์ จันทร์งาม ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
377 นางพิมพาพร กลิ่นจันทร์แดง ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
378 นายสมชาติ ธูปพนม ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
379 นางสมพร ทรงจอหอ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
380 นายสุมิตร ปัญญาปรุ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
381 นายธนาเสฎฐ์ จรรยา ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
382 นายอริยะ งอกศิลป์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
383 นายสุขสันต์ สมสมัย เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
384 นางวันทนีย์ เต็งตระกูลเจริญ ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
385 นางสาวสกาวรัตน์ ประสานเนตร ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
386 นายธนกฤต กิตติวัฒนพล ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
387 นายวิโรจน์ ปิ่นงาม ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
388 นางวรรณภา โสดาวิชิต ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
389 นางสาวจงลักษณ์ หมู่หัวนา ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
390 นางพาวินี ปิ่นงาม ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
391 นางสาวภคพร เค้าโนนกอก ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
392 นางศรีพันธ์ หงษ์พิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
393 นายกุณฑล พิกุล พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
394 นายธีรพล นนทะดี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
395 นายประเสริฐ เทียบกลาง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
396 นายมงคล ศิลาสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
397 นางจิราลักษณ์ ภู่ภัทรางค์ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
398 นางอาภา อินสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
399 นางสุภาพร เบ้าหินลาด ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
400 นางสาวจีรนุช เจริญไว ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
401 นางยุพาพร นามวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
402 นายอาทิตย์ คาดสนิท ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
403 นางสาวเบญจมาศ พื้นหินลาด ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
404 นายสุนทร ตวงวิไล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 1 คณะกรรมการกลางการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
405 นายเกษมศักดิ์ บุพตา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 3 คณะกรรมการกลางการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
406 นายคำรณ เงยกระโทก ครูโรงเรียนบ้านท่าข่อย คณะกรรมการกลางการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
407 นายเชษฐ์พงษ์ สินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น 1 คณะกรรมการกลางการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
408 นายประวิทย์ ดีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม คณะกรรมการกลางการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
409 นายบรรพต ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
410 นายมานิตย์ พรหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
411 นายสุนทร ธรรมกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
412 นายบรรพต ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
413 นายมานิตย์ พรหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
414 นางสุมาลี สุภาพ ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
415 นางนฤมล หาญณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
416 นางสายหยุด ผาดี ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
417 นางพัชรินทร์ แอ่งบัวใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
418 นางนิตยา แก้วโยธา ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
419 นางภิรดี เงาสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
420 นางไพรวรรณ แกะมา ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
421 นางวีณา จำเริญสุข ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
422 นางสาวพิมพ์ลภัส โชคดุลย์ ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
423 นายอนุชา วงศ์คำสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
424 นายณัฐวุฒิ สีเดือน ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
425 นายบุญมี อินทจร ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
426 นางกนิษฐา จันทร์เจริญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
427 นางมลชญา เคียงจัตุรัส พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
428 นางสาวอ้อย สุริพรรณ พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
429 นางธนัชชา พาสังข์ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
430 นายนิวัฒน์ คูมีชัย ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
431 นางวิชิต ผาดี ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
432 นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
433 นางสาวสายพิน เลิศขามป้อม ครูธุรการโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
434 นายชัยศรี หวังปั่นกลาง นักการภารโรงโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
435 นางกันยา อาจกล้า ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
436 นายชลเทพ บำรุงราษฎร์ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
437 นายเดชศักดิ์ ศิริโชคเจริญกุล ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
438 นางสมพร มลิทอง ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
439 นางสาวกรรณิการ์ เติมผล ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
440 นางธารวิมล ทิพงษ์ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
441 นายสราวุฒิ ชาลีเครือ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
442 นางชลกานต์ ชาลีเครือ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
443 นางฉัตรสุวรรณ ตั้งประเสริฐวงศ์ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
444 นางวลิดา ชาวนา ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
445 นางเบญจวรรณ แก้วอาษา ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
446 นางสาวนฤมล เวียงวงษ์ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
447 นางสาวนภัสรา พูลมาก ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
448 นางสุวิชา นาทบรรลือ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
449 นางจันทร์เพ็ญ มนชะอุ่ม ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
450 นางสาวเบญจภรณ์ เหล่าวิชัย ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
451 นางสาวพรพรรณ กาฬปักษิณ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
452 นางสาวปภาดา เทียนกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
453 นายวิรุฬ ชาลีพรหม พนักงานขับรถยนต์โรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
454 นายคำพัน เงินจัตุรัส นักการภารโรงโรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
455 นางถวิลวดี อุทัยสาร์ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
456 นายฉกรรจ์ แน่นอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
457 นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
458 นายกีฬาชัย รัตนีศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
459 นายประกิต ประยูรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
460 นายคณิต ธัญญะภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนุทรวัฒนา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
461 นางสาวมารศรี วิระรังษิยากรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
462 นายชัยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
463 นายวิโรจน์ กุชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
464 นางสิริกร เมืองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
465 นายสิระ บุญญานุสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
466 นางสมหมาย ภิญโญดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
467 นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
468 นายพชรศาล สิงหาราโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
469 นางรัศมี โชคศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
470 นายสุชาติ ตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
471 นายประดิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
472 นางอรรธยา ทวีวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
473 นายวิเชียร เหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
474 นายประเมิน บุญเสนา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
475 นายเสนีย์ ปราบวิชิต ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 2 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
476 นายอภิชาติ พรหมฝาย ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 3 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
477 นางอุไรวรรณ ทนุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
478 นายกีฬาชัย รัตนีศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
479 นายวิโรจน์ กุชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
480 นางสิริกร เมืองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
481 นายคมกริช โยธา ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
482 นางกัณฑลักษณ์ บุญชัย ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
483 นายวงกฎ เหง่าชัย ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
484 นางสาวฉวีวรรณ วงษ์แสง ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
485 นายธีระยุทธ ศรีตระกูล ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
486 นายวรวุฒิ ฝ่่ายสัจจา ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
487 ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร ศรีธรรมมา ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
488 นายวัชรากรณ์ เบ้าจันทึก ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
489 นางขนิษฐา ต่อศรี ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
490 นางพรทิพย์ ตาลบำรุง ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
491 นางรัชนี สุภานันท์ ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
492 นางอัจจิมา ฦาชา ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
493 นางสมสุข พรมชัย ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
494 นางสุกัญญา ใจดี ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
495 นางใจดี ทรงจันทึก ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
496 นายขจร ไกรสกุล ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
497 นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
498 นายอุดม อุตชี ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
499 นายอำนาจ บุญเหลือ ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
500 นายวชิรยุทธ อิศวเวคิน ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
501 นายไพบูลย์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
502 นายอภิณศักดิ์ อักษรดี ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
503 นายสงบ ชัยวิเชียร ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
504 นายสมหมาย พรมชัย ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
505 นายฉกรรจ์ แน่นอุดร ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
506 นายสิระ บุญญานุสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
507 นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
508 นางสาวจุฑารัตน์ แควภูเขียว ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
509 นางสาวณัฏฐณิฐ รัตนพนังสกุล ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
510 นางสาวศิริรัตน์ นาคสะเกต ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
511 นางสาวรัตนากร ลิ้มอำนวยลาภ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
512 นางสาวกฤติกา โชติวัฒ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
513 นายคฑาวุธ พึ่งภูมิ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
514 นายศักดิ์ดา ฐานวิสัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
515 นางสาวภัทรีญา อุตมะพันธ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
516 นายสุนันท์ กลางพระเนตร ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
517 นายอมรินทร์ แก่งสันเทียะ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
518 นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
519 นางสาวมารศรี วิระรังษิยากรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
520 นายชัยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
521 นางพวงพรรณ สุพิพัฒน์โมลี ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
522 นางเสาวภา ชนะหาญ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
523 นายสิทธิประสงค์ เรียบเจริญ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
524 นางสาวจารุณี หาวิชิต ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
525 นางมยุรี กลิ่นสุคนธ์ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
526 นางจิราพร ภูมิภักดี ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
527 นางสาวอัญญรัตน์ ร่วมกระโทก ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
528 นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
529 นายมานะ ประจงจิตร ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
530 นายวสันต์ เสี้ยมแหลม ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
531 นางสมหมาย ภิญโญดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
532 นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
533 นางสาวพิสมัย ตั้งพงษ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
534 นายมนตรี หิรัญ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
535 นายวฤธ อุมารังสี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
536 นายราชศักดิ์ ฐานมั่น ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
537 นายประกิต ประยูรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
538 นายพชรศาล สิงหาราโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
539 นางรัศมี โชคศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
540 นายชมพู สิงห์อุ่น ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
541 นายบุรรัตน์ ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
542 นายสมชาย วิเศษชาติ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
543 นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
544 นายรัศมี พวงทอง ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
545 นางปรินดา กลับรอด ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
546 นางสาวภัคภิชา คำมูลมี ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
547 นางสาวอุษา ชัยอาสา ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
548 นายโยธิน งามสกุล ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
549 นางสาวอุไรวรรณ จันทรักษา ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
550 นายคณิต ธัญญะภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนุทรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
551 นายสุชาติ ตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
552 นายประดิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
553 นางอรรธยา ทวีวัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
554 นายวิเชียร เหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
555 นางอรทัย แก้วหย่อง ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
556 นางวิชนีย์ ฉลาดการ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
557 นางพรทิพย์ ภัทราภิรักษ์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
558 นางสาววนิดา พลมณี ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
559 นายทวน ภู่ดัด ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
560 นายธีระ แมนสถิต ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
561 นางอมรรัตน์ หาญวิชาชัย ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
562 นางสาวชลธิชา วงศ์ธิเบศร์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
563 นางทิพวัลย์ มีทอง ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
564 นางสาวยุพาวรรณ คิดฉลาด ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
565 นางศิริวรรณ จันทร์สมคอย ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
566 นางอัญชลี ชำนาญศก ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
567 นางจันทร์เกษม วุฒิจามร ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
568 นายกฤษติวุฒิ พิลาอร ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
569 นางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
570 นางโสภา ชูชื่น ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
571 นายสุนทร กุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ทัศนศิลป์) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จิตอาสาฯ)
572 นายวิทูรย์ พัฒภากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ทัศนศิลป์) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จิตอาสาฯ)
573 นายวัชกร บำรุงเชื้อ ผู้อำนวยกานโรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ทัศนศิลป์) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จิตอาสาฯ)
574 นายจักรพันธ์ วรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับรวงไทร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ทัศนศิลป์) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จิตอาสาฯ)
575 นายวัฏจักร เตตะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ทัศนศิลป์) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จิตอาสาฯ)
576 นายพรศักดิ์ รักษ์กระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนการไฟฟ้า ฯ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ทัศนศิลป์) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จิตอาสาฯ)
577 นายลือชัย ศรีวิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ทัศนศิลป์) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จิตอาสาฯ)
578 นายวิจิตร คำอิน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ทัศนศิลป์) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จิตอาสาฯ)
579 นายสงวน มาตกำจร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ทัศนศิลป์) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จิตอาสาฯ)
580 นายประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ทัศนศิลป์) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จิตอาสาฯ)
581 นายสุนทร กุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์"
582 นายอุบล คมขำ ครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์"
583 นางพรพรรณ ผลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์"
584 นางศรัณยา สีเพียแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์"
585 นางบานเย็น ฐานมั่น ครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์"
586 นางสาวเสาวนิตย์ จูมนาฝาย ครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์"
587 นางนงลักษณ์ สมบัติมี ครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์"
588 นายบุญยัง หวะสุวรรณ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์"
589 นางจุรีรัตน์ วรรณพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์"
590 นางพันธุ์ทิพย์ คชลัย ครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์"
591 นายวิทูรย์ พัฒภากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วาดภาพระบายสี
592 นายทองเบิ้ม ธงทอง ครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วาดภาพระบายสี
593 นายสัมผัส พันธุ์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วาดภาพระบายสี
594 นางวิจิตร แก้วสอน ครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วาดภาพระบายสี
595 นายสุวิมล ปฏิรูปานนท์ ครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วาดภาพระบายสี
596 นางสารภี สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วาดภาพระบายสี
597 นายวิญญา วรรณพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วาดภาพระบายสี
598 นางเพ็ญศิริ สุภาพ ครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วาดภาพระบายสี
599 นายบุญเปรียบ ธนะสุนทร ครูโรงเรียนบ้านนาวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วาดภาพระบายสี
600 นายวัชกร บำรุงเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน เขียนภาพไทยประเพณี
601 นายวิจิตร คำอิน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน เขียนภาพไทยประเพณี
602 นางรำไพ จินดามาตย์ ครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน เขียนภาพไทยประเพณี
603 นายอุดมเวช เทพจันทรา ครูโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน เขียนภาพไทยประเพณี
604 นางศิริพร ศรีหาพล ครูโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน เขียนภาพไทยประเพณี
605 นางวรรณี เต็งชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน เขียนภาพไทยประเพณี
606 นายจำเริญ งามสมบัติ นักการภารโรงโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน เขียนภาพไทยประเพณี
607 นายพัฒนะพงค์ วรรรพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน เขียนภาพไทยประเพณี
608 นานงกุลนารี ศรีวิชา ครูโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน เขียนภาพไทยประเพณี
609 นายจักรพันธ์ วรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับรวงไทร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน เขียนภาพไทยสีเอกรงค์
610 นายอดุลย์ศักดิ์ อาจนาวัง ครูโรงเรียนบ้านซับรวงไทร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน เขียนภาพไทยสีเอกรงค์
611 นางจิรพันท์ วิชัยวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านซับรวงไทร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน เขียนภาพไทยสีเอกรงค์
612 นาวสายัญห์ ฉายแสง ครูโรงเรียนบ้านซับรวงไทร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน เขียนภาพไทยสีเอกรงค์
613 นางสาวจารุวรรณ พลสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านซับรวงไทร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน เขียนภาพไทยสีเอกรงค์
614 นายวัฏจักร เตตะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วาดภาพลายเส้น
615 นายนงค์ แมนสถิตย์ ครูโรงเรียนบ้านนาวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วาดภาพลายเส้น
616 นางลาวัลย์ ศรีคำภา ครูโรงเรียนบ้านนาวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วาดภาพลายเส้น
617 นางขันทอง ชนะพาล ครูโรงเรียนบ้านนาวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วาดภาพลายเส้น
618 นายวิจิตร คบบัณฑิตย์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านนาวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วาดภาพลายเส้น
619 นางอุไรรัตน์ ธงภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านนาวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วาดภาพลายเส้น
620 นายพรศักดิ์ รักษ์กระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนการไฟฟ้า ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
621 นายพิชัย วงษ์ษา ครูโรงเรียนการไฟฟ้า ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
622 นางบุษกร สันถวชาติ ครูโรงเรียนการไฟฟ้า ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
623 นางปราณี ลืมมงคล ครูโรงเรียนการไฟฟ้า ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
624 นางสุมนา สุวรรณกลาง ครูโรงเรียนการไฟฟ้า ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
625 นายยงยุทธ แพ่งศรีสาน นักการภารโรงโรงเรียนการไฟฟ้า ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
626 นางรัชนี ซ้ายยศ ครูโรงเรียนการไฟฟ้า ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
627 นายลือชัย ศรีวิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ประติมากรรมลอยตัว
628 นายสมพงศ์ ประทุมวงศ์ ครูโรงเรียนนาสีนวล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ประติมากรรมลอยตัว
629 นายบัวทอง สีมาพล ครูโรงเรียนนาสีนวล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ประติมากรรมลอยตัว
630 นายสมควร งอกนาเสียว ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ประติมากรรมลอยตัว
631 นางอุษามาศ คิดนอก ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ประติมากรรมลอยตัว
632 นายประสิทธิ์ คิดนอก ครูโรงเรียนนาสีนวล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ประติมากรรมลอยตัว
633 นายรุ่งฤททธิ์ กองแก้ว นักการภารโรงโรงเรียนบ้านนาสีนวล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ประติมากรรมลอยตัว
634 นางสินทาน ฐานวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ประติมากรรมลอยตัว
635 นายสุนทร กุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข
636 นายสงวน มาตกำจร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข
637 นายประวัติ ประสานพันธุ์ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข
638 นางสุชีรา จันลาศรี ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข
639 นางยุภาภรณ์ เกาะม่วงหมู่ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข
640 นางสม เกาะม่วงหมู่ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข
641 นางธัญพิชชา ศรีประดู่ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข
642 นายสุพรหม ชัยรัตนโชติ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข
643 นายชวนพิศ วิลาวรรณ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข
644 นายสุนทร กุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน โครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคม
645 นายโสวัตร เค็งชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านนาวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน โครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคม
646 นายไกรวรรณ นาอุดม ครูโรงเรียนบ้านนาเสียวศึกษาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน โครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคม
647 นางออมสิน ฐานวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านนาเสียวศึกษาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน โครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคม
648 นางลาวัลย์ ชุ่มนาเสียว ครูโรงเรียนบ้านนาวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน โครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคม
649 นางเยาวลักษณ์ ชำฯาญพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาเสียวศึกษาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน โครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคม
650 นายอนุรักษ์ อาสาฐิติ นักการภารโรงโรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน โครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคม
651 นางปริศนา ขวัญเมือง ครูโรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน โครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคม
652 นายกฤษติวุฒิ พิลาอร ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา ช่างเทคนิคและดูแลคอมพิวเตอร์ประจำห้องแข่งขัน
653 นายวฤธ อุมารังสี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ช่างเทคนิคและดูแลคอมพิวเตอร์ประจำห้องแข่งขัน
654 นายมานะ ประจงจิตร ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ช่างเทคนิคและดูแลคอมพิวเตอร์ประจำห้องแข่งขัน
655 นายสุนันท์ กลางพระเนตร ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ช่างเทคนิคและดูแลคอมพิวเตอร์ประจำห้องแข่งขัน
656 นายอมรินทร์ แก่งสันเทียะ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ช่างเทคนิคและดูแลคอมพิวเตอร์ประจำห้องแข่งขัน
657 นายสงบ ชัยวิเชียร ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ช่างเทคนิคและดูแลคอมพิวเตอร์ประจำห้องแข่งขัน
658 นายวงกฎ เหง่าชัย ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ช่างเทคนิคและดูแลคอมพิวเตอร์ประจำห้องแข่งขัน
659 นายวสันต์ เสี้ยมแหลม ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ช่างเทคนิคและดูแลคอมพิวเตอร์ประจำห้องแข่งขัน
660 นายโยธิน งามสกุล ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ช่างเทคนิคและดูแลคอมพิวเตอร์ประจำห้องแข่งขัน
661 นางสาวฉวีวรรณ วงษ์แสง ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขันครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์
662 นายสงบ ชัยวิเชียร ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขันการค้นหาอิจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์
663 นายทินรัตน์ ชัยวิวัฒมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
664 นางบุญโฮม ชูสกุล ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
665 นางจิราภรณ์ นาคต้อย ครูโรงเรียนบ้านคอนสาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
666 นางศีลธรรม แสงภัคดี ครูโรงเรียนบ้านดอนหัน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
667 นายอุทัย โภชน์ฉิมพลี ครูโรงเรียนบ้านโนนโพธฺ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
668 นางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรี ครูโรงเรียนบ้านม่วง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
669 นางวราพร โคผดุง ครูโรงเรียนบ้านหัวนานคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
670 นายเสรี อารยะประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
671 นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
672 นางสาวพัทธนันท์ พูลประสิทธฺ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
673 นางทิพย์วรรณ สุนนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
674 นายทินรัตน์ ชัยวิวัฒมงคล ผู็อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
675 นายสมนึก สมบัติมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
676 นายสายันต์ คำหาญพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
677 นายกิตติพงษ์ หิรัญอร ผู้อำนวบการโรงเรียนบ้านโนนคูณ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
678 นายสุรศักดิ์ พันธุ์สง่า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
679 นางปภิชญาภรณ์ อุตมะพันธุ์ นายกเทศมนตรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
680 นายสุทัศน์ ชาญรบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
681 นายไพบูลย์ บุญโยธา หัวหน้าสำนักปลัด คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
682 นายปราโมทย์ ชาติศรี หัวหน้างานป้องกัน ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
683 นายบุญเรือง หวะสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
684 นายชูเดช คุ้มไข่น้ำ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
685 นายบุญเหลือ มาตแสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
686 นายสุระชา บุญถือ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
687 นางอุทัยศรี นาอุดม ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
688 นางนารี ต่อสกุล ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
689 นายอุรัญ บุญเงิน ครูโรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
690 นางสุดสวาท จันทรมหา ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
691 นางสาวสิณีนารถ เสนาหนอก ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
692 นางพรรณี สวนพลี ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
693 นายปรีชา ชัยสถิตย์กุล ครูโรงเรียนบ้านกุดเวียน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
694 นางสุชิรา นารอง ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
695 นางมยุรี บำรุงถิ่น ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
696 นางจินดาพรรณ์ ศรีอักษร ครูโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
697 นางศมคิด ศรีวงษ์รัตน์ ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
698 นางจุติมา ศรีนัครินทร์ ครูโรงเรียนบ้านกุดเวียน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
699 นางวนิภา อภัยฤทธิรงค์ ครูโรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
700 นางนวลอะออง จานชุมภู ครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
701 นางรัตนา อภัยฤทธิรงค์ ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
702 นายอธิ จี้เพชร ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
703 นางสาวจิรสุดา เพชรภักดี ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
704 นางระกี สุวรรณพิมล ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
705 นายสัญญา พลพิลา ครูโรงเรียนบ้านกุดเวียน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
706 นายธรรมนูญ ศรีนัครินทร์ ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
707 นางอุทุมพร จันทรอด ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
708 นางสุจิดา สมัตถภาพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
709 นายพีระพงษ์ เกื้อหนุน ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
710 นางศิริรักษ์ ชัยยา ครูโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
711 นางสมพร บุญสุยา ครูโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
712 นางสุรีรัตน์ สีมา ครูโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
713 นางหนูเล็ก รักอาชา ครูโรงเรียนบ้านลาคใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
714 นางคำเพียร ชูเดช ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
715 นายชูศักดิ์ วรรณชัย ครูโรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
716 นางกิติยารัตน์ คำขวา ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
717 นางสาวอารีรัตน์ แสงปราณี ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
718 นายไตรรัตน์ ประจักษ์วงศ์ ครูโรงเรียนบ้านกุดเวียน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
719 นางมลฐิรัฐ เขียนเขว้า ครูดูแลเด็๋ก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
720 นายสำรอง ประสานแสง ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
721 นายทรรศิน บุญสุยา ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
722 จ.ส.อ.ไตรรงค์ สุวรรณกาล ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
723 นายสมพาน วัฒนกุลไพศาล ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
724 นางพรพรรณ์ ศรีคำภา ครูดูแลเด็๋ก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
725 นายประมวล พันธู์กรรม สท.เทศบาลตำบลลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
726 นางสาววีระนุช ยอดท่าหว้า เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
727 นายสารัตน์ ชูสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
728 นายชัยวงศ์ อาสาชาติ นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
729 นายจักรพันธ์ ศรีฉาย ลูกจ้าง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
730 นางบุปผา บูชาทิพย์ ลูกจ้าง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
731 นางมาริสา จีนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเวียน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
732 นางพีรภาว์ บุญเพลิง ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
733 นางณัฐพร บัวรุ่ง ครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ คณะกรรมการกลางการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
734 นางศุภลักษณ์ สู้ศึก ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการกลางการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
735 นางปานฤดี คาดสนิท ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการกลางการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
736 นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
737 นายอนัญชัย จำนงนรินทรรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
738 นางสาวมารศรี วิระรังษิยากรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
739 นางอิสรีย์ ศิริสรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.30 ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
740 นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
741 นายประเมิน บุญเสนา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
742 นางอุไรวรรณ ทนุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
743 นายมานะ ประจงจิตร ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
744 นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
745 นายอนัญชัย จำนงนรินทรรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
746 นางสาวมารศรี วิระรังษิยากรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
747 นายประยูร มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
748 นายพฤกษทล ชำนาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
749 นายประเมิน บุญเสนา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
750 นางอิสรีย์ ศิริสรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.30 ชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
751 นายสุรสิทธิ์ โคบำรุง ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
752 นายวสันต์ เสี้ยมแหลม ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
753 นางพวงพรรณ สุพิพัฒน์โมลี ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
754 นางเสาวภา ชนะหาญ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
755 นายสิทธิประสงค์ เรียบเจริญ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
756 นางสาวจารุณี หาวิชิต ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
757 นางมยุรี กลิ่นสุคนธ์ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
758 นางจิราพร ภูมิภักดี ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
759 นางสาวอัญญรัตน์ ร่วมกระโทก ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
760 นายประยุทธ ประสานพันธ์ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
761 นางสาวศันสนีย์ มีหมู่ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
762 นายธวัชชัย ถาวรกาย ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
763 นางสาวกัลยวรรธน์ กาญจนระพีพงษ์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
764 นายมานะ ประจงจิตร ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
765 นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
766 นายสงบ ลนทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
767 นายภวพล อารีชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
768 นายทะนง พงศ์สมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
769 นางนภาพร พรมแดง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
770 นายดิเรก ผาสุกมูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
771 ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
772 นายชนณพัฒน์ มีแสง ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
773 นางศกลวรรณ ตันมณี ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
774 นางจิตสมัย หล้าจันทรา ครูโรงเรียนศาลาสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
775 นางฉวีวรรณ สามหมอ ครูโรงเรียนชีลองกลาง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
776 นางจันทร์สุดา ดวงอุทา ครูโรงเรียนบ้านกุดโง้ง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
777 นางสาวสุพรรษา สมขุนทด ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
778 นางวิภาวี สาลี ครูโรงเรียนบ้านภูมิวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
779 นางสกุณตา เชื้อจันทรอด ครูโรงเรียนชุมชนหนองบัวแดง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
780 นางสิริยากร ตั้งศอนบุญ ครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
781 นางสาวสุภาวี ธรรมโชติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
782 นางสาวบุญยกร ประกอบวงการ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
783 นายภวพล อารีชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
784 นายปราโมทย์ ศรีรังกา ครูโรงเรียนบ้านโคกแพงพวง(บัวประชาสรรค์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
785 นายธนพจน์ สายพวงเพชรโชติ ครูโรงเรียนบ้านหญ้าข้าวนก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
786 นายอวยชัย เขตรักษา พนักงานบริการโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
787 นายบุญโฮม มารวงศ์ ส.อ.บ.ต.บ้านโคกแพงพวง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
788 นายสุรศักดิ์ ผาเบ้า ส.อ.บ.ต.บ้านโคกแพงพวง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
789 นางสุกานดา จันทวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกแพงพวง(บัวประชาสรรค์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
790 นางบังอร สุขสว่าง ครูโรงเรียนบ้านหนองดินดำ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
791 นางบังอร สุขสว่าง ครูโรงเรียนบ้านหนองดินดำ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
792 นางบังอร สุขสว่าง ครูโรงเรียนบ้านหนองดินดำ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
793 นางจีรวรรณ เศษฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
794 นางนุชนาถ ก้อนมณี ครูโรงเรียนบ้านดอนละนาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
795 นางสาวขวัญฤทัย กลิ่นพูน ครูโรงเรียนบ้านดอนละนาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
796 นางสาวอรุณนี ทุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนละนาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
797 นางสมบูรณ์ โสภกุล ครูโรงเรียนบ้านโคกแพงพวง(บัวประชาสรรค์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
798 นางนันทพร จากกลาง ครูโรงเรียนบ้านหนองดินดำ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
799 นางสาวนริศรา ไม้สันเทียะ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองดินดำ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
800 นายชูชีพ ถนอมพันธุ์ ครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
801 นางสาวสุภาภรณ์ ถนอมพันธุ์ ครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
802 นางมาลัย เพิกชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านโคกแพงพวง(บัวประชาสรรค์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
803 นางวิรัชภรณ์ คำจัตุรัส ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
804 นางเยาวนิตย์ ชอบจิตร ครูโรงเรียนบ้านหนองดินดำ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
805 นางสาวรุ่งรัตน์ ดิเรกโภค ครูโรงเรียนบ้านหนองดินดำ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
806 นางสาวศศิวิมล ขาวฟอม ครูโรงเรียนบ้านหนองดินดำ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
807 นางประยูร เฟื่องตระกูล ครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
808 นางสาวพิชชาพร แนวสุภาพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
809 นางวาสนา โกะสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลละหาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
810 นางน้อย พินิจกุล กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
811 นางผาณิต โกสูงเนิน กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
812 นางพรศรี ลาภคำนนท์ กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
813 นางอำพร อารีชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลละหาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
814 นายบับพา ไหตะคุ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
815 นายสุชาติ เสวขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
816 นายประมวล จิตรนอก ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
817 นายประยูร โกสูงเนิน กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
818 นายมาก ศุภมาตร์ อป.พร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
819 นายสมบัติ สอนนอก อป.พร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
820 นายประสิทธิ์ รอดเวียง อป.พร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
821 นายสุที วงพันแสง ส.อ.บ.ต. บ้านโคกแพงพวย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
822 นางธนวัฒน์ อ่อนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากูบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
823 นายพินิจ หงส์พิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
824 นางเยาวลักษณ์ ตั้งพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสวรรค์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
825 นางฉวีวรรณ สามหมอ ครูโรงเรียนบ้านชีลองกลาง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
826 นางจันทร์สุดา ดวงอุตา ครูโรงเรียนบ้านกุดโง้ง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
827 นางสาวสุพรรษา สมขุนทด ครูโรงเรียนกวางโจนโนนทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
828 นายเกรียงไกร เดชสุภา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
829 นายทะนง พงศ์สมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
830 นายทองพูน คำอาบ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
831 นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกแฝกดอนทะยิง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
832 นายนาคพงษ์ จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเปล้าศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
833 นายบุญสง แก้วดอนรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
834 นางอุไร จงกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
835 นายปัญญา อ่อนสกุล ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
836 นางอุบลวรรณ อยู่ภัคดี ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
837 นายเอกชัย รุ่งชัยยันต์ ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
838 นางกมลา รุ่งชัยยันต์ ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
839 นางสุภกาญจน์ หาญยงยุทธ ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
840 นายสุรัตน์ โตนชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
841 นายสวัสดิ์ ชาติประมง ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
842 นายวิชัย เกื้อสกุล ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
843 นายนาคพงศ์ จงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเปล้าศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
844 นางกัณฐิกา เกื้อสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
845 นางจรัญ สีเดือน ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
846 นางกัลยา พรมบุ ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
847 นายบุญส่ง แก้วดอนรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ๋ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
848 นางสาวมานิดา สมพงษ์ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
849 นายวันชัย ดวงลูกแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
850 นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกแฝกดอนทะยิง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
851 นางศวรรณี พาขุนทด ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
852 นางอรอุมา ทารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
853 นางอุไร จงกลาง ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
854 นางอุบลวรรณ อยู่ภัคดี ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
855 นางสาวกนกรัชต์ ดวงประทุม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
856 นางสวงค์ ไชยเดช ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
857 นายปัญญา อ่อนสกุล ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
858 นายสันติ ผลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
859 นายวิชัย เกื้อสกุล ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
860 นายเอกชัย รุ่งชัยยันต์ ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
861 นายสวัสดิ์ ชาติประมง ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
862 นายเกรียงไกร เดชสุภา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
863 นายวันชัย ดวงลูกแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
864 นายถนอม อุตฑามาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
865 นางดวงทอง วงษ์คำพา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
866 นางอภิญญา สิทธฺโกษี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
867 นายมนตรี เทนจัตุรัส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
868 นายขุนไกร ขุนทรัพย์ อ.ป.พร หมู่ที่ 5 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
869 นายฉลอง โพธิ์สาวัง อ.ป.พร หมู่ที่ 5 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
870 นายนบัญญัติ ชำราญ อ.ป.พร หมู่ที่ 5 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
871 นายอดุลย์ อ่อนสกุล อ.ป.พร หมู่ที่ 12 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
872 นายสมัย เล็ดมะ อ.ป.พร หมู่ที่ 12 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
873 นายบุญเหลือ ฟองสันเทียะ อ.ป.พร หมู่ที่ 12 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
874 นายพสิษฐ์ นพคุณ อ.ป.พร หมู่ที่ 14 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
875 นายธีระวัฒน์ แจ่มรังสี อ.ป.พร หมู่ที่ 14 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
876 นายเอกชัย รุ่งชัยยันต์ ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
877 นางสุภาพร ยอดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
878 นางสาวนริศรา มรกต เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
879 นางสมใจ พรมณี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
880 นายจรัญ ประดับค่าย พนักงานขับรถโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1- และ ม.1-3
881 นายสงบ ลนทา ผู้อำนวยยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
882 นายสานิตย์ อุ่นโคตร ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
883 นายอมร คงโนนกอก ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
884 นายวุฒิชัย มาด้วง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
885 นายประมวล ปัญญาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
886 นางพรทิพย์ พงศ์ด้วง ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
887 นางสาววาสนา ชัยพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
888 นางจันทร์นิภา แสนสุโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
889 นางวันเพ็ญ ปั้นเจริญ ลูกจ้างโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
890 นางรวงทอง เติมพันธ์ ลูกจ้างโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
891 นางมลรัฐ ขามจัตุรัส ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
892 นางสาวอุดมลักษณ์ เนตรโกศล ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
893 นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
894 นางสาวกัญญารัตน์ ร่วมกระโทก ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
895 นางสาวจินตนา อภัย ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
896 นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
897 นายสายัณห์ จ่าทัน ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
898 นายวันเฉลิม หารสูงเนิน เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านค่าย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
899 นางอัมพิการ์ ประเสริฐ์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
900 นางสุภาพร กอโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
901 นายวรัญ นันทกุล ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
902 นางสาวณีย์ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
903 นายทวีศักดิ์ เหล่าฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
904 นางนิตยา แพงคำดี ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
905 นางสาวยุพาภักดี ฐานวิเศษ จนท.รพ.สต.บ้านค่าย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
906 นางจุฬาพร โตนะโพธิ์ จนท.รพ.สต.บ้านค่าย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
907 นายวรพล ชาวสูนย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]