หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::obec-esan62

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ
1. นางสุภาพร อยู่สุขครู รร.ชุมชนแท่นประจัน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นางเทพนารี คงอุ่นครู รร.ศรีแก้งคร้อ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นางมณีวรรณ นามโสมศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
4. นางนภาพร ก่อศิลป์ครู รร.ภูมิวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
1. นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการ
2. นางกรวรรณ สายโสครู รร.บ้านกุดหูลิง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางเกษร คำหนองไผ่ครู รร.บ้านซำมูลนาก สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นางสาววาดแก้ว นามวิจิตรครู รร.บ้านหินลาด สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1. นายภัทรากร สืบวงษาศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๓ กรรมการ
2. นางสุภาพร พัฒน์มะณี ครู รร.บ้านนามน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางฐิติมาพร ถาคำครู รร.เกษตรศิลปวิทยา สพป.ชัยภูมิ ๒กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี แสนเภาครู รร.บ้านคอนสาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
1. นางวราภรณ์ โรจนหิรัญครู รร.วัดสระจรเข้ สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
2. นางเทวี จตุรานนท์ ครู รร.บ้านหนองไฮ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นางละออ ทวดสุวรรณ์ครู รร.บ้านโนนมะกอกงาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
1. นางประคอง บัวมีครู รร.โนนสำราญวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นางสาวสุชญา ตรงประสิทธิ์ครู รร.บ้านคอนสาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นางจารุรัตน์ ราชชมภูศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
1. นายสุพจน์ ชุมผางครู รร.บ้านท่ามะไฟหวาน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นางพรรณี ภิรมย์ไกรภักดิ์ครู รร.บ้านโนนดินแดง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นางชนิสา ฮวดศรีศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. นางมะลิวัลย์ หนูมาครู รร.ชุมชนแท่นประจัน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายวิรัตน์ พิมพ์จันทร์ครู รร.บ้านทุ่งพระ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นางอรไท ทองสุพรรณครู รร.ชุมชนหนองสองห้อง สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. นายธีระศักดิ์ พลนาคูผอ.รร.ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ทวีโชคครู รร.บ้านยางคำวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นางละเอียด ผลานิสงค์ครู รร.สามสวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. ดร.เกริก ท่วมกลางครู รร.ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป.นครราชสีมา เขต ๕ กรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เพชรล้ำครู รร.บ้านหนองกุง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา จวบบุญครู รร.บ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นายระวี จุลนันท์ครู รร.บ้านโนนโจด สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
1. นายภูมิ พระรักษาผอ.รร.บ้านทรัพย์เจริญ สพป.เลย เขต ๒กรรมการ
2. นางโชติกา ชาลีรินทร์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
3. นายวิชิต สูงภิไลย์ครู รร.บ้านหนองโพนงาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นางพรพิมล ทองดีบุตร ครู รร.ชุมชนหนองคะเน สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
1. นางอุบลรัตน์ หาญพานิชย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
2. นางสาววิกาญดา หมั่นเก็บครู รร.บ้านนาหนองทุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นางทิพวรรณ์ เทพเรียนผอ.รร.บ้านโนนสะเดา สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
1. นางนิ่มนวล ทุมสิทธิ์ผอ.รร.บ้านโนนตุ่น (คุรุประชาวิทยาคาร) สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายอำนาจ เขาทองครู.รร.บ้านหนองปอแดง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรีศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
1. นางชลทรัพย์ นาส้มกบรอง ผอ.รร.สามสวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นางสุขุมา เจริญผลครู รร.สุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ บุญเชิดครู รร.บ้านหนองตะครอง สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
4. นางวรวรรณ ประตาทะยังครู รร.บ้านกุดแดง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
1. นายอรุณ วังพฤกษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖กรรมการ
2. นางบุษรา อ่อนคงศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นางวิมลศรี ทวีสูงเนินครู รร.บ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
1. นางละออ เงินมากครู รร.บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
2. นายสุริยะ แสงสุทธิครู รร.บ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. พรรณี ฮาดระวังครู รร.ชุมชนหนองคะเน สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นางจินตนา ท่วมกลางครู รร.อนุบาลขามสะแกแสง สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
1. นายเผด็จ ศรีนอกผอ.รร.บ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
2. นางสังวาลย์ บัวขาวครู รร.บ้านหันศิลางาม สพป.ขอนแก่น เขต เขต ๓กรรมการ
3. นายธวัชชัย สิทธิไพบูลย์ครู รร.บ้านปากช่องผาเบียด สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
1. นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อนศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
2. นางปาริสา ผ่องพันธุ์งามครู รร.เนรมิตศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายชูชัย วีระพงษ์สุชาติ ครู รร.ชุมชนแท่นประจัน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นางนันทยา สมบัติหอมครู รร.ศรีแก้งคร้อ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
1. นางอรุณรุ่ง พงษ์ศรีครู รร.บ้านกุดจอกน้อย สพป.นครราชสีมา เขต ๒กรรมการ
2. นายเทพชัย กัณทะวังครู รร.บ้านหนองแกหนองโน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นางยุดา พลธรรมครู รร.บ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจผอ.รร.โนนศิลาเหล่าเกษตร สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายกลวัชร ใจตรงครู.รร.หนองชาดพิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นายราเชนทร์ นนทโคตร ครู รร.บ้านเหมืองแบ่ง สพป.เลย เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายโชคชัย ศรีทอง ศรีทองผอ.รร.บ้านนาไฮ (ประชาอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายเจนภพ ชัยวรรณผอ.รร.บ้านหนองทุ่งมน สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑ กรรมการ
3. นายธงชัย แสงลาครู รร.บ้านเมย สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายเฉลิมชัย เชื้อสาวะถีศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
2. นายสมเกียรติ แนวคำดีผอ.รร.บ้านกุดแคน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายสุรศาสตร์ พรมชัยครู รร.สุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นายชูชาติ หงษ์ขาวผอ.รร.บ้านนาสี สพป.หนองบัวลำพู เขต ๒ กรรมการ
2. นายกนก บุตรราชครู รร.บ้านหนองปาดฟาน สพป.เลย เขต ๒กรรมการ
3. นางจิรวรรณ สำราญพิศครู รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นายสุชาติ เฮงสกุลผอ.รร.บ้านนาดี สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นางมยุรา แก้วสกุลธรรมผอ.รร.บ้านหัวดง สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
3. นายจุฑามาศ พรมศาสตร์ครู รร.บ้านกุดหูลิง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นายสมรัฐ ดวงกลางผอ.รร.บ้านกำปัง สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
2. นายโอภาส ธีรวรรณศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นายศิขริน ตันเจียงศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
1. นายบำรุง คุณอนันต์ ครู รร.บ้านโคกล่าม สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายบุญเท เกื้อหนุนครู รร.บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นางศศิวิมล วณิชาชีวะครู รร.ศรีแก้งคร้อ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
1. นายวิศิษฏ์ บุตรวิชาผอ.รร.บ้านกุดหมากเห็บ สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
2. นางลำเพียร ประกอบดีครู รร.หัวนานคร สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายวัชระ พระชัยครู รร.ชัยชุมพลวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
1. นายสันติ เหลืองดอกไม้ครู รร.บ้านนาวงเดือน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นางลำเพียร ประกอบดีครู รร.หัวนานคร สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นางโสภา ชูชื่น ครู รร.สุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ บูรณาการ
1. นายฟากรี ทองดีบุตร ผอ.รร.บ้านร่องแซง สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
2. นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำผอ.รร.สามหลักพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
3. นายอานันท์ วงค์พนมครู รร.บ้านป่าบง สพป.เลย ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ
1. นายคำภา โสโทผอ.รร.บ้านนาคู สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
2. นายเมฆ จวบลาภครู รร.บ้านหนองกุง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายทยุต เทวบุตรศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๓ กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ
1. นายบุญพลอย แอบจันอัดผอ.รร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
2. นางอรสา นามบิดาผอ.รร.หนองไฮประชารัฐ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นางจิรนันท์ สมทิพย์ครู รร.บ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ แนะแนว
1. นางประภาพร ตรีเหลาผอ.รร.บ้านยอดห้วย สพป.ขอนแก่น เขต ๕ประธาน
2. นายพิทักษ์ ทูลธรรมครู.รร.บ้านโนนเมือง สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒กรรมการ
3. นางสาววนิดา พลมณีครู รร.สุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางรัชดา วงศ์หมั่นผอ.รร.บ้านโนนน้ำผึ้ง สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
5. นางจิตติมา เฉลียวชาติครู รร.บ้านโนนเปลือย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางชนกานต์ ศรีวงษ์ชัยครู รร.บ้านท่ามะไฟหวาน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒เลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ แนะแนว
1. นางประภาพร ตรีเหลาผอ.รร.บ้านยอดห้วย สพป.ขอนแก่น เขต ๕ประธาน
2. นายพิทักษ์ ทูลธรรมครู.รร.บ้านโนนเมือง สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒กรรมการ
3. นางสาววนิดา พลมณีครู รร.สุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางจิตติมา เฉลียวชาติครู รร.บ้านโนนเปลือย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางรัชดา วงศ์หมั่นผอ.รร.บ้านโนนน้ำผึ้ง สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
6. นางชนกานต์ ศรีวงษ์ชัย ครู รร.บ้านท่ามะไฟหวาน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒เลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว
1. นางประภาพร ตรีเหลาผอ.รร.บ้านยอดห้วย สพป.ขอนแก่น เขต ๕ประธาน
2. นายพิทักษ์ ทูลธรรมครู.รร.บ้านโนนเมือง สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒กรรมการ
3. นางรัชดา วงศ์หมั่นผอ.รร.บ้านโนนน้ำผึ้ง สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
4. นางสาววนิดา พลมณีครู รร.สุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์รอง ผอ.รร.บ้านเพชร (วันครู ๒๕๐๐) สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการ
6. นางชนกานต์ ศรีวงษ์ชัยครู รร.บ้านท่ามะไฟหวาน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒เลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรมนักเรียน
1. นางภัทราวดี เกตุคำรอง ผอ.รร.รัฐราษฎร์รังสรรค์ สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
2. นายอุดมพร กันทระใจผอ.รร.บ้านเหล่าใจประชานุกุล สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
3. ดร.อดิศร โชคบัณฑิตผอ.รร.บ้านหนองนกเขียน (ประชาอุปถัมภ์) สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นางประภา งวดชัยครู รร.บ้านยางดีราษฎร์ดำรงค์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมนักเรียน
1. นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลางผอ.รร.บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการ
2. นายไพบูลย์ ขุนเรศครู รร.บ้านลอมคอม สพป. ขอนแก่น เขต ๓ กรรมการ
3. นายกล้าหาญ ยางขามป้อมครู รร.บ้านทุ่งพระ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมนักเรียน
1. นายประพันธ์ คงอุ่นผอ.รร.บ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายชัยชาญ เชื้อบุญมีครู รร.บ้านหนองนอ สพป.เลย เขต ๒กรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ บุรีชัย ครู รร.บ้านโคกไพรวัน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1. นายปฏิวัติ เทียบอุ่นผอ.รร.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการ
2. นายพรพรรณ ธงภักดิ์ครู รร.บ้านหนองกระทุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายวรวุฒิ โพธิ์ศรีผอ.รร.บ้านโสกแสง สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
4. นายสนอง ดีแซงครู รร.บ้านพีพวย สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1. นายวานิช นนทคำจันทร์ผอ.รร.บ้านโนนดินจี่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายทองยศ ยมสีดำครู รร.บ้านกกเดื่อ สพป.เลย เขต ๒กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น ผอ.รร.บ้านขุนด่าน สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1. นายวิจิตร นารองผอ.รร.บ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายณฐพร บัวผันศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๓ กรรมการ
3. นายวุฒิพล พลเดชารอง ผอ.รร.บ้านหนองสรวง สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
1. นางพรทิพย์ จวงเงินโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ ลายลวดโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
3. นางฐานิฏฐ์กานต์ วิลาศรีโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อกรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
1. นางสาวสุคนธ์ ตลับเพชร ครู รร.บ้านดงกลาง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นางเพ็ญประภา นามจันดี ครู รร.บ้านหนองผักหลอด สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ ลายลวดครู รร.โนนเสลาประสาทวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
1. นางบุญล้อม ภูขามคมครู รร.หนองกุงศรีวิทยาคาร สพม.เขต ๒๔กรรมการ
2. นางบุญทอน ทวีไสย์ครู รร.ชุมชนบ้านหนองคัน สพป.เลย เขต ๑กรรมการ
3. นางน้ำค้าง งอกจินดาครู รร.วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต ๕ กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. นายสิงหพล พรมแดงครู รร.บ้านหนองกระทุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นางจันทร์จิรา สิทธิ์ทองสีครู รร.บ้านธาตุ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นางวรณี เลิศสรรสิริครู รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. นางสุมาลี แวะศรีภาครู รร.ไตรคามวิทยาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
2. นางวารุณี เทพอุทัย ครู รร.บ้านวังตะเฆ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ วงแวงน้อยครู รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม.เขต ๓๐กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. นางจินตนา ท่วมกลางครู รร.อนุบาลขามสะแกแสง สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
2. นายวีระยุทธ จิตรกลางครู รร.ชุมชนบ้านหนองคัน สพป.เลย เขต ๒กรรมการ
3. นายมนตรี ฉัตรรักษาครู รร.ภูดินหินกอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
1. นายสมควร ชนะภูครู รร.ภูเขียว สพม.เขต ๓๐กรรมการ
2. นายบุญสนอง อาจจุลฬาครู รร.บ้านสูบ สพป.เลย เขต ๑กรรมการ
3. นางนฤมล จันทะรัตน์ครู รร.หนองกุงศรีวิทยาคาร สพม.เขต ๒๔กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
1. นายกฎุมพี กาสีชารอง ผอ.รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นางสุนทรี พินิจมนตรี ครู รร.บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นางลาวัลย์ ประภาตะนันท์ครู รร.อนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
1. นายสุภาพ เจริญวัยครู รร.โนนเสลาประสาทวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นางน้ำทิพย์ ปิตบุตร ครู รร.บ้านกุดหูลิง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวสุจิต ภิญโญศักดิ์ครู รร.บ้านโจดโนนข่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
1. นางสายสวาท ชาลีเครือครู รร.บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ กรรมการ
2. นางสายธาร แน่นอุดร ครู รร.บ้านกุดหูลิง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
1. นายนิกร พุทธสิมมาครู รร.บ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นางพูนศรี นิยมศาสตร์ครู รร.ขามแก่นนคร สพม.เขต ๒๕กรรมการ
3. นางวารุนันท์ รินลาครู รร.สามสวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
1. ดร.สิทธิชัย นิลแก้ง ครู รร.ชุมแพศึกษา สพม.เขต ๒๕ กรรมการ
2. นางลลาวัลย์ โรมขุนทด ครู รร.บ้านดงบัง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นางสุรีย์ดา แก้วอาจครู รร.บ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายโกษา กมลรัตน์ ครู รร.สามสวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายบรรเทา เต็มพงษ์ครู รร.ชุมชนห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นางวิภาพร ป้องปทุมครู รร.หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม.เขต ๓๐กรรมการ
4. นายจำลอง พนมชัยผอ.รร.บ้านโนนงิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายจำลอง พนมชัยผอ.รร.บ้านโนนงิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
2. นายประกาศิต ฉายจรัสครู รร.คำม่วง สพม.เขต ๒๔กรรมการ
3. นางวิภาพร ป้องปทุม ครู รร.หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม.เขต ๓๐กรรมการ
4. นายโกษา กมลรัตน์ ครู รร.สามสวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
5. นายบรรเทา เต็มพงษ์ ครู รร.ชุมชนห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
6. นางสรินยาพร จวบลอยครู รร.บ้านหนองดินดำ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายจำลอง พนมชัยผอ.รร.บ้านโนนงิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
2. นายประกาศิต ฉายจรัสครู รร.คำม่วง สพม.เขต ๒๔กรรมการ
3. นางสรินยาพร จวบลอย ครู รร.บ้านหนองดินดำ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
1. นางพิศสวาท ทูคำมี ครู รร.บ้านดงบัง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายวิศิษฏ์ บุตรวิชาผอ.รร.บ้านกุดหมากเห็บ สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
3. นายแสวง สมวงศ์ ครู รร.ชุมชนบ้านด่านจาก สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
4. นายบัวเรียน มาตย์วงศ์ครู รร.บ้านเก่าวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
1. นางพิศสวาท ทูคำมีครู รร.บ้านดงบัง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายวิศิษฏ์ บุตรวิชาผอ.รร.บ้านกุดหมากเห็บ สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
3. นายแสวง สมวงศ์ครู รร.ชุมชนบ้านด่านจาก สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
4. นายบัวเรียน มาตย์วงศ์ครู รร.บ้านเก่าวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
1. นายสุริชัย ศิริบูรณ์ ครู รร.ธารประสาทเพชรวิทยา สพม. ๓๑กรรมการ
2. นางอรพินท์ อุตระครู รร.ดอนไทรงามวิทยาคม สพม.เขต ๒๔กรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสงค์ครู รร.คอนสวรรค์ สพม.เขต ๓๐กรรมการ
4. นางวิภา ศรีม่วงกลางครู รร.บ่านท่าอ่าง สพป.นครราชสีมา เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นายพินิจ ดวงมาลาครู รร.บ้านหนองแดง สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นายพินิจ ดวงมาลาครู รร.บ้านหนองแดง สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นายพินิจ ดวงมาลาครู รร.บ้านหนองแดง สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
1. นายพิทยา แสงสว่างผอ.รร.ชุมชนบ้านผานกเค้า สพป.เลย เขต ๒ประธาน
2. นายสุเทพ รินไธสงผอ.รร.บ้านห้วยกนทา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายประเสริฐ กมลคุณากรผอ.รร.บ้านเม็ง สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
1. นายพิทยา แสงสว่างผอ.รร.ชุมชนบ้านผานกเค้า สพป.เลย เขต ๒ประธาน
2. นายประเสริฐ กมลคุณากรผอ.รร.บ้านเม็ง สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นายสุเทพ รินไธสงผอ.รร.บ้านห้วยกนทา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
1. นายพิทยา แสงสว่างผอ.รร.ชุมชนบ้านผานกเค้า สพป.เลย เขต ๒ประธาน
2. นายประเสริฐ กมลคุณากรผอ.รร.บ้านเม็ง สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นายสุเทพ รินไธสงผอ.รร.บ้านห้วยกนทา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
1. นายเฉลียว ดอนกวานเจ้าโรงเรียนโกสุมพิทยาสรรค์ประธาน
2. นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณแสนโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุมนา แน่นอุดรโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางสุนทนา สุขเขครู รร.คอนสวรรค์ สพม.เขต ๓๐กรรมการ
5. นางสาวดุษฎี เพ่งพินิจโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเลขานุการ
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
1. นายพิทยา แสงสว่างผอ.รร.ชุมชนบ้านผานกเค้า สพป.เลย เขต ๒ประธาน
2. นายสุเทพ รินไธสงผอ.รร.บ้านห้วยกนทา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายประเสริฐ กมลคุณากรผอ.รร.บ้านเม็ง สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
1. นายเฉลียว ดอนกวานเจ้าโรงเรียนโกสุมพิทยาสรรค์ประธาน
2. นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณแสนโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุมนา แน่นอุดรโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางสุนทนา สุขเขโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวดุษฎี เพ่งพินิจโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเลขานุการ
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง
1. นายพิทยา แสงสว่างผอ.รร.ชุมชนบ้านผานกเค้า สพป.เลย เขต ๒ประธาน
2. นายสุเทพ รินไธสงผอ.รร.บ้านห้วยกนทา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายประเสริฐ กมลคุณากรผอ.รร.บ้านเม็ง สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
1. นายถนอม แก้วสะอาดโรงเรียนห้วยผึ้งวิทยากรรมการ
2. นางนุชนาถ เหล่าประเสริฐโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางพรเพ็ญ สมบูรณ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นางนงเยาว์ วรรณทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
1. นายชาญชัย ทองล้นผอ.รร.บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ประธาน
2. นายชัยณรงค์ ปัดสาผอ.รร.บ้านปากช่องผาเบียด สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายสันทัด พิมพ์ศิริ ผอ.รร.โคกสูงราษฎร์สามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายสมพร นิยมศาสตร์รอง ผอ.รร.ขามแก่นนคร สพม.เขต ๒๕กรรมการ
5. นายศราวุธ ข่าทิพย์พาทีผอ.รร.บ้านหลุบค่าย สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
6. นายวิเวก ศิลมั่นผอ.รร.บ้านตลาดอุดมวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒เลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. นางสาวรุ่งทิพา โพธิ์นอกศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 2กรรมการ
2. นายดุสิต โนนเพียโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางประไพรัตน์ เจริญทัศน์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางทองพาด สุ่ยวงศ์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
1. นายชาญชัย ทองล้นผอ.รร.บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ประธาน
2. นายสมพร นิยมศาสตร์รอง ผอ.รร.ขามแก่นนคร สพม.เขต ๒๕กรรมการ
3. นายสันทัด พิมพ์ศิริผอ.รร.โคกสูงราษฎร์สามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ ปัดสาผอ.รร.บ้านปากช่องผาเบียด สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
5. นายศราวุธ ข่าทิพย์พาทีผอ.รร.บ้านหลุบค่าย สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
6. นายวิเวก ศิลมั่นผอ.รร.บ้านตลาดอุดมวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒เลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. นางสาวรุ่งทิพา โพธิ์นอกศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 2ประธาน
2. นายดุสิต โนนเพียโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางประไพรัตน์ เจริญทัศน์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางทองพาด สุ่ยวงศ์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
1. นายชาญชัย ทองล้นผอ.รร.บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ประธาน
2. นายสมพร นิยมศาสตร์รอง ผอ.รร.ขามแก่นนคร สพม.เขต ๒๕กรรมการ
3. นายสันทัด พิมพ์ศิริผอ.รร.โคกสูงราษฎร์สามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ ปัดสาผอ.รร.บ้านปากช่องผาเบียด สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
5. นายศราวุธ ข่าทิพย์พาทีผอ.รร.บ้านหลุบค่าย สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
6. นายวิเวก ศิลมั่นผอ.รร.บ้านตลาดอุดมวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒เลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. นางสาวรุ่งทิพา โพธิ์นอกศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 2กรรมการ
2. นายทวี บัวคำภูโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายดุสิต โนนเพียโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางประไพรัตน์ เจริญทัศน์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางรจนา ฤๅชาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางทองพาด สุ่ยวงศ์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
7. นางรัชนีกร ชีวะตานนท์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
1. นางจันทร์เพ็ญ ปุญณุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต ๑ประธาน
2. นายชูชัย ปทุมขันธ์ผอ.รร.โคกศรีเมือง สพม.เขต ๒๔กรรมการ
3. นางดวงกมล สะอาดโฉมผอ.รร.บ้านวังหิน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นายถนอม ทรายมูลผอ.รร.ดอนขิงแคงเหล่าน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
5. นายสุพจน์ ชุบขุนทดผอ.รร.โนนสำราญวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์ผอ.รร.บ้านหนองหญ้าโก้ง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒เลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
1. นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 5ประธาน
2. นางศรีมาลา จตุพรโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางดาเรศ จันทรมณีโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงกินรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นายวิวัฒน์ วิไลวรรณโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นางกรชุลี พรหมแก้วโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
1. นายบุญมี นุตาดีผอ.รร.บ้านเซียมป่าหม้อ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายสายหยุด ชัยมีเขียวผอ.รร.บ้านโนนงาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายวัฒนา สมหวังผอ.รร.บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นายปานทอง อังคณิตย์ผอ.รร.บ้านห้วยพลวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
1. นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 5ประธาน
2. นางรานี โคตรมิตรโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางศรีมาลา จตุพรโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางดาเรศ จันทรมณีโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงกินรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นายวิวัฒน์ วิไลวรรณโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นางกรชุลี พรหมแก้วโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
1. นางจันทร์เพ็ญ ปุญณุวงศ์ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต ๑ประธาน
2. นายชูชัย ปทุมขันธ์ผอ.รร.โคกศรีเมือง สพม.เขต ๒๔กรรมการ
3. นางดวงกมล สะอาดโฉมผอ.รร.บ้านวังหิน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นายถนอม ทรายมูลผอ.รร.ดอนขิงแคงเหล่าน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
5. นายสุพจน์ ชุบขุนทดผอ.รร.โนนสำราญวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีจีระศักดิ์ แต่งผิวผอ.รร.ออป.๑๙ (สวนป่าคอนสาร) สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
7. นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์ผอ.รร.บ้านหนองหญ้าโก้ง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒เลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
1. นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 5ประธาน
2. นางรานี โคตรมิตรโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางศรีมาลา จตุพรโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางดาเรศ จันทรมณีโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงกินรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นายวิวัฒน์ วิไลวรรณโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นางกรชุลี พรหมแก้วโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
1. นายเสมอ ชินรัตน์ผอ.รร.บ้านโนนเห็ดไคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายพิชัย มานาดีผอ.รร.บ้านกุดจอก สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ นาสุริวงษ์ผอ.รร.บ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นายอร่ามแท้ ทองวรรณชาติผอ.รร.บ้านท่าศาลา (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นางผ่องพันธ์ แพงบุดดีศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
1. นายหาญณรงค์ ศรีระพัตโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรทัย สุวารีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายธนกฤติ โภคาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
1. นายชูศักดิ์ สารผลผอ.รร.ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม.เขต ๒๔ประธาน
2. นายสัมฤทธิ์ พงษ์จำนงค์ผอ.รร.บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายกมล บุพตาผอ.รร.บ้านโพธิ์ (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นายสนอง ชาวกะมุดผอ.รร.บ้านโนนคูณ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
5. นายวิชัย จำพันธุ์ผอ.รร.โค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
1. นายหาญณรงค์ ศรีระพัตโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรทัย สุวารีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายธนกฤต โภคาครู รร.บ้านเขว้าวิทยายน สพม.เขต ๓๐กรรมการ
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง
1. นายเสมอ ชินรัตน์ผอ.รร.บ้านโนนเห็ดไคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายพิชัย มานาดีผอ.รร.บ้านกุดจอก สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ นาสุริวงษ์ผอ.รร.บ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นายอร่ามแท้ ทองวรรณชาติผอ.รร.บ้านท่าศาลา (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นางผ่องพันธ์ แพงบุดดีศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
1. นางพัฒนาพร เขจรนิตย์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ พรหมพิบูลย์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายเกษม จินดามาตย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
1. นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้าผอ.รร.บ้านนาคูพัฒนา (กรป.กลาง อุปถัมภ์) สพม.เขต ๒๔ ประธาน
2. นายสนิท ทองนาคผอ.รร.บ้านโจดโนนข่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายยศพนธ์ อธิษฐ์จรุงชัยผอ.รร.บ้านหนองบัวพรม สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นายอนันต์ เพียรเกาะผอ.รร.โนนสูงศรีธานี สพม.เขต ๓๑กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สีพิมพ์ผอ.รร.บ้านพรมห้วยข่าวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
6. นายสุรพงษ์ สมบัติหลายผอ.รร.ชุมชนบ้านเมืองเก่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
1. นางรำเพย ภานุสิทธิกรณ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสุธี ศรศักดาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายสุรวิทย์ วงศ์ศรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายอุณฤทธิ์ ตอพลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเลขานุการ
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
1. นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้าผอ.รร.บ้านนาคูพัฒนา (กรป.กลาง อุปถัมภ์) สพม.เขต ๒๔ ประธาน
2. นายสุริยนต์ วงษ์ชูผอ.รร.ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายสุรพงษ์ สมบัติหลายผอ.รร.ชุมชนบ้านเมืองเก่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นายประจวบ ใสดีผอ.รร.บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
5. นายโยธิน เจริญสุขผอ.รร.บ้านโป่งโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒เลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
1. นางภัทรจิต บุรีเพียโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
2. นางศิรินันท์ บำรุงกุลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสายชล ชาติไทยโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
1. นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้าผอ.รร.บ้านนาคูพัฒนา (กรป.กลาง อุปถัมภ์) สพม.เขต ๒๔ ประธาน
2. นายประจวบ ใสดีผอ.รร.บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายบรรพจน์ กาญจนสีมาผอ.รร.บ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นายพัฒนา อำท้าวผอ.รร.หนองแสงวิทยาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ สมบัติหลายผอ.รร.ชุมชนบ้านเมืองเก่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
6. นายสมศักดิ์ สีพิมพ์ผอ.รร.บ้านพรมห้วยข่าวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
7. นายสุริยนต์ วงษ์ชูผอ.รร.ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
8. นายโยธิน เจริญสุขผอ.รร.บ้านโป่งโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒เลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
1. นายณรงค์ศักดิ์ แพงสูงเนินศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 2กรรมการ
2. นางชวนชื่น มลิลาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางพัทธยา ชนะพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิรินภา เชื้อศิริโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษา
1. นายต่วน มังบู่แว่นผอ.บริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ประธาน
2. นายสนาน ลาปะผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. จ.ส.อ.สมพร เต็มแสงผอ.รร.บ้านโนนเพิ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นายชูชาติ บัวคำผอ.รร.บ้านธาตุ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒เลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายบุญยงค์ เหล่าขวัญสถิตย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นางสมหมาย วิเศษชูโรงเรียนฆ้องไชยวิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ป้องปานโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายเศรษฐศักดิ์ ไสยาสน์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นายคนอง มณีรัตน์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมเลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายบุญยงค์ เหล่าขวัญสถิตย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นางสมหมาย วิเศษชูโรงเรียนฆ้องไชยวิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ป้องปานโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายเศรษฐศักดิ์ ไสยาสน์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นายคนอง มณีรัตน์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมเลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายบุญยงค์ เหล่าขวัญสถิตย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นางสมหมาย วิเศษชูโรงเรียนฆ้องไชยวิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ป้องปานโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายเศรษฐศักดิ์ ไสยาสน์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นายคนอง มณีรัตน์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมเลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นายอดุลย์ บุญโนนแต้โรงเรียนบ้านป่าว่านประธาน
2. นายกิตติศักดิ์ วรรณทองโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายถาวร ขึมภูเขียวโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางสุนทรี วังศรีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นายอดุลย์ บุญโนนแต้โรงเรียนบ้านป่าว่านประธาน
2. นายกิตติศักดิ์ วรรณทองโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายถาวร ขึมภูเขียวโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางสุนทรี วังศรีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นายณรงค์ ชูสกุลครู รร.ขามแก่นนคร สพม.เขต ๒๕กรรมการ
2. นายธนเดช วิไลรัตนากูลครู รร.ชุมแพศึกษา สพม.เขต ๒๕ กรรมการ
3. นายประเสริฐ ครุฑใจกล้าครู รร.คอนสารวิทยาคม สพม.เขต ๓๐ กรรมการ
4. นางจงกล ไกรวัน ครู รร.บ้านซำมูลนาก สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
1. นายรชานนท์ โสภณฤทธิเดชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิประธาน
2. นายพิสิฐพงศ์ แจ่มใสโรงเรียนนาใคร้พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางธนภรณ์ เหล่าคนค้าโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายสิงหา ครบุรีครู รร.แก้งคร้อวิทยา สพม.เขต ๓๐ กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
1. นายรชานนท์ โสภณฤทธิเดชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิประธาน
2. นายพิสิฐพงศ์ แจ่มใสโรงเรียนนาใคร้พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางธนภรณ์ เหล่าคนค้าโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายสิงหา ครบุรีครู รร.แก้งคร้อวิทยา สพม.เขต ๓๐ กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
1. นายรชานนท์ โสภณฤทธิเดชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิประธาน
2. นายพิสิฐพงศ์ แจ่มใสโรงเรียนนาใคร้พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางธนภรณ์ เหล่าคนค้าโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายสิงหา ครบุรีครู รร.แก้งคร้อวิทยา สพม.เขต ๓๐ กรรมการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ บูรณาการ
1. นายคมกฤธ โยธาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธาน
2. นายสงบ บุญมากโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ชูสกุลโรงเรียนขามแก่นนครเลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ
1. นายคมกฤธ โยธาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธาน
2. นายสงบ บุญมากโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ชูสกุลโรงเรียนขามแก่นนครเลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ
1. นายคมกฤธ โยธาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธาน
2. นายสงบ บุญมากโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ชูสกุลโรงเรียนขามแก่นนครเลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ แนะแนว
1. นายคมกฤธ โยธาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธาน
2. นายสงบ บุญมากโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ชูสกุลโรงเรียนขามแก่นนครเลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว
1. นายคมกฤธ โยธาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธาน
2. นายสงบ บุญมากโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ชูสกุลโรงเรียนขามแก่นนครเลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นายอภิสันต์ ลาภเสถียรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธาน
2. นายบำรุงชาติ ปิยะวรากรโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นายบุญลี เชิญชัยภูมิโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางศศมน มะปรางโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางอารีย์ลักษณ์ ยอดสง่าโรงเรียนบ้านกุดหูลิงเลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นายอภิสันต์ ลาภเสถียรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธาน
2. นายบำรุงชาติ ปิยะวรากรโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นายบุญลี เชิญชัยภูมิโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางศศมน มะปรางโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางอารีย์ลักษณ์ ยอดสง่าโรงเรียนบ้านกุดหูลิงเลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นายอภิสันต์ ลาภเสถียรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธาน
2. นายบำรุงชาติ ปิยะวรากรโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นายบุญลี เชิญชัยภูมิโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางศศมน มะปรางโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางอารีย์ลักษณ์ ยอดสง่าโรงเรียนบ้านกุดหูลิงเลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1. นายไพบูลย์ โคตรบ้านแข้โรงเรียนภูเขียวประธาน
2. นางสาวถนอมจิต คงพูลเพ่ิ่มโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางวัชรียา แจ่มใสโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายโย หวะสุวรรณโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1. นายไพบูลย์ โคตรบ้านแข้โรงเรียนภูเขียวประธาน
2. นางสาวถนอมจิต คงพูลเพ่ิ่มโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางวัชรียา แจ่มใสโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายโย หวะสุวรรณโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
1. นายไพบูลย์ โคตรบ้านแข้โรงเรียนภูเขียวประธาน
2. นางสาวถนอมจิต คงพูลเพ่ิ่มโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางวัชรียา แจ่มใสโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายโย หวะสุวรรณโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา
1. นายประกาส โสเมืองผอ.รร.บ้านฟ้าเหลื่อม สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
2. นายนาคพงษ์ จงกลางผอ.รร.บ้านบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
3. นางจันทิวา งวดชัยผอ.รร.บ้านสระแต้ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นายไชยยง หมื่นหน้ารอง ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการ
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา
1. นายประดิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์รอง ผอ.รร.สุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายวารศาสตร์ ขุนโนนเขวาผอ.รร.บ้านหนองแต้ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ภูมิผลรอง ผอ.รร.บ้านหนองบัว สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นายประพจน์ อุทัยอ้มผอ.รร.บ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายพิสัย ทุมสิทธิ์ผอ.รร.บ้านระหัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา
1. นายประกาส โสเมืองผอ.รร.บ้านฟ้าเหลื่อม สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
2. นายนาคพงษ์ จงกลางผอ.รร.บ้านบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
3. นายยงยุทธ กลิ่นโลกัยรอง ผอ.รร.บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นางจันทิวา งวดชัยผอ.รร.บ้านสระแต้ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
5. นายปรีชา มุทาพรผอ.รร.บ้านโนนงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการ
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1. นายตุลา จันทร์รุ่งศรีรอง ผอ.รร.บ้านสะเดาหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายถนอมจิตร บัวมีผอ.รร.บ้านดอนหัน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1. นายสมศักดิ์ แหล่วแซงผอ.รร.หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
2. นายสมพงษ์ บุญหล้ารอง ผอ.รร.หนองกุงศรีวิทยาคาร สพม.เขต ๒๔กรรมการ
3. นายสุทธิชัย ลบบำรุงรอง ผอ.รร.บ้านโคกกุง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา
1. นายสมบูรณ์ เจริญทรัพย์ผอ.รร.บ้านดงกลาง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายสุวิมล สอนโกษารอง ผอ.รร.บ้านโนนหินลาด – กุดกว้าง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
1. นายประมล โคตรทองผอ.รร.บ้านขามป้อม สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ เจิมศรีผอ.รร.บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นายวิรัส ภูบุญศรีผอ.รร.บ้านพุทรา สพป.นครราชสีมา เขต ๗กรรมการ
4. นางสาวปิยนาถ เครือวรรณศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
1. นายสังคม ชีหรั่งผอ.รร.บ้านปลากั้ง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการ
2. นายวีระ โรจนหิรัญผอ.รร.บ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
3. นายวุฒิชาติ วิลาศรีผอ.รร.บ้านหนองไฮ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการ
4. นายพูนทรัพย์ โยธาศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
1. ดร.ถวัลย์ หงษ์ไทยผอ.รร.บ้านขามราษฎร์นุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
2. นายสำคัญ วิชัยระหัดผอ.รร.บ้านโจดพิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นางสุจิตรา ระโหฐานผอ.รร.ฉิมพลีมา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นายราวิน สุริยันต์ผอ.รร.บ้านถนนกลาง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง
1. นายวีระพล ชัยเจริญผอ.รร.บ้านค้อท่อนน้อย สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
2. นายสมเกียรติ มัททวีวงศ์ผอ.รร.เพชรราษฎร์บำรุง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นางสำอาง คำเสียงผอ.รร.บ้านห้วยน้ำคำ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายเหรียญชัย พุธขุนทดผอ.รร.บ้านเดื่อดอนกลาง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง
1. นายเหรียญชัย พุธขุนทดผอ.รร.บ้านเดื่อดอนกลาง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายประเสริฐ หมีทองผอ.รร.ชุมชนประทาย สพป.นครราชสีมา เขต ๗กรรมการ
3. นายสมคิด เกินชัยผอ.รร.บ้านสงแคน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายพัลลภ มหาผิวผอ.รร.บ้านวังกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดกลาง
1. นายเหรียญชัย พุธขุนทดผอ.รร.บ้านเดื่อดอนกลาง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายนัธวุฒิ สมศรีผอ.รร.บ้านหนองช้างเอก สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายสุธี จันทรศรผอ.รร.บ้านหว้าเฒ่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายวิเชียร พงษ์สระพังผอ.รร.บ้านดอนดู่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
1. นายปกาศิต ปลั่งกลางผอ.รร.บ้านคอนสาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธนาธิป มาลากองผอ.รร.หนองเมยสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายยุทธนา เฉลียวชาติผอ.รร.โนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ยอดสละผอ.รร.บ้านยางคำวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
1. นายอุดม จันทร์โสดาผอ.รร.ชุมชนบ้านฝาง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
2. นายสุริยะ ชำนาญไพรผอ.รร.เนรมิตศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายทอง เต็มหลวงผอ.รร.บ้านนาเกาะ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นายสุดิง สาหล้าผอ.รร.บ้านโนนทอง สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
1. นายสมเพชร เรืองมนตรีผอ.รร.ชุมชนบ้านวังหิน สพป.นครราชสีมา เขต ๗กรรมการ
2. นายวัชชิระ กระพันเขียวผอ.รร.บ้านหนองผักหลอด สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายสืบพงษ์ ทองใบใหญ่ผอ.รร.บ้านกุดไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายสมัต อาบสุวรรณ์ผอ.รร.บ้านแก้ง-โนนส้มกบ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1. นายสมจันทร์ พรบุญผอ.รร.บ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายอุดม มาลาผอ.รร.บ้านทุ่งพระ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ วังสงค์ผอ.รร.โนนสะอาดพิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นายบดินทร์ บุญลือผอ.รร.โนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1. นายสงัด คำเรืองศรีผอ.รร.บ้านภูดินหินกอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายประยงค์ โพธิ์ชัยทองผอ.รร.บ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นายประยุทธ ธรรมพลผอ.รร.บ้านกุดเลา สพป.ขอนแก่น เขต ๕ กรรมการ
4. นายอุฬาร เรียวชัยภูมิผอ.รร.บ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา
1. นายวุฒิวิจักขณ์ พกกลางผอ.รร.จัตุรัสวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
2. นายละมร สิงห์ชัยภูมิผอ.รร.บ้านซำมูลนาก สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายสถิตย์ ทองพิมายผอ.รร.บ้านหนองปรือ สพป.นครราชสีมา เขต ๗กรรมการ
4. นายวิสันต์ คำสีหาผอ.รร.บ้านท่ามะไฟหวาน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการ
ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาประถมศึกษา
1. นางกุลรัศมิ์ อัครวราศัลย์ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพม.เขต ๓๑ประธาน
2. นายสุเรนทร์ หนูจันทร์นิติกร สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นายชาญวิทย์ ทองนาคผอ.รร.บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการ
4. นายเสน่ห์ เหล่าเสนาผอ.รร.บ้านหนองแซง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
5. นายพงศกร ธนทรัพย์พลผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒เลขานุการ
ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา
1. นายต่วน มังบู่แว่นผอ.บริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ประธาน
2. นายชูชาติ บัวคำผอ.รร.บ้านธาตุ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. จ.ส.อ.สมพร เต็มแสงผอ.รร.บ้านโนนเพิ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นายสนาน ลาปะผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ขอนแก่น เขต ๕เลขานุการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม [เดี่ยว]
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม [เดี่ยว]
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การศึกษาพิเศษเรียนร่วม [เดี่ยว]

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา

สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
1. นายสุรวิทย์ พลมณีผอ.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.เขต ๓๐ประธาน
2. นายสุพจน์ สารผลผอ.รร.กุฉินารายณ์ สพม.เขต ๒๔กรรมการ
3. นายทวีพร วรชินผอ.รร.โนนคำวิทยา สพม.เขต ๒๔กรรมการ
4. นายอมร ชัยวิเชียรผอ.รร.นายางกลักพิทยาคม สพม.เขต ๓๐กรรมการ
5. นายกษิดิศ ปลื้มญาติผอ.รร.เจียงทองพิทยาคม สพม.เขต ๓๐เลขานุการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
1. นายสุรวิทย์ พลมณีผอ.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.เขต ๓๐ประธาน
2. นายสุพจน์ สารผลผอ.รร.กุฉินารายณ์ สพม.เขต ๒๔กรรมการ
3. นายทวีพร วรชินผอ.รร.โนนคำวิทยา สพม.เขต ๒๔กรรมการ
4. นายอมร ชัยวิเชียรผอ.รร.นายางกลักพิทยาคม สพม.เขต ๓๐กรรมการ
5. นายกษิดิศ ปลื้มญาติผอ.รร.เจียงทองพิทยาคม สพม.เขต ๓๐เลขานุการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
1. นางดอกแก้ว รัชโพธิ์ผอ.รร.ห้วยผึ้งวิทยา สพม.เขต ๒๔กรรมการ
2. นายปรีชา เคนชมภูผอ.รร.ภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต ๓๐กรรมการ
3. นายถวิล มนตรีผอ.รร.โนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก สพม.เขต ๓๐กรรมการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง
1. นางดอกแก้ว รัชโพธิ์ผอ.รร.ห้วยผึ้งวิทยา สพม.เขต ๒๔กรรมการ
2. นายปรีชา เคนชมภูผอ.รร.ภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต ๓๐กรรมการ
3. นายถวิล มนตรีผอ.รร.โนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก สพม.เขต ๓๐กรรมการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง
1. นางดอกแก้ว รัชโพธิ์ผอ.รร.ห้วยผึ้งวิทยา สพม.เขต ๒๔กรรมการ
2. นายปรีชา เคนชมภูผอ.รร.ภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต ๓๐กรรมการ
3. นายถวิล มนตรีผอ.รร.โนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก สพม.เขต ๓๐กรรมการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
1. นายสุรวิทย์ พลมณีผอ.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.เขต ๓๐ ประธาน
2. นายทวีพร วรชินผอ.รร.โนนคำวิทยา สพม.เขต ๒๔กรรมการ
3. นายอมร ชัยวิเชียรผอ.รร.นายางกลักพิทยาคม สพม.เขต ๓๐กรรมการ
4. นายกษิดิศ ปลื้มญาติผอ.รร.เจียงทองพิทยาคม สพม.เขต ๓๐ กรรมการ
5. นายสุพจน์ สารผลผอ.รร.กุฉินารายณ์ สพม.เขต ๒๔เลขานุการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
1. นายสุรวิทย์ พลมณีผอ.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.เขต ๓๐ประธาน
2. นายทวีพร วรชินผอ.รร.โนนคำวิทยา สพม.เขต ๒๔กรรมการ
3. นายอมร ชัยวิเชียรผอ.รร.นายางกลักพิทยาคม สพม.เขต ๓๐กรรมการ
4. นายกษิดิศ ปลื้มญาติผอ.รร.เจียงทองพิทยาคม สพม.เขต ๓๐กรรมการ
5. นายสุพจน์ สารผลผอ.รร.กุฉินารายณ์ สพม.เขต ๒๔เลขานุการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
1. นายสุรวิทย์ พลมณีผอ.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.เขต ๓๐ประธาน
2. นายสุพจน์ สารผลผอ.รร.กุฉินารายณ์ สพม.เขต ๒๔กรรมการ
3. นายอมร ชัยวิเชียรผอ.รร.นายางกลักพิทยาคม สพม.เขต ๓๐กรรมการ
4. นายกษิดิศ ปลื้มญาติผอ.รร.เจียงทองพิทยาคม สพม.เขต ๓๐กรรมการ
5. นายทวีพร วรชินผอ.รร.โนนคำวิทยา สพม.เขต ๒๔เลขานุการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
1. นายศุภกิจ สานุสัตย์ผอ.รร.หนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม.เขต ๒๕กรรมการ
2. นายสุพิศ ขจรภพผอ.รร.บ้านเจาทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายวีระพล ช่วยนาผอ.รร.บ้านขมิ้นนาจาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีมงคล ศิลประกอบผอ.รร.บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒เลขานุการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
1. นายสุรศักดิ์ จันทะแจ่มผอ.รร.บ้านสงเปือย สพป.ขอนแก่น เขต ๕ กรรมการ
2. นายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์ผอ.รร.บ้านหนองงูเหลือม สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการ
3. นายพันคำ มีโพนทองผอ.รร.บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ ทองคนทาผอ.รร.บุปผาราม สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
1. นายสมนึก ทองคำผอ.รร.มัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม.เขต ๒๕ประธาน
2. นายอนุชิต ฦากำลังผอ.รร.บ้านโคกสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายจิราวุธ ปัดชาเขียวผอ.รร.บ้านโนนดินแดง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นายวสันต์ ตาลทองผอ.รร.บ้านหนองโจด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง
1. นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ผอ.รร.บ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
2. นายโกวิล ลาภประเสริฐผอ.รร.บ้านนาอุดม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายเจษฎา จันทนาภรณ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต ๑กรรมการ
4. นายกนก จำปามูลผอ.รร.บ้านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขต ๖กรรมการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง
1. นายเกียรติพงศ์ คำไทยผอ.รร.บ้านหนองบุญนาก สพป.นครราชสีมา เขต ๒ประธาน
2. นายนิยม สิงห์คำคูณผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองเซียงซา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ วงศ์ชูผอ.รร.บ้านหนองไผ่ล้อม สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นายชูชีพ มุสันเทียะผอ.รร.คุรุราษฎร์วิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดกลาง
1. นายสุพล แควภูเขียวผอ.รร.ศาลาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ ไววิชาผอ.รร.บ้านเรือ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายฉลาด อาจสนามผอ.รร.บ้านโนนเขวา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒เลขานุการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
1. นายสมควร ไกรพนผอ.รร.ภูผาม่าน สพม.เขต ๒๕ กรรมการ
2. นางสมบัติ เพียยุระผอ.รร.บ้านท่าพระ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นายพิษณุ เกลี้ยงไธสงผอ.รร.บ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
1. นายภพธนา ปิ่นนาคผอ.รร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต ๒กรรมการ
2. นายวีรพจน์ ตันติปัญจพรผอ.รร.บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ชาปัญญาผอ.รร.บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
4. นายสุริยะ ม่วงเพชรผอ.รร.บ้านหนองหล่มคลองเตย สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
1. นายสมควร ไกรพนผอ.รร.ภูผาม่าน สพม.เขต ๒๕กรรมการ
2. นางสมบัติ เพียยุระผอ.รร.บ้านท่าพระ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นายพิษณุ เกลี้ยงไธสงผอ.รร.บ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1. นายโสภณ มาตราสงครามผอ.รร.ภูเวียงวิทยาคม สพม.เขต ๒๕กรรมการ
2. นายสุรเศรษฐ์ ชีวยะพันธ์ผอ.รร.บ้านโนนหินลาด - กุดกว้าง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายพิทักษ์ เอ็นดูผอ.รร.บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
1. นายคะนอง ไทยประสงค์ ผอ.รร.บ้านโคกโต่งโต้น สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรีผอ.รร.บ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายระพีพัฒน์ ศิริจันทร์ผอ.รร.บ้านหนองอ้อน้อย สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา
1. นางวัชรา รูปชัยภูมิผอ.รร.บ้านเหล่ากาดย่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายสมแพน จำปาหวายผอ.รร.บ้านหว้า สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา

ลูกจ้างยอดเยียมของเขตพื้นที่การศึกษา
1. นางอุทุมพรพัต วิทย์บุญประคมศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ประธาน
2. นางธนิกา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ผอ.กลุ่มส่งเสริม สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นางนพลักษณ์ นานวนศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวชัญญา อินทริกานนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
5. นางนงเยาว์ เลิงนิสสัยผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒เลขานุการ
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
1. นายนิเวศน์ ชายสวัสดิ์ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
2. นางถาวร จิวาลักษณ์ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๓๐กรรมการ
3. นายสมนึก ลิ้มอารีย์ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
1. นางสังวาล พลวิลัยผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต ๔กรรมการ
2. นางเจรจา ประจันตะเสนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นายจีรมิตร แสงเดือนนักทรัพยากรบุคคล สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1. นายอาทิตย์ อุทธตรี ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ผ่องแผ้วนักวิชาการ การเงินและบัญชี สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นางอารุณี สินทรัพย์ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม.เขต ๒๕ กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
1. นายสมหวัง ซื่อสัตย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๒ประธาน
2. นายกีรติ ชาดาเม็กศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๓ กรรมการ
3. นายปรีชา สวัสดิ์ทาศึกษานิเทศก์ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
1. นายชัยรัตน์ สินดีผอ.รร.บ้านท่าแกวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายศศิศ ศิริพรหมมาผอ.รร.บ้านหนองอ้อ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายสถิต จุลเถียรผอ.รร.บ้านแก้งยาว สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวศศิธร ไชยเทศศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
5. นางคัทลียา วงศ์วัฒน์ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๓๒กรรมการ
6. นายศุภสิน สมรรถชัยผอ.รร.บ้านซับพระไวย์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
7. นายลีลาวัฒน์ ชมภูพื้นผอ.รร.บ้านวังกำแพง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
8. นางสาวสมสิน ชัชวาลปรีชาศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๕กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1. นายบรรจง ปานอีเม้งผอ.รร.บ้านโนนเปลือย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นางณัฐกรมนต์ วงษ์ปภาวินท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ บุตรโตผอ.รร.บ้านคลองไผ่งาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายสุกิจ ผมเพ็ชรผอ.รร.บ้านหนองกระทุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
1. นางศิริรัตน์ บุญตานนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๑กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ภูจริตศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖กรรมการ
3. นายบุญเยี่ยม ลีลาศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ ภัทรพงษ์สินธุ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายสมหวัง บุญสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการ
6. นายวิญญู อุตระศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๒๔กรรมการ
7. นางวันพร นาคแก้วศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๓๒กรรมการ
8. นางสาวทิพวรรณ เถาว์โทนักวิชาการศึกษา สพม.เขต ๒๙กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
1. นายเจริญ ขวัญสำราญผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. ดร.วิชัย กันหาชนผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ขอนแก่น เขต ๓กรรมการ
3. นางวันพร นาคแก้วศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๓๒กรรมการ
4. นายสมหวัง บุญสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
5. นายวิญญู อุตระ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๒๔กรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ เถาว์โทนักวิชาการศึกษา สพม.เขต ๒๙กรรมการ
7. นายประดิษฐ์ จันทรังษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑เลขานุการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1. นายสาโรฒน์ ศิโรตมานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางสมพร ชาลีเครือผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
3. นายละดา ดอนหงษาผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑กรรมการ
4. นายสมหวัง บุญสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
5. นายวิญญู อุตระศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๒๔กรรมการ
6. นางวันพร นาคแก้วศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๓๒กรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ เถาว์โทนักวิชาการศึกษา สพม.เขต ๒๙กรรมการ
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
1. นายชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ประธาน
2. นายพิเชษฐ์ นนท์พละรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์รอง ผอ.สพม.เขต ๓๐กรรมการ
4. นายสำราญ เสือสาวะถีผอ.โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
1. นายชนาธิป สำเริงผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ประธาน
2. นายธีรวุฒิ ทองโอษฐ์รอง ผอ.สพม.เขต ๓๑กรรมการ
3. นายเสรี ปลอดโคกสูงรอง ผอ.สพม.เขต ๓๐กรรมการ
4. นายสมพงษ์ พรมใจรอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑กรรมการ
5. นายยงยุทธ พรหมแก้วรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
6. นายสวาท ฤาชารอง ผอ.สพม.เขต ๓๐กรรมการ
7. นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
8. นายสมาน เขียวเขว้าศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1. นายชนาธิป สำเริงผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ประธาน
2. นายกิตติภพ เหลาไชยรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ ไวเปียรอง ผอ.สพป.เลย เขต ๓กรรมการ
4. นางนงเยาว์ ประสมเพชรศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
5. นายยงยุทธ พรหมแก้วรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕กรรมการ
6. นายสวาท ฤาชารอง ผอ.สพม.เขต ๓๐กรรมการ
7. นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
8. นายสมาน เขียวเขว้าศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
1. ดร.อรรถพล ตรึกตรองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ประธาน
2. นายจิรพงษ์ ไชยยศรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นางวัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. ดร.สุคนธ์ แพ่งศรีสารผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. ดร.แสงเดือน คงนาวังศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒เลขานุการ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
1. ดร.อรรถพล ตรึกตรองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ประธาน
2. นายจิรพงษ์ ไชยยศอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นางวัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. ดร.สุคนธ์ แพ่งศรีสารผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. ดร.แสงเดือน คงนาวังศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒เลขานุการ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1. ดร.อรรถพล ตรึกตรองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ประธาน
2. นายจิรพงษ์ ไชยยศรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นางวัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. ดร.สุคนธ์ แพ่งศรีสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. ดร.แสงเดือน คงนาวังศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒เลขานุการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
1. นายสุรพงษ์ นิ่มสนิทผอ.รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
2. นายวิเศษ พลอาจทันรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
3. นายหัสสา ดอนหงษาผอ.รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู สพม. เขต ๑๙กรรมการ
4. นายสิริภาส สิริวุฒิโชติศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๒กรรมการ
5. นายนภดล โพธิ์งามรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
1. นายวิเศษ พลอาจทันรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
2. นายหัสสา ดอนหงษาผอ.รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู สพม.เขต ๑๙ กรรมการ
3. นายสิริภาส สิริวุฒิโชติศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๒กรรมการ
4. นายสุรพงษ์ นิ่มสนิทผอ.รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
5. นายนภดล โพธิ์งามรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1. นายวิเศษ พลอาจทันรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
2. นายหัสสา ดอนหงษาผอ.รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู สพม.เขต ๑๙ กรรมการ
3. นายสิริภาส สิริวุฒิโชติศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๒กรรมการ
4. นายสุรพงษ์ นิ่มสนิทผอ.รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
5. นายนภดล โพธิ์งามรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]