หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
ณ ... จังหวัด ...................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ. 2555

 

000001 ภาษาไทย

1. 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 2. 000273 การอ่าน ม.4-ม.6
3. 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 4. 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
5. 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 6. 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
7. 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 8. 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
9. 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 10. 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6

000002 คณิตศาสตร์

1. 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2. 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
3. 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4. 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
5. 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 6. 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
7. 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8. 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

000003 วิทยาศาสตร์

1. 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 2. 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
3. 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 4. 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
5. 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 6. 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
7. 000296 Science Show ม.1-ม.3 8. 000297 Science Show ม.4-ม.6
9. 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 10. 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
11. 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 12. 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
13. 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 14. 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

000004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 2. 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
3. 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 4. 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
5. 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 6. 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
7. 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 8. 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
9. 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 10. 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3
11. 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 12. 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6

000005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 2. 000033 โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
3. 000034 โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 4. 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
5. 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

000006 ศิลปะ

1. 000043 “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1-ม.3 2. 000044 “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6
3. 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 4. 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
5. 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 6. 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
7. 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 8. 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
9. 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 10. 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
11. 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 12. 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
13. 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 14. 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
15. 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 16. 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
17. 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 18. 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
19. 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 20. 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
21. 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 22. 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
23. 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 24. 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
25. 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 26. 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
27. 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 28. 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
29. 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 30. 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
31. 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 32. 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
33. 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 34. 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
35. 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 36. 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
37. 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 38. 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
39. 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 40. 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
41. 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 42. 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
43. 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 44. 000156 ขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
45. 000157 ขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 46. 000158 ขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
47. 000159 ขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 48. 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
49. 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 50. 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
51. 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 52. 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
53. 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 54. 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
55. 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 56. 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
57. 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 58. 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
59. 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 60. 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
61. 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 62. 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
63. 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6

000007 กิจกรรมท้องถิ่น


000008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 2. 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
3. 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 4. 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
5. 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 6. 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
7. 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 8. 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
9. 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 10. 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
11. 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 12. 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
13. 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 14. 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
15. 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 16. 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
17. 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 18. 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
19. 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 20. 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
21. 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 22. 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น)-หวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
23. 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 24. 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
25. 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 26. 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
27. 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 28. 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
29. 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

000009 ภาษาต่างประเทศ

1. 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 2. 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6
3. 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 4. 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6
5. 000316 Story Telling ม.1-ม.3 6. 000317 Story Telling ม.4-ม.6
7. 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 8. 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6
9. 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 10. 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
11. 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 12. 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
13. 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 14. 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

000010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 2. 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
3. 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 4. 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6
5. 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 6. 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
7. 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 8. 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
9. 000210 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 10. 000211 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

000011 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

1. 000154 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 2. 000164 การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
3. 000152 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 4. 000148 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
5. 000149 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 6. 000151 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
7. 000155 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 8. 000165 การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
9. 000183 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนด 10. 000170 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนด
11. 000179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนด 12. 000177 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนด
13. 000174 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนด 14. 000182 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนด
15. 000171 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนด 16. 000180 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนด
17. 000178 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนด 18. 000175 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนด
19. 000186 การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 20. 000187 การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
21. 000221 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 22. 000226 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
23. 000231 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 24. 000215 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
25. 000229 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 26. 000218 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
27. 000232 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 28. 000216 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
29. 000230 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 30. 000219 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
31. 000222 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 32. 000227 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
33. 000132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนด 34. 000130 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนด
35. 000133 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนด 36. 000131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนด
37. 000127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนด 38. 000248 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนด
39. 000255 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนด 40. 000251 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนด
41. 000256 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนด 42. 000254 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนด
43. 000257 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนด 44. 000145 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนด
45. 000146 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนด 46. 000147 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนด
47. 000144 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนด 48. 000162 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนด
49. 000172 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนด 50. 000167 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนด
51. 000168 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนด 52. 000190 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนด
53. 000181 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนด 54. 000188 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนด
55. 000184 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนด 56. 000189 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนด
57. 000185 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนด 58. 000197 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนด
59. 000195 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนด 60. 000193 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนด
61. 000196 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนด 62. 000194 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนด
63. 000205 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนด 64. 000201 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนด
65. 000204 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนด 66. 000200 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนด
67. 000214 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนด 68. 000212 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนด
69. 000208 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนด 70. 000213 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนด
71. 000209 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนด 72. 000217 การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนด
73. 000225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนด 74. 000223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนด
75. 000228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนด 76. 000224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนด
77. 000220 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนด 78. 000237 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนด
79. 000235 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนด 80. 000233 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนด
81. 000236 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนด 82. 000234 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนด
83. 000246 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 84. 000029 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
85. 000244 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86. 000242 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
87. 000027 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88. 000240 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
89. 000025 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90. 000238 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
91. 000021 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92. 000241 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
93. 000028 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94. 000026 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
95. 000239 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96. 000022 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
97. 000020 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 98. 000247 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
99. 000245 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 100. 000030 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
101. 000243 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 102. 000038 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
103. 000253 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 104. 000041 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
105. 000249 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 106. 000037 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
107. 000252 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 108. 000042 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
109. 000250 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 110. 000075 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนด
111. 000081 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนด 112. 000051 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนด
113. 000059 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนด 114. 000078 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนด
115. 000090 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 116. 000102 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
117. 000096 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 118. 000092 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
119. 000103 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 120. 000097 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
121. 000093 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 122. 000091 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

000012 การศึกษาพิเศษเฉพาะทาง


 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]