หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาพิเศษ(เฉพาะทาง)
ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นางสุจินดา ผ่องอักษร ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาระยอง เขต2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง) คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสมมารถ ไตรวิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสถาพร วิสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายเศวต รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสัมพันธ์ บังผล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายไพฑูรย์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายสุจินต์ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางสาวจันทนา ขำปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายสมหมาย ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางวริศรา วงศ์มุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายชาญชัย สุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายวันชัย พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราด คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายสุรพล หล้าเตจา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายสำเริง กิปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายสุรสิทธิ์ สราวิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
31 นายสมมารถ ไตรวิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
32 นางสาวจันทนา ขำปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
33 นายสมหมาย ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
34 นายวันชัย พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราด คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
35 นางวริศรา วงศ์มุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
36 นายชาญชัย สุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
37 นายปองชัย ปานศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
38 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
39 นางพลอยกาญจน์ พึ่งเพียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
40 นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
41 นางยุพิน เกตุประสาท รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
42 นางประสิทธิ์พร สืบสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
43 นางภคมน ยางหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
44 นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
45 นายธีรชัย ไสยจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
46 นางวิไล วิรุจน์วรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราด คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
47 นางสิรินนา ไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
48 นายนิรันดร เรือนสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
49 นายมงคล มีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
50 นางสุภาวดี ภุมรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
51 นางพัชรี สุขสบาย ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
52 นายพจน์ ผิวศรี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
53 นางวรนุช ปานบุตร ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
54 นางศิริวรรณ ผุดผ่อง ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
55 นางเครือวัลย์ กิปัญญา ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
56 นายมนตรี อารีรอบ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
57 นายวิชาญ คงเมือง ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
58 นายสมชาย พันธ์ทรัพย์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
59 นางสมพร ศิริเมือง ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
60 นายอุทิศ บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
61 นายชวลิต กังวาลย์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
62 นางสาวทิพย์พวัล สุขสุด ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
63 นายจิระวัฒน์ เจริญโพธิ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
64 นางคณิฐา โพธิ์แป้น ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
65 นายนิรชัย ขวัญเมือง ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
66 นายภูทนะ วงศ์บุญตรี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
67 นายสำเริง กิปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
68 นายสุรพล หล้าเตจา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต แและจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ราชประชานุเคราะห์
69 นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
70 นายไพฑูรย์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
71 นายเศวต รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
72 นายสัมพันธ์ บังผล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
73 นายสถาพร วิสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
74 นายสุจินต์ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
75 นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
76 นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
77 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
78 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
79 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
80 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
81 นางสายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
82 นางมะลิวัลย์ ภูริปรีชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
83 นายสุรัตน์ ชยธวัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
84 นายอภัย จันทร์งาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
85 นางสาวอุณาวรรณ มั่นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
86 นางเสาวลักษณ์ แก้วเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
87 นางวราภรณ์ เมฆขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
88 นางสาวจตุรพร รักษาศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
89 นางอังคณา พลังกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
90 นายสมนึก เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
91 นางสาวสุกัญญา วุฒิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
92 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
93 นายวิรัช ภู่เล็ก ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
94 นายสุขุม เหล่าจิรอังกูร ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
95 นายกฤศ ชุกลิ่นหอม ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
96 นายยรรยง ดวงมะยศ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
97 นายไตรกฤษ วังคะฮาต ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
98 นายจรูญ วิเศษโวหาร ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
99 นางสาวจริญา สุธรรมแจ่ม ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
100 นางสาววิริยา ชิดดี ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
101 นางพรนภา ภานิตร ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
102 นางปราณี ชินสุข ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
103 นางวยุรี การกระสัง ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
104 นางสาววรรณเพ็ญ พันธุ์ฟัก ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
105 นางสาววรณัชชา บริบูรณ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
106 นางสาววัลลี จันทร์แจ้ง ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
107 นายปิโยรส ปู่เถา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
108 นายทิวากร อาจหาญ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
109 นางสาวกัญวัญญ์ ปัทมพงศ์พันธ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
110 นายสดุดี ต่อวัฒนกิจกุล ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
111 นายสถิตย์ เอกโชติ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
112 นายมานะ แรตกระโทก ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
113 นายสมบูรณ์ แสนสุด ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
114 นายธงชัย นามวิชา ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
115 นายประดิษฐ เวหน ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
116 นางสาวนันทิตา วงศ์หวุน ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
117 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
118 นายสุรสิทธิ์ สราวิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
119 นายสาโรจน์ สิทธิมังค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
120 นายปิติ ยางกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
121 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
122 นายชลิต วิพัทนะพร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จ.นครปฐม คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
123 นางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
124 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จ.ลพบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
125 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
126 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
127 นายรุ่งโรจน์ นิ่มนวลเกตุ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
128 นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
129 นางสาวอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
130 นางสาววัฒนาพร วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
131 นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
132 สิบเอกสมหวัง พิลาทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
133 นายชาญณรงค์ รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
134 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
135 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
136 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
137 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
138 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
139 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
140 นายราชัน นิลบรรพต ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
141 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
142 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
143 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
144 นายรังสิวุฒิ สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
145 นางสาวระวีวรรณ ศรีคต รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จ.นครปฐม คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
146 นางสาวกาญจนา ฮวดศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จ.ลพบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
147 นายมานะ ภูมิธิ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จ.ลพบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
148 นางสมใจ เพ็ชรสุกใส รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
149 นางพรศรี อุชี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
150 นางสาววาสนา วิลัยเกษ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
151 นางสาวศุภิญดา วันละ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
152 นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
153 นายวินิต ภูลายยาว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
154 นายบวง ยิ่งสินสุวิทย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
155 นางธัญชนก วันฤกษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
156 นางสาวพชภร คำเรือง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
157 นายประนม มะธิปิไธ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
158 นายวัลลภ สมานเมือง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
159 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
160 นางพิศเรณู รัตนวิจารณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
161 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ
162 นายสุรสิทธิ์ สราวิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
163 นายสาโรจน์ สิทธิมังค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
164 นายปิติ ยางกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
165 นายมานะ แรตกระโทก ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
166 นายพงษ์รัฐ กลัดทอง ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
167 นายวีระพงษ์ โคเวียง ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
168 นายวุฒิชัย สิมมาตา ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
169 นายสมบูรณ์ แสนสุด ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
170 นายธงชัย นามวิชา ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
171 นายประดิษฐ เวหน ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
172 นายเผด็จการ ชาวกะตา ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
173 นายนุกูล ศรีโอษฐ์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
174 นายธีระพงษ์ พรมกุล ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
175 นายอนุวัฒน์ อินไธสง ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
176 นายสมานชัย ริดจันดี ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
177 นายสุรชาติ โถทอง ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
178 นายอำนาจ แรตกระโทก ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
179 นายธีรวัฒน์ ปติสังข์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
180 นายสุเมท สว่างอารมณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
181 นายธนกร แสงวิภาสนภาพร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
182 นางสาวเนตรนรินทร์ เขางาม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
183 นายวิชัย ประเสริฐสุข ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
184 นายสดุดี ต่อวัฒนกิจกุล ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
185 นายสถิตย์ เอกโชติ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
186 นางสาวกัณหา คงหอม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
187 นางสาวมณฑา คชาชัย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
188 นายสุรสิทธิ์ สราวิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
189 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
190 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
191 นางสาวจตุรพร รักษาศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
192 นางสาวสุจิตรา ช่วงโชติ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
193 นางสุดารักษ์ ยมจินดา ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
194 นางสาวภาพิอร หมื่นหัส ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
195 นายประดิษฐ เวหน ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
196 นายจรูญ วิเศษโวหาร ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
197 นางสาวจริญา สุธรรมแจ่ม ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
198 นายเอกพันธ์ เพชรศรีลักษณ์ ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
199 นางสาวชุติมา ฐิติกรนวัต ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
200 นางสาวพรสวรรค์ มาตย์สาลี ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
201 นางสาวสุธาทิพย์ สังข์แก้ว ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
202 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
203 นายสถิตย์ เอกโชติ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
204 นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
205 นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
206 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
207 นางนฤมล นามเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
208 นางสาวกมลวรรณ สิทธิเขตรการ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
209 นางสาวระวิวรรณ สุขรักษา ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
210 นางสาวดาราลักษณ์ ผักหวาน ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
211 นางสุดคนึง ตรีตรานนท์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
212 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
213 นางอรวรรณ เยาวกรณ์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
214 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)
215 นายไพฑูรย์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)
216 นายสัมพันธ์ บังผล ผู้อำนวยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)
217 นายสมหมาย ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)
218 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)
219 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)
220 นายรังสิวุฒิ สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)
221 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จ.ลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)
222 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)
223 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)
224 นางสาวอุณาวรรณ มั่นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)
225 นางสาวอัมพร พันธุ์พานิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)
226 นางอัจฉรา สังข์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)
227 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
228 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
229 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
230 นางนันทนา กลั่นบุศย์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
231 นางสาวกาญจนา ภุมมา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
232 นางสุดารักษ์ ยมจินดา ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
233 นายนเรศน์ อินทปัจ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
234 นางสุรีรัตน์ แสนสุด ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
235 นางสาวพัชรนรี ดวงจันทร์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
236 นางศุภนิตย์ กาศสนุก ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
237 นางทัศนีวรรณ จันทร์เทศ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
238 นายสถาพร วิสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
239 นายสุรสิทธิ์ สราวิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
240 นางสาวพรพิมล จ่าภา ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
241 นางสุดารักษ์ ยมจินดา ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
242 นางสาวสุจิตรา ช่วงโชติ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
243 นางสาวศศิวิมล มณีวระ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
244 นายสถิตย์ เอกโชติ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
245 นายวีระพงษ์ โคเวียง ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
246 นางสาวภาพิอร หมื่นหัส ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
247 นายวุฒิชัย สิมมาตา ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
248 นายธงชัย นามวิชา ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
249 นายสมานชัย ริดจันดี ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
250 นางสาวดาราลักษณ์ ผักหวาน ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
251 นายอนุวัฒน์ อินไธสง ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
252 นายธีระพงษ์ พรมกุล ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
253 นายประดิษฐ เวหน ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
254 นายนุกูล ศรีโอษฐ์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
255 นายธีรวัฒน์ ปติสังข์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
256 นางสาวเบญจวรรณ บุญยง ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
257 นางสาวอนุพร คำยา ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
258 นางสาวชุติมา ฐิติกรนวัต ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
259 นางสาวสุธาทิพย์ สังข์แก้ว ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
260 นางสาวพรสวรรค์ มาตย์สาลี ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
261 นางสาวพิกุล ทำบุญตอบ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล
262 นางสาวอุศมา เทศแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARD)
263 นางพรประภา ไทยอุทิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARD)
264 นายสถาพร วิสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARD)
265 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARD)
266 นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
267 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
268 นายนนทวัฒน์ ตรีนันทวัน ครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
269 นายจิตรชัย ชูกุศล ครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
270 นายเผด็จการ ชาวกะตา ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
271 นายอนุวัฒน์ อินไธสง ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
272 นางพิมลพรรณ สายกลาย ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
273 นายปิติ ยางกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
274 นายสดุดี ต่อวัฒนกิจกุล ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
275 นายสัมพันธ์ บังผล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพยาบาล
276 นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพยาบาล
277 นางศุภนิตย์ กาศสนุก ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพยาบาล
278 นางทัศนีวรรณ จันทร์เทศ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพยาบาล
279 นางสาวสุธาทิพย์ สังข์แก้ว ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพยาบาล
280 นางสาวพัชรนรี ดวงจันทร์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพยาบาล
281 นางสาววารี ทองใบ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพยาบาล
282 นางสาวสุกัญญา วุฒิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพยาบาล
283 นางสุดารักษ์ ยมจินดา ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพยาบาล
284 นายเศวต รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์
285 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์
286 นายสาโรจน์ สิทธิมังค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์
287 นายปิติ ยางกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์
288 นายอำนาจ แรตกระโทก ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์
289 นายธีรวัฒน์ ปติสังข์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์
290 นายวิรัช ภู่เล็ก ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์
291 นายสุรสิทธิ์ สราวิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน
292 นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน
293 นางพิมพ์พร ชุมนุมพร ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน
294 นางสุกัญญา บรรลือทรัพย์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน
295 นางสาวอรทิพย์ ภานุรักษ์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน
296 นายสาโรจน์ สิทธิมังค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน
297 นางรุ้งลาวัลย์ ปัญญาดี ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน
298 นางสาวอนงค์ภัทร์ วางโต ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน
299 นายสุจินต์ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร
300 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร
301 นางสาวอัมพวัน กองพันธุ์ ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร
302 นางพรรษรัตน์ บุญประกอบ ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร
303 ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณธิดา สาวะจันทร์ ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร
304 นางอัจฉรา สังข์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร
305 นางสาวสุธาทิพย์ สังข์แก้ว ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร
306 นางสาวอรทัย ไวยพัฒน์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร
307 นางสาวพรสวรรค์ มาตย์สาลี ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร
308 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร
309 นางสาวชุติมา ฐิติกรนวัต ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร
310 นายธีรวัฒน์ ปติสังข์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร
311 นายอำนาจ แรตกระโทก ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร
312 นายสุรชาติ โถทอง ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตร
313 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
314 นายสาโรจน์ สิทธิมังค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
315 นายปิติ ยางกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
316 นางสาวสุกัญญา วุฒิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
317 นางสาวกมลวรรณ สิทธิเขตรการ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
318 นางพิมพ์พร ชุมนุมพร ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
319 นางรุ้งลาวัลย์ ปัญญาดี ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
320 นางอัจฉรา สังข์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
321 นางสาวชุติมา ฐิติกรนวัต ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
322 นางสาวอนงค์ภัทร์ วางโต ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
323 นางสาวสุธาทิพย์ สังข์แก้ว ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
324 นางสาวอรทัย ไวยพัฒน์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
325 นางสาวพรสวรรค์ มาตย์สาลี ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
326 นายอำนาจ แรตกระโทก ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
327 นายสุรชาติ โถทอง ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
328 นางสาวอรทิพย์ ภานุรักษ์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
329 นางสุกัญญา บรรลือทรัพย์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
330 นายธีรวัฒน์ ปติสังข์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
331 นางสุดารักษ์ ยมจินดา ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
332 นางสาววารี ทองใบ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
333 นางทัศนีวรรณ จันทร์เทศ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
334 นางศุภนิตย์ กาศสนุก ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
335 นายสดุดี ต่อวัฒนกิจกุล ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
336 นางพิมลพรรณ สายกลาย ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
337 นายอนุวัฒน์ อินไธสง ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
338 นายเผด็จการ ชาวกะตา ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
339 นายสถิตย์ เอกโชติ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
340 นายมานะ แรตกระโทก ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
341 นายสมบูรณ์ แสนสุด ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
342 นายธงชัย นามวิชา ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
343 นายประดิษฐ เวหน ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
344 นายพงษ์รัฐ กลัดทอง ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
345 นายวีระพงษ์ โคเวียง ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
346 นายวุฒิชัย สิมมาตา ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
347 นายนุกูล ศรีโอษฐ์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
348 นายธีระพงษ์ พรมกุล ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
349 นายสมานชัย ริดจันดี ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
350 นางสาวสุจิตรา ช่วงโชติ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
351 นางสาวภาพิอร หมื่นหัส ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
352 นางสาวระวิวรรณ สุขรักษา ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
353 นางสาวดาราลักษณ์ ผักหวาน ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
354 นางอรวรรณ เยาวกรณ์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
355 นายนเรศน์ อินทปัจ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
356 นางสุรีรัตน์ แสนสุด ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
357 นางสาวเบญจวรรณ บุญยง ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
358 นางสาวศศิวิมล มณีวระ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
359 นางสาวอนุพร คำยา ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
360 นายรัฐพงษ์ จำรูญ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
361 นางนิธิวดี ปติสังข์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
362 นางสาวภาสวรรณ จันทร์คำ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
363 นายอาทิตย์ ดลเจือ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
364 นางสาวพิมพ์สุภัค ดวงจันทร์ ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
365 นายกิติชน พิมพ์พระพรหม ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF
366 นายอำนวย ดายครบุรี พนักงานขับรถยนต์ STAFF
367 นายศักดิ์ชัย ดีเทศ พนักงานสถานที่ STAFF
368 นายศักดิ์ ศรีอิทยาวิทย์ พนักงานสถานที่ STAFF
369 นายทิเบต บุตรพิมาย พนักงานทั่วไป STAFF
370 นายอภัย กองสิงห์ พนักงานทั่วไป STAFF
371 นางเสมียน สุขขา พนักงานประกอบอาหาร STAFF
372 นางภัทรภร ชอบชู พนักงานประกอบอาหาร STAFF
373 นายประกิจ ถิ่นนา ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูล STAFF

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]