หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000001 1.100 การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย เดี่ยว/ครู 1 คน 5
2 000002 1.210 เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
3 000003 1.220 เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
4 000004 1.230 เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
5 000005 1.310 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
6 000006 1.320 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
7 000007 1.330 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
8 000008 1.340 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
9 000009 1.350 การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
10 000010 1.400 จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 7 คน/ครู 3 คน 4
11 000011 1.510 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
12 000012 1.520 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
13 000013 1.530 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
14 000014 1.540 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
15 000015 1.550 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
16 000016 1.560 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
17 000017 1.570 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
18 000018 1.580 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
19 000019 1.590 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
20 000170 1.591 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
21 000171 1.592 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
22 000172 1.593 คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
23 000020 1.610 เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
24 000021 1.620 เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
25 000022 1.630 เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
26 000023 1.710 การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
27 000024 1.720 การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
28 000025 1.810 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
29 000026 1.820 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
30 000027 1.830 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
31 000028 1.840 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
32 000029 1.850 การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
33 000030 1.910 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
34 000031 1.920 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
35 000032 1.930 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
36 000173 1.931 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
37 000174 1.932 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
38 000175 1.933 การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
39 000033 1.941 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
40 000036 1.942 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
41 000037 1.943 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
42 000179 1.944 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
43 000180 1.945 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
44 000181 1.946 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
45 000160 1.951 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
46 000161 1.952 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
47 000162 1.953 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
48 000163 1.954 อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
49 000164 1.961 การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
50 000165 1.962 การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
51 000166 1.963 การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
52 000167 1.971 ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
53 000168 1.972 ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
54 000169 1.973 ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]