ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ภูเก็ตปัญญานุกูล 40 6 1 2 47
2 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 31 6 0 1 37
3 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 25 1 1 0 27
4 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 24 2 1 1 27
5 สงขลาพัฒนาปัญญา 23 5 3 0 31
6 สอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 4 2 3 29
7 ชุมพรปัญญานุกูล 12 7 0 1 19
8 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 7 2 2 0 11
รวม 185 33 10 8 228