รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. เด็กชายอำนาจ  ลุงห่าน
 
1. นางสาวอัจฉราพร  แสงโชติ
 
2 ภาษาไทย การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายพุฒิพงศ์   โชติรสอนุตรกุล
 
1. นางสาวศิรินภา  ช้างทอง
 
3 ภาษาไทย การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  แสนบุญศิริ
 
1. นางสาววรรณรัตน์  พวงมาลัย
 
4 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอัญชลี  เหมือนหมาย
 
1. นางปิยฉัตร  ศรีนาค
 
5 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงอรพิน  เพ็งนุ่ม
 
1. นางณัฐกานต์  ปิมป้อ
 
6 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เลิศสุวรรณ
 
1. นางณัฐกานต์  ปิมป้อ
 
7 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ภิรักษา
 
1. นางปิยฉัตร  ศรีนาค
 
8 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวอัญธิฌา  สอนแวว
 
1. นางสาวลาวัลย์  วิชิต
 
9 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวพรพนา  ศตวรรษนิจ
 
1. นางปิยฉัตร  ศรีนาค
 
10 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายยุทธกร  โสภา
 
1. นางปิยฉัตร  ศรีนาค
 
11 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาววิภาดา  นิลสวิท
 
1. นางสาวลาวัลย์  วิชิต
 
12 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอรณี  ตาธิยะ
 
1. นางปิยฉัตร  ศรีนาค
 
13 ภาษาไทย การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาววันวิสาข์  ฝั้นแต๋
 
1. นางปิยฉัตร  ศรีนาค
 
14 ภาษาไทย การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวศุภรัตน์  ตาจ่อ
 
1. นางปิยฉัตร  ศรีนาค
 
15 ภาษาไทย การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวศิริพร  ขำเพ็ง
 
1. นายธนพรชัย  ไชยรังษี
 
16 ภาษาไทย การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายยุทธกร  โสภา
 
1. นางปิยฉัตร  ศรีนาค
 
17 ภาษาไทย การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกฤษณ์พงษ์  เตชะพลี
 
1. นางปิยฉัตร  ศรีนาค
 
18 ภาษาไทย การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นายสราวุฒิ  แก้วสาร
 
1. นายธนพรชัย  ไชยรังษี
 
19 ภาษาไทย การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 77.65 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีมาก
 
1. นางสาววลิดา  มูลนาง
 
20 ภาษาไทย การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวรัตน์ฐมล  คนอยู่
 
1. นางสาววลิดา  มูลนาง
 
21 ภาษาไทย การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายอภิชาติ  ใจอ่อน
 
1. นางสาววลิดา  มูลนาง
 
22 ภาษาไทย จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นางสาวจันทิมา  เพ็งบ้านไร่
2. นางสาวจินตหรา  แสนหาง
3. นางสาวนิศาชล  จริยนันท์
4. นายบรรเจิด  ราชล้อม
5. นางสาวปาริญา  ทะวงษา
6. นางสาววรรณิศา  อินทร์คำแก้ว
7. นางสาวเจียมจิตร  ทองกก
 
1. นายณัฎฐ์ทัต  ศิริวิวัฒน์
2. นางธีราภรณ์  ทรงประศาสน์
3. นางสาวพนิจตา  บัวผัน
 
23 ภาษาไทย จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นางสาวกาญจนาพร  แสงจำนงค์
2. นางสาวกุมารี  พินิจ
3. นายจิระพงศ์  จิตตาดู
4. นายถิรพิทย์  กาบจอก
5. เด็กหญิงพรนภา  ภูทองเพชร
6. เด็กหญิงภันทิลา  กันทะเนตร
7. นางสาวสุกัญญา  ปันตา
 
1. นางสาวจันทร์แรม  แก้วคำหน้อย
2. นางสาวนิภารินทร์  ปาละสอน
3. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
 
24 ภาษาไทย จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีสอาด
2. นางสาววรรณพร  ดีมั่น
3. นางสาววัชราภรณ์  บุญถึง
4. นางสาวศศิวิมล  ฉัตรอ่อน
5. นางสาวศิริขวัญ  กลิ่นขำ
6. นางสาวสิริรัตน์  เทพมาศ
7. นางสาวเกศริน  ชินหงษ์
 
1. นางสาวสุจินดา  มานักฆ้อง
2. นางสุตธิตา  สายสูง
 
25 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ลุงทุน
 
1. นางสาวมัสยา  จุ้ยสม
 
26 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายทินบัติ  อุไรรุ่งโรจน์
 
1. นางอัศณีญา  จิตรกล้า
 
27 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวารี  ศรีแดงศักดิ์
 
1. นางสาวเดือนเต็ม  สุขคำนึง
 
28 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวนุชรี  รอดกสิกรรม
 
1. นางอัศณีญา  จิตรกล้า
 
29 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. เด็กชายปิยะพงษ์  โกนสัก
 
1. นางวาสนา  สมบูรณ์ไชยา
 
30 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  บุญญานุเคราะห์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  นิติภากรณ์
 
31 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นางสาวปรารถนา  เมืองเขียว
 
1. นางศุภาพิชญ์  ตาคำมา
 
32 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายณัฐวุฒิ  เกิดพงศ์
 
1. นางอัศณีญา  จิตรกล้า
 
33 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวปรียานุช  เครือนาค
 
1. นางสาวอัญชลี  ดีเจ้ยวาระ
 
34 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  อินทรชัย
 
1. นางสาวปนัดดา  ปัญญานะ
 
35 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายอาเบต  บัวดอกตูม
 
1. นางสาวปนัดดา  ปัญญานะ
 
36 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวชัย  แซ่ม้า
 
1. นางสาวปนัดดา  ปัญญานะ
 
37 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวสุธิดา  สุตะวงศ์
 
1. นางสาวปนัดดา  ปัญญานะ
 
38 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายณภัทร  เจริญราช
 
1. นายกฤษณะ  อินสูนย์
 
39 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นายชัยวัฒน์  สุวรรณเสน
 
1. นางจินตนากาญจน์  ขวัญประกอบ
 
40 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายน้องไอซ์  กิจธรรม
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ศรวัฒนา
 
41 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายจิณณวัตร  อนันต๊ะ
 
1. นางสุรางค์  ญานะ
 
42 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายวันเฉลิม  กุลนานันท์
 
1. นางสาวสุทธิรัตน์  เพชรทิม
 
43 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวกัญจน์อมล  บุญประเสริฐ
 
1. นายธีร์ธวัช  ปินตา
 
44 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวเนตรนภา  อินทร์โชติ
 
1. นางยุพิน  นนท์อามาตย์
 
45 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นางสาวสาวิตรี  เสนาหวาน
 
1. นางมาลี  วรรณสมพร
 
46 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวมินตรา  กิ่งไม้กลาง
 
1. นางสาวสุทธิรัตน์  เพชรทิม
 
47 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวจิตติมา  คันธา
 
1. นางมนฤดี  วิลัยวงศ์
 
48 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงอรพิน  เพ็งนุ่ม
 
1. นางณัฐกานต์  ปิมป้อ
 
49 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอัญชลี  เหมือนหมาย
 
1. นางมนฤดี  วิลัยวงศ์
 
50 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ภิรักษา
 
1. นางเรณู  ทรงคำ
 
51 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวพรพนา  ศตวรรษนิจ
 
1. นางเรณู  ทรงคำ
 
52 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวอัญธิฌา  สอนแวว
 
1. นางสาวสุกัญญา  เมืองตั้ง
 
53 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  ศรีใบหนา
 
1. นางเรณู  ทรงคำ
 
54 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวธิดา  เมืองแก้ว
 
1. นางเรณู  ทรงคำ
 
55 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. เด็กหญิงพิชญา  เซื่อเมื่อ
 
1. นางบุพพัณห์  เมฆพยัพ
 
56 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงอนงค์  เจริญศักดิ์
 
1. นางสาวรัศศิญา  วงษ์เชียงยืน
 
57 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงพรชิตา  หาญณรงค์
 
1. นางรัตนา  เขียวขำ
 
58 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นางสาวจุฑามาศ  คำศรีวรรณ
 
1. นางผ่องศรี  อู่เงิน
 
59 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 70.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุขสัมพันธ์
 
1. นางรัตนา  เขียวขำ
 
60 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นางสาวเบญจวรรณ  ปัญญาจ้อย
 
1. นางเยาวนิจ  ปั้นเทียน
 
61 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวลลนา  ปาชม
 
1. นางรัตนา  เขียวขำ
 
62 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นายเฉลิมศักดิ์  จันทรังษี
 
1. นางสาวแสงเทียน  ธารกมลโสภา
 
63 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. เด็กชายกล้าหาญ  สารทะ
 
1. นางสาวจิตรเบญญา  สิทธิ
 
64 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงรัตนา  พรหมศรี
 
1. นางสาววรรณรัตน์  พวงมาลัย
 
65 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมเถา
 
1. นางสาวพนิจตา  บัวผัน
 
66 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. เด็กหญิงอริศรา  ข้าวก่ำ
 
1. นางสาวเนืองนิต  ปิยะวงค์
 
67 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายบดินทร์  วงษ์โต
 
1. นายศุภชัย  วงษา
 
68 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กชายวุฒินันท์  กองติ๊บ
 
1. นางสาวพนิจตา  บัวผัน
 
69 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวหมวย  ลุงติ๊
 
1. นางรจนา  รินคำ
 
70 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายอัครเดช  ชูชื่นกลิ่น
 
1. นางนิชาภัทร  โกย
 
71 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวรุ่งอรุณ  วรรธนันทกุล
 
1. นางนิชาภัทร  โกย
 
72 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กชายราเชน  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวมนฤทัย  โลกคำลือ
 
73 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวจีรนันท์  ทองเพ็ง
 
1. นางสาวนภาพร  นันเขียว
 
74 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายโกเมศ  อยู่หลาย
 
1. นางดาวประกาย  แก้วนพรัตน์
 
75 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นางสาวรัตติกาล  กันทะปวน
 
1. นางสายอรุณ  ณ ลำพูน
 
76 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวกิ่งแก้ว  มังศรี
 
1. นางสาวนภาพร  นันเขียว
 
77 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นางสาวมนันชญา  นามพิชัย
 
1. นางสายสมร  ปัทมาภรณ์
 
78 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวหมวย  ลุงติ๊
 
1. นางธัญลักษณ์  ต้นหนองดู่
 
79 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปานแดง
 
1. นางธัญลักษณ์  ต้นหนองดู่
 
80 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายพรหมพัฒน์  สิงห์สุวรรณ
 
1. นางธัญลักษณ์  ต้นหนองดู่
 
81 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เลิศสุวรรณ
 
1. นางอัญชนา  ก่อมาลัยพันธ์
 
82 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวขวัญจิรา  พินิจสุวรรณ
 
1. นางปิยฉัตร  ศรีนาค
 
83 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอัญชลี  เหมือนหมาย
 
1. นางปิยฉัตร  ศรีนาค
 
84 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ภิรักษา
 
1. นางปิยฉัตร  ศรีนาค
 
85 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาววันวิสาข์  ฝั้นแต๋
 
1. นางปิยฉัตร  ศรีนาค
 
86 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวธิดา  เมืองแก้ว
2. นางสาวอรณี  ตาธิยะ
 
1. นางปิยฉัตร  ศรีนาค
 
87 ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงแสงนารี  จินดามณี
 
1. นางญาณิศา  ชนะเดช
 
88 ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 86.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวรัตน์ฐมล  คนอยู่
 
1. นางญาณิศา  ชนะเดช
 
89 ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายอภิชาติ  ใจอ่อน
 
1. นางญาณิศา  ชนะเดช
 
90 ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 74.65 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอัญชลี  เหมือนหมาย
 
1. นางสาวนงนุช  เสือโต
 
91 ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ภิรักษา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
92 ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 75.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวศิรประภา  สุชาติ
 
1. นางสาวนงนุช  เสือโต
 
93 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เลิศสุวรรณ
 
1. นางอัญชนา  ก่อมาลัยพันธ์
 
94 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวจิตติมา  คันธา
 
1. นางเรณู  ทรงคำ
 
95 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอัญชลี  เหมือนหมาย
 
1. นางเรณู  ทรงคำ
 
96 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวอัญธิฌา  สอนแวว
 
1. นางกชพรรณ  ปันวงค์
 
97 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ภิรักษา
 
1. นางเรณู  ทรงคำ
 
98 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวพรพนา  ศตวรรษนิจ
 
1. นางเรณู  ทรงคำ
 
99 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาววิภาดา  นิลสวิท
 
1. นางกชพรรณ  ปันวงค์
 
100 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  ศรีใบหนา
 
1. นางเรณู  ทรงคำ
 
101 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวธิดา  เมืองแก้ว
 
1. นางเรณู  ทรงคำ
 
102 ภาษาไทย การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอัญชลี  เหมือนหมาย
 
1. นางสาวนงนุช  เสือโต
 
103 ภาษาไทย การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวจิตติมา  คันธา
 
1. นางสาวนงนุช  เสือโต
 
104 ภาษาไทย การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวนารีรัตน์  ขยันยิ่ง
 
1. นางณัฐกานต์  ปิมป้อ
 
105 ภาษาไทย การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวพรพนา  ศตวรรนิจ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
106 ภาษาไทย การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ภิรักษา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
107 ภาษาไทย การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายยุทธกร  โสภา
 
1. นางศิริพร  วงศ์รุจิไพโรจน์
 
108 ภาษาไทย การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวศิรประภา  สุชาติ
 
1. นางศิริพร  วงศ์รุจิไพโรจน์
 
109 ภาษาไทย ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กหญิงศิริวิภา  ศรีชัยตัน
 
1. นายสิทธิชัย  ปิ่นเงิน
 
110 ภาษาไทย ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนื่องเดช
 
1. นายสิทธิชัย  ปิ่นเงิน
 
111 ภาษาไทย ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายอนันต์  บุญคำกุล
 
1. นางสาวนงนุช  เสือโต
 
112 ภาษาไทย ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชนาธิป  เกตุเทศ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
113 ภาษาไทย ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวพรพนา  ศตวรรษนิจ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
114 ภาษาไทย ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายพงศกร  ธนะวัน
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
115 ภาษาไทย ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกิตติชาติ  ปันธิแก้ว
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
116 ภาษาไทย ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวนิภากรณ์  เกตุคง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
117 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชาตรี  นันตรี
 
1. นางชญาภา  ธนาพิสิษฐ์
 
118 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงอรพิน  เพ็งนุ่ม
 
1. นายวันใหม่  ก่อมาลัยพันธ์
 
119 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายพงษ์เทพ  พรหมศิริ
 
1. นางชญาภา  ธนาพิสิษฐ์
 
120 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวอัญธิฌา  สอนแวว
 
1. นางสาวอนัญญา  คิดลึก
 
121 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวเจนจิรา  ปัญญาทิพย์
 
1. นางสาวอนัญญา  คิดลึก
 
122 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายยุทธกร  โสภา
 
1. นางชญาภา  ธนาพิสิษฐ์
 
123 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกฤษณ์พงษ์  เตชะพลี
 
1. นางชญาภา  ธนาพิสิษฐ์
 
124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาววิภาดา  นิลสวิท
 
1. นางสาวอนัญญา  คิดลึก
 
125 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นางสาวกุมารี  พินิจ
2. นางสาวธัญญานุช  เขื่อนเพชร
3. นายรักเขตต์  ผ่านจังหาร
 
1. นางสาววีราภรณ์  สุวรรณเมือง
 
126 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายธีรยุทธ  แสนยากุล
2. นางสาวนันทิชา  พายัพ
3. นายวิโรจน์  เกยพยา
 
1. นางธนัตถ์กัญจน์  เนตรทิพย์
2. นายวีระพันธ์  สมบูรณ์ชัย
 
127 คณิตศาสตร์ ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกานต์  แล่แพ่ง
2. เด็กหญิงธาริณี  ปรีเปรม
3. เด็กหญิงอรพิน  เพ็งนุ่ม
 
1. นางนภาพร  กำทอง
 
128 คณิตศาสตร์ ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวจิตติมา  คันธา
2. นายชาตรี  นันตรี
3. นายพงษ์เทพ  พรหมศิริ
 
1. นางชญาภา  ธนาพิสิษฐ
2. นางศิริพร  วงศ์รุจิไพโรจน์
 
129 คณิตศาสตร์ ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กหญิงชรินดา  เครืออินตา
2. เด็กชายณรงค์พล  อินจันทร์
3. เด็กชายรังสรรค์  สิริสุทธ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เครือเต็ม
 
130 คณิตศาสตร์ ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาววนิดา  อุปทะ
2. นางสาวอัญธิฌา  สอนแวว
3. นางสาวเจนจิรา  ปัญญาทิพย์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เครือเต็ม
 
131 คณิตศาสตร์ ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายบดินทร์  แก้วหลวง
2. นางสาวปราณี  กันฟัก
3. นางสาววราพร  เม่นขาว
 
1. นางชญาภา  ธนาพิสิษฐ
 
132 คณิตศาสตร์ ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายจิตรภาณุ  บุญเรือง
2. นางสาวธิดา  เมืองแก้ว
3. นายยุทธกร  โสภา
 
1. นางชญาภา  ธนาพิสิษฐ
 
133 คณิตศาสตร์ ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกฤษณ์พงษ์  เตชะพลี
2. นายณัฐฐาพล  รุ่งศิริเอกวัฒน์
3. นายพีระพล  หวาดบก
 
1. นางชญาภา  ธนาพิสิษฐ์
 
134 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ยกย่อง
2. นางสาวพิสมัย  แซ่เล้า
3. นายวศิน  แซ่ลี้
 
1. นายบุญโฮม  จันทร์สมดี
2. นางสมฤทัย  จีทิพย์
 
135 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายธวัชชัย  จันทร์ผึ้ง
2. นายศราวิน  อินวะกูล
3. นางสาวสุชาดา  หนูจิ๋ว
 
1. นางสาวภิญญดา  พุ่มมา
2. นางสาวรวินันท์  หนูสลุง
 
136 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายจิรายุทธ  สิงกา
2. นางสาวศิรินยา  สุขยิ่ง
3. นายสันติพงษ์  สร้อยคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพล  รวมสุข
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. เด็กหญิงญารินดา  สุสินธุ์
2. เด็กชายวิโรจน์  สมคิดวิไล
 
1. นางสาวเอราวัณ  อินทะรังษี
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายพีรยุทธ  นรการ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ราชบาศรี
 
1. นางขนิษฐา  อินจันทร์
2. นางนิภาภรณ์  หล้าคำ
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  ควิโด
2. เด็กชายศรีทอง  ปอดอแก้ว
 
1. นายสมาน  เครือแก้ว
2. นางเพ็ญศรี  สุปันนะเวช
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายนิรชา  ชูเนตร
2. เด็กหญิงพัชรี  วรรณา
 
1. นายสมาน  เครือแก้ว
2. นางเพ็ญศรี  สุปันนะเวช
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประจงพร
2. เด็กชายสงกรานต์  แซ่ลี
 
1. นางอมรรัตน์  ยาวิราช
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นายชนกันต์  ใจการ
2. นางสาวอาทิยา  ครองเชิดชู
 
1. นางกนกวรรณ  บุญอริยเทพ
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นายศรายุทธ  โป่งแยง
2. นางสาวอังคณา  ขมหวาน
 
1. นางสาวบุษบา  สุคันธมาลา
2. นางพัทธยา  หมื่นแสน
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายธีรยุทธ  แสนยากุล
2. นางสาวนันทิชา  พายัพ
 
1. นางชวนพิศ  เรืองน้อย
2. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวิลัยพร  เด่นศิริโยธา
2. เด็กชายเขมทัศน์  ทวีข้าว
 
1. นายศุภวัตร  รักวงค์
2. นางสาวเกศรินทร์  วงค์ร้อย
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 79.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนชัย  ฉายแก้ว
2. เด็กหญิงอติกานต์  อินทรเทศ
 
1. นางวิภารัตน์  แก้วศรีเมือง
2. นางสาวสมใจ  แตงณรงค์
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 70.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายกวินทร์  สินนอนันท์เศรษฐ์
2. เด็กหญิงจิณณพัต   จันใจ
 
1. นางสุรีย์พร  จ้อยสูงเนิน
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐนิช  สุวรรณเสน
2. เด็กหญิงนก  บุญคง
 
1. นายกัมปนาท  ปิยะวงศ์
2. นางสายสุนีย์  แสงเมือง
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายถวิล  หอมหวล
2. เด็กหญิงเอลียาห์  แสนสุด
 
1. นางสาวดาหวัน  เรืองศรีจันทร์
2. นางสาวปนัดดา  อินทรประสิทธิ์
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกรวิภา  คชวงค์
2. เด็กชายอาล่อง  เฌอหมื่อ
 
1. นางสาวจักรวาล  พรหมมา
2. นายทวีสิน  จันเทพ
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นายคุณานนท์  ดิษฐ์สุนนท์
2. นางสาวสัณห์สมร  วงศ์สายปัญญา
 
1. นางสาวศศิธร  มูลละ
2. นางสายสุนีย์  แสงเมือง
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายบัญญพนต์  กลิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  แพทอง
 
1. นางสาวดาหวัน  เรืองศรีจันทร์
2. นางสาวปนัดดา  อินทรประสิทธิ์
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายกัมปนาท  เพ็ชรรัตน์
2. เด็กหญิงพิมพร  ดีอุโมงค์
 
1. นางฐิติรัตน์  จันทร์วัง
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายสุทิน  ทองมี
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  มีมา
 
1. นางสาวดาหวัน  เรืองศรีจันทร์
2. นางสาวปนัดดา  อินทรประสิทธิ์
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายชยานันท์  ตาริน
2. นางสาวอรวรรณ  แซ่ลี
 
1. นางรัชนีวรรณ  บุตรแก้ว
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นายชาคร  สิริวิพัฒน์
2. นางสาวดวงกมล  โปธิวงศ์
 
1. นายกัมปนาท  ปิยะวงค์
2. นางสาวศศิธร  มูลละ
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกานต์  แล่แพ่ง
2. เด็กหญิงธารีณี  ปรีเปรม
 
1. นายวรนิพิฐ  กองโกย
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชาตรี  นันตรี
2. เด็กหญิงปัทมิกา  พรมมา
 
1. นายสุนทร  ธาราหรรษา
2. นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญพรม
2. เด็กหญิงศิวาพร  ภู่คง
 
1. นายวรนิพิฐ  กองโกย
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวธัญลักษณ์  ขัติทจักร์
2. นายบดินทร์  แก้วหลวง
 
1. นายสุนทร  ธาราหรรษา
2. นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ภิรักษา
2. นายเรวัติ  วงศ์บุญชัยเลิศ
 
1. นายสุนทร  ธาราหรรษา
2. นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 74.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวมณีนุช  ดอกจำปา
2. นายโหลจิ้ง  แซ่จ๋าว
 
1. นางฐานนันท์  ใจเย็น
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวธิดา  เมืองแก้ว
2. นายลักษพร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสุนทร  ธาราหรรษา
2. นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวฉัตรธิดา  หมั่นเขตกิจ
2. นายพีระพล  หวาดบก
 
1. นายสุนทร  ธาราหรรษา
2. นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองทุเรียน
2. นายกิตติศักดิ์  ใจคำ
3. นางสาวจุฑามณี  ปัญญาบุญ
4. นางสาวจุฑามาศ  คำสุยะ
5. นายชวกร  กสิใจ
6. เด็กชายบุญเกิด  มือเปย
7. นายปฏิภาณ  นันตากาศ
8. นายปราโมทย์  สุภาษี
9. เด็กหญิงภัทราพร  แสงทอง
10. นายรัตพงษ์  คำนาง
11. นายสุวนนท์  ปันแดง
12. นางสาวหมี่เชอ  พิหมิว
13. นายอาหลุ่ม  มาเยอะ
14. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วรากมุก
15. นายเมธัส  -
 
1. นางสาวจันทร์แรม  แก้วคำหน้อย
2. นายผดุงเวศน์  กาวิโล
3. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กหญิงกนกพร  ธัมมะ
2. เด็กชายจักรรินทร์  กวีวงษ์
3. นายชวลิต  บัวลอย
4. เด็กหญิงปริศนา  ผาแก้ว
5. เด็กหญิงวรัญญา  แถมมนตรี
6. เด็กหญิงสานทิพย์  ดีเวียง
 
1. นางสาวกาญจนา  โปธาติ๊บ
2. นางสาวนิตยา  เมฆอุส่าห์
 
167 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  กวีวัฒน์
2. เด็กหญิงชลธิชา  หล้าหม่น
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงประไพ  หมือโป
5. เด็กหญิงยุวดี  แกดู
6. เด็กหญิงสาริณี  ใจทิศ
7. เด็กหญิงสุจารี  แสนหมี่
8. เด็กหญิงอาหมี่  อาจอ
 
1. นางสาวนิภารินทร์  ปาละสอน
2. นางวันเพ็ญ  บุญเรือง
3. นางสาวอินทุอร  ชัยวงค์
 
168 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายชัยวุฒิ  มีภูมิ
2. นายธีรชัย  ศรีอุชา
3. นายภทรกฤต  เบญจรัตน์
4. นายวีระชัย  สุริยะ
5. นายศรายุทธ  ศรีตาบุตร
6. นายสุริยา  ภาศรี
7. นายอดิเทพ  ดำมินเศษ
8. นายเกียรติศักดิ์  วงค์สุริยะ
 
1. นายภัทรพงษ์  ชูมาลัยวงศ์
2. นายวรวุฒิ  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวอรทัย  คำภู
 
169 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นางสาวจุฑามาศ  พงศ์ศิริ
2. นางสาวชลธิชา  อินเกาะช้าง
3. นายธนากร  กันทะมัง
4. นายปรัชญา  มะลิช้อน
5. นางสาววิลาวัลย์  เดือดดี
6. เด็กชายวุฒิภัทร  ขันสี
7. นางสาวสุรีรัตน์  แซ่ม้า
8. นายเกียรติพงษ์  ถึงสุข
 
1. นางสาวจุฑาฎา  โสภาลัย
2. นางสาวจุไรพร  ธนะวงศ์
 
170 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 68.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นางสาวกันยารัตน์  สัมฤทธิ์นิลชัง
2. นางสาวชื่นชนก  ศิริราษฎร์บำรุง
3. เด็กหญิงนิสริน  อนุวงค์เจริญ
4. เด็กหญิงน้องไอซ์  กิจธรรม
5. นางสาวพีรยา  ทองน้อย
6. นางสาวรัตติกาล  กันทะปวน
7. นางสาวสิริวิภา  อะธิยะ
8. นายเกียรติศักดิ์  ไชยวงค์
 
1. นางสาวจันทร์ณี  กันทรนารา
 
171 สุขศึกษา และพลศึกษา เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นางสาวจารุวรรณ  ชุมภูทิพย์
2. นายจิระพงศ์  จิตตาดู
3. นายนครินทร์  สิทธิขันแก้ว
4. นายนัทธพงศ์  ตุ่นสิงห์คำ
5. นางสาวน้ำฝน  เอลิกู่
6. นางสาวบุษปภัทร  ธรรมสิทธิ์
7. เด็กหญิงพรนภา  ภูทองเพชร
8. เด็กหญิงลดาพร  ตาล
9. นางสาววิรัญชนา  วนาลีโกศล
10. นางสาวออสตา  มาเยอะ
11. นายเกียรติศักดิ์  ยาวิราช
12. นางสาวเพ็ญนภา  โล้อุโมงค์
 
1. นางกนกวรรณ  บุญอริยเทพ
2. นางพรนิภา  กันธวงศ์
3. นางวันเพ็ญ  บุญเรือง
 
172 สุขศึกษา และพลศึกษา เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายจะยี  จะแสง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  สำอางค์
3. เด็กหญิงพรพรรษา  สุวรรณมหาวงค์
4. นายยุทธกร  โสภา
5. เด็กหญิงศิริบุตร  มุสิกะโปดก
6. เด็กหญิงสุทากานต์  สุวรรณมหาวงค์
7. เด็กหญิงหอมแดง  คำคง
 
1. นางสาวจิรนันท์  อินขาน
2. นางฟองศรี  มอนไข่
3. นางสาวมาลี  ผัดป้อ
4. นางสาวอำไพ  ศักดิ์ศรีพนา
 
173 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวจิตราภรณ์  ฆนบทวี
2. เด็กหญิงชัย  แซ่ม้า
3. เด็กชายชาตรี  คำแปง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่ว่าง
5. นายภูมิรินทร์  วงศ์ษา
6. เด็กชายวิชัย  เย่เบียง
7. เด็กหญิงสุภาพร  อาหยิ
8. เด็กหญิงอุทุมพร  ประทุมผาย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ศรีกุณะ
2. นางปาริษา  อุบลจินดา
 
174 สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายคิมหันต์  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงมยุรี  แสงจัง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ปาระมี
4. เด็กชายวิชพล  จันทร์ถนอม
5. เด็กหญิงวิลัยพร  เด่นสิริโยธา
6. เด็กชายศราวุฒิ  หัตถกอง
 
1. นางสาวจิตติภรณ์  พรมรินทร์
2. นางพัทริกา  โพธิ
 
175 สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายกวินทร์  สินอนันท์เศรษฐ์
2. เด็กหญิงจิณณพัต  จันใจ
3. เด็กชายณัฐกิจ  ยิ้มสาระ
4. เด็กชายปัณณวรรธ  นาควรรณ
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงจันทร์
6. เด็กหญิงรัชนีกร  นันต๊ะแก้ว
7. เด็กชายรุ่งเรือง  แต่งตั้ง
 
1. นางสาววิชิตา  เกศะรักษ์
2. นางสาวสุรีย์พร  จ้อยสูงเนิน
3. นางเฉลิมศรี  คำจันทร์
 
176 สุขศึกษา และพลศึกษา การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกชพร  สินเมือง
2. เด็กหญิงจินดาพร  นาระต๊ะ
3. นางสาวน้ำฝน  ก้องพนาไพรสณฑ์
4. เด็กหญิงปวิณภัทร  พุ่มกลิ่น
5. เด็กหญิงรุจิษยา  พิมพา
6. นางสาววรรณศรี  ฉิมไทย
7. นางสาวสุภาภรณ์  เสือมั่น
8. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  สังข์อยู่
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  แดงศักดิ์
2. นางสาวนิรมล  ด้วงลา
3. นางสาวสุธิดา  แสงนาก
 
177 สุขศึกษา และพลศึกษา การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกรชนก  อุบลแย้ม
2. เด็กหญิงกีรติกา  จิตต์อ่อน
3. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี
4. นายพันธชา  ปัญญาปรีชาดี
5. นางสาวพิมพิราลัย  ปวนสาย
6. นางสาวภริดา  แก้วแดง
7. นายมงคล  รอดทุกข์
8. นางสาวเกสร  ไชรอดแก้ว
 
1. นางสาวนริศรา  มากมี
2. นางภาวนา  จันทราภานนท์
3. นางสุมล  ศรีใจ
 
178 สุขศึกษา และพลศึกษา การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวจิตรนภา  เผื่ออ้วน
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ราชมนตรี
3. เด็กหญิงดวงดาว  ดึแฮ
4. นางสาวบุษกร  ดอนฟุ้งไพร
5. นางสาวพิจิตรา  องค์การ
6. เด็กหญิงพิชิรากร  เจิมเฉลิม
7. เด็กหญิงสาคร  เบเหมี่ยทู
8. เด็กหญิงเมธาวี  นิลสวีท
 
1. นางสาวจีระพร  หมื่นจี้
2. นางสาวสิริพร  ใจผาวัง
 
179 สุขศึกษา และพลศึกษา การเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวขวัญฤทัย  ใจเหิม
2. นายจะยี  จะแสง
3. เด็กหญิงธนภรณ์  สำอางค์
4. เด็กหญิงพรพรรษา  สุวรรณมหาวงค์
5. นายยุทธกร  โสภา
6. เด็กหญิงศิริบุตร  มุสิกะโปดก
7. เด็กหญิงสุทากานต์  สุวรรณมหาวงค์
8. เด็กหญิงหอมแดง  คำคง
 
1. นางสาวจิรนันท์  อินขาน
2. นางฟองศรี  มอนไข่
3. นางสาวอำไพ  ศักดิ์ศรีพนา
 
180 สุขศึกษา และพลศึกษา การเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชลิตา  กิ่งทั่ง
2. เด็กหญิงณฤดี  วันเมือง
3. เด็กหญิงธาริณี  ปรีเปรม
4. เด็กหญิงปราณี  แซ่เฮ้อ
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  กามินทร์
6. เด็กชายศิวกร  ต๊ะแฝง
7. เด็กหญิงศิวาพร  ภู่คง
8. เด็กหญิงสาธิตา  เพชรรัตน์พันธุ์
 
1. นายศิวากร  จำได้
 
181 สุขศึกษา และพลศึกษา การเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นายพงษ์พิชัย  มุณีแก้ว
2. นายภานุวัตน์  อินแปลง
3. เด็กหญิงมณีนุช  ดอกจำปา
4. เด็กชายวัชระ  อิ่มรบ
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  คำเมืองสา
6. นางสาวเจนจิรา  ปัญญาทิพย์
7. เด็กหญิงเมทินี  คุ้มวงษ์
8. นายโหลจิ่ง  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวสุวัจนี  ศรีแก้ว
 
182 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายกฤตนัย  เสือยิ้ม
2. นายชาตรี  นันตรี
3. นายสุภกฤตย์  นามสวรรค์
 
1. นายทรงวุฒิ  อิ่นแก้ว
2. นายประสิทธิ์  ชูไว
 
183 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกิตติไกร  ใจสิน
2. นายบุญโชค  ต๊ะนัย
3. นายเกรียงไกร  ศรีจันทร์
 
1. นายทรงวุฒิ  อิ่นแก้ว
2. นายประสิทธิ์  ชูไว
 
184 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายตรีวุฒิ  อวยพร
2. นายธีรพงษ์  ใจพรม
3. นายสมบูรณ์  จักสี
 
1. นายทรงวุฒิ  อิ่นแก้ว
2. นายประสิทธิ์  ชูไว
 
185 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. เด็กชายจิตรกร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงรุจิรา  ปู่ดี
 
1. นางสาวอังคณา  ดาวเรือง
2. นางสาวอัจฉราพร  แสงโชติ
 
186 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 75.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  โชติรสอนุตรกุล
2. เด็กชายศุภชัย  น่านฟ้าสูงล้ำ
 
1. นางสาวศิรินภา  ช้างทอง
 
187 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษฎา  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายบุรินทณี  งอกไม้
3. เด็กหญิงสุธาสินี  เสนะสุทธิ
 
1. นางจินตนากาญจน์  ขวัญประกอบ
2. นางพนิดา  เวรุริยะ
 
188 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงปิตุรัตน์  ติยะธะ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ปาระมี
3. เด็กชายอรุณ  จอง
 
1. นางสาวจิตติภรณ์  พรมรินทร์
2. นายไพรสันณ์   จักรวันนา
 
189 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายฐาปนนท์  บำรุงวงศ์
2. เด็กชายปัณณวรรธ  นาควรรณ
3. เด็กหญิงรัชนีกร  นันต๊ะแก้ว
 
1. นางสุรีย์พร  จ้อยสูงเนิน
 
190 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายสุรชัย  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงเปรมสินี  แซ่ย่าง
 
1. นายศุภชัย  วงษา
 
191 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กันธิยะ
2. เด็กชายเทพทัต  ไทยการุณย์
 
1. นางสาวอังคณา  ดาวเรือง
2. นางสาวอัจฉราพร  แสงโชติ
 
192 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายชนะพงษ์พันธ์  จันทรวงศ์
2. เด็กหญิงสุชาวลี  แพ่งกล่อม
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  นามโก
 
193 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจินตนา  แซ่ท้าว
2. เด็กชายนรวิญ  สุใจ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ศรีกุณะ
2. นางสาวสุภานันท์  พรหมเสน
 
194 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  หล้านวล
2. เด็กหญิงปาณิศา  จำปาจี
3. เด็กชายอิทธิพล  ยศปัญญา
 
1. นางจารุณี  กิตติสมร
 
195 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 77.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายกวินทร์  สินนอนันท์เศราฐ์
2. เด็กหญิงจิณณพัต  จันใจ
3. เด็กชายสรรพวิทย์  เชียงอินทร์
 
1. นางเฉลิมศรี  คำจันทร์
 
196 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 74.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายนพรัตน์  ตุงเครือคำ
2. เด็กชายวิศเวศ  ชัยวงค์
3. เด็กชายเขมทัศน์  ทวีข้าว
 
1. นางสาวสุพัตรา  ยาวิชัย
 
197 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  แก้วมา
 
1. นางสาวอังคณา  ดาวเรือง
 
198 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงเปรมสินี  แซ่ย่าง
 
1. นางสุกันยา  ด้วงอิน
 
199 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายคิมหันต์  สุวรรณ์
 
1. นางพัทริกา  โพธิ
 
200 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายณัฐกิจ  ยิ้มสาระ
 
1. นางเฉลิมศรี  คำจันทร์
 
201 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายเจษฎา  พรมมา
 
1. นายอนุรักษ์  ลาภพร้อมกุศล
 
202 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. เด็กชายเงาะ  เงาทอง
 
1. นางสาวฉวีวัลย์  สมบัตินันทน์
 
203 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นายเสรีวัฒน์  แฟงอ๊อด
 
1. นางธีราภรณ์  ทรงประศาสน์
 
204 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เล็กไพจิตร
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะขิล
 
205 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่ว่าง
 
1. นางชัญญาภัค  ธินะ
 
206 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวจิตราภรณ์  มณฑบทวี
 
1. นางชัญญาภัค  ธินะ
 
207 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวกรรณิการ์  มณีอ้าย
 
1. นางชัญญาภัค  ธินะ
 
208 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายอติรุจ  ไชยรัตน์
 
1. นายภานุ  ชุ่มใจ
 
209 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นางสาววรรณภา  ประจิตร์
 
1. นายสยาม  จันทราภานนท์
 
210 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายดารากร  เผ่าต๊ะใจ
 
1. นางสาวเสาวภา  เพียรจริง
 
211 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นายอธิคม  แสนโซ้ง
 
1. นายสยาม  จันทราภานนท์
 
212 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายอดิศักดิ์  คิดสม
 
1. นางสาวพชร  ชัยเจริญ
 
213 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายโกมล  ลังกาวงศ์
 
1. นายเถกิง  กล่ำน้อย
 
214 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นายณัฎฐวี  พิมพาพันธ์
 
1. นางสาวฉวีวัลย์  สมบัตินันทน์
 
215 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นางสาวพิมพ์ใจ  คำพัน
 
1. นางพัทธยา  หมื่นแสน
 
216 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายส้าว  แซ่ย่าง
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
217 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายนลธวัช  ดู่อุด
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะขิล
 
218 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นายเฉลิมพล  จินาติ
 
1. นายประสงค์  ปริวัตรสกุลชัย
 
219 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาววรรณระยา  โลหะการก
 
1. นายสมบัติ  พวงบุหงา
 
220 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 50.34 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอุทุมพร  ประทุมผาย
 
1. นายอัฐพงค์  บุญเจ็น
 
221 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวชัย  แซ่ม้า
 
1. นายอัฐพงค์  บุญเจ็น
 
222 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวรุ่งอรุณ  วรรธนันทกุล
 
1. นายอัฐพงค์  บุญเจ็น
 
223 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นายชัยวัฒน์  สุวรรณเสน
 
1. นายสยาม  จันทราภานนท์
 
224 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายดารากร  เผ่าต๊ะใจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  มากสุข
 
225 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ไชยนันท์
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  ไชยคำร้อง
 
226 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายสุวรรณ  แซ่เฮ้อ
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
227 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นางสาววรรณภา  ประจิตร์
 
1. นายสยาม  จันทราภานนท์
 
228 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายไชยา  จุนจันทร์
 
1. นายสายัณต์  เสนวิรัช
 
229 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นายอธิคม  แสนโซ้ง
 
1. นายสยาม  จันทราภานนท์
 
230 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายธีระชัย  ตันกาบ
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
231 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายภัทรภณ   ตั้งอิสราวุฒิกุล
 
1. นายณัฐวุฒิ  มากสุข
 
232 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นายศักดิธัช  มีเดช
 
1. นางสาวฉวีวัลย์  สมบัตินันทน์
 
233 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายทรงพล  อินทร์นาง
 
1. นายเถกิง  กล่ำน้อย
 
234 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กชายวุฒินันท์  กองติ๊บ
 
1. นายวีระเชษฐ์  ปัญจอริยะกุล
 
235 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาววรรณระยา  โลหะการก
 
1. นายสมบัติ  พวงบุหงา
 
236 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายปรีชา  บานเช้า
 
1. นายเถกิง  กล่ำน้อย
 
237 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายบุญเลิศ  ทับทิม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ทิศมาศ
 
238 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวอารยา  ขวดพุดซา
 
1. นายอัฐพงค์  บุญเจ็น
 
239 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายพรหมพัฒน์  สิงห์สุวรรณ
 
1. นายอัฐพงค์  บุญเจ็น
 
240 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นายธีรัช  -
2. เด็กหญิงลัดดาพร  จะฟะ
 
1. นางสาวจันทร์แรม  แก้วคำหน้อย
2. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
 
241 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นางสาวกาญจนาพร  แสงจำนงค์
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ฝั่นลาพิงค์
 
1. นางสาวจันทร์แรม  แก้วคำหน้อย
2. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
 
242 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นายถิรพิทย์  กาบจอก
2. นางสาวอวิกา  พรประดิษฐ์พงศ์
 
1. นางสาวจันทร์แรม  แก้วคำหน้อย
2. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
 
243 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ไชยทอง
2. นายมานพ  คำสิทธิ์
 
1. นางอัจฉรา  ชินกระจ่างกิจ
 
244 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายสงกรานต์  เยอลี
2. นางสาวสาคร  เบเหมี่ยทู
 
1. นางพัทริกา  โพธิ
2. นางสาวศศิจันทร์  สุขโชติ
 
245 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นายกานต์  จินะปิน
2. นางสาวจารุวรรณ  ศรีป่าคาย
3. นายสิทธิโชค  เพ็งสว่าง
 
1. นายจำลอง  ธรรมมัง
2. นางสาววารดา  เขื่อนพันธ์
 
246 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายนพรัตน์  บุญเที่ยง
2. นางสาวพัชราภรณ์  ป้องแก้ว
3. นายอนุรักษ์  เกิดแก้ว
 
1. นางสาวพัชรี  สุเรนทร์
2. นายสราวุฒิ  อินทะขิล
 
247 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นายกำพล  เมียคุ
2. นายศุภชัย  แซ่พ่าน
3. นายสามารถ  ขัตธิ
 
1. นายอภิชาติ  ปูเขียว
2. นายอิทธิพล  แสนยศ
 
248 ศิลปะ การแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. เด็กชายกรวิทย์  เปติ
2. เด็กชายชวนทอง  แซ่จือ
3. เด็กชายนัทธพงศ์  นวลคำ
4. เด็กหญิงภัทรพร  โคสอน
5. เด็กชายวุฒิ  ราตรีสุข
6. เด็กชายอนุวิทย์  หมื่นแล
7. นางสาวอวิกา  พรประดิษฐ์พงษ์
8. เด็กชายไกรเพชร  นิพัทธ์สกุล
 
1. นางสาวจันทร์แรม  แก้วคำหน้อย
2. นางสาวนิภารินทร์   ปาละสอน
3. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
 
249 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอาจู  คำแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
 
250 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปานแดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
 
251 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายพรหมพัฒน์  สิงห์สุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
 
252 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายญาณวุฒิ  มะลิทอง
 
1. นายอริญชย์  กุลเจริญ
 
253 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายคณิต  เกตุกร
 
1. นางสาวอัจฉรา  น้ำแก้ว
 
254 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงเกษร  ไชรอดแก้ว
 
1. นางมาติกา  ศรีอ่อน
 
255 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวรัตติกาล  รัชเซีย
 
1. นายกำธร  ปินตา
 
256 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงปูเป้  กาติ๊บ
 
1. นายกิตติพงศ์  กุดแก้ว
 
257 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายเมธัส  อุดทิพย์
 
1. นายสุรศักดิ์  ยศศักดิ์นิรันทร์
 
258 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นางสาวสุดารัตน์  พุ่มพงษ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ยศศักดิ์นิรันทร์
 
259 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายเตชนิธ  ทองมณีนิชกุล
 
1. นางสมพิศ  ศรีมา
 
260 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นางสาวมนันชญา  นามพิชัย
 
1. นางภาวนา  จันทราภานนท์
 
261 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เลิศสุวรรณ
 
1. นางสาวไพลิน  เวียงนาค
 
262 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กหญิงศิริวิภา  ศรีชัยตัน
 
1. นายวิทยา  ปะละวงค์แก้ว
 
263 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กหญิงชรินดา  เครืออินตา
 
1. นายวิทยา  ปะละวงค์แก้ว
 
264 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวพรพนา  ศตวรรษนิจ
 
1. นายทรงวุฒิ  อิ่นแก้ว
 
265 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาววนิดา  อุปทะ
 
1. นายวิทยา  ปะละวงค์แก้ว
 
266 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวสุนันทา  อวมศรี
 
1. นายวิทยา  ปะละวงค์แก้ว
 
267 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวกนกวรรณ  วันจันทร์
 
1. นายวิทยา  ปะละวงค์แก้ว
 
268 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวนันทิกา  แสงธิ
 
1. นายวิทยา  ปะละวงค์แก้ว
 
269 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกิตติชาติ  ปันธิแก้ว
 
1. นายทรงวุฒิ  อิ่นแก้ว
 
270 ศิลปะ รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปานแดง
2. นางสาวชัย  แซ่ม้า
3. นางสาวรุ่งอรุณ  วรรธนันทกุล
4. นางสาวอัมพร  แซ่เฒ่า
5. นางสาวอารยา  ขวดพุดซา
 
1. นายอัศวศิลป์  แผ่นชัยภูมิ
 
271 ศิลปะ รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพิชชิรากร  เจิมเฉลิม
2. เด็กหญิงสาคร  เบเหมี่ยทู
3. เด็กหญิงอรพิมล  เครือใจยา
4. เด็กหญิงเมธาวี  นิลสวีท
5. เด็กหญิงไพจิตร  แซ่เท่า
 
1. นางสาวรัชดาวรรณ  ไชยวงศ์ทอน
2. นางสาวสุพรรณิการ์  อินทราภัย
 
272 ศิลปะ รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวนภาพร  อ้ายดี
2. นางสาวประกายดาว  ณ ลำปาง
3. นางสาวมณฑิตา  รักคน
4. นางสาวอรจิรา  อุดก่ำ
5. นางสาวอังคณา  อุทธิยา
 
1. นางพัทริกา  โพธิ
2. นางสาวศศิจันทร์  สุขโชติ
 
273 ศิลปะ รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นางสาวธนพร  ธรรมจารี
2. นางสาวน้ำฝน  ศรียาบ
3. นางสาวสิริวิภา  อะธิยะ
4. นางสาวอาย  ใจบุญ
5. นางสาวอาริตา  สุพุง
 
1. นางสาววชิราภรณ์  เรืองแดง
2. นางสาวศุธาดา  บุญทา
 
274 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำ Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายธีรพงษ์  ใจพรม
 
1. นายวัชชิระ  หาญกล้า
 
275 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำ Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายวัฒนา  ทองคำ
 
1. นายวัชชิระ  หาญกล้า
 
276 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำ Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกฤษณ์พงษ์  เตชะพลี
 
1. นายบุญมี  รัตนะ
 
277 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นายนครินทร์  สิทธิขันแก้ว
 
1. นายสมพร  สีนวลตา
 
278 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายณัฐพล  คนอยู่
 
1. นายบุญทวี  พูพวงจันทร์
 
279 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายอาทิตย์  สมสุข
 
1. นายพิสุทธิพงษ์  ขุมเพ็ชร์
 
280 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวอารยา  ขวดพุดซา
 
1. นายสืบศักดิ์  จอมธรรม
 
281 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายณัฐวุฒิ  แก้วสมนึก
 
1. นายสืบศักดิ์  จอมธรรม
 
282 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นายสุเมธ  การอินทร์
 
1. นางสาวสุดาพร  สิริพัฒนไพศาล
 
283 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายสิทธิณัฐ  ทับทิม
 
1. นายเอ๋  หล้าคำ
 
284 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายอุดมชัย  จันทร์อุดม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เครือสาร
 
285 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายธนากร  เลิศธนะชัย
 
1. นายเสฐียรพงษ์  อาศนะ
 
286 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายวีรภัทร  ทองสุข
 
1. นายเสฐียรพงษ์  อาศนะ
 
287 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงปาวีณา  หงส์ดำเนิน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เครือสาร
 
288 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายกอ  แซ่ม้า
 
1. นายเอกนรินทร์  รุ่งอินทร์
 
289 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หลักฐาน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สืบสกุล
 
290 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวรัตน์ฐมล  คนอยู่
 
1. นางสาวบัวเรียม  พรมจีน
 
291 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายสันติภพ  เรขะรุจิ
 
1. นางสาวบัวเรียม  พรมจีน
 
292 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายนาวิน  เขียวกล่ำ
 
1. นายเอกนรินทร์  รุ่งอินทร์
 
293 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายอภิรัตน์  ใจมัง
 
1. นางสาวประชารัตน์  เต็งสุวรรณ
 
294 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. เด็กชายฌาณวิทย์  มงคลชัย
 
1. นางอทิตยา  ราชดี
 
295 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวนภาพร  อ้ายดี
 
1. นายสุรวิช  จริยเดช
 
296 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายอโนชัย  สุยะเสียน
 
1. นายบุญทวี  พูพวงจันทร์
 
297 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายอัทธนีย์  สานา
 
1. นายนิติ  ญานะ
 
298 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายวิเวช  กรองทอง
2. นายวีระ  แซ่เฮ้อ
3. นายเอกสยาม  เขียววังทอง
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์บุตร
 
299 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. เด็กชายชยานันท์  คำสัตย์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  พันธ์ชัยลือ
3. เด็กหญิงอัมพร  จาจา
 
1. นางพิชญาภา  จันทร์โภคทรัพย์
 
300 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล    
301 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายธวัชชัย  แก้วจันทร์
2. นายพงษ์ศักดิ์  โยชนะ
3. นายยสินทร  ก้องกาวัง
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์บุตร
 
302 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นางสาวรุ่งฤดี  วรรณประเขา
2. นางสาวศิริลักษณ์  แปงชิด
3. นางสาวหน่อคามู  ปัญญาฤทธิรงค์
 
1. นางวรวลัญช์  สามแก้ว
 
303 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายธวิทย์  บุญชม
2. นายศิระ  ชาติชะนา
3. นายสิทธิณัฐ  ทับทิม
 
1. นายยิ่งศักดิ์  ญาณวารี
2. นายสันติราษฎร์  สุยะพอ
 
304 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายจักรกฤษณ์  ทิยากร
2. นายธนากร  เลิศธนะชัย
3. นายไพโรจน์  แซ่ย่าง
 
1. นายอัศวศิลป์  แผ่นชัยภูมิ
 
305 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายสุวิทย์  โภชนะจิตร
2. นายอภิชาติ  ใจอ่อน
3. นายอุดม  แซ่เล้า
 
1. นายอัศวศิลป์  แผ่นชัยภูมิ
 
306 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายณัติธะกรณ์  อ่างคำ
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  จันทระดาราพันธ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  หั้วเหี้ยว
 
1. นางวิมลรัตน์  รัตนบรรณสกุล
2. นายส่งศักดิ์  ปัญญาจิระ
 
307 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พันอุโมง
2. นายนพวิชญ์  กาญ์จนพรปรีชา
3. เด็กชายอาล่อง  เฌอหมื่อ
 
1. นายมวลชน  มุงคุณ
2. นายสุรจิตร  พัมนเกียรติชีวิน
 
308 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายชินจาวัตร  ทับเทียมนาค
2. เด็กชายธนาธิป  อำนวยการ
3. เด็กชายนิติพล  ต๊ะจักร
 
1. นายสุรธัณย์  พงศ์วิชากิตติ์
 
309 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายชยานันท์  ตาริน
2. นายธวัชชัย  พิดานคำ
3. นางสาวอรวรรณ  แซ่ลี
 
1. นายธนวรรธน์  ศิริเลิศ
 
310 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายดนัย  นิดขันนิล
2. นายศราวุฒิ  นันตา
3. นายสารัช  สมนาบัติ
 
1. นายจรุง  รัตนบรรณสกุล
 
311 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายประสิทธิ์  เพชรม่อม
2. นายสุรศักดิ์  พานมี
3. นายโกมล   ลังกาวงษ์
 
1. นางวิภารัตน์  แก้วศรีเมือง
2. นายสันติราษฎร์  สุยะพอ
 
312 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กหญิงมานี  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายวัชระ  อิ่มรบ
3. นางสาวอัญชลี  ดวงสุวรรณ์
 
1. นายเล็ก  ขาวหมื่นไวย์
 
313 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงปราณี  แซ่เฮ้อ
2. เด็กชายศิวกร  ต๊ะแฝง
3. เด็กหญิงสาธิตา  เพชรรัตน์พันธุ์
 
1. นางสาวศิริลภรณ์  กำปนาด
 
314 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชาตรี  นันตรี
2. นายบัญชา  เกียรติสกุลวารี
3. เด็กชายบุญเหลือ  อินมา
 
1. นางฐิตาภา  เรืองอร่าม
2. นางสาวเพ็ญทิวา  อิ่นแก้ว
 
315 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นางสาวนภาพร  แซ่ยะ
2. นางสาวพิมพ์ผกา  ผัดคำกาจ
3. นางสาวอาตู่  มาเยอะ
 
1. นางสลับ  อินทนนท์
 
316 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายจิรายุทธ  จันธิยะ
2. นายสุพันธ์  ทิศกุลสว่าง
3. นายอนุชิต  ดวงอาทิตย์
 
1. นายอมร  เกตุแก้ว
 
317 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นางสาวดาราวรรณ  มาอิ่น
2. นางสาวธัญวริทฆ์  มณียศ
3. นายสันติ  ธิอิน
 
1. นายประวิทย์  อนุรักษ์
 
318 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นางสาวธิดา  สุขคีรี
2. นางสาวนิกษา  แซ่ควง
3. นางสาวปรารถนา  เมืองเขียว
 
1. นางณัฐชนา  ลาวัณยกุล
 
319 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายบรรพต  ดีนิสัย
2. นางสาววัชราภรณ์  บุญถึง
3. นางสาวสุรางคณา  โมเหมือน
 
1. นางสาวประนอม  สมีเพชร
 
320 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปานแดง
2. นายจักรกฤษณ์  ทิยากร
3. นางสาวอารยา  ขวดพุดซา
 
1. นางกิตติมา  เผ่าพันธุ์เหนือ
2. นางสาวสุวรรณา  ดวงจันทร์
 
321 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายณัฐพล  ปัญญา
2. นางสาวอาริสา  ช่วยหลำ
3. นางสาวไพลิน  มณีวรรณ
 
1. นางกิตติมา  เผ่าพันธุ์เหนือ
2. นางสาวสุวรรณา  ดวงจันทร์
 
322 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นายพันธชา  ปัญญาปรีชาดี
2. เด็กชายราเชน  แจ้งสว่าง
3. นายวีรพร  สถาน
 
1. นางสาวนริศรา  มากมี
2. นางสาวรัชนู  สุขอ้าย
 
323 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุขศรี
2. เด็กชายสุชาติ  อาหยิ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เปียแหล
 
1. นางสาวพัชริน  นันไชย
2. นางสาวสุมาลี  เรือนตื้อ
 
324 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายบัญชา  บดีรัฐ
2. นางสาววิไลลักษณ์  สัพพัญญู
3. นายเกียรติศักดิ์  วงศ์สุริยะ
 
1. นางสาวประนอม  สมีเพชร
 
325 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นางสาวรัชนีกร  สวรรค์เวียงแก
2. นายว้ามปอ  แซ่จ๋าว
3. นายแตง  แซ่วื้อ
 
1. นางณัฐญาภรณ์  พงศ์วิชากิตติ์
 
326 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายณัฐวุธ  เอกทวานนท์
2. นางสาวมินตรา  กิ่งไม้กลาง
3. นายสุริยา  ภาศรี
 
1. นางสาวประนอม  สมีเพชร
 
327 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายทินกร  อะโนสัก
2. นางสาวปาริชาภรณ์  บุญปวน
3. นางสาวสุดารัตน์  เงินก่ำ
 
1. นางสมพิศ  ศรีมา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุต๋า
 
328 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชาตรี  นันตรี
2. นายบัญชา  เกียรติสกุลวารี
3. นายสุภกฤตย์   นามสวรรค์
 
1. นางสาวฌิลลี  ศรีนุ
2. นางพวงพันธ์  ทองปั้น
 
329 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายคณัสนันท์  เงินคำ
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  ก้อใจ
3. เด็กชายอนุชา  แสงสอาด
 
1. นางสาวฌิลลี  ศรีนุ
2. นางพวงพันธ์  ทองปั้น
 
330 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นางสาวจางสิยิง  แซ่ลี
2. เด็กหญิงอรพิน  มาเยอะ
3. นางสาวอังคณา  เยเปียงกู่
 
1. นางณัฐชนา  ลาวัณยกุล
2. นางพรนิภา  กันธวงศ์
 
331 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวจิตราภรณ์  ฆนบทวี
2. นายณพกร  ปิงสุแสน
3. นางสาวพรพิมล  สมเสาร์
 
1. นางธนะรัชต์  ถาทอง
2. นางสาวปวริศา  สุระจิตต์
 
332 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายณัฐวิทย์  เมืองงาม
2. นายธีริทธิ์  แซ่ย่าง
3. นางสาวสุวนันท์  สุริยา
 
1. นางธนะรัชต์  ถาทอง
2. นางสาวปวริศา  สุระจิตต์
 
333 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นางสาวกัญญารัตน์  นิดตา
2. นายชาญชัย  ปัทมากรณ์
3. นางสาวพิมพ์วิภา  เขื่อนเพชร
 
1. นางรวิวรรณ  โดเคน
2. นางสุภา  เหลาธรรม
 
334 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนพล  ชื่นจันทร์
2. เด็กชายธีรชัย  ศรีอุชา
3. นางสาวรำพึง  ไขทอง
 
1. นางสาวนุสรา  โพธิ์นาค
2. นางสาวสุรีรัตน์  คำภู
 
335 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายณัติธะกรณ์   อ่างคำ
2. นางสาวทัศนีย์วรรณ  พะสุ
3. เด็กชายพิสิษฐ์  ไชยยอง
 
1. นางพวงเพ็ชร  ศรีโสภารัตน์
2. นางสุรีย์พร  จ้อยสูงเนิน
 
336 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นางสาวดวงกมล  โปรธิวงศ์
2. นางสาวพรวิมล  วังประชุม
3. นางสาวสุชาดา   จอมแปลง
 
1. นางวิภาวรรณ  ปวงคำ
2. นางสุภาพร  น้อยเอี่ยม
 
337 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายทินกร  อะโนสัก
2. เด็กหญิงสิริวิภา  อะธิยะ
3. นางสาวสุพรรษา  สิงห์โทราช
 
1. นางสาวจันทร์ณี  กันทรนารา
2. นางบัวแก้ว  ใหม่ศรี
 
338 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายชัยวุฒิ  มีภูมิ
2. นายศรายุทธ  ศรีตาบุตร
3. นางสาวศิริกานต์  แตงอ่อน
 
1. นางสาวนุสรา  โพธิ์นาค
2. นางสาวสุรีรัตน์  คำภู
 
339 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายธนวัตน์  รุ่งน้อย
2. เด็กหญิงพรพรรษา  สุวรรณมหาวงศ์
3. นายพุฒิพงศ์  อ่องรัก
 
1. นางสาวชุตินธร  เหล่าโกศลวัฒน์
2. นายวิทยาคม  ศรีโสภารัตน์
 
340 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวกนกวรรณ  วันจันทร์
2. นางสาวอัญชลี  ดวงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงเมทินี  คุ้มวงค์
 
1. นางระพีพรรณ  สมลังกา
 
341 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงปราณี  แซ่เฮ้อ
2. เด็กชายศิวกร  ต๊ะแฝง
3. เด็กหญิงสาธิตา  เพชรรัตน์พันธุ์
 
1. นางสาวศิริลภรณ์  กำปนาด
 
342 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวฉวีวรรณ  เมฆทา
2. เด็กหญิงฐิติญา  เบาะทอง
3. นางสาวพิมพ์ศิริ  คำนวนจิตร
 
1. นางชรัญญา  หาญคำ
2. นางสุธิตา  ราชพรม
 
343 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายกิตติพันธ์  โพธิ์มั่น
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  วันชัย
3. เด็กชายอิศรุจน์  อิศรางกูล ณ อยุธยา
 
1. นางวิภาวดี  เรืองเดช
2. นางสาวสุกัญญา  คงคล้าย
 
344 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นางสาวจุฑามาศ  คำศรีวรรณ
2. นางสาวบูแผ่  แลเชอร์
3. นางสาวภัสสร  ใจตุ้ย
 
1. นางณัฐชนา  ลาวัณยกุล
2. นางศุภาพิชญ์  ตาคำมา
 
345 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวปรียานุช  เครือนาค
2. นายยุทธชัย  บ่อคำ
3. นางสาวสุชาดา  หนูจิ๋ว
 
1. นายณัฎฐวี  พิมพาพันธ์
2. นายวณิสิทธิ์  เกษศรีไพร
 
346 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นางสาวมุกดา  ขำเกตุ
2. นายสิริสมบัติ  น่วมเอี่ยม
3. นายอภิสิทธิ์  เชียงไตร
 
1. นางวิภาวดี  เรืองเดช
2. นางสาวสุกัญญา  คงคล้าย
 
347 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นางสาวประภาทิพย์  ยูเบียะ
2. นางสาวปรารถนา  เมืองเขียว
3. นางสาวอารีย์  แลเช่อ
 
1. นางณัฐชนา  ลาวัณยกุล
2. นางศุภาพิชญ์  ตาคำมา
 
348 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายพรหมพัฒน์  สิงห์สุวรรณ
2. นางสาวสุธิดา  สุตะวงศ์
3. นายอนุพงศ์  เทพจะเสาร์
 
1. นายอัศวศิลป์  แผ่นชัยภูมิ
 
349 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายณัฐสิทธิ์  ยี่สุภา
2. นายสุชาติ  อาหยิ
3. เด็กชายอาฟีซี  ยูโซ๊ะ
 
1. นางสาวกรรณิกา  เมืองมูล
2. นางรุจิรา  อาจหาญ
 
350 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจันทร์พร  แซ่ว่าง
2. เด็กชายสุเทพ  แซ่ลี
3. เด็กชายอูออน  แซ่ลี
 
1. นางสุพรรณิกา  วิชาเป็ง
 
351 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พามา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  คลังวิเชียร
3. นางสาวสุมาลี  รุ่งแสง
 
1. นางวิภาวดี  เรืองเดช
2. นางสาวสุกัญญา  คงคล้าย
 
352 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวปรียานุช  คีรีรัตน์สกุล
2. นางสาวพิมพร  แสนขัน
3. นางสาวเนตรนภา  อินทร์โชติ
 
1. นายณัฎฐวี  พิมพาพันธ์
2. นางยุพิน  นนท์อามาตย์
 
353 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นางสาวรัชนีกร  สวรรค์เวียงแก
2. นางสาวสุนิสา  แซ่ว่าง
3. นายแตง  แซ่วื้อ
 
1. นางอัมพร  ชุ่มวงศ์
 
354 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายคมสัน  อาหยิ
2. นางสาวนภัส  แซ่ย่าง
3. นายอภิวัฒน์  น่านน้อง
 
1. นางสาวกรรณิกา  เมืองมูล
2. นางรุจิรา  อาจหาญ
 
355 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 78.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นางสาวปริญญา  เป็งสินธุ์
2. นางสาวรัตน์ชฎาพร  มาโน
3. นางสาวไพรพนา  ใฝ่สุขสรรค์
 
1. นางวรวลัญช์  สามแก้ว
 
356 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีสอาด
2. นางสาวศิริขวัญ  กลิ่นขำ
3. นางสาวเกศริน  ชินหงษ์
 
1. นายเชาวฤทธิ์  แย้มเอม
 
357 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นางสาวศิริวรรณ  เลาต๋า
2. นางสาวสมพร  น้อยอ่อน
3. นางสาวสุดา  เริงไม
 
1. นางวรวลัญช์  สามแก้ว
 
358 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวขนิษฐา  ปานแดง
2. นางสาวพรพิมล  สมเสาร์
3. นางสาวอารยา  ขวดพุดซา
 
1. นายอัศวศิลป์  แผ่นชัยภูมิ
 
359 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวกานต์ชนิต  จิตต์ใจ
2. นางสาวรุ่งอรุณ  วรรธนันทกุล
3. นางสาวสุธิดา  สุตะวงศ์
 
1. นายอัศวศิลป์  แผ่นชัยภูมิ
 
360 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวนงค์นุช  เสนาพิจิตร
2. นางสาวรำพึง  ไขทอง
3. นายสรรค์ชัย  แผนงาม
 
1. นางสาวจรัสศรี  ไทยอู่
2. นายเชาวฤทธิ์  แย้มเอม
 
361 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายชัยพฤกษ์  ศรียาบ
2. นางสาวอุทุมพร  จันทร์เป็ง
3. เด็กชายเสกสรร  เกตุชรา
 
1. นางศุภมาส   บุญเกิด
2. นางสนธิรัตน์  ไชยวงศ์
 
362 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวชนิษนาฎ  จันทาคำ
2. นางสาวสุพรรษา  คงปา
3. นางสาวอังคณา  อุทธิยา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ยืนยงคีรีมาศ
2. นางสาวสุรีรัตน์  ชาวส้าน
 
363 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายทวีศักดิ์  แซ่เฮ้อ
2. นายธนากร  แซ่รี
3. นายเอกชัย  สมคิดประทาน
 
1. นางรุ่งนภา  แสงงาม
 
364 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายปริญญา  สินธู
2. นางสาวศิริกานต์  แตงอ่อน
3. นางสาวอาทิตยา  ทองจันทร์
 
1. นางสาวจรัสศรี  ไทยอู่
2. นายเชาวฤทธิ์  แย้มเอม
 
365 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 1. นายณัฐพงศ์  ตาปิ๋วเครือ
2. นางสาวดวงพร  จอมแก้ว
3. นายพงศ์พิพัฒน์  สุทธะสุริยะ
 
1. นางมาติกา  ศรีอ่อน
2. นางสุมล  ศรีใจ
 
366 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายอนุสรณ์  แสงประดับ
2. นางสาวอรัญญา  ห่อซื่อ
 
1. นายกิตติรัฐ  ภู่เสม
2. นางสาวสายพิน  โคกทอง
 
367 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นายจิระพงศ์  จิตตาดู
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ทองใหล
 
1. นายไพรเดช  บุลกุล
 
368 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวศศิวิมล  ฉัตรอ่อน
2. นางสาวสิริรัตน์  เทพมาศ
 
1. นางสุภัสสร  อินสูนย์
2. นางสาวเนตรนภา  ใจยืน
 
369 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวรุ่งอรุณ  วรรธนันทกุล
2. นางสาวสุวนันท์  สุริยา
3. นางสาวอาริสา  ช่วยหลำ
 
1. นางสาวณัฐณิชา  กองจันทร์
2. นายอัศวศิลป์  แผ่นชัยภูมิ
 
370 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวกมลรัตน์  นุ่มดี
2. นายประสาน  สาวคนธ์
3. นายศักดิ์สิทธิ์  รื่นอุรา
 
1. นางทิพย์กัลยา  ภากรณ์วีรวัชร
2. นางนาถลดา  ทาอุปรงค์
 
371 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายจิรพันธุ์  สังข์ทอง
2. นายณรงค์ศักดิ์  ยอดกุล
3. นายธวิทย์  บุญชม
 
1. นายวราวุธ  คำพันธ์
 
372 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นายตะวัน  อรุณการ
2. นายวริศ  นิมิตรมงคล
3. นายศักด์สิทธิ์  แสนตวัน
 
1. นายไพรเดช  บุลกุล
 
373 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นางสาวน้ำฝน  เอลิกู่
2. เด็กชายวัฒนากรณ์  กันทะแก้ว
 
1. นางณัฐกานต์  ชุ่มใจ
2. นางปรียาวรรณ  พัฒนกุล
 
374 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายอนุชิต  โอภาสอำนวย
2. นายอนุวัฒน์  พงษ์โสภณ
 
1. นางศศิวิมล  สุริยะ
 
375 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงลัดดา  สุขนุ่น
2. เด็กหญิงอาภัสรา  มั่นอินทร์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  บุญเทียม
2. นางสุวรรณทนา  ชื่นอยู่
 
376 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นายวุฒินันท์  หลวงภา
2. นางสาวเชษฐ์สุดา  วัฒนะศรี
 
1. นางณัฐกานต์  ชุ่มใจ
2. นางปรียาวรรณ  พัฒนกุล
 
377 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาววรรณพร  ดีมั่น
2. นางสาววิลัยภรณ์  ละออง
 
1. นางรวีวรรณ  กล่ำน้อย
2. นางสาวศิริกาญจน์  บรรเลง
 
378 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายนรินทร์  มั่นประสงค์
2. นายมานัส  อุตถา
 
1. นางสาวนิภา  เกิดแพร่
 
379 ภาษาต่างประเทศ เขียนคำศัพท์ตามคำบอก (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น) ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวศิริรัตน์  เรียงรายวิลาศคีรี
2. นางสาวสุภัสรา  เชียงสน
 
1. นางณฐิตา  หมื่นประจำ
 
380 ภาษาต่างประเทศ เขียนคำศัพท์ตามคำบอก (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวธัญลักษณ์  ขัติทจักร์
2. นางสาวศุภรัตน์  ตาจ่อ
 
1. นางณฐิตา  หมื่นประจำ
 
381 ภาษาต่างประเทศ เขียนคำศัพท์ตามคำบอก (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาววนิดา   อุปทะ
2. นางสาวอัญธิฌา  สอนแวว
 
 
382 ภาษาต่างประเทศ เขียนคำศัพท์ตามคำบอก (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวธิดา  เมืองแก้ว
2. นางสาวนิภากรณ์  เกตุคง
 
1. นางสาวอรทัย  ศิริลักษณ์
 
383 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. เด็กหญิงวริศรา  คำปัน
 
1. นางสาวนงคราญ  ยะวรรณ์
 
384 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวนิภา  เกิดแพร่
 
385 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  กาญทนะศักดิ์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  บุญเทียม
 
386 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1. นายศุภกฤต  ทึกจีน
 
1. นางณัฐกานต์  ชุ่มใจ
 
387 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายภาณุพงศ์  คุ้มสอาด
 
1. นางสาวมณีรัตน์  บุญเทียม
 
388 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงชลิตา  โตบัว
 
1. นางสาวศศิวิมล  สุริยะ
 
389 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 66.6 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายเก่ง  ลุงคำ
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  อุ่นแสง
 
390 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  บุญมารักษ์
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  แจวจันทึก
 
391 ภาษาต่างประเทศ การสะกดคำตามคำบอก (บกพร่องทางการเห็น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุภัสรา  เชียงสน
 
1. นางณฐิตา  หมื่นประจำ
 
392 ภาษาต่างประเทศ การสะกดคำตามคำบอก (บกพร่องทางการเห็น) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวปิยพร  มะโนชัย
 
1. นางณฐิตา  หมื่นประจำ
 
393 ภาษาต่างประเทศ การสะกดคำจากคำบอก (บกพร่องทางการเห็น) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายณัฐพล  ทานะขันธ์
 
1. นายวัชชิระ  หาญกล้า
 
394 ภาษาต่างประเทศ การสะกดคำจากคำบอก (บกพร่องทางการเห็น) ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวนิภากรณ์  เกตุคง
 
1. นายวัชชิระ  หาญกล้า
 
395 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายชาตรี  คำแปง
2. นางสาวหมวย  ลุงติ๊
 
1. นางสาวนันธิกานต์  ไชยซาววงค์
2. นางสาวพิชามญชุ์  แจวจันทึก
 
396 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวชัย  แซ่ม้า
2. นายอรรคเดช  ชูชื่นกลิ่น
 
1. นางสาวนันธิกานต์  ไชยซาววงค์
2. นางสาวพิชามญชุ์  แจวจันทึก
 
397 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 30.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ลุงสุ
 
1. นางสาวภัทรภรณ์  ชมชื่น
 
398 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 41.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวหมวย  ลุงติ๊
 
1. นางสุชานาถ  ยอดอินทร์พรหม
 
399 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายไพโรจน์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวภัทรภรณ์  ชมชื่น