หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
3 นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ นายอำเภอสันทราย คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
4 ผศ.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
5 พ.ต.อ.วิสุทธิ์ พุ่มจันทร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันทราย คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
6 นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
7 นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นางพวงมณี ชัยเสรี ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นายกิตินันท์ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 คณะกรรมการที่ปรึกษา
12 นายทวี อุปสุขิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 คณะกรรมการที่ปรึกษา
13 นายอุทิศ ขัติวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
14 นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา
15 นายสิทธิชัย มูลเขียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (เชียงใหม่) คณะกรรมการที่ปรึกษา
16 นางพิกุล เลียวสิริพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายวีรเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายครรชิต ฝายนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายอมร อินทนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายสุกิจ ไชยนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการอำนวยการ
31 จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายกัจจายน์ อำพัน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายวิโรจน์ ชัยบุรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายวินัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางอัมไพ อุตตาธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายอเนก ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายธนพันธ์ สุริยาศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายวัฒนชัย แสงศักดา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
45 นางสาวบุษบา ตาไว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการ
47 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายประสิทธิ์ คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการ
50 นายณัฐพล สอนเสริม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
51 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการอำนวยการ
53 นายบุญธรรม รัตนะ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 คณะกรรมการอำนวยการ
54 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
55 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายวีรเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
57 นายประสิทธิ์ วันทะยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี คณะกรรมการอำนวยการ
58 นางถนิม พิมพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ
59 นางกนกศรี สายสอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ
60 นายอุทิต น้อยใย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ
61 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
62 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
63 นายประจวบ ลังกาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
64 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
65 นางพิกุล เลียวสิริพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
66 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
67 นางพิมลพร จันทร์สมดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
68 นางณัฐธิดา บัวหนา ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
69 นางมาลินี วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
70 นางปิยฉัตร ศรีนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
71 นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
72 นางสาวณัฐณิชา กองจันทร์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
73 นางสาวนันธิกานต์ ไชยซาววงค์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
74 นางสาวภัทรภรณ์ ชมชื่น ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
75 นางอ่อนแก้ว จรัสดำรงวัฒน์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
76 นางสาวกรรณิกา เมืองมูล ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
77 นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
78 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
79 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
80 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
81 นางสุชานาถ ยอดอินทร์พรหม ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
82 นางสาวบัวเรียม พรมจีน ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
83 นางสาวสุภานันท์ พรหมเสน ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
84 นางสาววิฬามาตย์ เพชรมาตย์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
85 นางอทัยรัตน์ คำสุรีย์ ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
86 นายวินัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
87 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
88 นางมาลินี วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
89 นางสาวณัฐธนัญา บุญถึง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
90 นายครรชิด ฝายนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกุล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
91 นางอัมไพ อุตตาธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
92 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
93 นางพิมลพร จันทร์สมดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
94 นายกมล ผาคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
95 นางนงคราญ ยะวรรณ ครู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
96 นางสาวนาฎกร คำอ้ายล้าน ครู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
97 นางวิมลทิพย์ เที่ยงศักดิ์อนุกุล ครู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
98 นายณรงค์ นาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
99 นางจิราภรณ์ ศรีวิชัย ครู โรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
100 นางอทัยรัตน์ คำสุรีย์ ครู โรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
101 นางสาวฌิลลี ศรีนุ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
102 นางสาวเพ็ญทิวา อิ่นแก้ว ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
103 นางสาวอุทุมพร เมืองใจ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
104 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
105 นางสาวนันธิกานต์ ไชยซาววงศ์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
106 นางสาวณัฐณิชา กองจันทร์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
107 นางฐณิฎา คุณยศยิ่ง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
108 นางรจนา รินคำ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
109 นางสาวสุวรรณา ดวงจันทร์ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
110 นางสาวสุปรานี ตุ้มบำรุง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
111 นางสาวถนิมพัสตร์ วิสารทนนท์ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
112 นางสาวปวริศา สุระจิตต์ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
113 นางสาวอลิษา บุญมา ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
114 นางสาวพรธิดา ถิระวัฒน์ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
115 นางสาวกรรณิการ์ สืบสกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
116 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเขียงราย คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
117 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
118 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
119 นางมาลินี วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
120 นางอทัยรัตน์ คำสุรีย์ ครู โรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
121 นางสาวนงนุช เสือโต ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
122 นางสาวอรราภา คำบุญปั๋น ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
123 นางวาสนา สมบูรณ์ไชยา ครู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
124 นางณัฐธิดา บัวหนา ครู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
125 นางพิมลพร จันทร์สมดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
126 นางรจนา รินคำ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
127 นางสาวบัวเรียม พรมจีน ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
128 นางสาวสุภานันท์ พรหมเสน ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
129 นางสาวณัฐณิชา กองจันทร์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
130 นางสาวปนัดดา ปัญญานะ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
131 นางสาววิฬามาตย์ เพชรมาตย์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
132 นางสาววลิดา มูลนาง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
133 นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
134 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
135 นายวีรเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
136 นายครรชิต ฝายนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
137 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
138 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
139 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
140 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
141 นางพิกุล เลียวสิริพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
142 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
143 นายอมร อินทนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
144 นายวินัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
145 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
146 นางอัมไพ อุตตาธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
147 นายอเนก ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
148 นายธนพันธ์ สุริยาศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
149 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
150 นายวัฒนชัย แสงศักดา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
151 นางสาวบุษบา ตาไว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
152 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
153 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
154 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
155 นายประสิทธิ์ คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
156 นายณัฐพล สอนเสริม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
157 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
158 นายอดิศร แดงเรือน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
159 นายองอาจ แก้วจา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
160 นายวิธาน บุญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
161 นายอุทัย เลิศกุลทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
162 นายไพรเดช บุลกุล ครู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
163 นายประสงค์ ปริวัตรสกุลชัย ครู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
164 นายวิทยาคม ศรีโสภารัตน์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
165 นางสาวเพ็ญทิวา อิ่นแก้ว ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
166 นายสายัณต์ เสนวิรัช ครู โรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
167 นายอัศวศิลป์ แผ่นชัยภูมิ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
168 นายเฉลิมพงษ์ ใบปกทอง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
169 นายพงศกาญจน์ คำสีแก้ว ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
170 นายกิตติพงศ์ กุดแก้ว ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
171 นายนิรันดร์ เกษมราษฎร์ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
172 นายสิริพงศ์ ธิดารวม ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
173 นายประยูร โพธิ ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
174 นายธีร์ธวัช ปินตา ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
175 ส.อ.เอกสิทธิ์ ธรรมขันทา เจ้าหน้าที่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
176 นางสาวรัตติกาล ยศสุข ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
177 นางสาวศุภลักษณ์ ยาวิชัย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
178 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
179 นายบุญธรรม รัตนะ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
180 นายประสงค์ อินสุวรรณ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
181 นายธงชัย ยะรัตน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
182 นายทวีศักดิ์ มังกร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
183 นายชยุต ข่าขันมะสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
184 นายอรุณไสว ปินอินต๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาส่งเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
185 นายกัมปนาท แสนสุดใจ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
186 นายทวีศักดิ์ มังกร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
187 นายบุญธรรม พิมพิสาร ลูกจ้างประจำโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
188 นายสถิต กอนแสง ลูกจ้างประจำโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
189 นายสุกิจ ไชยนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
190 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
191 นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
192 นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
193 นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
194 นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
195 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
196 จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
197 นายกัจจายน์ อำพัน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
198 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
199 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
200 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
201 นางสาวณัฐธนัญา บุญถึง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 เชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
202 นางสาวสมศรี รินใจ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
203 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
204 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
205 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
206 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
207 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
208 นายอมร อินทนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
209 นายณรงค์ นาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกุล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
210 นายองอาจ แก้วจา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
211 นายวีรเชษฐ์ ปัญจอริยกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
212 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
213 นางอัมไพ อุตตาธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
214 นายวินัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
215 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
216 นายอเนก ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
217 นายธนพันธ์ สุริยาศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
218 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
219 นายวัฒนชัย แสงศักดา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
220 นางสาวบุษบา ตาไว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
221 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
222 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
223 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
224 นายประสิทธิ์ คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
225 นายณัฐพล สอนเสริม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
226 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
227 นายบุญธรรม รัตนะ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
228 นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
229 นายนพรัตน์ อาจใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
230 นายภาคภูมิ กีฬาแปง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
231 นางพูนสุข โมกศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
232 นางไพวรรณ ทิพย์โพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
233 นายอุทิต น้อยใย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
234 นายมงคล สุวรรณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
235 นายสิทธิชัย โขนงนุช รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
236 นายนพรัตน์ อาจใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
237 นายนิกร ทองทิพย์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
238 นายสมบัติ ศรีวรรณชัย ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
239 นายสมศักดิ์ คอทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จัดหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
240 นายอภิชิต วงศ์นวล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
241 นายอลงกรณ์ ไชยราช ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
242 นางวาสนา สมบูรณ์ไชยา ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
243 นางวิมลรัตน์ รัตนบรรณสกุล ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
244 นางบัวแก้ว ใหม่ศรี ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
245 นางมาลินี วรรณวงค์ รองผู้อำนวยการกาวิละอนุกุล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
246 นายอิทธิกร แก้วมา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
247 นาวสาวเบญจวรรณ สุดเหน่ห์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
248 นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
249 นางสาวไข่มุก ถุงคำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
250 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
251 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
252 นางพิกุล เลียวสิรีพงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
253 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
254 นายครรชิด ฝายนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกุล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
255 ชูศักดิ์ ชูมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจตรปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
256 นางถนิม พิมพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
257 นางพิรุณลักษณ์ เจริญเดช ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
258 นายประสงค์ ปริวัตรสกุลชัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
259 นางประนอม ทองต้น ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
260 นางณัฐชนา ลาวัณยกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
261 นางสาวอัจฉราพร แสงโชติ ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
262 นางสุภาภรณ์ พันธ์วิไล ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
263 นางศิริวรรณ ปาลี ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
264 นางสาวจันทร์แรม แก้วคำหน้อย ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
265 นางสาวกรรณิการ์ สืบสกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
266 นายสมพร สีนวลตา ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
267 นางณัฐธิดา บัวหนา ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
268 นางรุ่งวดี สิงห์แก้ว ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
269 นางสาวหัทยา ตั้งปฐมวงค์ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
270 นายอัศวศิลป์ แผ่นชัยภูมิ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
271 นางสาวจันทร์จิรา ศรีกุณะ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
272 นายทศพล จอมใจ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
273 นายธวัชชัย สุจา ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
274 นายเฉลิมพงษ์ ใบปกทอง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
275 นายคมสันต์ ใหม่พรม ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
276 นายอัฐพงค์ บุญเจ็น ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
277 นางสาวฐณิฎา คุณยศยิ่ง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
278 นายสมหมาย คำศิริ ลูกจ้างประจำโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
279 นายธนพันธ์ สุริยาศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
280 นายอุดม ผาคำสระศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู
281 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
282 นายบุญธรรม รัตนะ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
283 นายสมบูรณ์ ชูหอยทอง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
284 นายเจษฎา ชนะเดช ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
285 นายเขมปัญญา ดิษฐวุฒิ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
286 นายนนท์ธวัตร คำแหลง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
287 นายเฉลิมพงษ์ ใบปกทอง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
288 นายธีระยุทธ บัวขาว ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
289 นายปภาวิน เขียวสา ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
290 นายอัศวศิลป์ แผ่นชัยภูมิ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
291 ว่าที่ร.ต.สุภฤกษ์ สิงห์โต ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
292 นายคมสันต์ ใหม่พรม ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
293 นายปรีชา ไวรักษ์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
294 นายธวัชชัย สุจา ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
295 นายเสฏฐวุฒิ อุ่นแสง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
296 นายสราวุฒิ สวัสดิ์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
297 นายสืบศักดิ์ จอมธรรม ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
298 นายพีร์ อรัณยภาค ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
299 นายพันธ์ปี ศรีวังพล ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
300 นายปิยพงษ์ ขันทศร ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
301 นายอุทัย เลิศกุลทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
302 นายปิยเชษฐ์ โกย ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
303 นายอัฐพงค์ บุญเจ็น ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
304 นายกัจจายน์ อำพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
305 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
306 นายณรงค์ พิมพิสาร ลูกจ้างประจำโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
307 นายสถิตย์ กอนแสง ลูกจ้างประจำโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
308 นายอเนก ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
309 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
310 นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 แม่อาย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
311 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
312 นายครรชิต ฝายนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
313 นายวีรเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
314 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
315 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
316 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
317 นายอมร อินทนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
318 นายวินัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
319 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
320 นางอัมไพ อุตตาธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
321 นายธนพันธ์ สุริยาศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
322 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
323 นายวัฒนชัย แสงศักดา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
324 นางสาวบุษบา ตาไว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
325 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
326 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
327 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
328 นายประสิทธิ์ คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
329 นายณัฐพล สอนเสริม อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
330 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
331 นายบุญธรรม รัตนะ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
332 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
333 นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
334 นายองอาจ แก้วจา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
335 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
336 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
337 นางพิกุล เลียวสิริพงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
338 นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 แม่อาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
339 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
340 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
341 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
342 นางณัฐชนา ลาวัณยกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
343 นายวิธาน บุญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกุล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
344 นางอุไร กุศล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกุล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
345 นางณฐิตา หมื่นประจำ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
346 นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
347 นางมณิชญา ยอดมูลดี ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
348 นายอัศวศิลป์ แผ่นชัยภูมิ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
349 นางสาวภัทรภรณ์ ชมชื่น ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
350 นายนนท์ธวัตร คำแหลง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
351 นางชัญญาภัค ธินะ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
352 นายเจษฎา ชนะเดช ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
353 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 แม่แจ่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
354 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
355 นางรุ่งวดี สิงห์แก้ว ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
356 นางสาวเรียมน้อย เทศเกษม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
357 นางสุภัสสรา ฉายา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
358 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
359 นายอมร อินทนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
360 นายประสิทธิ์ คำชมพู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
361 นายกัจจายน์ อำพันธ์ ผู้อำนวยการศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
362 นางสุรางค์ วิสุทธฺสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
363 นางบุษาบา ตาไว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
364 นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
365 นายนพรัตน์ อาจใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
366 นางชวนชม บุญศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาส่งเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
367 นางสาววรินทิพย์ หมี้แสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาส่งเคราะห์ตาก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
368 นางสาวศุภลักษณ์ ยาวิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
369 นางพิกุล เหมืองคำ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
370 นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
371 นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผู้อำนวยการราชประชานุเคราะห์ 30 แม่อาย คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
372 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
373 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
374 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
375 นายส่งศักดิ์ ปัญญาจิระ ครูโรงเรียนกาวิละอนุกุล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
376 นายวิทยาคม ศรีโสภารัตน์ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
377 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
378 นายอดิสรณ์ แดงเรือน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
379 นายบุญธรรม รัตนะ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
380 นายสันติ สกุลเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
381 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
382 นางพิกุล เลียวสิริพงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
383 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
384 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
385 นางขวัญวิไล บุญยอด ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
386 นางนงนุช เกษมราษร์ ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
387 นางจิราภรณ์ ศรีวิชัย ครูโรงเรียนกาวิละอนุกุล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
388 นางนิตยา ชาวขุนทด ครูโรงเรียนกาวิละอนุกุล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
389 นางพวงพันธ์ ทองปั้น ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
390 นางสุพรีย์ เจริญสินธุ์ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
391 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
392 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
393 นางสาวอาฎาภรณ์ ขวัญสุวรรณ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
394 นางสาวจิราภรณ์ ภูครึง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
395 นางพจนีย์ คำแหลง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
396 นางเกศรา บัวขาว ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
397 นางทัศนีย์ แสงขัติย์ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
398 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
399 นางขวัญวิไล บุญยอด ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
400 นางพจนีย์ คำแหลง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
401 นางจิราภรณ์ ศรีวิชัย ครูโรงเรียนกาวิละอนุกุล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
402 นางนิตยา ชาวขุนทด ครูโรงเรียนกาวิละอนุกุล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
403 นางพวงพันธ์ ทองปั้น ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
404 นางสุพรีย์ เจริญสินธุ์ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
405 นางสาวจิราภรณ์ ภูครึง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
406 นางชุตินธร เหล่าโกศลลักษณ์ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
407 นางนิชาภัทร โกย ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
408 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
409 นายพีร์ อรัณยภาค ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
410 นางสาวสุดารัตน์ อุ่นดอนตอง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
411 นายปิยพงษ์ ขันทศร ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
412 นายสราวุฒิ สวัสดิ์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
413 นางพิกุล ทิตยกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
414 นายกมล ผาคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
415 นางปาริษา อุบลจินดา ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
416 นางมาลินี ชำนาญณรงค์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
417 นางสาวอุดมลักษณ์ ไหวเคลื่อน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
418 นางสาวสุรัชดา สาจักร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
419 นายเกษม สลีอ่อน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
420 นายอมร อินทนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
421 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
422 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
423 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
424 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
425 นางอัจฉรา ชินกระจ่างกิจ ครูผู้รับผิดชอบการแสดงโรงเรียนกาวิละอนุกุล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
426 นางอารีรักษ์ เรือนคำ ครูผู้รับผิดชอบการแสดงโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
427 นางฟองศรี มอนไข่ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
428 นายอลงกรณ์ ไชยราช ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
429 นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
430 นายลิปปกร เหมืองคำ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
431 นางสุวรรณา พันธ์ประเสริฐ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
432 นางจิราพรรณ โศภนะศุกร์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
433 นายอัศวศิลป์ แผ่นชัยภูมิ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
434 นางดวงสมร ศิริ ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
435 นางอัมไพ อุตตาธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
436 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
437 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
438 นายสมศักดิ์ แสงประเเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
439 นายสุกิจ ไชยนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
440 นายศรยุทร เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
441 จ.ส.อ.เฉวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
442 นายเฉลิมชาติ ชำนาญนรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
443 นายอมร อินทนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
444 นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
445 นางยุพิน คำปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
446 นายวิธาน บุญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกุลเชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
447 นายบุญธรรม รัตนะ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
448 นายพฤหัส แลสันกลาง ครูโรงเรียนกาวิละอนุกุล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
449 นางนิภากร โภคาสัมฤทธฺ์ ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกุล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
450 นายศรีคำรุ้ง จุฬะอาด ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกุล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
451 นางปัญญดา ภูรีโรจน์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
452 นายฆ้องชัย กันยวิมล ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
453 นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
454 นางสาวสุนิษา คงเจริญ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
455 นางสายสุนีย์ สายสาร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
456 นายจีรพล อุดคำมี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
457 นายชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
458 นายธงชัย ญะรัตน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
459 นางสาวกัลยา ยานะพงษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
460 นางสมศรี รินใจ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
461 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
462 นายราเชน ไชยทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
463 นายสำเนียง เสนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์น่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
464 นายอดิสรณ์ แดงเรือน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตอนุสารสุนทร คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
465 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
466 นางถนิม พิมพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
467 นายณรงค์ นาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่
468 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
469 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
470 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
471 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
472 นางอารีรักษ์ เรือนคำ ครูผู้รับผิดชอบการแสดงโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
473 ว่าที่ร.ต.สุภฤกษ์ สิงห์โต ครูผู้รับผิดชอบการแสดงโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
474 นางพัทริกา โพธิ ครูผู้รับผิดชอบการแสดงโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
475 นางฟองศรี มอนไข่ ครูผู้รับผิดชอบการแสดงโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
476 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
477 นายอัศวศิลป์ แผ่นชัยภูมิ ครูผู้รับผิดชอบการแสดงโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
478 นางดวงสมร ศิริ ครูผู้รับผิดชอบการแสดงโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
479 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
480 นางศิริสิน สิงสาคร ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
481 นางประทุมมาศ นุชพงษ์ ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
482 นางสาวมัสยา จุ้ยสม ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
483 นางกานดา คำจันทร์แก้ว ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
484 นางสาวจันทร์แรม แก้วคำหน้อย ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
485 นางวันเพ็ญ บุญเรือง ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
486 นางสาวอินทุอร ชัยงวงค์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
487 นางสาวนิภารินทร์ ปาละสอน ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
488 นางพัทริกา โพธิ ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
489 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
490 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
491 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
492 นางนงคราญ ยะวรรณ ครู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
493 นางสาวนาฎกร คำอ้ายล้าน ครู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
494 นางวิมลทิพย์ เที่ยงศักดิ์อนุกุล ครู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
495 นายณรงค์ นาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
496 นางสาวฌิลลี ศรีนุ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
497 นางสาวเพ็ญทิวา อิ่นแก้ว ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
498 นางสาวอุทุมพร เมืองใจ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
499 นางสาวบัวเรียม พรมจีน ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ชียงใหม่ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
500 นายนนท์ธวัตร คำแหลง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ชียงใหม่ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
501 นายเสฐียรพงษ์ อาศนะ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ชียงใหม่ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
502 นายเสฏฐวุฒิ อุ่นแสง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ชียงใหม่ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
503 นางสาวภัทรภรณ์ ชมชื่น ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ชียงใหม่ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
504 นางสาวปวริศา สุระจิตต์ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ชียงใหม่ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
505 นางสาววลิดา มูลนาง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ชียงใหม่ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
506 นายสืบศักดิ์ จอมธรรม ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ชียงใหม่ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
507 นางนิชาภัทร โกย ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ชียงใหม่ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
508 นายพีร์ อรัณยภาค ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ชียงใหม่ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
509 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
510 นางสาวกวีกานต์ ศิริลา ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
511 นางสาวอลิษา บุญมา ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
512 นางสาวพรธิดา ถิระวัฒน์ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
513 นางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน์ ครูโรงเรียนกาวิละอนุกุล คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผล
514 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการจัดที่พัก
515 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการจัดที่พัก
516 นางพิกุล เลียวสิริพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการจัดที่พัก
517 นางพวงทอง ศรีวิลัย ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการจัดที่พัก
518 นายสุวิทย์ สุทาลา ครูโรงเรียนกาวิละอนุกุล คณะกรรมการจัดที่พัก
519 นายวิทยาคม ศรีโสภารัตน์ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการจัดที่พัก
520 นางญาณิศา ชนะเดช ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการจัดที่พัก
521 นายปภาวิน เขียวสา ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการจัดที่พัก
522 นายคมสันต์ ใหม่พรหม ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการจัดที่พัก
523 นางพจนีย์ คำแหลง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการจัดที่พัก
524 นายอดิสรณ์ แดงเรือน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการจัดที่พัก
525 นายกมล ผาคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการจัดที่พัก
526 นางสุภาภรณ์ พันธ์วิไล ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการจัดที่พัก
527 นางณัฐชนา ลาวัณยกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการจัดที่พัก
528 นายปิยเชษฐ์ โกย ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการจัดที่พัก
529 นางอุไร กุศล รองผู้อำนวยการกาวิละอนุกุล คณะกรรมการจัดที่พัก
530 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
531 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
532 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
533 นางอ่อนแก้ว จรัสดำรงค์วัฒน์ ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
534 นางมาลินี วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกุล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
535 นางปิยะฉัตร ศรีนาค ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
536 นางพิมลพร จันทร์สมดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
537 นางวีระดี กองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
538 นางพรจิตร ชูมาลัยวงศ์ ครูโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
539 นางภาวนา จันทราภานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
540 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
541 นางสาวนิภา เกิดแพร่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
542 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
543 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
544 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
545 นางสุชานาถ ยอดอินทร์พรหม ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
546 นางสาวบัวเรียม พรมจีน ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
547 นางสาวนันธิกานต์ ไชยซาววงศ์ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
548 นางสาวสุภานันท์ พรหมเสน ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
549 นางสาววิฬามาตย์ เพชรมาตย์ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
550 นางวนิดา จิตอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
551 นางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน์ ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
552 นางอทัยรัตน์ คำสุรีย์ ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
553 นายอมร อินทนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
554 นางณัฐธิดา บัวหนา ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
555 นางอนงค์ อึ้งตระกูล ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
556 นางสาวสุดาพร สิริพัฒนไพศาล ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
557 นางเรณู ทรงคำ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
558 นางศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
559 นางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน์ ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
560 นางณัฐกานต์ ปิมป้อ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
561 นางอุไร กุศล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
562 นางอมรรัตน์ ยาวิราช ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
563 นางสาวนงนุช เสือโต ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
564 นายณรงค์ นาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
565 นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
566 นางสาวเนืองนิต ปิยะวงศ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
567 นางอทัยรัตน์ คำสุรีย์ ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
568 นางกชพรรณ ปันวงค์ ครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
569 นางสมฤทัย จีทิพย์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
570 นางปิยฉัตร ศรีนาค ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
571 นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
572 นางผ่องศรี อู่เงิน ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
573 นายวิธาน บุญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
574 นางศุภาพิชญ์ ตาคำมา ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
575 นางวรวลัญช์ สามแก้ว ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
576 นางสาวเพ็ญทิวา อิ่นแก้ว ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
577 นางเยาวนิจ ปั้นเทียน ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
578 นางสาวสุวัจนี ศรีแก้ว ครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
579 นางชญาภา ธนาพิสิษฐ์ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
580 นางสาววีราภรณ์ สุวรรณเมือง ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
581 นายวรนิพิฐ กองโกย ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
582 นายวันใหม่ ก่อมาลัยพันธ์ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
583 นางสาวอณัญญา คิดลึก ครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
584 นางอารีรักษ์ เรือนคำ ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
585 นางฟองศรี มอนไข่ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
586 นางพยุงศรี ทองคำกูล ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
587 นางณฐิตา หมื่นประจำ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
588 นางณัฐกานต์ ชุ่มใจ ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
589 นายพฤหัส แลสันกลาง ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
590 นางสาวเอราวัณ อินทะรังสี ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
591 นางสาวอุทุมพร เมืองใจ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
592 นางมาลินี วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
593 นางพวงพันธ์ ทองปั้น ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
594 นายสิทธิชัย ปิ่นเงิน ครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
595 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
596 นางสาวศิริลภรณ์ กำปนาด ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
597 นายวิทยาคม ศรีโสภารัตน์ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
598 นายบุญมี รัตนะ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
599 นายธีรพันธ์ จันทรรัตน์ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
600 นายวัชชีระ หาญกล้า ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
601 นายทรงวุฒิ อิ่นแก้ว ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
602 นางสาวไพลิน เวียงนาค ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
603 นายเล็ก ขาวหมื่นไวย์ ครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
604 นายประสิทธิ์ ชูไว ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
605 นายธนพรชัย ไชยรังสี ครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
606 นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
607 นางกฤษณา ประพันธ์ศรี ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
608 นายผดุงเวศน์ กาวิโล ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
609 นางรัตนา เขียวขำ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
610 นางสาวอติพร ช่วยเรืองพันธุ์ ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
611 นางนิชาภัทร โกย ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
612 นางณภัทร สิงห์สี ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
613 นางยุพิน นนท์อามาตย์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
614 นางธนะรัชต์ ถาทอง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
615 นางสาวรัชนู สุขอ้าย ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
616 นางสาววันทนีย์ เรียงไรสวัสดิ์ ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
617 นางพรพิมล กาบสนิท ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
618 นางปาริษา อุบลจินดา ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
619 นางอรวรรณ จากสูงเนิน ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
620 นางสาวปารมี ปวงคำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
621 นางสุภาพร กะแก้ว ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
622 นางสาวเกศรินทร์ วงศ์ร้อย ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
623 นางสาวสุวรรณา ดวงจันทร์ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
624 นางรจนา รินคำ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
625 นางสาวสมคิด กาวี ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
626 นายยงยุทธ สมนา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
627 นายศุภชัย วงษา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
628 นายจะเด็จ ชาติพจน์ ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
629 นางสาวมัทนา บั้งเงิน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
630 นายสมบัติ พวงบุหงา ครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
631 นางสาวปิยะมาศ ศรีโพธิ์ทอง ครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
632 นางสาวจันทร์จิรา ศรีกุณะ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
633 นางสุภาภรณ์ พันธ์วิไล ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
634 นางสาวศิรินภา ช้างทอง ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
635 นางพนิดา เวรุริยะ ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
636 นางสาวพชร ชัยเจริญ ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
637 นายสยาม จันทราภานนท์ ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
638 นายอัฐพงค์ บุญเจ็น ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
639 นางสาวเสาวภา เพียรจริง ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
640 นายประยงค์ ราชพรม ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
641 นายเสนีย์ราช บุญยอด ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
642 นางสาวฉวีวัลย์ สมบัตินันทน์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
643 นางทิพย์กัลยา ภากรณ์วีรวัชร์ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
644 นางทิพย์ทิวา วิชาญ ครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
645 นางสาวสุดารัตน์ อุ่นดอนตอง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
646 นายอดิศร แดงเรือน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
647 นายสุรวิช จริยเดช ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
648 นายบุญทวี พูพวงจันทร์ ครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
649 นายกำธร ปินตา ครูโรงเรียนโสตจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
650 นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
651 นางสลับ อืนทนนท์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
652 นางภาวนา จันทราภานนท์ ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
653 นางสุภาณี สุขภาเนตร์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
654 นายประสงค์ ปริวัตรสกุลชัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
655 นายสายัณต์ เสนวิรัช ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
656 นายจำลอง ธรรมมัง ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
657 นางสาวนิภา เกิดแพร่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
658 นายพรสวัสดิ์ นนท์อามาตย์ ครูโรงเรียนโสตจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
659 นางปรียาวรรณ พัฒนกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
660 นางกมลลักษณ์ อินทรประดิษฐ์ ครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
661 นางสาวปนัดดา ปัญญานะ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
662 นางจิราภรณ์ ศรีวิชัย ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
663 นางธีราภรณ์ ทรงประศาสน์ ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
664 นางสาวมัสยา จุ้ยสม ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
665 นางญาณิศา ชนะเดช ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
666 นายนิรันดร์ จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
667 นางเมธิณี จันทร์แก้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
668 นางไพลิน ศรีโพธิ์ ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
669 นางสาวศศิจันทร์ สุขโชติ ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
670 นางสาววลิดา มูลนาง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
671 นางสุมล ศรีใจ ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
672 นางสาวธัญลักษณ์ นิติภาภรณ์ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
673 นายวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย ครูโรงเรียนโสตจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
674 นายวีรเชษฐ์ จินวงค์ ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
675 นางวีราภรณ์ สุวรรณเมือง ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
676 นางอัจฉรา ทิวาพรภากูล ครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
677 นายบุญโฮม จันทร์สมดี ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
678 นางเรณา โพธิ์คำ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
679 นางสิรินภา พิมสาร ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
680 นางสาวอโณทัย นันแพง ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
681 นางอุษา มีคำ ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
682 นายอมร เกตุแก้ว ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
683 นางสาวกรรณิกา เมืองมูล ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
684 นางอ่อนแก้ว จรัสดำรงค์วัฒน์ ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
685 นางสนธิรัตน์ ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
686 นางกิตติมา เผ่าพันธุ์เหนือ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
687 นางสุภาพร น้อยเอี่ยม ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
688 นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
689 นายนิธิพัฒน์ เผือทะนา ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
690 นางวีระดี กองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
691 นางจิตรลดา กุดแก้ว ครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
692 นางแสงระวี ระมูลกิจ ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
693 นางศศิวิมล สุริยะ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
694 นางสาวบัวเรียม พรมจีน ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
695 นางศิริวรรณ ปาลี ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
696 นางสาววัศศญา วงษ์เชียงยืน ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณื คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
697 นางสุกัญญา ด้วงอิน ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
698 นายสมาน เครือแก้ว ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
699 นายวรนาถ ทองศรี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอมก๋อย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
700 นางสาวพนิจตา บัวผัน ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
701 นายธีรธร เลอศิลป์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
702 นางสาวจันทร์จิรา ก๋าตุ้ย ล่ามกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
703 นางสาวบุษบา สุคันธมาลา ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
704 นายธงชัย บุตรที ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
705 นายมงคล จิตรอาษา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
706 นายสมศักดิ์ จันทร์บุตร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
707 นางสาวสุมาลี เรือนตื้อ ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
708 นางประนอม ทองต้น ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
709 นางสุรางค์ ญานะ ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
710 นางวิมลรัตน์ รัตนบรรณสกุล ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
711 นายศรีคำรุ้ง จุฬะอาด ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
712 นางวนิดา จิตรอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
713 นางศุภมาส บุญเกิด ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
714 นางสาวปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์กุล ครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
715 นายณัฏฐวี พิมพ์พาพันธ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
716 นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์ ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
717 นางรุ่งวดี สิงห์แก้ว ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
718 นางประยูร บัวดี ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
719 นางสาวภัทรภรณ์ ชมชื่น ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
720 นายพงศกร คำสีแก้ว ครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
721 นางสาวแสงเทียน ธารกมลโสภา ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
722 นางปาริชาติ นาคน้อย ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
723 นางรุจิรา อาจหาญ ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
724 นางสาวทัศน์วรรณ กลิ่นเกตุ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
725 นายบุญมี เหลาธรรม ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
726 นางกาญจนา หุ่นสุวรรณ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
727 นายสุรศักดิ์ ยศศักดิ์มนตรี ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
728 นายกิตติ์รัฐ ภู่เสม ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
729 นายยุทธนา สัมมาพรต นักศึกษาสถาบันพลศึกษาประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
730 นางสาวสิริทรา พิมสาร ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
731 นางศฤงคาร อินต๊ะเม้า นักศึกษาสถาบันพลศึกษาประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
732 นายธนาพร สิงห์อุดร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
733 นางบุพพัณห์ เมฆพยัพ ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
734 นางสายสมร ปัทมาภรณ์ ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
735 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
736 นางบัวแก้ว ใหม่ศรี ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
737 นางสาววรณนิสา โคตรภูเขียว ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
738 นางสาวนริศรา มากมี ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
739 นางณัฐชนา ลาวัลยกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
740 นางพัชรี โมราราย ครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
741 นางสาวศศิธร มูลละ ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
742 นางฉวีวัลย์ สมบัตินันทน์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
743 นางทัศนีย์ ทินมาศ ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
744 นายส่งศักดิ์ ปัญญาจิระ ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
745 นายอุดม ผาคำสระศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
746 นางณัฏฐา สวยสด ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
747 นายณัฏวุฒิ มากสุข ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
748 นายอดุลย์ ปวงคำ ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
749 นางนาถลดา ทาอุปรงค์ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
750 นายชวลิต กรวดสูงเนิน ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
751 นายไพรเดช บุลกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
752 นางสาวเสริมทรัพย์ เพ็ชรฑูลย์ ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
753 นายณัฏฐ์ทัต ศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
754 นายคณธร ศรีไม้ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะหฺ์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ
755 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 คณะกรรมการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARD)
756 นางพิกุล เลียวสิริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARD)
757 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ คณะกรรมการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARD)
758 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกุล คณะกรรมการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARD)
759 นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 คณะกรรมการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARD)
760 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARD)
761 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARD)
762 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARD)
763 นางเยาวนิจ ปั้นเทียน ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARD)
764 นางณัฐชนา ลาวัณยกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARD)
765 นางอุไร กุศล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARD)
766 นางสาวปวริศา สุระจิตต์ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARD)
767 นางสาววลิดา มูลนาง ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARD)
768 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 คณะกรรมการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARD)
769 นางพิมลพร จันทร์สมดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสดศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARD)
770 นางพิพลพร จันทร์สมดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสดศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการล่ามภาษามือ
771 นางปรียาวรรณ พัฒนกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการล่ามภาษามือ
772 นางวันเพ็ญ บุญเรือง ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการล่ามภาษามือ
773 นางสาวภัทรานิษฐ สงประชา ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการล่ามภาษามือ
774 นายนิรันดร อุปนันท์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการล่ามภาษามือ
775 นางสาวเนืองนิต ปิยะวงศ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการล่ามภาษามือ
776 เด็กหญิงกันต์ฤทัย กวีวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
777 เด็กหญิงชุติกาญจน์ แซ่ย่าง นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
778 เด็กหญิงสาริณี ใจทิศ นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
779 เด็กหญิงชลธิชา หล้าหม่น นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
780 เด็กหญิงสุจารี แสนหมี่ นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
781 เด็กหญิงอาหมี่ อาจอ นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
782 เด็กหญิงยุวดี แำกดู นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
783 เด็กหญิงประไพ หมือโป นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
784 นายพรหมพัฒน์ สิงห์สุวรรณ นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
785 เด็กหญิงเบญจมาศ อินทรชัย นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
786 นางสาวขนิษฐา ปานแดง นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
787 เด็กหญิงอาจู คำแก้ว นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
788 นางสาวหมวย ลุงติ๊ นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
789 เด็กหญิงอังคณา อุดธิยา นักเรียนโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
790 นางสาวมณฑิตา รักคน นักเรียนโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
791 นางสาวอรจิรา อุดก่ำ นักเรียนโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
792 เด็กหญิงนภาพร อ้ายดี นักเรียนโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
793 เด็กหญิงประกายดาว ณ ลำปาง นักเรียนโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]