หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-north62

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางศิริวรรณ ปาลีโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นางสุกัญญา ด้วงอินโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวรัศศิญา วงษ์เชียงยืนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6
1. นายวิธาน บุญญารองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธาน
2. นางศุภาพิชญ์ ตาคำมาโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ปิมป้อโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาเลขานุการ
เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวิธาน บุญญาโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางศุภาพิชญ์ ตาคำมาโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ปิมป้อโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาฯกรรมการ
เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายวิธาน บุญญาโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางศุภาพิชญ์ ตาคำมาโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ปิมป้อโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาฯกรรมการ
การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางปิยฉัตร ศรีนาคโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯกรรมการ
2. นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางผ่องศรี อู่เงินโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางปิยฉัตร ศรีนาคโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯกรรมการ
2. นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางผ่องศรี อู่เงินโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางรัตนา เขียวขำโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
2. นางสาวอดิพร ช่วยเรืองพันธุ์โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางนิชาภัทร โกยโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางรัตนา เขียวขำโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
2. นางสาวอดิพร ช่วยเรืองพันธุ์โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางนิชาภัทร โกยโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางรัตนา เขียวขำโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
2. นางสาวอดิพร ช่วยเรืองพันธุ์โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางนิชาภัทร โกยโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมาน เครือแก้วโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
2. นางอารีรักษ์ เรือนคำโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางสาวพนิจตา บัวผันโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเมธิณี จันทร์แก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
2. นายนิรันดร์ จันทร์แก้วโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางรจนา รินคำโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางเมธิณี จันทร์แก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
2. นายนิรันดร์ จันทร์แก้วโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางรจนา รินคำโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางเมธิณี จันทร์แก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
2. นายนิรันดร์ จันทร์แก้วโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางรจนา รินคำโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
1. นางธีราภรณ์ ทรงประศาสน์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวมัสยา จุ้ยสมโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางญาณิศา ชนะเดชโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นางธีราภรณ์ ทรงประศาสน์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวมัสยา จุ้ยสมโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางญาณิศา ชนะเดชโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางธีราภรณ์ ทรงประศาสน์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวมัสยา จุ้ยสมโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางญาณิศา ชนะเดชโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางธีราภรณ์ ทรงประศาสน์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวมัสยา จุ้ยสมโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางญาณิศา ชนะเดชโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอทัยรัตน์ คำสุรีย์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางกมลลักษณ์ อินทรประดิษฐ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ปัญญานะโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ศรีวิชัยโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางกมลลักษณ์ อินทรประดิษฐ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ปัญญานะโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางณภัทร สิงห์สีโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางกมลลักษณ์ อินทรประดิษฐ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ปัญญานะโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ อึ้งตระกูลโรงเรียนโสตศิฃึกษาอนุสารสุนทรประธาน
2. นางสาวสุดาพร สิริพัฒนไพศาลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางเรณู ทรงคำโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯเลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายอนงค์ อึ้งตระกูลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรประธาน
2. นางสาวสุดาพร สิริพัฒนไพศาลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางเรณู ทรงคำโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯเลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายอนงค์ อึ้งตระกูลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรประธาน
2. นางสาวสุดาพร สิริพัฒนไพศาลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางเรณู ทรงคำโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯเลขานุการ
เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเยาวนิจ ปั้นเทียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นายกำธร ปินตาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางเยาวนิจ ปั้นเทียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นายกำธร ปินตาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางเยาวนิจ ปั้นเทียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นายกำธร ปินตาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวบุษบา สุคันธมาลาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นายธีรธร เลอศิลป์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาววิลาสินี สุริยวงค์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายธีรธร เลอศิลป์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ไพรอุดมภูมินักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. นางสาวบุษบา สุคันธมาลาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางสุมล ศรีใจโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวธัญลักษณ์ นิติภากรณ์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางสุมล ศรีใจโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวธัญลักษณ์ นิติภากรณ์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางสุมล ศรีใจโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวธัญลักษณ์ นิติภากรณ์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางไพลิน ศรีโพธิ์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางสาวศศิจันทร์ สุขโชติโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาววลิดา มูลนางโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางไพลิน ศรีโพธิ์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางสาวศศิจันทร์ สุขโชติโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาววลิดา มูลนางโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นางเยาวนิจ ปั้นเทียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นายบุญมี เหลาธรรมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายศรีคำรุ้ง จุฬะอาดโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางเยาวนิจ ปั้นเทียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นายศรีคำรุ้ง จุฬะอาดโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายบุญมี เหลาธรรมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางเยาวนิจ ปั้นเทียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นายบุญมี เหลาธรรมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายศรีคำรุ้ง จุฬะอาดโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอุไร กุศลโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธาน
2. นางเยาวนิจ ปั้นเทียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางสาวสุวัจนี ศรีแก้วโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางเลขานุการ
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางอุไร กุศลโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธาน
2. นางเยาวนิจ ปั้นเทียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางสาวสุวัจนี ศรีแก้วโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางเลขานุการ
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางอุไร กุศลโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธาน
2. นางเยาวนิจ ปั้นเทียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางสาวสุวัจนี ศรีแก้วโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายบุญมี เหลาธรรมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา เมืองมูลโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ยศศักดิ์นิรันดร์โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายบุญมี เหลาธรรมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา เมืองมูลโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ยศศักดิ์นิรันดร์โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายบุญมี เหลาธรรมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา เมืองมูลโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ยศศักดิ์นิรันดร์โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอุไร กุศลโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธาน
2. นางอมรรัตน์ ยาวิราชโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางสาวนงนุช เสือโตโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางอุไร กุศลโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธาน
2. นางอมรรัตน์ ยาวิราชโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางสาวนงนุช เสือโตโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางอุไร กุศลโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธาน
2. นางอมรรัตน์ ยาวิราชโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางสาวนงนุช เสือโตโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯเลขานุการ
อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯประธาน
2. นางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ปิมป้อโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่เลขานุการ
อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯประธาน
2. นางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ปิมป้อโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่เลขานุการ
อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯประธาน
2. นางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ปิมป้อโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่เลขานุการ
อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯประธาน
2. นางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ปิมป้อโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่เลขานุการ
การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวเนืองนิต ปิยะวงศ์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรประธาน
2. นางอทัยรัตน์ คำสุรีย์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นางกชพรรณ ปันวงค์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางเลขานุการ
การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวเนืองนิต ปิยะวงศ์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรประธาน
2. นางอทัยรัตน์ คำสุรีย์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นางกชพรรณ ปันวงค์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางเลขานุการ
การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวเนืองนิต ปิยะวงค์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรประธาน
2. นางอทัยรัตน์ คำสุรีย์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นางกชพรรณ ปันวงค์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางเลขานุการ
ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ นาตาโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธาน
2. นางสมฤทัย จีทิพย์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯเลขานุการ
ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ นาตาโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธาน
2. นางสมฤทัย จีทิพย์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯเลขานุการ
ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ นาตาโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธาน
2. นางสมฤทัย จีทิพย์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางชญาภา ธนาพิสิษฐ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯประธาน
2. นายวันใหม่ ก่อมาลัยพันธ์โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวอนัญญา คิดลึกโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางเลขานุการ
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางชญาภา ธนาพิสิษฐ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯประธาน
2. นายวันใหม่ ก่อมาลัยพันธ์โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวอณัญญา คิดลึกโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางเลขานุการ
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางชญาภา ธนาพิสิษฐ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯประธาน
2. นายวันใหม่ ก่อมาลัยพันธ์โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวอนัญญา คิดลึกโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวปารมี ปวงคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาววีราภรณ์ สุวรรณเมืองโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางชญาภา ธนาพิสิษฐ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯประธาน
2. นางสาววีราภรณ์ สุวรรณเมืองโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นายวรนิพิฐ กองโกยโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางชญาภา ธนาพิสิษฐ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯประธาน
2. นางสาววีราภรณ์ สุวรรณเมืองโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นายวรนิพิฐ กองโกยโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางชญาภา ธนาพิสิษฐ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯประธาน
2. นางสาววีราภรณ์ สุวรรณเมืองโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นายวรนิพิฐ กองโกยโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่เลขานุการ

วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูลโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นายบุญโฮม จันทร์สมดีโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางเรณา โพธิ์คำโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายธนพพร สิงห์อุดรโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวบุษบา สุคันธมาลาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางบุพพันห์ เมฆพยัพโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายธนพพร สิงห์อุดรโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวบุษบา สุคันธมาลาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางบุพพัณห์ เมฆพยัพโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายธนพพร สิงห์อุดรโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวบุษบา สุคันธมาลาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางบุพพัณห์ เมฆพยัพโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายพฤหัส แลสันกลางโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางสายสมร ปัทมาภรณ์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพจนีย์ คำแหลงโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพฤหัส แลสันกลางโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางสายสมร ปัทมาภรณ์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพจนีย์ คำแหลงโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพฤหัส แลสันกลางโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางสายสมร ปัทมาภรณ์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพจนีย์ คำแหลงโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางบัวแก้ว ใหม่ศรีโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางสายสมร ปัทมาภรณ์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพจนีย์ คำแหลงโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายพฤหัส แลสันกลางโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธาน
2. นางสาวเอราวัณ อินทะรังษีโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร เมืองใจโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายพฤหัส แลสันกลางโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธาน
2. นางสาวเอราวัณ อินทะรังษีโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร เมืองใจโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายพฤหัส แลสันกลางโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธาน
2. นางสาวเอราวัณ อินทะรังสีโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร เมืองใจโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯเลขานุการ
การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางกฤษณา ประพันธ์ศรีโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นายผดุงเวศน์ กาวิไลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางกฤษณา ประพันธ์ศรีโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นายผดุงเวศน์ กาวิไลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายกิตติ์รัฐ ภู่เสมโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
2. นายศฤงคาร อินต๊ะเม้านักศึกษาสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตเชียงใหม่กรรมการ
3. นายยุทธนา สัมมาพรตนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่กรรมการ
เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกิตติ์รัฐ ภู่เสมโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
2. นายยุทธนา สัมมาพรตนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตเชียงใหม่กรรมการ
3. นายศฤงคาร อินต๊ะเม้านักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่กรรมการ
เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนงนุช เกษมราษฎร์โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
2. นายยงยุทธ สมนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวอโณทัย นันแพงโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุไร กุศลโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธาน
2. นางอารีรักษ์ เรือนคำโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางฟองศรี มอนไข่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯเลขานุการ
แอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกิตติ์รัฐ ภู่เสมโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
2. นายยุทธนา สัมมาพรตนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตเชียงใหม่กรรมการ
3. นายศฤงคาร อินต๊ะเม้านักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่กรรมการ
กิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางพยุงศรี ทองคำกูลโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา เมืองมูลโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา ศรีกุณะโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทิพย์กัลยา ภากรณ์วีรวัชรโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์ สิงห์โตโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวนริศรา มากมีโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
การเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุไร กุศลโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธาน
2. นางอารีรักษ์ เรือนคำโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ชูไวโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯประธาน
2. นายวรนิพิฐ กองโกยโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายธนพรชัย ไชยรังสีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางเลขานุการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ชูไวโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯประธาน
2. นายวรนิพิฐ กองโกยโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายธนพรชัย ไชยรังสีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางเลขานุการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ชูไวโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯประธาน
2. นายวรนิพิฐ กองโกยโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายธนพรชัย ไชยรังสีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางอรวรรณ จากสูงเนินโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวปารมี ปวงคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางปาริษา อุบลจินดาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางสาววันทนีย์ เรียงไรสวัสดิ์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางพรพิมล กาบสนิทโรงเรียนแพร่ปัญานุกูลกรรมการ
3. นางปาริษา อุบลจินดาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายศุภชัย วงษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
2. นางสาวสมคิด กาวีโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวมัทนา บั้งเงินศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
1. นางรจนา รินคำโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
2. นางสาวสมคิด กาวีโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายยงยุทธ สมนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางสุภาพร กะแก้วโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางสาวเกศรินทร์ วงศ์ร้อยโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา ดวงจันทร์โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางสุภาภรณ์ พันธ์วิไลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นางสาวศิรินภา ช้างทองโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
3. นางพนิดา เวรุริยะโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางสาวปิยะมาศ ศรีโพธิ์ทองโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา ศรีกุณะโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
3. นายสมบัติ พวงบุหงาโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6
1. นายประยงค์ ราชพรมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นายเสนีย์ราช บุญยอดโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวฉวีวัลย์ สมบัตินันทน์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นายสยาม จันทราภานนท์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวเสาวภา เพียรจริงโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอัฐพงค์ บุญเจ็นโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายสยาม จันทราภานนท์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวเสาวภา เพียรจริงโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอัฐพงค์ บุญเจ็นโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายสยาม จันทราภานนท์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวเสาวภา เพียรจริงโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอัฐพงค์ บุญเจ็นโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวพชร ชัยเจริญโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นายสยาม จันทราภานนท์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอัฐพงค์ บุญเจ็นโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวพชร ชัยเจริญโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นายสยาม จันทราภานนท์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอัฐพงค์ บุญเจ็นโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุลโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นายณัฏฐวี พิมพาพันธ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวรัชนู สุขอ้ายโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางฉวีวัลย์ สมบัตินันทน์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ทินมาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี เรือนตื้อโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นายสายัณต์ เสนวิรัชโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางณัฏฐา สวยสดศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา8กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ มากสุขโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายสายัณต์ เสนวิรัชโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางณัฏฐา สวยสดศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา8กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ มากสุขโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายสายัณต์ เสนวิรัชโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางณัฏฐา สวยสดศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา8กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ มากสุขโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอุดม ผาคำสระศรีโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
2. นายส่งศักดิ์ ปัญญาจิระโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นายประสงค์ ปริวัตรสกุลชัยโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอุดม ผาคำสระศรีโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
2. นายส่งศักดิ์ ปัญญาจิระโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นายประสงค์ ปริวัตรสกุลชัยโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายอุดม ผาคำสระศรีโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
2. นายส่งศักดิ์ ปัญญาจิระโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นายประสงค์ ปริวัตรสกุลชัยโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ ปริวัตรสกุลชัยโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นายสายัณต์ เสนวิรัชโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นายสมบัติ พวงบุหงาโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายประสงค์ ปริวัตรสกุลชัยโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นายสายัณต์ เสนวิรัชโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นายสมบัติ พวงบุหงาโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุลโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นายประยงค์ ราชพรมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายนิธิพัฒน์ เผือทะนาโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายวีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุลโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นายประยงค์ ราชพรมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายนิธิพัฒน์ เผือทะนาโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวีระดี กองแก้วโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกู,กรรมการ
2. นางจิตรลดา กุดแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางอารีรักษ์ เรือนคำโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวีระดี กองแก้วโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางจิตรลดา กุดแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางอารีรักษ์ เรือนคำโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางวีระดี กองแก้วโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางจิตรลดา กุดแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางอารีรักษ์ เรือนคำโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวีระดี กองแก้วโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางจิตรลดา กุดแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางอารีรักษ์ เรือนคำโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประสงค์ ปริวัตรสกุลชัยโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นายสายัณต์ เสนวิรัชโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นายจำลอง ธรรมมังโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
การแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กรรมการ
2. นายสราวุฒิ สวัสดิ์โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์ สิงห์โตโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางรุ่งวดี สิงห์แก้วโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสุมล ศรีใจโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางรุ่งวดี สิงห์แก้วโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสุมล ศรีใจโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางรุ่งวดี สิงห์แก้วโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสุมล ศรีใจโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางรุ่งวดี สิงห์แก้วโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสุมล ศรีใจโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางรุ่งวดี สิงห์แก้วโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสุมล ศรีใจโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางประกายดาว แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางรุ่งวดี สิงห์แก้วโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสุมล ศรีใจโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายทรงวุฒิ อิ่นแก้วโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯประธาน
2. นางสาวไพลิน เวียงนาคโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาฯกรรมการ
3. นายเล็ก ขาวหมื่นไวย์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางเลขานุการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายทรงวุฒิ อิ่นแก้วโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯกรรมการ
2. นางสาวไพลิน เวียงนาคโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาฯกรรมการ
3. นายเล็ก ขาวหมื่นไวย์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางกรรมการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6
1. นายทรงวุฒิ อิ่นแก้วโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯกรรมการ
2. นางสาวไพลิน เวียงนาคโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาฯกรรมการ
3. นายเล็ก ขาวหมื่นไวย์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางกรรมการ
รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทิพย์กัลยา ภากรณ์วีรวัชรโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางทิพย์ทิวา วิชาญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ อุ่นดอนตองโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางทิพย์กัลยา ภากรณ์วีรวัชรโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางทิพย์ทิวา วิชาญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ อุ่นดอนตองโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางทิพย์กัลยา ภากรณ์วีรวัชรโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางทิพย์ทิวา วิชาญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ อุ่นดอนตองโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำ Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายบุญมี รัตนะโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ จันทรรัตน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯกรรมการ
3. นายวัชชิระ หาญกล้าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯกรรมการ
การแข่งขันการทำ Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายบุญมี รัตนะโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ จันทรรัตน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯกรรมการ
3. นายวัชชิระ หาญกล้าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯกรรมการ
การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายอดิศร แดงเรือนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นายสุรวิช จริยเดชโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายบุญทวี พูพวงจันทร์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายอดิศร แดงเรือนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสสารสุนทรกรรมการ
2. นายสุรวิช จริยเดชโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายบุญทวี พูพวงจันทร์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายอดิศร แดงเรือนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นายสุรวิช จริยเดชโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายบุญทวี พูพวงจันทร์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ อึ้งตระกูลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นางอทิตยา ราชดีโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอมร เกตุแก้วโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ อึ้งตระกูลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นางอทิตยา ราชดีโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอมร เกตุแก้วโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางอนงค์ อึ้งตระกูลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นางอทิตยา ราชดีโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอมร เกตุแก้วโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นายธงไทย บุตรทีโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายพรสวัสดิ์ นนท์อามาตย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นายธงไทย บุตรทีโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายพรสวัสดิ์ นนท์อามาตย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นายธงไทย บุตรทีโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายพรสวัสดิ์ นนท์อามาตย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นายธงไทย บุตรทีโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายพรสวัสดิ์ นนท์อามาตย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นายธงไทย บุตรทีโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายพรสวัสดิ์ นนท์อามาตย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ จันทร์บุตรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
2. นางวรวลัญช์ สามแก้วโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี เรือนตื้อโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ จันทร์บุตรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
2. นางวรวลัญช์ สามแก้วโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี เรือนตื้อโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ จันทร์บุตรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
2. นางวรวลัญช์ สามแก้วโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี เรือนตื้อโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ จันทร์บุตรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
2. นางวรวลัญช์ สามแก้วโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี เรือนตื้อโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
งานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางประนอม ทองต้นโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จันทร์บุตรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
3. นางสุรางค์ ญานะโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางวิมลรัตน์ รัตนบรรณสกุลโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จันทร์บุตรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
3. นางวรวลัญช์ สามแก้วโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุไร กุศลโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นายวรวลัญช์ สามแก้วโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญทิวา อิ่นแก้วโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯกรรมการ
งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสลับ อินทนนท์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นายอดุลย์ ปวงคำโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายกำธร ปินตาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางยุพิน นนท์อามาตย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวรัชนู สุขอ้ายโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางธนะรัชต์ ถาทองโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางยุพิน นนท์อามาตย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวรัชนู สุขอ้ายโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางธนะรัชต์ ถาทองโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางยุพิน นนท์อามาตย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวรัชนู สุขอ้ายโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางธนะรัชต์ ถาทองโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางณภัทร สิงห์สีโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางยุพิน นนท์อามาตย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางธนะรัชต์ ถาทองโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางณภัทร สิงห์สีโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางยุพิน นนท์อามาตย์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางธนะรัชต์ ถาทองโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมาลินี วรรณวงศ์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางพวงพันธ์ ทองปั้นโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ปิ่นเงินโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปางกรรมการ
การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอ่อนแก้ว จรัสดำรงวัฒน์โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสุภาพร น้อยเอี่ยมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางกิตติมา เผ่าพันธุ์เหนือโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางอ่อนแก้ว จรัสดำรงค์วัฒน์โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสุภาพร น้อยเอี่ยมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางกิตติมา เผ่าพันธุ์เหนือโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางอ่อนแก้ว จรัวดำรงค์วัฒน์โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสุภาพร น้อยเอี่ยมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางกิตติมา เผ่าพันธุ์เหนือโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอ่อนแก้ว จรัสดำรงวัฒน์โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสนธิรัตน์ ไชยวงศ์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นางกิตติมา เผ่าพันธุ์เหนือโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางอ่อนแก้ว จรัสดำรงค์วัฒน์โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสนธิรัตน์ ไชยวงศ์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นางกิตติมา เผ่าพันธุ์เหนือโรงเรียนศรีสังวาย์เชียงใหม่กรรมการ
การทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ ชัยชนะโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
2. นางสาวศิริลภรณ์ กำปนาดโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาฯกรรมการ
3. นายวิทยาคม ศรีโสภารัตน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯกรรมการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวนิดา จิตรอาษาโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางศุภมาส บุญเกิดโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์กุลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางวนิดา จิตรอาษาโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางศุภมาส บุญเกิดโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์กุลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางวนิดา จิตรอาษาโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางศุภมาส บุญเกิดโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์กุลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวนิดา จิตรอาษาโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางศุภมาส บุญเกิดโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์กุลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางวนิดา จิตรอาษาโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางศุภมาส บุญเกิดโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์กุลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางณัฐชนา ลาวัณยกุลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นางพัชรี โมรารายโรงเรียนนครวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวศศิธร มูลละโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางณัฐชนา ลาวัณยกุลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นางพัชรี โมรารายโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวศศิธร มูลละโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นางณัฐชนา ลาวัณยกุลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นางพัชรี โมรารายโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวศศิธร มูลละโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางณัฐชนา ลาวัณยกุลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นางพัชรี โมรารายโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวศศิธร มูลละโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางณัฐชนา ลาวัณยกุลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นางพัชรี โมรารายโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวศศิธร มูลละโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางณัฐชนา ลาวัณยกุลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นางพัชรี โมรารายโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวศศิธร มูลละโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางณัฐชนา ลาวัณยกุลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นางพัชรี โมรารายโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวศศิธร มูลละโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสลับ อินทนนท์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นางภาวนา จันทราภานนท์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสุภาณี สุขภาเนตร์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสลับ อินทนนท์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นางภาวนา จันทราภานนท์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสุภาณี สุขภาเนตร์โรงเรียนโสตศึกษาตากกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนาถลดา ทาอุปรงค์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
2. นายชวลิต กรวดสูงเนินโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายไพรเดช บุลกุลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภา เกิดแพร่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
2. นายพรสวัสดิ์ นนท์อามาตย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางปรียาวรรณ พัฒนกุลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาวนิภา เกิดแพร่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
2. นายพรสวัสดิ์ นนท์อามาตย์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางปรียาวรรณ พัฒนกุลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ม.1-ม.3
1. นางณฐิตา หมื่นประจำโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ ชุ่มใจโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางณัฐกาต์ ปิมป้อโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาฯกรรมการ
การเขียนคำศัทพ์ตามคำบอก ม.4-ม.6
1. นางณฐิตา หมื่นประจำโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ ชุ่มใจโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ปิมป้อโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาฯกรรมการ
เขียนคำศัพท์ตามคำบอก (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น) ม.1-ม.3
1. นางณฐิตา หมื่นประจำโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯประธาน
2. นางณัฐกานต์ ชุ่มใจโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ปิมป้อโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่เลขานุการ
เขียนคำศัพท์ตามคำบอก (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น) ม.4-ม.6
1. นางณฐิตา หมื่นประจำโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯประธาน
2. นางณัฐกานต์ ชุ่มใจโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ปิมป้อโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่เลขานุการ
เขียนคำศัพท์ตามคำบอก (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น) ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณฐิตา หมื่นประจำโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯประธาน
2. นางณัฐกานต์ ชุ่มใจโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ปิมป้อโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่เลขานุการ
การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเอกนรินทร์ รุ่งอินทร์โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางศศิวิมล สุริยะโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวบัวเรียม พรมจีนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเอกนรินทร์ รุ่งอินทร์โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางศศิวิมล สุริยะโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวบัวเรียม พรมจีนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
1. นางสาวภัทรภรณ์ ชมชื่นโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
2. นายพงศกาญจน์ คำสีแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางกาญจนา หุ่นสุวรรณ์โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นางสาวภัทรภรณ์ ชมชื่นโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
2. นายพงศกาญจน์ คำสีแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางกาญจนา หุ่นสุวรรณ์โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
การสะกดคำตามคำบอก (บกพร่องทางการเห็น) ม.1-ม.3
1. นางณฐิตา หมื่นประจำโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯประธาน
2. นางณัฐกานต์ ชุ่มใจโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ปิมป้อโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่เลขานุการ
การสะกดคำจากคำบอก (บกพร่องทางการเห็น) ม.4-ม.6
1. นางณฐิตา หมื่นประจำโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯประธาน
2. นางณัฐกานต์ ชุ่มใจโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ปิมป้อโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่เลขานุการ
การสะกดคำตามคำบอก (บกพร่องทางการเห็น) ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณฐิตา หมื่นประจำโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯประธาน
2. นางณัฐกานต์ ชุ่มใจโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ปิมป้อโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นางวีระดี กองแก้วโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางรุจิรา อาจหาญโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวทัศน์วรรณ กลิ่นเกตุโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางวีระดี กองแก้วโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางรุจิรา อาจหาญโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวทัศน์วรรณ กลิ่นเกตุโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
1. นางปรียาวรรณ พัฒนกุลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นายณัฎฐ์ทัต ศิริวิวัฒน์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวทัศน์วรรณ กลิ่นเกตุโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นางปรียาวรรณ พัฒนกุลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นายณัฎฐ์ทัต ศิริวิวัฒน์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวทัศน์วรรณ กลิ่นเกตุโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางปรียาวรรณ พัฒนกุลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
2. นายณัฎฐ์ทัต ศิริวิวัฒน์โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวทัศน์วรรณ กลิ่นเกตุโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]