ภาษาไทย
ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 การศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92 ทอง ชนะเลิศ
2 การศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 การศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ภาษาไทย
อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 การศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.5 ทอง ชนะเลิศ
2 การศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 การศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ภาษาไทย
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 การศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88 ทอง ชนะเลิศ
2 การศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 การศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

สุขศึกษา และพลศึกษา
แอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.7 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.67 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.33 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.33 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.66 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.6 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91 ทอง ชนะเลิศ