สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต ๒

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิ่นฤดี  อินทร์นุรักษ์
 
1. นางสุพิศ  พันธรักษ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงณัฐชนก  จันทร์ถิ
 
1. นางกันยา  ชูเสือหึง
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.4 ทอง 15 1. เด็กหญิงณัฐวรา  จันทร์ผ่อง
 
1. นางสุพิศ  พันธรักษ์
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงหทัยชนก   วัดแผ่นลำ
 
1. นางณิชมน  มีแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกันธิชา   ทองนอก
 
1. นางปิยนันท์  ฉวาง
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทพยศ
2. เด็กหญิงวาสนา  วงศ์ทอง
3. เด็กหญิงอทัยวรรณ  ลิ่มอรุณ
 
1. นางรัชนีวรรณ  อัครธราดล
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 86.31 ทอง 6 1. เด็กหญิงปาลินี  คงรอด
2. เด็กหญิงอภิญญา  เพชรรัตน์
3. เด็กหญิงอริสรา  แซ่โซว
 
1. นางรัชนีวรรณ  อัครธราดล
2. นางสุเทวี  ลัคนาศิโรรัตน์
 
8 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุเดช  ประมวลศิลป์
2. เด็กชายโกสิทธิ์  เกื้อกูลทรัพย์
 
1. นางรัชนีวรรณ  อัครธราดล
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 25.19 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายรัชพล  รักช่วย
2. เด็กชายอนวัช  ช่วยแป้น
 
1. นางรัชนีวรรณ  อัครธราดล
2. นางสาวสุพิศ  พันธรักษ์
 
10 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.73 ทองแดง 8 1. เด็กชายภรดา  อ้นเลื่อน
2. เด็กชายอนุวัติ  เมตตาจิตร
 
1. นายธีรพล  ดิสโร
2. นางรัชนีวรรณ  อัครธราดล
 
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 40.59 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วัดโคก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงเรือง
 
1. นายธีรพล  ดิสโร
2. นางรัชนีวรรณ  อัครธราดล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นิ่มเส้น
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  มิ่งเมือง
3. เด็กหญิงบุญสิตา  วงศ์มาก
4. เด็กหญิงสุภาวดี  เต็งเฉี้ยง
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพชรคง
 
1. นางรัชนีวรรณ  อัครธราดล
2. นางละออง  สิริวิศิฏฐกุล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.31 ทอง 6 1. เด็กชายจิระนันท์  หลักเพชร
 
1. นางณิชมน  มีแก้ว
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 11 1. เด็กชายจิรดิน  ประมวลศิลป์
2. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วรักษ์
 
1. นางนางจุฑาทิพ  ทองศักดิ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บรรจงการ
2. เด็กชายธีรพันธ์  จันทร์ผ่อง
3. เด็กหญิงนภามาศ  มะนะโส
4. เด็กชายนวพรรษ  พวงสะอาด
5. เด็กหญิงนิตยา  ทองที
6. เด็กหญิงบัตรพิมล  จันสุด
7. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศิริ
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เคนกุดรัง
9. เด็กชายสินชัย  เหลี่ยมแก้ว
10. เด็กหญิงอลิตา  คงพระจันทร์
 
1. นางจุฑาทิพย์  ทองศักดิ์
2. นางสาวอุไร  เวชพฤกษ์ไพบูลย์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงณาณิศา  เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  โชติรัตน์
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ก้งซ้าย
 
1. นายธีรพล  ดิสโร
2. นางสุเทวี  ลัคนาศิโรรัตน์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สามชุม
2. เด็กหญิงสุกฤตา  เพ็งจันทร์
 
1. นายธีรพล  ดิสโร
2. นางสุเทวี  ลัคนาศิโรรัตน์
 
18 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  รื่นรมย์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  รักษาวงษ์
3. เด็กหญิงลักษศมี  สัมพันธมิตร
 
1. นางกันยา  ชูเสือหึง
2. นางสุพิศ  พันธรักษ์
 
19 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 40 1. เด็กชายรัชธานนท์  ทองแท้
 
1. นางวัลดา  แก้วกังวาล
 
20 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 82.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงหทัยชนก  วัดแผ่นลำ
 
1. นางวัลดา  แก้วกังวาล
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.21 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหทัยชนก  วัดแผ่นลำ
 
1. นางวัลดา  แก้วกังวาล
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงธาริณี  มหาพรหม
2. เด็กชายรัชชานนท์  ทองแท้้
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  เจริญสุข
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ติ้ง
2. เด็กชายวัชพล  อัมรัตน์
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  เจริญสุข
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  วัดโคก
2. เด็กชายธีรภัทร  หนุนเกษ
3. เด็กชายวรกรรณ์  หนูเซ่ง
 
1. นางสาววิชุตา  รักช่วย
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73.25 เงิน 13 1. เด็กชายธนโชติ  มะนะรินทร์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  หิมเอียด
 
1. นางปิยะฉัตร  เจริญสุข
 
26 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐวรา  จันทร์ผ่อง
 
1. นางวัลดา  แก้วกังวาล
 
27 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กลิ่นหอม
 
1. นางละออง  ศิริวิศิฏฐกุล
 
28 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเบญจพร  อินทร์ช่วย
 
1. นางละออง  สิริวิศิฏฐกุล
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทักษดนัย  วงศ์ทอง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เครือเตียว
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  ถมนาม
 
1. นางสาววิชุตา  รักช่วย
 
30 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฤธิภรณ์  อนันตกุล
 
1. นางชนิดา  มณีทับ
 
31 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงกมลเนตร  เทพแสน
2. เด็กหญิงนนทันริน  จริงการ
3. เด็กชายนพชัย  มหาพรม
 
1. นางชนิดา  มณีทับ
2. นางพนิดา  เำพชรทิพย์
 
32 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงชาลิสา  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทับนิล
3. เด็กหญิงสุกลรัตน์  นุชสมัย
 
1. นางชนิดา  มณีทับ
2. นางล้วนดี  ดำเกาะ