สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต ๒

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงอภิชญา  รอดอยู่
 
1. นางวินดา  ทรัพย์สิน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69.9 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ชูช่วย
 
1. นางสาคร  นิ่มนวล
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  บุญชิต
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  คงชูศรี
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัทธมน  ทานวล
 
1. นางสาคร  นิ่มนวล
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเขมิสรา  สุขเสน
 
1. นางอัมพร  หลีซี่
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงวริศรา  หมื่นละม้าย
 
1. นางอัมพร  หลีซี่
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายพนมกร  วิรุลศรี
2. เด็กหญิงสิรามล  เอี่ยมละม่อม
 
1. นางธัญลักษณ์  คงชูศรี
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเฉลิมชัย  ขุนอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติรส  วิวัฒนานุกูล
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ภักดี
 
 
10 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ชัยเดช
2. เด็กหญิงภัทราวดี  จริงจิตร
3. เด็กชายภูมินทร์  พานิชกุล
 
1. นางจิราภรณ์  สงบดี
2. นางสิริกร  บุณยะผลึก
 
11 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80.6 ทอง 9 1. เด็กชายพัชรพล  ทองโอ
2. เด็กชายสุรวิช  ยอแสง
 
1. นางสาวประดับ  ชูกลิ่น
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพัชรลักขณ์  เอียดชะตา
 
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกิตติกร  แสงแก้ว
 
 
14 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กชายภัทรกร  สีสุข
2. เด็กชายรฐนนท์  เทียมกนก
3. เด็กชายอโณเทพ  ใจกระจ่าง
 
 
15 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 84.64 ทอง 9 1. เด็กหญิงกษิพิชญ์  ประวิเศษ
2. เด็กชายธีรภัทร์  สิทธิชัย
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ลัคนาวิวัฒน์
 
1. นางพัณณ์ชิตา  นิธิกรอุดมวิทย์
 
16 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนภัทร  สุวรรณพิทักษ์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุดจิตร์
 
1. นางสาวชนกนาถ  เผือกผ่อง
 
17 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 66.25 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีทอง
2. เด็กชายเฉลิมลาภ  ผลเกิด
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  นิธิกรอุดมวิทย์
 
18 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 51.75 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายอณัฐชา  สูบเด็น
2. เด็กชายโสฬส  ก้องกิตติ์ไพศาล
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  นิธิกรอุดมวิทย์
 
19 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.91 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐนันท์  ศรีระษา
2. เด็กชายศักดิ์ชาย  ศรีตอง
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  นิธิกรอุดมวิทย์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรลักษณ์  เมืองช่วย
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คงเอียด
3. เด็กชายนันทเดช  ใหม่พรม
4. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  รอดเหลี่ยม
5. เด็กชายเมธัส  แม้นมณี
 
1. นางอรุณศรี  ไพฑูรย์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงธัญชนก  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงธัญพิมล  อยู่นุ่น
3. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ดวงหอม
4. เด็กหญิงรัศศิรินทร์  ปิ่นทอง
5. เด็กหญิงอัญชลี  อินนุรักษ์
 
1. นางอรุณศรี  ไพฑูรย์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญจน์กมล  สมหมาย
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ชูราษฎร์
3. เด็กหญิงธนกฤต  ทองรักษ์
4. เด็กหญิงปรมาภรณ์  แดงนา
5. เด็กชายพรพรหม  เพชรคง
 
1. นางสุภาวนา  คงด้วง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ทองประดับ
2. เด็กหญิงบุษกร  สมัยแก้ว
3. เด็กหญิงมัณฑนา  บุญมณี
4. เด็กหญิงสุทธิกานต์  รักดำ
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  มืดมน
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  นิธิกรอุดมวิทย์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 81.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกนต์ธร  บุญรักษา
2. เด็กหญิงกานต์ชนก  ไชยธรรม
3. เด็กชายการัณยภาส  หนูชัย
4. เด็กหญิงจาริณี  สมจารย์
5. เด็กหญิงจารุพรรณ  สุขอนันต์
6. เด็กชายชยุตพงศ์  จูช่วย
7. เด็กชายณัฐกิตติ์  แซ่ลิ้ม
8. เด็กหญิงณัฐธยาน์  วังเคียน
9. เด็กชายธนกฤต  คดีพิศาล
10. เด็กชายธนภัทร  จันทร์ทวีสุข
11. เด็กชายธนวินท์  คงพล
12. เด็กชายธวัชชัย  เลี้ยงมณีกุล
13. เด็กชายธิติภูมิ  คงทิพย์
14. เด็กชายประจักษ์  เพชรเรือนน้อย
15. เด็กชายรุ่งรดิศ  นกศรีแก้ว
16. เด็กชายศิวัช  ชละมณี
17. เด็กชายสุริยา  เดชานนท์
18. เด็กหญิงอภัสรา  นวลใย
19. เด็กชายอภิชาติ  กัลป์จารุ
20. เด็กหญิงอัญชนา  พรมช่วย
 
1. นางสาวกัลยา  ยอดยิ่ง
2. นางจินดา  พลเดช
3. นางภาวนา  บุญส่ง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  บุณยะผลึก
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จงจิตร์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงจริยา  สมจารย์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เดชานนท์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวิภักดิ์  ไชยมณี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  รัตตะมณี
4. เด็กหญิงจรรยพร  สังข์สุข
5. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ขุนราษฎ์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีนวล
7. เด็กหญิงปัณณิกา  ฤทธิชัย
8. เด็กหญิงพชรศร  ศรีทวีป
9. เด็กหญิงสุวารินทร์  ทองหุ้ย
10. เด็กหญิงเมธาพร  ไกรจักร
 
1. นางสาวสุดใจ  นวลใย
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 76.75 เงิน 18 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ธรรมกิจ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุญรักษ์
3. เด็กหญิงจักรภัทร  คงพล
4. เด็กหญิงจารุพัสตร์  เกิดตลอด
5. เด็กหญิงฉัตรสรา  ชูบัว
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงรอด
7. เด็กหญิงธีรดา  ยืนเพ็ง
8. เด็กหญิงปริยากร  เหียนหา
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วขาว
10. เด็กหญิงรัตนวรรณ  ชายชาติ
11. เด็กหญิงศกุนตลา  ประทุมชาติ
12. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ถิ่นนิคม
13. เด็กหญิงอรัญญา  เรืองเสน
14. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เกลี้ยงทอง
15. เด็กหญิงเปรมยุดา  สงคราม
 
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงวาสนา  สังขารา
3. เด็กหญิงศจิกา  สุวรรณกุล
 
1. นางสิริกร  บุณยะผลึก
2. นายโกสินทร์  แก้วจันทร์
 
30 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จงเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  พลนาค
3. เด็กชายสรวิชญ์  อ่อนรู้ที่
 
1. นางชารี  วรรณบวร
 
31 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โรจนรัตน์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  รัตนบุรี
 
1. นางชารี  วรรณบวร
 
32 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงรอด
 
1. นางชารี  วรรณบวร
 
33 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัศฎาวุธ  พลภักดี
 
 
34 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวนัชพร  เคี่ยมการ
2. เด็กหญิงอภิชญา  นิ่มนวน
 
1. นางชารี  วรรณบวร
 
35 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศรนิรันด์
2. เด็กหญิงเขมจิรา  สุชาติพงษ์
 
1. นางชารี  วรรณบวร
 
36 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเทวสิริ  คลายทุกข์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรลักษณ์  หลีวิจิตร
 
37 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 79.25 เงิน 9 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  สิทธิชัย
 
 
38 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ขาวนิ่ม
 
 
39 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 69.9 ทองแดง 5 1. เด็กชายชุติเดช  พลบุญ
 
1. นางสาวอุษณี  ตันวโรภาส
 
40 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญชนก  จิตรเพ็ชร
 
1. นางสาวอุษณี  ตันวโรภาส
 
41 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 18 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์ผ่อง
 
1. นางสาวอุษณี  ตันวโรภาส
 
42 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญมน  แก้วเพ็ง
 
1. นางสาวอุษณี  ตันวโรภาส
 
43 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิสรา  กัณหวิชัย
2. เด็กชายชัยมงคล  วชิราตรียากุล
3. เด็กชายชาญวิทย์  นวลใย
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ขุนทอง
5. เด็กชายปรเมศวร์  คดีพิศาล
6. เด็กหญิงรวงข้าว  ศรีโภคา
 
 
44 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลิสา  อมชาติ
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เจริญฤทธิ์
3. เด็กหญิงนขนง  เหลียวพัฒนพงศ์
4. เด็กหญิงพิชญา  เกื้อนุ่น
5. เด็กหญิงเปรมศิณีย์  คงปลอด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรลักษณ์  หลีวิจิตร
 
45 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ถิ่นชาญ
2. เด็กหญิงจันทกานติ์  อ่อนรู้ที่
3. เด็กหญิงชมัยพร  ชัยเสนาะ
4. เด็กหญิงชลันธร  ศรีช่วย
5. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จิตรชูชื่น
6. เด็กหญิงปณุวดี  ทองถั่ว
7. เด็กหญิงปณุศรา  ชัยศรี
8. เด็กหญิงปิลันทร์  โสภารัตน์
9. เด็กหญิงพิณธุสร  หลีวิจิตร
10. เด็กหญิงยุวนาถ  วรนารถ
11. เด็กหญิงวริศรา  รัตตะมณี
12. เด็กหญิงสรัลชนก  อ่อนแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรลักษณ์  หลีวิจิตร
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิรานันท์  สุขอนันต์
2. เด็กชายพันยุทธ  บุญเจริญ
 
1. นางสาววิภาดา  ขวัญเกลี้ยง
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 27 1. เด็กชายวงศกร  ช่วยมี
2. เด็กชายอนุศรัญ  สัจจะอาวุธ
3. เด็กชายอรุณรัตน์  กลับขัน
 
1. นางปรมตา  สิงห์แก้ว
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พลเดช
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  รองวัง
3. เด็กหญิงปภัสรา  แก้วเกตุ
4. เด็กหญิงระวิวรรณ  ศรีทอง
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แสงจันทร์
6. เด็กชายสหัสวรรษ  มีบุญ
 
1. นางปรมตา  สิงห์แก้ว
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81.33 ทอง 5 1. เด็กชายนราวิชญ์  จู่วัฒนาพงศ์
2. เด็กชายรัฐธีร์  นิธิกรอุดมวิทย์
 
1. นางอนุสรา  บุญถาวร
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญถาวร
2. เด็กหญิงสุกัญญาณัฐ  อินนุรักษ์
 
1. นางอนุสรา  บุญถาวร
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กชายชาคริต  บุญคง
2. เด็กหญิงรัษฎาภรณ์  เจียมศักดิ์
 
1. นางอนุสรา  บุญถาวร
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงนวมน  บรรดิษ
2. เด็กหญิงภัททิยาพร  บัณฑิตา
3. เด็กหญิงศศินินาถ  สุดศรี
 
1. นางสาวสายสฤษดิ์  ทินประภา
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.96 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไชยภักดี
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  ธรรมรงค์การ
3. เด็กหญิงสุมิตตา  ศิลา
 
1. นางสาวสายสฤษดิ์  ทินประภา
 
54 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงอารยา  รุณแสง
 
1. นางสาวพัชรี  เทพขาว
 
55 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เมืองช่วย
 
1. นางสุพัตรา  วงศ์สุทธิรัตน์
 
56 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายปรเมษฐ์  เกื้อกูล
 
1. นางสาวพัชรี  เทพขาว
 
57 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโสภณวิชญ์  สวัสดิ์หิรัญ
 
1. นางสุพัตรา  วงศ์สุทธิรัตน์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.6 ทอง 12 1. เด็กหญิงอภิสรา  เกื้อพันธุ์
 
1. นางสาวพิมพา  ไกรสยาม
 
59 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัชชัย  นวลใย
 
1. นางสุพัตรา  วงศ์สุทธิรัตน์
 
60 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิธิภาคย์  เกียรติธีรัตน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พิพัฒนไมตรี
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีมา  ทองแก้ว
2. เด็กชายฤทธิพันธ์  พันฤทธิ์ดำ
3. เด็กหญิงหัสยา  นพคุณ
 
1. นางยาจิต  คำอุดม
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายนครินทร์  แจ้งไข
2. เด็กชายศุภกร  ไกรนรา
 
1. นางสิริกร  บุณยะผลึก
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพสิษฐ์  จงกิจ
 
1. นางสุภาพร  สังข์ขาว
 
64 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชรากร  อ่วมอร่าม
 
1. นางสุจินต์  เมืองแก้ว
 
65 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลดา  ขาวเชื้อ
2. เด็กหญิงปริศนา  ศิริรัตน์
3. เด็กชายภูมินเวศ  สมาธิ
 
1. นางอุรา  ปักษี
2. นางสาวเนาวภา  ขุนสุย
 
66 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ฉิ้มเฉิดฉาย
2. เด็กชายสรวิศ  หาญณรงค์
3. เด็กหญิงสายวรรณศิลป์  ้เสียงหลาย
 
1. นางสาวณุวรศิลป์  สายทองแท้