สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต ๒

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงรุสนานี  ทับทอง
 
1. นางสาวชุติมา  คงสุวรรณ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงมิลลีซานี  ดาราภัย
 
1. นางสาวบุญเกื้อ  ถาวรอนุมาศ
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงอภิสรา  บันหลง
 
1. นางสาวชุติมา  คงสุวรรณ์
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงเกาษัร  โอรพันธ์
 
1. นางสาวบุญเกื้อ  ถาวรอนุมาศ
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมาดหวา
2. เด็กหญิงปริสา  เต็งเฉี้ยง
3. เด็กหญิงหุซัยนีย์  หมวดหลำ
 
1. นางสาวบุญเกื้อ  ถาวรอนุมาศ
2. นายอุดม  ลีลาวรกุล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 35 1. เด็กชายกอลิฟ  เรืองสง
2. เด็กหญิงธัญชนก  ทับเที่ยง
 
1. นายพันศักดิ์  เสงี่ยมวงศ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอัญชลี  สิโปด
2. เด็กหญิงอัญชลี  จันทแก้ว
 
1. นายสมบัติ  เรืองราย
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 12 1. เด็กชายเอกลักษณ์  ปังตา
 
1. นางอนงค์  โกเอี้ยน
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ศรีปรางค์
 
1. นายอุดม  ลีลาวรกุล
 
10 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ศรีปรางค์
 
1. นายตรีจักร  รักราวี
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐนิดา  สิโปด
 
1. นายตรีจักร  รักราวี
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 51.67 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชนาภา  หวาหาบ
 
1. นายตรีจักร  รักราวี
 
13 กิจกรรมท้องถิ่น คัดลายมือภาษาอาหรับ ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงฮาฟีเซาะ  ปังตา
 
1. นายมนูญ  ทิ้งเหม
 
14 กิจกรรมท้องถิ่น คัดลายมือภาษาอาหรับ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฮานานี  ม่วงงาม
 
1. นายมนูญ  ทิ้งเหม
 
15 กิจกรรมท้องถิ่น คัดลายมือภาษาอาหรับ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงอาอีชะ  หวาหาบ
 
1. นายมนูญ  ทิ้งเหม
 
16 กิจกรรมท้องถิ่น ท่องจำซูเราะห์ฟาติฮะห์ ป.1-ป.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายมูฮำหมัดบาซีร  หมานเสบ
 
1. นายมนูญ  ทิ้งเหม
 
17 กิจกรรมท้องถิ่น ท่องจำซูเราะห์ฟาติฮะห์ ป.4-ป.6 83.33 ทอง 22 1. เด็กหญิงนูรีน  เกาะกลาง
 
1. นายมนูญ  ทิ้งเหม
 
18 กิจกรรมท้องถิ่น เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กชายอาซัน  เตะหนอน
 
1. นายมนูญ  ทิ้งเหม
 
19 กิจกรรมท้องถิ่น แข่งขันอาซาน ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายอัสนาวี  หลำสะ
 
1. นายมนูญ  ทิ้งเหม
 
20 กิจกรรมท้องถิ่น แข่งขันอาซาน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัมรี  ดาราภัย
 
 
21 กิจกรรมท้องถิ่น ตอบปัญหาวิชาการอิสลาม ป.4-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงบูนัยยา  พลหลา
 
1. นายมนูญ  ทิ้งเหม
 
22 กิจกรรมท้องถิ่น ตอบปัญหาวิชาการอิสลาม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงรตา  ปังตา
 
1. นายมนูญ  ทิ้งเหม
 
23 กิจกรรมท้องถิ่น กล่าวสุนทรพจน์ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - 1. นายธวัชชัย  เชื้อเพชร
 
1. นายมนูญ  ทิ้งเหม
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กชายฟีรอซ  หลีเหม
2. เด็กชายไฟซ้อล  หมานหมาด
 
1. นางสาววิไล  ไมหมาด
2. นายสมบัติ  เรืองราย
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมาดหวา
2. เด็กชายอัมรี  ดาราภัย
 
1. นางชนม์ชนก  เทพทวี
2. นายสมบัติ  เรืองราย
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 22 1. เด็กชายอรุณ  เพ็งเทพ
2. เด็กชายอัสนารี  หลำสะ
 
1. นางชนม์ชนก  เทพทวี
2. นายสมบัติ  เรืองราย
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เป้าทอง
2. เด็กหญิงพรพิมล  หมีคง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  งอกงาม
 
1. นางทัศนีย์  ไตรบุญ
2. นางสุชาดา  สุทธิรักษ์
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.97 ทอง 8 1. เด็กหญิงวศินี  หมวดหลำ
2. เด็กหญิงฮานานี  ม่วงงาม
3. เด็กหญิงฮาสานา  หลำสะ
 
1. นางทัศนีย์  ไตรบุญ
2. นางสุชาดา  สุทธิรักษ์
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 76.23 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณฑ์ธิดา  เป้าทอง
2. เด็กหญิงจิราพร  ปังตา
3. เด็กหญิงอนิสา  ทิ้งเหม
 
1. นางทัศนีย์  ไตรบุญ
2. นางสุชาดา  สุทธิรักษ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงพิชญา  ทิ้งเหม
 
1. นางสาววรรลี  ไมหมาด
 
31 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายฮาซันอัสการี  โอรพันธ์
 
1. นางสาววรรลี  ไมหมาด
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐชา  ชาตรีวงศ์
2. เด็กหญิงนิรมล  รอดรักษา
3. เด็กหญิงปณิตา  ปังตา
 
1. นางสุชาดา  สุทธิรักษ์
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาลีราซา  เหมริหนี
2. เด็กชายฮาซันอัสการี  โอรพันธ์
 
1. นางขนิษฐา  งามวิริยะ
2. นางสาววรรลี  ไมหมาด
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หนวดงาม
2. เด็กหญิงเกาษัร  โอรพันธ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  งามวิริยะ
2. นางสาววรรลี  ไมหมาด
 
35 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  จันทร์สวัสดิ์
 
1. นางจินดา  ทิพย์จันทา
 
36 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  หวาหาบ
 
1. นางจินดา  ทิพย์จันทา