สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต ๒

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงศนานันท์  ศรีประสงค์
 
1. นางสาววีรินทร์  ไชยศร
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่ติ้ง
 
1. นายวิกรม  สินไชย
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่ติ้ง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญกิจ
 
1. นางสาววีรินทร์  ไชยศร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชูเรือง
2. เด็กชายธีรยุทธ  ชูทอง
 
1. นางวรรณา  จันทรังษี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงจันทวันต์  ปานชาตรี
2. เด็กชายรณกฤต  กลับดี
 
1. นางวรรณา  จันทรังษี
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธีรยุทธ  ชูทอง
 
1. นายวิกรม  สินไชย
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 10 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เมืองแก้ว
 
1. นายวิกรม  สินไชย
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชูเรือง
2. เด็กชายพลพจน์  อินทร์ฤทธิ์
 
1. นางสาวอรจิรา  คำธร
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่ติ้ง
 
1. นางสาวสุกัญญา  สังข์แก้ว
 
10 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78.8 เงิน 23 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ติ้ง
 
1. นางสาวสุกัญญา  สังข์แก้ว
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่ติ้ง
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  อินนุรักษ์
3. เด็กหญิงสุวิมล  ปานชาตรี
 
1. นายวิกรม  สินไชย