สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดควนไทร สพป. ตรัง เขต ๒

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเปี่ยม
 
1. นางจารุนันท์  จันย่อง
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงชุติมา  คงร่วง
 
1. นางศศิธร  ปานสังข์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ยอดทอง
 
1. นางศศิธร  ปานสังข์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นวลนิรันดร์
 
1. นางจารุนันท์  จันย่อง
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 16 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรีสุข
 
1. นางศศิธร  ปานสังข์
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายศักดิ์สกุล  ด้วงศรีทอง
 
1. นางสาวสมศรี  ชูสิทธิ์
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 21 1. เด็กชายธนวัต  พฤคฌาญาณ
 
1. นางสาวสมศรี  ชูสิทธิ์
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 41 1. เด็กชายวสันต์  สิงห์หะ
 
1. นางสาวสมศรี  ชูสิทธิ์
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอัญชลี  ชูแก้ว
 
1. นายสมพร  ทินประภา
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงณัฐชา  ยุ้นชั้น
2. เด็กชายนันทวัช  พฤคฌาญาณ
3. เด็กชายวรเดช  ชูศักดิ์
 
1. นางสาวมะลิ  โภคาลัย
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเปี่ยม
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สวัสดี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  นวลนิรันดร์
 
 
12 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 66.38 ทองแดง 4 1. เด็กชายวิชิตพงษ์  อินอุ่นโชติ
2. เด็กชายศักดิทัศน์  คชบริรักษ์
 
1. นางสาวมะลิ  โภคาลัย
 
13 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรายุธ  คชบริรักษ์
2. นายสมศักดิ์  เพ็ชรรัตน์
 
1. นายธีระยุทธ  ปานสังข์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรเดช  ชูศักดิ์
 
1. นางสาวมะลิ  โภคาลัย
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายณัฐพล  ทวิสุวรรณ
2. เด็กหญิงเรวดี  หนูเซ่ง
 
1. นางสาวมะลิ  โภคาลัย
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธีรพล  สาขยัง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ไฝ่สุข
 
1. นางวรรณี  บุญยเกียรติ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงณัฐชา   ยุ้นซั้น
2. เด็กหญิงทักษิณา  ขานดี
3. เด็กชายธนาดล  บุญรุ่ง
4. เด็กหญิงธมวดี  จิตรแก้ว
5. เด็กหญิงปัญญาพร  นาศรี
6. เด็กหญิงพาขวัญ  สาขยัง
7. เด็กหญิงมัลลิกา  จงกิจ
8. เด็กหญิงศุภรัตน์  ยอดทอง
9. เด็กหญิงสิรินทรา  กล่ำสีทอง
10. เด็กหญิงเนยะดา  อินอุ่นโชติ
 
1. นางสาวมะลิ  โภคาลัย
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูสังข์
2. เด็กชายรณชัย  แก้วทอง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ส่งแสง
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงมุก  ช่วยประคอง
2. เด็กชายวิกลม  คงแทน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ส่งแสง
 
20 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรายุธ  คชบริรักษ์
 
1. นางจารุนันท์  จันย่อง
 
21 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 34 1. เด็กชายพิทักษ์่พงศ์  เมืองพูล
2. เด็กชายพีรพงษ์  จานนอก
3. เด็กหญิงรจิรดา  ยอดทอง
 
1. นางสาวมะลิ  โภคาลัย
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงพาขวัญ  สาขยัง
 
1. นางสาวมะลิ  โภคาลัย
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.1 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐชา  ยุ้นซั้น
 
1. นางสาวมะลิ  โภคาลัย
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายธนาดล  บุญรุ่ง
 
1. นางสาวมะลิ  โภคาลัย
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐชา  ยุ้นชั้น
 
1. นางสาวมะลิ  โภคาลัย
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ยุ้นซั้น
 
1. นางสาวมะลิ  โภคาลัย
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กชายชยานันท์  จานนอก
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เกตุประกอบ
3. เด็กชายอัมรัตน์  วรรณโส
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ส่งแสง
 
28 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงลักษณ์สุภา  บุญรุ่ง
 
1. นางจุฑาทิพย์  ซุ่นอื้อ
 
29 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญเปี่ยม
 
1. นางวรรณี  บุญยเกียรติ
 
30 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงปัญญาพร  นาศรี
 
1. นางจุฑาทิพย์  ซุ่นอื้อ
 
31 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเปี่ยม
 
1. นางวรรณี  บุญยเกียรติ
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงลักษณ์สุภา  บุญรุ่ง
2. เด็กหญิงเมวดี  จิตรแก้ว
 
1. นางจุฑาทิพย์  ซุ่นอื้อ