สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำพราย สพป. ตรัง เขต ๒

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62.2 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญธรรม
 
1. นางวรรณา  เพชรที่วัง
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงสุวิมล  ปลัดกอง
 
1. นางวรรณา  เพชรที่วัง
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงฐาปนี  นุ้ยเมือง
2. เด็กชายเจตพล  ดำเกาะ
 
1. นางวรรณา  เพชรที่วัง
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.6 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จุฬามณี
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  อินนุรักษ์
3. เด็กชายวีรพัฒน์  ศาสนาอภิชาติ
 
1. นายชลอ  ลัคนาวิวัฒน์
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 19.4 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายณัฐภัทร  บัวพรรณ
2. เด็กชายทวีศักดิ์  รักดำ
 
1. นายชลอ  ลัคนาวิวัฒน์
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ลีวัฒนาการ
 
1. นางอมรรัตน์  วัฒนสิน
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 42.5 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงฐาปนี  นุ้ยเมือง
2. เด็กหญิงวราพร  อินทรสาร
 
1. นายบุญให้  เพ็งดำ
 
8 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 60.64 ทองแดง 30 1. เด็กชายณัฐภัทร  บัวพรรณ
2. เด็กหญิงศุภากร  ขาวงาม
3. เด็กหญิงสุวิมล  ปลัดกอง
 
1. นายบุญให้  เพ็งดำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงมาลายา  ปลัดกอง
 
1. นางสาวช่อทิพย์  พรหมเกื้อ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.65 ทอง 34 1. เด็กหญิงเกศแก้ว  ปานจอน
 
1. นายบุญให้  เพ็งดำ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายพัฒรักษ์  เมตตาจิตร
2. เด็กหญิงโศภิษฎ์  รัดทอง
 
1. นางวรรณา  โพธิ์พิชญกุล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันติชา  ทองแท้
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จุฬามณี
3. เด็กหญิงดารณีนุช  วิยาสิงห์
4. เด็กหญิงธันยา  ไชยวิจารณ์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทับเที่ยง
6. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญศิริ
7. เด็กหญิงปิยรัตน์  อินนุรักษ์
8. เด็กหญิงรัตนมล  ศรีปล้อง
9. เด็กหญิงวรรณิดา  พลอินทร์
10. เด็กหญิงศศิวิมล  สุทธิวิริวรรณ
 
1. นางวรรณา  โพธิ์พิชญกุล
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 34 1. เด็กชายวีรพ้ฒน์  ศาสนาอภิชาติ
2. เด็กหญิงอทิตยา  ทองประดับ
 
1. นายบุญให้  เพ็งดำ
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจตพล  ดำเกาะ
 
1. นายบุญให้  เพ็งดำ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงฐาปนี  นุ้ยเมือง
2. เด็กชายเจตพล  ดำเกาะ
 
1. นายบุญให้  เพ็งดำ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐนนท์  กลับรักษ์
2. เด็กชายดรัณภพ  รอดจันทร์
3. เด็กชายธนวุฒิ  ดำเแก้ว
4. เด็กชายธันยบูรณ์  จันทร์มุข
5. เด็กชายนิธิภูมิ  คงนคร
6. เด็กชายปิยพัทธ์  อินนุรักษ์
7. เด็กชายสุทน  สิงหบำรุง
8. เด็กชายอนวัช  อินนุรักษ์
 
1. นายบุญให้  เพ็งดำ
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 19 1. เด็กชายธีรภ้ทร์  เพชรชุม
2. เด็กหญิงพิลาศล้กษณ์  กล้บรักษ์
3. เด็กชายอนุไชย  ดำคชวัฒน์
 
1. นางสาวช่อทิพย์  พรหมเกื้อ