สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 63.67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอนันตญา   สว่างประจิม
 
1. นางสาวอรอนงค์  ชูธัญญะ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงเจนจิราพร  แสงเฮ่อ
 
1. นางสาวอรพินท์  ธราทอง
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงกันนิดา  พานิชย์เจริญรุ่ง
2. เด็กหญิงพรปวีร์  ภัทรศัยต์
3. เด็กหญิงพรวลัย  แซ่ย่าง
 
1. นายศิริวัฒน์  แก้วกันหา
2. นางสาวเบญจมาศ  สิงห์คำ
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 76.33 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่กือ
2. เด็กชายสันติภาพ  อย่างยอดเยี่ยม
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
2. นางสาววนิดา  มั่นหมายโสภณ
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศิรามล  กิตติยั่งยืน
2. เด็กชายโยธิน  ยั่งยืนปิติรัตน์
3. เด็กชายไกรสร  เจริญศิรินุกุล
 
1. นางสาววนิดา  มั่นหมายโสภณ
2. นางสาวสุรีญา  สุดสมัย
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิรพัฒน์  โรจน์นภาลัย
2. เด็กชายณัฐดนัย  สว่างประจิม
3. เด็กชายลักษิณา  แสงยางในสะอาด
 
1. นางสาววนิดา  มั่นหมายโสภณ
2. นางสาวสุรีญา  สุดสมัย
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิราพร  สะทองอ็อด
2. เด็กชายชนาธิป  แซ่ย้าง
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ปูชิดากุล
 
1. นายธวัชชัย  ปัญญาคำ
2. นางสาววิไล  หริ่งรัตนพันธ์
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แซ่ม้า
2. เด็กชายไกรสร  โชติคัดนานต์
 
1. นางสาววนิดา  มั่นหมายโสภณ
2. นางสาวสุรีญา  สุดสมัย
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายประธาน  บูรณายั่งยืน
2. เด็กชายเจนภพ  ปาคำ
 
1. นางสาววนิดา  มั่นหมายโสภณ
2. นางสาวสุรีญา  สุดสมัย
 
10 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุญธรรม  ท้าววัฒนากุล
2. เด็กชายปณิธาน  แซ่กือ
 
1. นายธวัชชัย  ปัญญาคำ
2. นางสาววิไล  หริ่งรัตนพันธ์
 
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศศิพล  แซ่ย่าง
2. นายเช่ง  แซ่ย้้าง
 
1. นายธวัชชัย  ปัญญาคำ
2. นางสาววิไล  หริ่งรัตนพันธ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชวัลย์วิทย์  แซ่ม้า
2. นายชาญวิทย์  แซ่กือ
3. เด็กหญิงรัศมี  สินไพบูย์เลิศ
4. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ชนิดาพงศ์พันธุ์
 
1. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
2. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงจิตตา  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงนิกษา  แซ่ยั้ง
4. เด็กหญิงปิยพร  แซ่ยั้ง
5. เด็กหญิงภัทรศยา  แซ่ย้ง
6. เด็กหญิงรักติบูล  แซ่ยั้ง
7. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แซ่ม้า
8. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ม้า
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ม้า
10. เด็กหญิงสุนันท์  แซ่ม้า
11. เด็กหญิงอชีนุช  แซ่เฮ่อ
12. เด็กหญิงอรจิรภา  วิสุทธิกุลชัย
13. เด็กหญิงอรนิช  แซ่ม้า
14. เด็กหญิงอารียา  สินวิริยะนนท์
15. เด็กหญิงเยาวภา  แซ่ย้าง
 
1. นายอภิสิทธิ์  ไกวัลเนรมิตรกุล
2. นายอมร  ชยาภรณ์มงคล
 
14 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุณยานุช  ภัทรศัยต์
2. เด็กชายปวิตร  แซ่ย้าง
3. นางสาววิมล  แซ่ว่าง
 
1. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
 
15 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงกานดา  แซ่กือ
4. เด็กชายชาญชัย  ชัยมงคล
5. เด็กชายธนพล  คีรีเกียรติภุมิ
6. เด็กหญิงบานเย็น  พิบูลย์ธัญธนกิจ
7. เด็กหญิงพัชรี  แซ่เฮ่อ
8. เด็กชายยิ่งเจริญ  แซ่ม้า
9. เด็กหญิงระวีวรรณ  บรรจงอภิชน
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  สยามพลคีรี
11. เด็กชายวทัญญู  แซ่ย้าง
12. เด็กหญิงวราภรณ์  สินวิริยะนนท์
13. เด็กหญิงวิภาวี  ศิริยั่งยืน
14. เด็กหญิงวิไล  พิทักษ์พงศ์วารี
15. เด็กชายสรสิช  แซ่ย่าง
16. เด็กหญิงอลิสา  แซ่ม้า
17. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บรรจงอภิชน
18. เด็กชายเอกชัย  สมบูรณ์ศรีสกุล
19. เด็กชายเอกภพ  พิทักษ์พงษ์คีรี
20. เด็กชายไตรภพ  แซ่ย้าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  โทนสังข์อินทร์
2. นายพรเทพ   สว่างแก้ว
3. นางสาววนิดา  มั่นหมายโสภณ
4. นางสัญธญา  โรจนะชีวะ
5. นางอชิรญา  นพวงศ์คีรี
 
16 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจรณินท์  แซ่ย้าง
2. เด็กหญิงณิชกมล  จงเจริญกุลชัย
3. นางสาวนุชจรีย์  โชติคัคนานต์
4. เด็กชายประชาคม  แซ่หมี
5. เด็กหญิงพรไพลิน  แซ่เฮ่อ
6. เด็กหญิงพิจิตรา  สินวิริยะนนท์
7. นางสาวภควดี  แซ่โซ้ง
8. นางสาวรัศมี  สินวิริยะนนท์
9. นายรุ่งโรจน์  แซ่ย้าง
10. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ย้าง
11. เด็กชายวิชาญ  แซ่ย่าง
12. นางสาววิลัยลักษณ์  ชนิดาพงษ์พันธุ์
13. เด็กหญิงศุภกร  พันธุ์รัตนชาติ
14. เด็กชายสรวิช  ย่างคุณธรรม
15. นางสาวอภิสรา   แซ่ย้าง
16. นางสาวเชษฐ์สุดา  แซ่ย้าง
17. เด็กชายเดชาพล  จิตแจ่มแจ้ง
 
1. นายนิวัฒน์  โทนสังข์อินทร์
2. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
 
17 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมุทพร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  แซ่ย้าง
3. เด็กหญิงกิตตมา  สมบูรณ์ศรีสกุล
4. เด็กหญิงพวงชมพู  แซ่จาง
5. เด็กหญิงวรรณิดา  อย่างคุณธรรม
6. เด็กหญิงศันสนีย์  รุ่งธนากุล
7. เด็กหญิงเนตรอัปสร  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงเย้  แซ่ย้าง
 
1. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
2. นางรุ่งทวี  ไชยกาญจน์
3. นางสาววนิดา  มั่นหมายโสภณ
4. นางสัญธญา  โรจนะชีวะ
 
18 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลชา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ชนิดาพงศ์พันธุ์
3. เด็กหญิงณัชชา  ศิริยั่งยืน
4. นางสาวณัฐธิดา  แซ่เฮ่อ
5. เด็กหญิงธีราพร  ย่างเจริญคีรี
6. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยรัตนกุลเดช
7. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  กำธรเดชะ
8. เด็กหญิงสุทัตตา  แซ่ม้า
 
1. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
2. นางรุ่งทวี  ไชยกาญจน์
3. นางสาววนิดา  มั่นหมายโสภณ
4. นางสัญธญา  โรจนะชีวะ
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูจีระณัฐ
2. เด็กหญิงนภาพร  สว่างประจิม
 
1. นางศรีนภา  ขานไข
2. นางสัญธญา  โรจนชีวะ
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายนพดล  ชนิดาพงษ์พันธ์
2. เด็กชายนิปุณ  แซ่ยั้ง
3. เด็กชายมนัส  โชติคัดนานต์
 
1. นายวิชาญ  ไชยกาญจน์
2. นายสุจริต  กำเนิดบรรพต
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายบรรพต  แซ่ย่าง
2. เด็กชายวรพรต  ศิริยั่งยืน
3. เด็กชายวิเชียร  แซ่เกอ
 
1. นายวิชาญ  ไชยกาญจน์
2. นายสุจริต  กำเนิดบรรพต
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่หยาง
2. เด็กหญิงจิณห์วรา  แซ่ว่าง
3. เด็กชายวิบุญชนิดา  แซ่ว่าง
 
1. นายวิชาญ  ไชยกาญจน์
2. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิติยา  แซ่กือ
2. เด็กชายศิลป์  อนุดีเก้า
 
1. นางศรีนภา  ขานไข
2. นางสัญธญา  โรจนชีวะ
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติธัช  แซ่ย้าง
2. นางสาวดวงดาว  แซ่ว่าง
3. นางสาวสุปราณี  กรชูโชค
 
1. นายวิชาญ  ไชยกาญจน์
2. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงปวีณา  นิธิกุล
2. เด็กหญิงอโนทัย  ยิ่งพิบูลคุณานันท์
 
1. นางศรีนภา  ขานไข
2. นางสัญธญา  โรจนชีวะ
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงอชรายุ  ชาญชัยพิทักษ์ชิน
2. เด็กหญิงอัญชืสา  พิทยาสท้านภพ
3. เด็กหญิงโชติกา  พิทยาสท้านภพ
 
1. นางกนกพร  เทพคำดี
2. นางอชิรญา  นพวงศ์คีรี
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. นายชัยวัฒน์  ย่างคุณธรรม
2. นายวรากร  แซ่ยั้ง
 
1. นายธัชญ์นันท์ธร  รัตนโชติปภาพร
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนลพรรณ  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงวทันยา  ขวัญวารี
 
1. นางอชิรญา  นพวงศ์คีรี
2. นางสาวเกศรินทร์  ชูเตชะ
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 5 1. นายนิรันดร์  แซ่ม้า
2. นายเชิดศักดิ์  มั่นพัฒนาการ
 
1. นายธัชญ์นันท์ธร  รัตนโชติปภาพร
 
30 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภกร  พันธุ์รัตนชาติ
 
1. นางณัฐภรณ์  รัตนโชติปภาพร
 
31 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายวทัญญู  เจริญทองมั่นคง
 
1. นางกนกจันทร์  หลอมทอง
 
32 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายหิรัณย์  พันธุ์รัตนชาติ
 
1. นางกนกจันทร์  หลอมทอง
 
33 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรุ่งโรจน์  แซ่ย้าง
 
1. นางณัฐภรณ์  รัตนโชติปภาพร
 
34 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมาลี  สกุลฬาชิธร
2. นางสาววาสนา  แสนยังกุล
3. เด็กชายวิชาญ  แซ่ย่าง
4. นางสาวอรณี  แซ่กือ
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ชนิดาพงษ์พันธุ์
 
1. นางณัฏฐ์ภรณ์  รัตนโชติปภาพร
2. นายโชคทวี  นันตา
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคงเกียรติ  ปะคำ
2. นายธนกฤต  สุรินทร์
3. นายประภวิษณุ์  อิ่มบุญ
4. นายพีรชาติ  แซ่เฮ่อ
5. นายวิชาญ  ทรัพย์รุ่งกิจกุล
6. นายวิศรุต  แซ่ม้า
7. นายศุภกิตติ์  ศิริวิชัย
8. นายสมชัย  อย่างยอดเยี่ยม
 
1. นายศิริวัฒน์  แก้วกันหา
2. นายอนุศาสน์  หงษ์แก้ว
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงชุติมา  แซ่ย้าง
2. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ยั้ง
3. เด็กชายศรัณย์  แซ่ย่าง
 
1. นางกนกพร  เทพคำดี
2. นางปาริฉัตร  ขอบบัวคลี่
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายสมพล  แซ่ม้า
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สิงห์คำ
 
38 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายชัยบุญ  แซ่ท้าว
2. เด็กชายสุขสันต์  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวพุ่มพวง  ปัญญาคำ
2. นางศรีนภา  ขานไข
 
39 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงบุษยา   แซ่ยั้ง
 
1. นางสัญธญา  โรจนะชีวะ
 
40 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงวีร์สุดา  สวรรค์วรรธนะ
 
1. นางสาวสาตติญา  กี่อย่างรุ่งเรือง