สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74.25 เงิน 16 1. เด็กหญิงอัสมีเราะห์  วาโดะมะ
 
1. นางสาวฮาบีบ๊ะ  เล๊าะล่อ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงอารียา  สาหมัด
 
1. นางอวยพร  ทองทวี
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงนูรีดา  โต๊ะโสะ
2. เด็กหญิงสุไอนี  สนิ
 
1. นายนพวาสน์  บุญเพ็ชรทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงซูฮัสดียานา  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงซูฮัสนาดียา  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงแอเสาะ  หมะหนวด
 
1. นางหนิมาริยะ  นิแมเร๊าะ
 
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงรินลนิล  สาและ
2. เด็กหญิงรุสกัสรา  แวสุหลง
3. เด็กหญิงสุไรยา  ประจัน
 
1. นางหนิมาริยะ  นิแมเร๊าะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 68.6 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงซูนีตา  หวังแปด
2. เด็กหญิงนิญาดา  หนิโอะ
3. เด็กหญิงสุไรดา  สนิ
4. เด็กหญิงอานัส  สมอยูโซ๊ะ
5. เด็กหญิงโซเฟีย  หะยีแว
 
1. นายสุริยา  โอะหมาน
2. นางสาวฮาบีบ๊ะ  เล๊าะล่อ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 17 1. เด็กชายมะลีกี  มูซอ
 
1. นางอมรพรรณ  สุวรรณโณ
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงฮายาตี  เบ็ญสมัย
 
1. นายถาวร  มณีรัตน์
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68.25 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอาอีเสาะ  อารมณ์รัก
 
1. นายถาวร  มณีรัตน์
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงฮายาตี  เบ็ญสมัย
 
1. นายถาวร  มณีรัตน์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนูรอาซูรา  หะยีเหาะ
 
1. นางสาวนูรียะดา  โอ๊ะหลำ
 
12 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายมูฮัมหมัดนัสรี  แวหะมะ
 
1. นางปราณี  หนิหมะ